doumpos politexneio kritis
Συνέντευξη του καθηγητή Μιχαήλ Δούμπου στο alfavita.gr σχετικά με το ΠΜΣ στη «Διοίκηση επιχειρήσεων – Master in Business Administration - MBA” του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο Καθηγητής Μιχαήλ Δούμπος είναι Διευθυντής ΠΜΣ στη «Διοίκηση επιχειρήσεων – Master in Business Administration - MBA”

Η συνέντευξη έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Μεγάλου Αφιερώματος που θα δημοσιεύσει το alfavita.gr για τα MBA των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων» είναι σήμερα ένας από τους πιο περιζήτητους τίτλους σπουδών παγκοσμίως και το ΜΒΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί έναν ισχυρό παίχτη ανάμεσα στα προσφερόμενα ΜΒΑ των Ελληνικών ΑΕΙ, καθώς επιδεικνύει προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες εστίες διοικητικού προβληματισμού, αρτιότητα θεματολογίας και προσφερόμενων μαθημάτων, αλλά και δυναμική εξειδίκευση σε 3 θεμελιώδεις τομείς:

• Μάρκετινγκ
• Χρηματοοικονομικής
• Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Γιατί αξίζει ένα ΜΒΑ στο Πολυτεχνείο Κρήτης; (γνώσεις που παρέχει και πού αποσκοπεί)

Η διοίκηση επιχειρήσεων έχει πλέον αποκτήσει ένα διεπιστημονικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας βασικές αρχές διοίκησης, με θέματα οικονομικών, μάρκετινγκ, ποιότητας, εφοδιαστικής, κ.ά. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια εντεινόμενη τάση που εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών και αναλυτικών μεθοδολογιών στη διοίκηση επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τις εξελίξεις στην επιστήμη της πληροφορικής, τη διοικητική επιστήμη, την επιχειρησιακή έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη, κ.ά.
Η διεπιστημονικότητα του αντικειμένου της διοίκησης επιχειρήσεων αναγνωρίζεται πλέον ως βασική απαίτηση για τη σύγχρονη, διεθνή αγορά εργασίας. Διοικητικά στελέχη, σε όλες τις βαθμίδες, καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί ένα συνδυασμό τεχνικών και αναλυτικών δεξιοτήτων, με εμπειρία και κατανόηση βασικών αρχών διοίκησης.
Για παράδειγμα, μηχανικοί και απόφοιτοι θετικής κατεύθυνσης συχνά αναλαμβάνουν διοικητικές θέσεις, χωρίς να έχουν το αναγκαίο υπόβαθρο των βασικών αρχών διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ αντίστοιχα, απόφοιτοι σχολών διοίκησης δεν έχουν ισχυρό τεχνικό και αναλυτικό υπόβαθρο. Η σύνθεση αυτών των διαφορετικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξή τους, σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε ειδικά και καινοτόμα πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων μπορούν να γίνουν μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μέσω ενός ΠΜΣ στη διοίκηση επιχειρήσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός του MBA που οργανώνει η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι να παρουσιάσει καινοτόμα εργαλεία και προσεγγίσεις για τη διαχείριση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και οργανισμοί, υιοθετώντας την παραπάνω διεπιστημονική προσέγγιση στη διοίκηση επιχειρήσεων, με έμφαση στα πεδία της δημόσιας διοίκησης, του μάρκετινγκ και των χρηματοοικονομικών.
Οι τρεις κατευθύνσεις ειδίκευσης του ΠΜΣ (μάρκετινγκ, χρηματοοικονομική διοίκηση και στελέχη δημόσιας διοίκησης) στο Πολυτεχνείο Κρήτης καλύπτουν κρίσιμα πεδία, προσφέροντας σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε σύγχρονες επιχειρηματικές και διοικητικές προκλήσεις.

Μάρκετινγκ:

• Ενίσχυση Εξωστρέφειας: Η ειδίκευση στο μάρκετινγκ βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, κατανοώντας καλύτερα τις διεθνείς αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.
• Καινοτομία: Οι σπουδαστές μαθαίνουν πώς να διαμορφώνουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις των πελατών και καταναλωτών.
• Επιχειρηματική/Πελατειακή Βάση: Η κατανόηση των αγορών και η ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ ενισχύουν την επιχειρηματική και πελατειακή βάση των εταιρειών.
Χρηματοοικονομική:
• Κατανόηση Οικονομικού Περιβάλλοντος: Η ειδίκευση αυτή εστιάζει στην κατανόηση της λειτουργίας του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, ένα κρίσιμο στοιχείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της οικονομικής αβεβαιότητας.
• Στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βοηθώντας τες να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες μέσω της σωστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
Στελέχη Δημόσιας Διοίκησης:
• Σύγχρονες Διοικητικές Προσεγγίσεις: Η χρήση σύγχρονων διοικητικών προσεγγίσεων και εργαλείων είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων οργανισμών.
• Ποιότητα και Αποδοτικότητα: Η ειδίκευση αυτή δίνει έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας και της αποδοτικότητας στη διοίκηση δημόσιων μονάδων, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και τη διαχείριση πόρων.

Τι πρέπει να προσέχουν οι υποψήφιοι στην επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος;

Η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος από κάθε ενδιαφερόμενο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το πώς τα περιεχόμενα του κάθε προγράμματος και τα προσφερόμενα μαθήματα, ανταποκρίνονται στο προφίλ κάθε ενδιαφερόμενου και τους στόχους που ο ίδιος θέτει, αφενός μεν για την παρακολούθηση του προγράμματος, αφετέρου δε, για τη μετέπειτα επαγγελματική και ακαδημαϊκή του πορεία.
Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι τα επιμέρους στοιχεία του κάθε Μεταπτυχιακού Προγράμματος, τα οποία αφορούν στην ευελιξία που παρέχεται στους φοιτητές για την παρακολούθηση του προγράμματος, όπως η δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η επιλογή μεταξύ πλήρους και μερικής φοίτησης, η πραγματοποίηση απογευματινών μαθημάτων, κλπ.

Ποια είναι τα κύρια οφέλη που αποκτά κανείς με τη φοίτησή του στο πρόγραμμα ΜΒΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το MBA του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να επιτύχουν στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων. Αν και σχετικά νέο ίδρυμα, έχει καταφέρει να αποκτήσει σημαντική διεθνή αναγνώριση ως ένας πόλος αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση.
Το MBA που προσφέρει το Πολυτεχνείο Κρήτης παρέχει μοναδικές ευκαιρίες στους συμμετέχοντες να συνδυάσουν υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων.
Παράλληλα, το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω ακαδημαϊκής ανάπτυξης και έρευνας, καθιστώντας το μια αξιόλογη επιλογή για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.
Τα αναμενόμενα οφέλη για τους αποφοίτους του προγράμματος, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

Διεύρυνση επαγγελματικού ορίζοντα (προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης, επαγγελματικών ευκαιριών σε νέα επιχειρηματικά περιβάλλοντα, προώθηση υφιστάμενης καριέρας).

Δυνατότητα συμπερίληψης σε αυξημένο μισθολόγιο.

Εκπαίδευση στην επίλυση επιχειρηματικών προκλήσεων.

Ανάπτυξη διεθνούς επαγγελματικής νοοτροπίας.

Ανάπτυξη hard skills (ενδεικτικά: δημιουργία και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, χάραξη στρατηγικών μάρκετινγκ βάσει βασικών δεικτών επίδοσης και έρευνας αγοράς, συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων) και soft skills (ικανότητες που απαιτούνται για τη συνεργασία με άλλους, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας, της διαχείρισης, της ενσυναίσθησης, της διαχείρισης χρόνου και έργων, καθώς και της στρατηγικής και καινοτόμου σκέψης).

Διαμόρφωση ηγετικών δεξιοτήτων, με σκοπό τη βέλτιστη εκτέλεση εργασιών για την επίτευξη αποτελεσμάτων και την ενδυνάμωση της ομάδας τους προς την ίδια κατεύθυνση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Έχει ήδη ανακοινωθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Ιουλίου 2024.

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί το Πολυτεχνείο Κρήτης (https://e-graduate.tuc.gr/).
Αναλυτικές πληροφορίες για την κατάθεση των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (https://www.mba.pem.tuc.gr/).

Οι επιλεγέντες στο ΜΒΑ θα ανακοινωθούν στις 2 Αυγούστου και οι δικαιούχοι απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στις 30 Αυγούστου.

Οι εγγραφές των νέων φοιτητών θα ολοκληρωθούν στις 6 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 30 Σεπτεμβρίου.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ipourgeio_paideias.jpg
Εντοπίστηκαν λάθη στους πίνακες κατανομής των 3.278 θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μετά τις διορθώσεις πάνε για ΦΕΚ
Με την ολοκλήρωση των διορθώσεων θα υπογραφούν από τον υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας και θα σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.
Εντοπίστηκαν λάθη στους πίνακες κατανομής των 3.278 θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μετά τις διορθώσεις πάνε για ΦΕΚ