Βιολογος στη Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
Δείτε τη προκήρυξη

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύει στην Ι.Π. Μεσολογγίου, ανά τόπο, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

1 ΠΕ Βιολόγων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας και να την υποβάλουν με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από  δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, Κύπρου 30, Τ.Κ. 30200 Ι.Π. Μεσολογγίου, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Πάστρα (τηλ. επικοινωνίας: 26313 61600).

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα

Επτά φορές πιο γρήγορα λιώνουν οι πάγοι της Γρολανδίας σε σχέση με τη δεκαετία του '90
Επτά φορές πιο γρήγορα λιώνουν οι πάγοι της Γρολανδίας σε σχέση με τη δεκαετία του '90
Εκτιμάται ότι παγκοσμίως 630 εκ. άνθρωποι ζουν σε παράκτια εδάφη που θα πλημμυρίσουν έως το 2100, λόγω της κλιματικής αλλαγής
Επτά φορές πιο γρήγορα λιώνουν οι πάγοι της Γρολανδίας σε σχέση με τη δεκαετία του '90