ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Η νέα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του υπουργείου Παιδείας - Ονόματα
Ποιοι θα βαθμολογούν τις εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων, θα εξετάζουν τις εξαιρετικές επιδόσεις και τις ενστάσεις

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, ορίστηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η βαθμολόγηση των εκθέσεων αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 16, η εξέταση των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 17 και στην παρ. 5 του άρθρου 18, καθώς και η εξέταση των ενστάσεων της παρ. 12 του άρθρου 17, της παρ. 12 του άρθρου 18 και του άρθρου 20 του ν. 4369/2016 όπως ισχύουν, των υπαλλήλων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του ΚΥΣΔΙΠ, ως ανωτέρω. Στην παρούσα Επιτροπή υπάγονται επίσης και οι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που δεν διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά το εδάφιο δέκατο της παρ. 1, του άρ. 21 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

Η επιτροπή

Ορίζουμε,

α) Την Ιωάννα Χρήστου του Αθανασίου, υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΑΙΘ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Γιαννόπουλο Παναγιώτη του Φώτη, υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

β) Τον Πασσά Παναγιώτη του Δημητρίου, υπάλληλο ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρούγκα Καλομοίρα του Ισιδώρου, υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ.

γ) Τον Αγραπιδά Κωνσταντίνο του Νικολάου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωστάκη Μάριο του Μιχαήλ, υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) που εκπροσωπούν τους οικείους υπαλλήλους στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως ακολούθως: Α. Αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενικών Γραμματειών και Υπηρεσιών υπαγομένων στην Υπουργό), του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), των διοικητικών υπαλλήλων των ισοτίμων προς τα δημόσια ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο, των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Ε.Κ.) καθώς και των διοικητικών υπαλλήλων φορέων του ΥΠΑΙΘ που από ειδικές διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του ΥΠΑΙΘ:

Α1. Αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων:

1. Σκοπελίτης Βασίλειος του Προκοπίου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βαθμό Α΄, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος, με αναπληρώτρια την Καρκάνη Βασιλική του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βαθμό Α΄.

2. Αγγελίνα Ελπινίκη του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) – Α.Ν. Καρδίτσας, με βαθμό Α΄, ως τακτική αιρετή εκπρόσωπος, με αναπληρώτρια την Φουγιαξή Πηνελόπη του Φιλοκτήτη, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βαθμό Α΄.

Α2. Αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

1. Αναστασοπούλου Ελένη του Βασιλείου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βαθμό Α΄, ως τακτική αιρετή εκπρόσωπος, με αναπληρώτρια τη Βενεδίκη Μαρία του Μιχαήλ, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βαθμό Α΄.

2. Τσιμπούκη Ασημένια του Ιωάννη, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βαθμό Α΄, ως τακτική αιρετή εκπρόσωπος, με αναπληρώτρια την Μπαμπασίκα Ιωάννα του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βαθμό Α΄.

Β. Αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων της περ. ε του άρ. 47 του N. 4569/2018 (A΄179):

 Δημόσιες Βιβλιοθήκες:

1. Πυργιώτη Εμμανουήλ του Βασιλείου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σάμου, με βαθμό Α΄, ως τακτικό αιρετό εκπρόσωπο.

2. Σαγιάννη Δημήτριο του Ανδρέα, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σάμου, με βαθμό Β΄, ως τακτικό αιρετό εκπρόσωπο.

 Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος

1. Βασιλειάδου Χρυσάνθη του Σεραφείμ, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α΄, της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, ως τακτική αιρετή εκπρόσωπο, με αναπληρώτρια τη Μουλά Βαρβάρα του Παντελή, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος.

2. Παρλαβάντζας Γεώργιος του Περικλή, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, με βαθμό Α΄, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, με αναπληρώτρια την Τσιγκούνη Βασιλική του Μιχάλη, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, με βαθμό Α΄. III.

Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.

IV. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται η Κλαουδάτου Μαρία του Νικολάου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου, με αναπληρώτρια την Κέννου Μανθούλα, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης

Δείτε την απόφαση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες  ειδήσεις σήμερα

Άγριος Ξυλοδαρμός μαθητή με σιδερογροθιά στην Καλλιθέα - Στο Παίδων ο μαθητής

Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής: Αυτό το σεμινάριο μοριοδότησε και η ζήτηση του εκτοξεύτηκε

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, ΜΟΝΟ με 25 ευρώ τον μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Αξιολόγηση: Κεραμέως και Κόπτσηδες επελαύνουν - Καθήκον η αντίσταση!
«Ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και να πάρει τώρα ακόμα πιο μαζικά και καθολικά χαρακτηριστικά - Δεν υπάρχει...
Αξιολόγηση: Κεραμέως και Κόπτσηδες επελαύνουν - Καθήκον η αντίσταση!
polytexneio kritis
Πολυτεχνείο Κρήτης-Φοιτητές: «Διαστρεβλώσεις και συκοφαντίες» από την κοσμητεία του ΗΜΜΥ
«Η Κοσμητεία του ΗΜΜΥ προχώρησε στη δημοσίευση μιας ανακοίνωσης η οποία βρίθει διαστρεβλώσεων και συκοφαντικών διατυπώσεων σε βάρος των φοιτητών, του...
Πολυτεχνείο Κρήτης-Φοιτητές: «Διαστρεβλώσεις και συκοφαντίες» από την κοσμητεία του ΗΜΜΥ
Αξιολόγηση σχολικών μονάδων: Υφίστανται οι προϋποθέσεις;
«Εφόσον το ζητούμενο είναι να αξιολογηθεί η σχολική μονάδα ως προς το εκπαιδευτικό της έργο, αυτονόητη είναι η προϋπόθεση της εξασφάλισης όλων...
Αξιολόγηση σχολικών μονάδων: Υφίστανται οι προϋποθέσεις;
sxoleio aithousa tsantes
Αξιολόγηση - Νέα Εγκύκλιος: Παράταση μέχρι 12 Νοεμβρίου για υποβολή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ
Εγκύκλιος Κόπτση για παράταση υποβολής αξιολόγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ
Αξιολόγηση - Νέα Εγκύκλιος: Παράταση μέχρι 12 Νοεμβρίου για υποβολή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ