pada
Στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος για τα Μοριοδοτούμενα Μεταπτυχιακά που πραγματοποιούν τα δημόσια Πανεπιστήμια σας παρουσιάζουμε το κορυφαίο  Μοριοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατικής με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

Κορυφαίο Μεταπτυχιακό με Μέγιστη Μοριοδότηση σε διορισμούς και Προσλήψεις

Το πρόγραμμα μοριοδοτεί τα μέγιστα σε διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. καθώς και σε κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης

Τα Τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλούν τις/τους ενδιαφερόμενες/-ους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο νέο 10ο κύκλο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», (ΦΕΚ 3205/τ. Β΄/ 23-06-2022), με έναρξη μαθημάτων το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (Οκτώβριος 2024), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το ΔΠΜΣ, χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και αντιμετωπίζοντας την Παιδαγωγική ολιστικά, αξιοποιώντας παράλληλα τόσο τις Νέες Τεχνολογίες όσο και προσεγγίσεις από το πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών (καλύπτοντας ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.ά.), καθίσταται πρωτοποριακό στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

Απευθύνεται στον/στην εκπαιδευτικό αλλά και σε όποιον/α πτυχιούχο δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης ή/και της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Το ΔΠΜΣ

 •  εξασφαλίζει στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια (ΦΕΚ 4319/τ. Β΄/12-08-2022).
 • παρέχει συνάφεια με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) (ΦΕΚ 308/τ. Β΄/25-01-2023) (για την ειδίκευση «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης»)
 • παρέχει στους αποφοίτους του επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ , αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής τεσσάρων (4) μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
 • προσφέρει δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών (3) ειδικεύσεων σπουδών:
 • 1. Ειδίκευση Προσχολικής Αγωγής,
 • 2. Ειδίκευση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • 3. Ειδίκευση Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.
 • 4.Οι υποψήφιες/υποψήφιοι για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ καλούνται να δηλώσουν, με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς τους, την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν κατά το δεύτερο έτος σπουδών

Οι υποψήφιες/υποψήφιοι για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ καλούνται να δηλώσουν, με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς τους, την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν κατά το δεύτερο έτος σπουδών.

Η διάρκεια των σπουδών είναι διετής, διαρθρωμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 120 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης). Το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου είναι κοινό για όλες/όλους τις/τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες. Στο τρίτο και στο τέταρτο εξάμηνο, το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδίκευση σπουδών που έχει επιλεγεί. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση ή/και Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ανάλογα με την ειδίκευση σπουδών

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρονται διά ζώσης ή/και διαδικτυακά μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προαναφερθέντες συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου, θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης/περάτωσης σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου

Για την επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών συνεκτιμώνται:

 • Ο φάκελος υποψηφιότητας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος (κατάλογος δικαιολογητικών) και
 •  η συνέντευξη του/της υποψηφίου/υποψήφιας ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΑΡΥΤΗΤΑ
Κ1Βαθμός πτυχίου.
Βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του
Π.Μ.Σ.
Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον α’ κύκλο
σπουδών.
30%
Κ2Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.15%
Κ3Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη
ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος. 
15%
Κ4Συνέντευξη.40%
 •  Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, ως εξής: Βαθμός = Κ1 x 0,3 + Κ2 x 0,15 + Κ3 x 0,15 + Κ4 x 0,4

 

Κατάλογος δικαιολογητικών:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο (Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας).

2.Τίτλος/Τίτλοι σπουδών (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και αναλυτική βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας).

3.Βιογραφικό Σημείωμα υποψηφίου.

4.Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου υποψηφίου.

5.Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά του και στην μέχρι τώρα επαφή του με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή/και την επαγγελματική εμπειρία της/του πάνω σε αυτά.

6.Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος επιλεγεί και δεν κατέχει πτυχίο ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 θα εξεταστεί σε προγραμματισμένες εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να διαπιστωθεί η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας).

7.Δύο (2) Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

8.Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).

9.Διπλωματική/πτυχιακή εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί)

 

Α΄ κύκλος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως και Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Για όποια ειδίκευση κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει και Β΄ κύκλος υποβολής αιτήσεων Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://edutech.uniwa.gr/e-grammateia/apply/), με ταυτόχρονη ανάρτηση των δικαιολογητικών. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με ανάρτηση μόνο των υποχρεωτικών δικαιολογητικών (τίτλοι σπουδών, βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας, στοιχεία ταυτότητας) και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να προσκομιστούν στη γραμματεία του προγράμματος έως και την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή και εντύπως, ύστερα από σχετική επικοινωνία).

β.Ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής, στη διεύθυνση: Γραμματεία ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Κτήριο 10 (Κ10) – Σχολή Μηχανικών (πρ. ΣΤΕΦ), 1ος Όροφος, Γραφείο Κ10.113 Αγίου Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω.

γ. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] , με θέμα: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (π.χ.: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ). Η αίτηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει, εφόσον επιλεγεί η υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να σαρωθούν και να επισυναφθούν αποκλειστικά ως αρχεία μορφής .pdf . Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν γίνονται αποδεκτά.

δ. Αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, ύστερα από σχετική επικοινωνία (Τηλ. 210 5385373, 210 5385349 / email: secedutech @uniwa.gr), στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: [email protected]

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΔΠΜΣ : 2105385373 , 210 5385349

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ: https://edutech.uniwa.gr/

 

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

δπθ
ΔΠΘ: Σημαντικές διακρίσεις του Τμήματος Χημείας στα Health & Safety Awards 2024
Χρυσό Μετάλλιο με το έργο Erasmus+ SETOFF και Πρώτο Βραβείο στο Π.Μ.Σ. «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας»
ΔΠΘ: Σημαντικές διακρίσεις του Τμήματος Χημείας στα Health & Safety Awards 2024