Προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ε.Κ. "Αθηνά"
Θέσεις εργασίας για μηχανικούς υπολογιστών

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»/ Τομέας Προτεραιότητας 2.1.1»σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2821/31-07-2018 ένταξη της ανωτέρω Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 2076 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Διδάκτωρ τμήματος ΗΜΜΥ ή Διδάκτωρ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ή Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής ή Διδάκτωρ Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
- Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Τμήματος Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
- Εμπειρία σε θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
- Εμπειρία σε τεχνολογίες σύστασης τουριστικής πληροφορίας.
- Εμπειρία σε θέματα ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών.
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμήματος ΗΜΜΥ ή Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ή Τμήματος Πληροφορικής ή Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
- Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Τμήματος Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
- Εμπειρία σε αλγοριθμικές τεχνικές ανάλυσης κοινωνικών δικτύων.
- Εμπειρία σε θέματα παιγνιοθεωρητικής προσέγγισης προβλημάτων σε κοινωνικά δίκτυα.
- Εμπειρία σε τεχνολογίες σύστασης τουριστικής πληροφορίας.
- Εμπειρία στη συλλογή δεδομένων από τουριστικές υπηρεσίες (πχ. Foursquare) και κοινωνικά δίκτυα (πχ. Twitter).
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων.

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ή Τμήματος Πληροφορικής
- Εμπειρία σε θέματα αλγοριθμικής θεωρίας παιγνίων.
- Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Τμήματος Πληροφορικής
- Εμπειρία σε θέματα σύγχρονων εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού.
- Εμπειρία σε θέματα αλγοριθμικής θεωρίας παιγνίων.
- Εμπειρία σε θέματα τεχνικών ελέγχου μοντέλων (model checking).
- Εμπειρία σε θέματα διάχυσης απόψεων σε κοινωνικά δίκτυα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Κ. Καραμαλίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και στο τηλέφωνο: 25410 78787 (εσωτ. 111).

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Για να δείτε όλες τις πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα