Προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης - Προκήρυξη
Δείτε την προκήρυξη για 26 θέσεις εργασίας

Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι έξι (26) ατόμων (ταμιών ΔΕ και υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ 

Λάβετε μοριοδότηση για την Προκήρυξη: 

Η προκήρυξη ζητάει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (Λάβε την εξ αποστάσεως εδώ σε 10 ημέρες)

σχετικά άρθρα