ΥΠΑΙΘ
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των Γενικών Γραμματειών και των Λοιπών και Αυτοτελών Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας

Με σημερινό έγγραφο του υπηρεσιακού γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κ.Ι.Βλάσση, εγκρίθηκε κονδύλι 356.000 € για απογευματινή υπερωριακή απασχόληση έως 120 ωρών για το Α΄ εξάμηνο του 2023 και έως 120 ωρών για το Β΄ εξάμηνο του 2023, για κάθε υπάλληλο, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Γενικών Γραμματειών και των Λοιπών Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το έτος 2023 και ειδικότερα από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 31- 12-2023.

Οι υπερωρίες θα καταβληθούν σε συνολικά 1.030 υπαλλήλους, ως εξής:

α) Για 63 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, στα Ιδιαίτερα Γραφεία της Υπουργού, των Υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και 2 δημοσιογράφων που υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

β) Για 22 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων.

γ) Για 283 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

δ) Για 105 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

ε) Για 72 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης.

στ) Για 485 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις Λοιπές Μονάδες/Αυτοτελείς Μονάδες του Υ.ΠΑΙ.Θ., που υπάγονται στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για ποιές έκτακτες ανάγκες θα εργαστούν υπερωριακά οι υπάλληλοι

Η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των Γενικών Γραμματειών και των Λοιπών και Αυτοτελών Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημιουργούνται ενδεικτικά από:

 Την ανάγκη προσλήψεων εκπ/κού προσωπικού ΠΕ και ΔΕ για την κάλυψη κενών που δημιουργούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος.

 Την ανάγκη διενέργειας προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ : Α. για την έκδοση της νέας προκήρυξης διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπ/κών γενικής εκπ/σης Β. για την υποβολή – ανάρτηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων της εν λόγω διαδικασίας στο ΟΠΣΥΔ και την καταχώρισή του στο ίδιο σύστημα, προκειμένου να μοριοδοτηθούν.

 Την ανάγκη διενέργειας του συνόλου των ενεργειών για το διορισμό και την πρόσληψη εκπ/κών, για την άμεση κάλυψη των κενών των σχολικών μονάδων και την εύρυθμη λειτουργία τους, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους.

 Την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών κινητικότητας και αναλυτικότερα των ακόλουθων διαδικασιών : α. Μεταθέσεων των εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, β. αποσπάσεων των εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, γ. αποδέσμευσης των εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ από τα εκπ/κά τους καθήκοντα για την μετάταξη – απόσπαση σε διοικητικές θέσεις σε άλλες υπηρεσίες, μέσω του ΕΣΚ, δ. μετατάξεων εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ από κλάδο σε κλάδο, ε. τοποθετήσεων εκπ/κών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία με θητεία.

 Την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης πειθαρχικών διαδικασιών, και αναλυτικότερα των ακόλουθων διαδικασιών: α. της συγκρότησης του Α’ τμήματος των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων β. της έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων θέσης εκπ/κών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε αργία, σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, άρσης / λήξης δυνητικών αργιών, άρσης αναστολής άσκησης καθηκόντων, καθώς και της εμπρόθεσμης υποβολής ενστάσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων.

 Την ανάγκη έγκαιρης συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

 Την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης

 Την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης ανάπτυξης και εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης εκπ/κών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

 Την ανάγκη οργάνωσης και διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπ/κών και των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε συνεργασία με το ΙΕΠ, ιδίως του προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

 Την ανάγκη έγκαιρης κατάθεσης απόψεων σε εκδικαζόμενες αιτήσεις ακύρωσης οι οποίες, ειδικά για το θέμα διορισμών εκπ/κών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, είναι πολυάριθμες.

 Ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης των συμβουλίων Σύνδεσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας

 Προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης Απολογισμού του ΕΣΕΕΚ 2023.

 Προετοιμασία εντύπων ενημέρωση και προγραμματισμός ημερίδων ενημέρωσης για το Μεταλυκειακό Έτος και την τάξη Μαθητείας.

 Υποστήριξη και συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους για την αναμόρφωση των οδηγιών Κατάρτισης των ΙΕΚ.

 Συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους για την πορεία υλοποίησης του έργου συγγραφής νέων οδηγιών κατάρτισης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ.

 Έκδοση αποφάσεων μετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και 2 σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης  Χορήγηση/ τροποποίηση/ μεταβίβαση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

 Έκδοση αποφάσεων που αφορούν στην έγκριση Ίδρυσης και τροποποίησης/ έγκρισης λειτουργίας Ιδιωτικών ΙΕΚ και Κολλεγίων.

 Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολλεγίων

 Έκδοση κανονισμού λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης

 Έλεγχος και θεώρηση βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης ιδιωτικών ΙΕΚ.

 Τήρηση αρχείου χρηματικών ενταλμάτων

 Συνεργασία με την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου για τον κατασταλτικό έλεγχο των ενταλμάτων

 Καταχώριση στο ΟΠΣΔΠ των αναμορφώσεων του Προϋπολογισμού.

 Υλοποίηση των διατάξεων του ν. 4957/2022 ( νόμος για τα ΑΕΙ)

Συχνές αλλαγές νομοθετικού πλαισίου

 Πληθώρα θεμάτων προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης, επείγον χαρακτήρας και αποκλειστικές προθεσμίες σε σχέση με τα ανωτέρω.

 Έκδοση πράξεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών του ΣΕΠ.

 Ενέργειες αντικατάστασης μελών του ΚΥΣΔΙΠ που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης ή άλλης υπηρεσιακής μεταβολής

 Ορισμός μελών Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Κ.Υ. ΥΠΑΙΘ

 Παροχή κάθε είδους υποστήριξης στην διεκπεραίωση του έργου του ΚΥΣΔΙΠ όσο και του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Κ.Υ. ΥΠΑΙΘ.

Άμεση υλοποίηση εντολών της πολιτικής ηγεσίας για τη διενέργεια ΕΔΕ

 Την αμελλητί επίδοση πειθαρχικών ποινών από μονοπρόσωπα όργανα της Διοίκησης

 Άσκηση ένστασης υπέρ της Διοίκησης εντός αποκλειστικών κατά νόμο προθεσμιών

 Την αποστολή απόψεων της Υπηρεσίας στα Δικαστήρια σε προσφυγές αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής επί πειθαρχικών αποφάσεων.

 Τη θέση υπαλλήλων σε αργία ή αναστολή καθηκόντων λόγω κατεπειγόντων μέτρων προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και του κύρους της Υπηρεσίας.

 Διαχείριση αιτήσεων στο πλαίσιο του Β’ κύκλου Κινητικότητας 2022 για την κάλυψη θέσεων στη ΓΓ Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και στην ΚΥ ΥΠΑΙΘ.

 Την ολοκλήρωση του Α΄ κύκλου Κινητικότητας 2023

 Την έναρξη του Β’ κύκλου Κινητικότητας 2023.

 Την έκδοση πρόσκλησης για απόσπαση εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για το σχ. έτος 2023-2024 στην ΚΥ ΥΠΑΙΘ και στη ΓΓ Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

 Τη χορήγηση, τροποποίηση, επικαιροποίηση, μεταβίβαση και ανάκληση της άδειας των ιδιωτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ

 Την εγγραφή στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ

 Το χειρισμό θεμάτων που άπτονται καταγγελιών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικών εκπ/κών

 Τη χορήγηση και ανανέωση άδειας διδασκαλίας αλλοδαπών εκπ/κών ξένων σχολείων

 Την εγγραφή μαθητών ξένων σχολείων

 Την χορήγηση και αναγνώριση τίτλων/ πιστοποιητικών που βεβαιώνουν το επίπεδο γνώσης Ξένης Γλώσσας, καθώς και την χορήγηση πιστοποιητικού για την επάρκεια προσόντων διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας

Την ανάγκη πραγματοποίησης όλων των ενεργειών αξιολόγησης ετών 2021 και 2022

 Την ανάγκη εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ85/2022 που αφορούν στην αντιστοίχιση και κατάταξη όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου σύμφωνα με το νέο Προσοντολόγιο

 Την ανάγκη έκδοσης προκηρύξεων θέσεων ευθύνης και έκδοσης βεβαιώσεων υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους σε αυτές

Δείτε το έγγραφο

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η Οργισμένη απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο βίντεο Μπογδάνου (vid)

«Είχε γίνει η ζωή μου κόλαση» – Πώς καθηγητής προσέγγιζε ερωτικά φοιτήτριές του

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

κορινθία
«Ηomeschooling»: Τι προβλέπει ο νόμος για την κατ' οίκον διδασκαλία - Με αφορμή την περίπτωση του «παλαιοχριστιανού»
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μόνο για φέτος υπάρχουν πάνω από 20 αιτήσεις από ιδιωτικά σχολεία στη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου...
«Ηomeschooling»: Τι προβλέπει ο νόμος για την κατ' οίκον διδασκαλία - Με αφορμή την περίπτωση του «παλαιοχριστιανού»
kanakis_portosalte
Βολές ΣΚΑΪ στο «Ράδιο Αρβύλα» και η απάντηση του Κανάκη: «Ενοχλούνται οι ένοχοι»
«Πάλι ευχαριστούμε για την ανακοίνωση και σας παρακαλούμε μην σταματήσετε, γιατί κάθε φορά που μιλάτε κάνετε τη δουλειά μας πιο εύκολη. Ράδιο Αρβύλα»
Βολές ΣΚΑΪ στο «Ράδιο Αρβύλα» και η απάντηση του Κανάκη: «Ενοχλούνται οι ένοχοι»
agoria-paidia-epidoma.jpg
Επίδομα 300€ ετησίως σε γονείς μαθητών με χαμηλά εισοδήματα - Πώς να το πάρετε
Το επίδομα ποσού €300 ετησίως, θα λάβουν οι γονείς μαθητών που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό και Γυμνάσιο) με χαμηλά εισοδήματα,...
Επίδομα 300€ ετησίως σε γονείς μαθητών με χαμηλά εισοδήματα - Πώς να το πάρετε
ΠΑΙΔΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
Προσοχή! Γεμίζουν τα νοσοκομεία με μαθητές με διαταραχές συμπεριφοράς και επιθετικότητας
Στα σχολεία πολλοί μαθητές αφού εκτιμηθούν από τα ΚΕΔΑΣΥ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, προσέρχονται στο νοσοκομείο με σοβαρά...
Προσοχή! Γεμίζουν τα νοσοκομεία με μαθητές με διαταραχές συμπεριφοράς και επιθετικότητας