Πρόσληψη πτυχιούχου οικονομικών στον ΕΛΓΟ - "Δήμητρα"
Θέση εργασίας για πτυχιούχο οικονομικών

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης “Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)»” με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. και ΣΑΕ 2017ΣΕ27510121, που αφορά στην υποστήριξη του οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

Απαραίτητα Προσόντα:
- Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ σε επιστήμες οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ειδικότητα οικονομικής κατεύθυνσης, της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής με αντίστοιχη ειδικότητα.
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην οργανωτική - διοικητική και λογιστική υποστήριξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων (έλεγχος και παρακολούθηση προόδου οικονομικού αντικειμένου, σύνταξη και υποβολή των οικονομικών καταστάσεων προόδου, παρακολούθηση εκταμίευσης και έλεγχος πληρωμών, δημιουργία, τήρηση και ενημέρωση λογιστικών μερίδων και έλεγχος δαπανών).
- Εμπειρία στη λογιστική Δημοσίου της OTS ή αντίστοιχο
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Γνώση χειρισμού Η/Υ
- Βεβαίωση εγγραφής στο οικονομικό επιμελητήριο

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι(ες) μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310798790.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά 
Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά 

Επίσημα πλέον, η Αθήνα βρίσκεται στον παλμό των Χριστουγέννων. «Από την καρδιά της πόλης, εδώ από την πλατεία Συντάγματος, η Αθήνα στέλνει σήμερα...

Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά