ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/10/2021 και ώρα 15:00

Τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα, για την επιλογή αναδόχου/-ων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης διήμερων δράσεων στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2021 που θα πραγματοποιήσει το ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας

 Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακόσιων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ο οποίος αναλύεται ως εξής:

 Τμήμα 1: τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (39.680,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης χώρου στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

 Τμήμα 2: τριάντα τέσσερις χιλιάδες εφτακόσια είκοσι ευρώ (34.720,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης διήμερων δράσεων στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2021 που θα πραγματοποιήσει το ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του1821.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης γίνεται στα Παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται είτε για ένα (1) τμήμα, είτε και για τα δύο (2) τμήματα της παρούσας σύμβασης και για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών που δύναται να καλυφθεί με βάση την προϋπολογισθείσα δαπάνη εκάστου τμήματος.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα . Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr

Δείτε ΟΛΗ τη διακήρυξη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσλήψεις: 25.000 θέσεις σε δημόσιους οργανισμούς-Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Προκηρύξεις - ΑΣΕΠ: «Προσεχώς» Νέες 1.062 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

Νέα επίθεση: Σε «ομηρία» Κεραμέως και οι εκλογές των εκπαιδευτικών!

Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής: Αυτό το σεμινάριο μοριοδοτεί και η ζήτηση του εκτοξεύτηκε

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, ΜΟΝΟ με 25 ευρώ τον μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα