8 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμάτας
Δείτε τα δικαιολογητικά

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2019-2020) στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ) του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύουν στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Γυμναστών/τριών

1 ΤΕ Εργοθεραπευτών/τριών

1 ΤΕ Νοσηλευτών/τριών

1 ΠΕ Θεατρολόγων

1 ΠΕ Εικαστικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καλαμάτας, Διεύθυνση Διοικητικών, Αθηνών 99, Τ.Κ 24134, Καλαμάτα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Γεωργίας Λαζάρου (τηλ. επικοινωνίας: 2721360831).

Δείτε τα δικαιολογητικά αναλυτικά στην προκήρυξη 

σχετικά άρθρα