ειδικη αγωγή
Thumbnail
Τα ΕΛΤΑ θα προσλάβει εποχικό προσωπικό για τα καταστήματα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος. Αναλυτικά οι προκηρύξεις είναι:

Πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών πλήρους απασχόλησης ενός (1) ατόµου ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Ευρυτανίας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στην ακόλουθη διευθύνση: ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Γρανίτσας, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 56,
ΤΚ 360 72 ΓΡΑΝΙΤΣΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22370-61218 Υπεύθυνος : κ. Ντασιώτης Θωµάς Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών πλήρους απασχόλησης ενός (1) ατόµου ∆.Ε. ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Φωκίδας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ, Κεντρικό Κατάστηµα Άµφισσας, Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 7, Τ.Κ. 331 00, ΑΜΦΙΣΣΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 22650-28259 Υπεύθυνος: κ. Γιαννοσπύρος Σάββας.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων [δύο (2) ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, δύο (2) ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και ενός (1) ∆Ε Ο∆ΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ], για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Βοιωτίας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 1. ΕΛΤΑ Μονάδα ∆ιανοµής Λιβαδειάς, ΕΛ. ΓΟΝΥ & ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1,  Τ.Κ. 320 00 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22610-26961.  Υπέυθυνος: κ. Κατσικογιάννης Ιωάννης.
 1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Ορχοµενού, Π. ΜΑΧΗΤΩΝ 15, Τ.Κ. 323 00 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 22610-32428. Υπεύθυνος : κ. Λαµπέρη Αρετή
 1. ΕΛΤΑ, Κεντρικό Κατάστηµα Λιβαδειάς, ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΓΑΝΤΑ 15,  Τ.Κ. 321 01 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 22610-26618  Υπεύθυνος: κ. Κουτσούµπας Ανδρέας.
 1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Σχηµαταρίου, ΤΑΝΑΓΡΑΣ & ΚΟΥΚΟΥΛΕΖΑ 24,  Τ.Κ. 320 09, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 22620 -58333.  Υπεύθυνος : κ. Κατσαγιάννη Αναστασία.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών πλήρους απασχόλησης τεσσάρων (4) ατόµων ∆.Ε. ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Εύβοιας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 1. ΕΛΤΑ, Μονάδα ∆ιανοµής Χαλκίδας, Καραµουρτζούνη 11,  Τ.Κ. 340 00 ΧΑΛΚΙ∆Α, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22210-82111. Υπέυθυνος: κ. Γεωργικόπουλος Χρήστος
 1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Ν. Αρτάκης, Εθν. Αντιστάσεως 70, Τ.Κ. 346 00, Ν. ΑΡΤΑΚΗ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 22210-42116 Υπεύθυνη: κ. Τσόλκα Μαρίνα
 1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Λ. Αιδηψού, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25, Τ.Κ. 343 00 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ∆ΗΨΟΥ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22260-22252 Υπεύθυνος : κ. Αρσενόπουλος Θεόδωρος
 1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Ιστιαίας, Πλατεία Αγίου Γεωργίου 1, Τ.Κ.342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22260-52267 Υπεύθυνος : κ. Αναγνώστου Ευστάθιος

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων [τριών (3) ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, ενός (1) ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και ενός (1) ∆Ε Ο∆ΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ], για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Φθιώτιδας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 1. ΕΛΤΑ, Μονάδα ∆ιανοµής Λαµίας, ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 61, Τ.Κ. 350 00, ΛΑΜΙΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22310-22217.  Υπέυθυνη: κ. Μαυροειδή Ηλιάνα.
 1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Στυλίδας, Πετρίδου 12,  ΤΚ 353 00 ΣΤΥΛΙ∆Α, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22380-22579  Υπεύθυνος : κ. Σκαρµούτσος Κων/νος
 1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Κάτω Τιθορέας, Παλ. Εθν. Οδός Αθηνών-Λαµίας, Τ.Κ. 350 15 ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 22340-49394.  Υπεύθυνος : κ. Ζαγκότση Πηνελόπη
 1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Αταλάντης, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 41,  Τ.Κ. 350 00, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 22330-22258. Υπεύθυνος : κ. Αναγνόπουλος Νικόλαος

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών πλήρους απασχόλησης συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων [τριών (3) ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ και ενός (1) ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ], για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Μαγνησίας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούςπρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσιααρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 1. ΕΛΤΑ, Μονάδα ∆ιανοµής Βόλου, ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ 209, ΤΚ 380 01 ΒΟΛΟΣ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 24210-76419 Υπεύθυνος : κ. Γιαννουσάς Κωνσταντίνος
 1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Βελεστίνου, 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4, ΤΚ 375 00 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.24250-22647 Υπεύθυνος : κ. Γούδας Στέφανος
 1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Σκιάθου, ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 67, Τ.Κ. 370 02 ΣΚΙΑΘΟΣ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 24270-22011.  Υπεύθυνος : κ. Κόλλιας Αντώνιος
 1. ΕΛΤΑ, Κεντρικό Κατάστηµα Βόλου, ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ 209,ΤΚ 380 01 ΒΟΛΟΣ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 24210-20058 Υπεύθυνος : κ. Καλογήρου Αικατερίνη

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών πλήρους απασχόλησης δύο (2) ατόµων ∆.Ε. ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Λάρισας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσιααρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 1. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 88, Τ.Κ. 402 00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ. 24930-22254.Υπεύθυνος : κ. Τσακνάκης Ιωάννης.
 2. ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Φαρσάλων, Καναδά 3, ΤΚ 403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.24910-22271 Υπεύθυνος : κ. Τουλάκης Αθανάσιος

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - 3.720 Νοσηλευτές μέσω ΑΣΕΠ: Το προσχέδιο της 7Κ/2022 και η κατανομή των θέσεων - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Έρχεται με τα "χίλια" ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αίτηση εδώ

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Το Proson.gr σου δημιουργεί ΔΩΡΕΑΝ το μητρώο στον ΑΣΕΠ και με μόνο 30 ευρώ σου κάνει την αίτηση

ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το πιο ΕΥΚΟΛΟ online Lower & Proficiency - Πάρτε το μέσα σε 2 ημέρες -Μόνο 111 ευρώ!

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΜΣ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

σχετικά άρθρα

efeteio athina
Στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού ο παίκτης ριάλιτι που εισέβαλε στο Εφετείο
Προφυλακιστέος ο 34χρονος που εισέβαλε στο πάρκινγκ του Εφετείου - Θα κρατηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού
Στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού ο παίκτης ριάλιτι που εισέβαλε στο Εφετείο
yppeth
Αποσπάσεις στο Λουξεμβούργο: Ο αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ07 Γερμανικής
Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο I
Αποσπάσεις στο Λουξεμβούργο: Ο αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ07 Γερμανικής
paideias
Εκλογές αιρετών ΚΥΣΔΙΠ: Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής - Οι νέες ημερομηνίες
Οι προθεσμίες, όπως τίθενται με την παρούσα απόφαση ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το έτος 2022.
Εκλογές αιρετών ΚΥΣΔΙΠ: Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής - Οι νέες ημερομηνίες