Διοικητικοί στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας
Δείτε τα δικαιολογητικά

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, ειδικότητας Π.Ε. ή Τ.Ε. Διοικητικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων, που αποδεικνύονται τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ο υποψήφιος δεν απασχολήθηκε σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 § 1 του ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα.
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή από 22 -11-2019 έως και 29-11-2019, στα γραφεία του Δήμου, οδός Στρ.Νικολάου Ρόκα αρ. 45, Μάνδρα (Γραφείο Προσωπικού), κατά τις εργάσιμες ώρες. (Τηλέφωνα επικοινωνίας 21321014940,2132014926).

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα

Διευθύντρια προχωρά σε υποχρεωτική ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής ενάντια στην απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
Διευθύντρια προχωρά σε υποχρεωτική ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής ενάντια στην απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
Καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής  «Ο Σωκράτης»
Διευθύντρια προχωρά σε υποχρεωτική ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής ενάντια στην απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
Πάνω από 180 καλλιτέχνες υπογράφουν για την υπεράσπιση του πανεπιστημιακού ασύλου
Πάνω από 180 καλλιτέχνες υπογράφουν για την υπεράσπιση του πανεπιστημιακού ασύλου
Σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών «για την υπεράσπιση πανεπιστημιακού ασύλου, ελευθερίας της έκφρασης και του δημόσιου χώρου» προχώρησε η διαδικτυακή...
Πάνω από 180 καλλιτέχνες υπογράφουν για την υπεράσπιση του πανεπιστημιακού ασύλου
Ετήσιο σεμινάριο στην Οργάνωση - Διοίκηση Εκπαίδευσης το Δεκέμβριο
Ετήσιο σεμινάριο στην Οργάνωση - Διοίκηση Εκπαίδευσης το Δεκέμβριο
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ξεκινάει νέο κύκλο επιμόρφωσης πάνω στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης με ετήσια διάρκεια
Ετήσιο σεμινάριο στην Οργάνωση - Διοίκηση Εκπαίδευσης το Δεκέμβριο