Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας
Θέσεις εργασίας για αρχαιολόγους και εργάτες

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μέχρι το τέλος του έργου.

1 ΠΕ Αρχαιολόγος

1 ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στηνακόλουθηδιεύθυνση:Αριστοτέλους16,58200 Έδεσσα, απευθύνοντάς την υπόψιν του κ.Κων/νου Γιαβανίδη(τηλ. επικοινωνίας: 2381024356) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr). και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στονπίνακ αανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 9 -11 – 2018 έως 15-11-2018). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα