Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
σχολείο, σχολική τάξη, καρέκλες, πίνακας
Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης - Ποιες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής

Σε δύο κατηγορίες θα χωρίζονται, σύμφωνα με το νομοσχέδιο τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία για να τοποθετηθούν σε αυτές τις θέσεις θα οφείλουν να αξιολογούνται και να λαμβάνουν μόρια από αυτές τις αξιολογήσεις προκειμένου να προαχθούν, είτε θα απομακρύνονται από τις θέσεις ευθύνης αν αξιολογηθούν αρνητικά.

Υπενθυμίζεται, πως η αξιολόγηση των στελεχών διεξάγεται δύο φορές εντός τετραετούς θητείας. Η πρώτη διενεργείται στο μέσον της θητείας και η δεύτερη στο τέλος αυτής.

Για την αξιολόγηση θα ορίζονται οι δύο άμεσα προϊστάμενοι του στελέχους, λαμβάνοντας υπόψη και ανώνυμες αξιολογήσει από τους υφιστάμενους. 

Όσον αφορά τα συμβούλια επιλογής, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται πενταμελές Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Άρθρο 28

Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί και μέλη του Ε.Ε.Π. της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις τα αρμόδια, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36, όργανα καταρτίζουν τους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους:
α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
δ) Συμβούλων Εκπαίδευσης.
ε) Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
στ) Διευθυντών Νηπιαγωγείων.
ζ) Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων.
η) Διευθυντών Γυμνασίων.
θ) Διευθυντών ΓΕ.Λ..
ι) Διευθυντών ΕΠΑ.Λ..
ια) Διευθυντών Ε.Κ..
ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων.
ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.
ιδ) Διευθυντών Γυμνασίων Ε.Α.Ε..
ιε) Διευθυντών Λυκείων Ε.Α.Ε..
ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων.
ιζ) Διευθυντών Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
ιη) Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.
ιθ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών Γυμνασίων. 
κ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών ΓΕ.Λ..
κα) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
κβ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Τα αρμόδια σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 όργανα υποβάλλουν προτάσεις για την επιλογή και τοποθέτηση των εξής στελεχών της εκπαίδευσης:
α) Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
β) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
γ) Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α..
δ) Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων.
ε) Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων. 
στ) Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων.
ζ) Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.
η) Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων.
θ) Προϊσταμένων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.
ι) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ια) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ιβ) Υποδιευθυντών Ε.Κ..
ιγ) Υπευθύνων τομέων Ε.Κ..
ιδ) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ιε) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ιστ) Προϊστάμενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4. Οι πίνακες των περ. α` έως ε` της παρ. 2 κυρώνονται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι πίνακες των περ. ιη΄ έως κ΄ της ίδιας παραγράφου κυρώνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4692/2020 (Α΄111). Οι λοιποί πίνακες της παρ. 1 κυρώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 29

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

1. Αν δεν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος, οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι οι εξής: α) διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών και β) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου. Αν διεκδικείται θέση στελέχους ορισμένης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ. α΄ τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου της περ. β αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α` 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

2. Ως Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας.

Πρόσθετη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί η άσκηση καθηκόντων, για τέσσερα (4) και δύο (2) τουλάχιστον έτη, αντίστοιχα, σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 28, Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συντονιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Δ.Α.Υ. ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., διευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ, Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε. ή προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί των οικείων κλάδων με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). Η γνώση ξένης γλώσσας τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων, για τους οποίους η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί προσόν διορισμού. Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία. Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. επιλέγονται μέλη του Ε.Ε.Π.. Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: α) των κοινών ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91), β) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και γ) των μελών του Ε.Ε.Π. επιλέγονται εκπαιδευτικοί και μέλη του Ε.Ε.Π. με οργανική θέση στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οκταετή διδακτική υπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της αντίστοιχης βαθμίδας. Ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μουσουλμανικής Θρησκείας επιλέγεται εκπαιδευτικός με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και οκταετή διδακτική υπηρεσία στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια σε μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τη θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης Μουσουλμανικής Θρησκείας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας.   

4. Ως Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περ. α΄ και β` της παρ. 1 του άρθρου 13 και β) εκπαιδευτικοί και μέλη του Ε.Ε.Π. με οργανική ή προσωποπαγή θέση στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με, τουλάχιστον: i) δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ii) τριετή υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 

5. Ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.ΠΕ.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με, τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

6. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με, τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη του Ε.Ε.Π. με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής και οκτώ (8) έτη υποστηρικτικής υπηρεσίας από τα οποία τα τέσσερα (4), τουλάχιστον, έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σύμφωνα με την περ. δ΄.

Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (Α` 139, διόρθ. σφάλμ. Α΄185) και στην υπό στοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β`3391). Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60.

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι:

γα) για τις θέσεις διευθυντών γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91,

γβ) για τις θέσεις διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ90.

δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μέλη του Ε.Ε.Π. ως εξής:

δα) Για τις θέσεις διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993 και της υπό στοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και μέλη του Ε.Ε.Π. εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών σε δημοτικό σχολείο Ε.Α.Ε.. 

δβ) Για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91 καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π., εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών στον τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της προκηρυσσόμενης θέσης, ήτοι σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της υποπερ. ια΄ ή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των στοιχείων i και ii της υποπερ. ιβ΄ της περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 ξεχωριστά για κάθε στοιχείο της υποπερ. ιβ΄. Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και της υπό στοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας.

δγ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε νηπιαγωγείο Ε.Α.Ε.. 

δδ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σε σχολικές μονάδες κωφών, βαρηκόων και τυφλών μαθητών, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. των υποπερ. δα΄ έως δγ΄, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) ή της Ελληνικής Γραφής Braille (Ε.Γ.Β.), αντίστοιχα. Εάν η ανωτέρω προϋπόθεση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι κατά σειρά: i) εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. δα΄ έως δγ΄, έχουν οργανική θέση στη σχολική μονάδα και έχουν υπηρετήσει σε αυτήν για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη και ii) εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. δα΄ έως δγ΄.  

ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον.

στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας και επιπλέον: στα) από τα τέσσερα (4) έτη διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης έχουν διανύσει δώδεκα (12), τουλάχιστον, μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με οργανική θέση ή με θετικά αξιολογημένη θητεία και στβ) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

7. Ως προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή. Ως Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων πειραματικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία κατά το χρόνο επιλογής στη μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α` επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.

8. Ως Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή. Ως υποδιευθυντές σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στο  Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά τον χρόνο της επιλογής. Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές της σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα.

Ως υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, κατά τον χρόνο της επιλογής υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα. Οι υποψήφιοι πρέπει να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το  Ε.Κ. και να  συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα στο Ε.Κ. κατά τον χρόνο της επιλογής.

Ως υποδιευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να επιλέγονται, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. στην οποία αφορά η επιλογή.

Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α` επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.  

9. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων επιλέγονται εκπαιδευτικοί με, τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας. 

10. Ως Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 με δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία. Από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας τα έξι (6), τουλάχιστον, έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης. 

11. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση στελέχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα. Οι αξιολογητές και αξιολογούμενοι του άρθρου 56, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο B΄ του Μέρους Β΄, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την επιλογή ούτε να τοποθετηθούν σε θέση στελέχους εκπαίδευσης ή να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις για τα οκτώ (8) έτη που έπονται της υπαίτιας μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιολόγησης. Η βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋπόθεση για να συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 47 ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις. Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 42 δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής. Η ιεράρχηση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης ακολουθεί τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 56. Οι θέσεις των περ. η΄ και θ΄ του άρθρου 56 θεωρούνται όμοιες. Οι θέσεις των περ.  ι΄ και ια΄ του ίδιου άρθρου θεωρούνται επίσης όμοιες. Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. που εμπίπτει στην παρ. 6 του άρθρου 58 δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί στις θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης που προσδιορίζονται στην ίδια παράγραφο. Δεν συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ούτε επιλέγεται ως στέλεχος εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., η επίδοση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως «μη ικανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαμβανόμενες υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Β΄ κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 33, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης.  

12. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης. 

13. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 30

Κριτήρια επιλογής

1. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 28 με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν σύμφωνα με την κατά τα άρθρα 31 έως 33 αποτίμηση των εξής κριτηρίων:

α) επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση,
β) διδακτική, συμβουλευτική-καθοδηγητική και διοικητική-υποστηρικτική εμπειρία,
γ) αξιολόγηση,    
δ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου.

2. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 28 είναι η επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση, η διδακτική, συμβουλευτική-καθοδηγητική και διοικητική-υποστηρικτική εμπειρία, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων. Η αξιολόγηση των κριτηρίων του προηγούμενου εδαφίου από το αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36, συμβούλιο επιλογής, γίνεται ύστερα από υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36.

Άρθρο 31

Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

1. Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής των περ. α΄ έως γ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 28, τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 30 αποτιμώνται με εκατό (100) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους. Δεν μοριοδοτείται προσόν που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 29. 

2. Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται με τριάντα (30) μονάδες κατ` ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Τίτλοι σπουδών: δεκατρείς (13) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: οκτώ (8) μονάδες,
αβ) διδακτορικό δίπλωμα, το οποίο δεν εμπίπτει στην υποπερ. αα΄ ή δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα: έξι (6) μονάδες,
αγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: τέσσερις (4) μονάδες,
αδ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ο οποίος δεν εμπίπτει στην υποπερ. αγ΄ ή δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: τρεις (3) μονάδες, 
αε) τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης: τρεις (3) μονάδες. Ο τίτλος διδασκαλείου προσμετράται μόνο για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
αστ) δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης: τρεις (3) μονάδες,
αζ) δεύτερο πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης διάρκειας φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών: δύο (2) μονάδες, 
αη) επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.): δύο (2) μονάδες και 
αθ) τρίτο πτυχίο: δύο (2) μονάδες.

Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού. 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).


Στις περιπτώσεις που ζητείται η δήλωση της διάρκειας φοίτησης, όπου αυτή δεν αποδεικνύεται, αποδίδεται η μικρότερη προβλεπόμενη μοριοδότηση.
β) Επιμόρφωση: τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
βα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού: μία (1) μονάδα,
ββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
βγ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.): 0,10 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Η εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν μοριοδοτείται, 
βδ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης: 0,10 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, 
βε) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α΄ ή Β΄ επιπέδου: μία (1) μονάδα,

βστ) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής: i) μία (1) μονάδα για την ολοκλήρωση ετήσιας θεματικής ενότητας και ii) 0,50 μονάδες για την ολοκλήρωση εξαμηνιαίας θεματικής ενότητας. 
Οι βεβαιώσεις και  τα πιστοποιητικά των περ. βα΄ έως βστ΄ αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για τον διορισμό ή για την απόκτηση τίτλου σπουδών,
βζ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Β΄ επιπέδου: μία (1) μονάδα και
βη) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε.: 0,50 μονάδες.
γ) Γνώση ξένων γλωσσών: τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
γα) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: τρεις (3) μονάδες,
γβ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: δύο (2) μονάδες,
γγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: μία (1) μονάδα,
γδ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: τρεις (3) μονάδες,
γε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: δύο (2) μονάδες και
γστ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: μία (1) μονάδα 

Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο για το ανώτερο. 
Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας και δεν μοριοδοτείται. 
δ) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο επιστημονικού περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου ή τις επιστήμες της εκπαίδευσης και τα διδασκόμενα μαθήματα, σύμφωνα με το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών: επτά (7) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

δα): Βιβλία, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό: πέντε (5) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
i) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number  - ISBN):  δύο (2) μονάδες ανά βιβλίο, 
ii) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1,5 μονάδα ανά βιβλίο, 
iii) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN: μία (1) μονάδα ανά συλλογικό τόμο,  
iv) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 0,50 μονάδες ανά συλλογικό τόμο, 
v) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (International Standard Serial Number - ISSN): 0,50 μονάδες ανά εισήγηση, 
vi) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή ISSN : 0,25 μονάδες ανά εισήγηση,  
vii) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης ή συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.: μία (1) μονάδα ανά περίπτωση, 
viii) δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.)  και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.): 0,50 μονάδες ανά λογισμικό, 
ix) δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων ή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 0,25 μονάδες ανά πρόγραμμα.    
Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης. 
δβ) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά: πέντε (5) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
i) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: μία (1) μονάδα ανά άρθρο, 
ii) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 0,50 μονάδες ανά άρθρο και
iii) άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς σύστημα κριτών: 0,25 ανά άρθρο.  
Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.
ε) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση: δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, το άρθρο 4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου: 0,50 μονάδες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

3. Το κριτήριο της διδακτικής, συμβουλευτικής-καθοδηγητικής και διοικητικής-υποστηρικτικής εμπειρίας, αποτιμάται με εικοσιπέντε (25) μονάδες κατ` ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 α) Διδακτική υπηρεσία: έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ., Δ.Υ.Ε.Π., Σ.Δ.Ε., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ, σε ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας, Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄ κύκλου, σε σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και σε Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο: μία (1) μονάδα ανά διδακτικό έτος και έως τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
αβ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.: 0,50 μονάδες  ανά διδακτικό έτος, για το οποίο ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί θετικά και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει τη μοριοδότηση της υποπερ. αα΄.
Η άσκηση διδακτικής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται. 
β) Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,10 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαιώσεων και έως έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Επιμορφωτικό έργο που αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον του υποψηφίου δεν μοριοδοτείται. 
 γ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
γα) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου ή σε ομάδες επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων-ινστιτούτων: μία (1) μονάδα  ανά πρόγραμμα βάσει βεβαίωσης και έως τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
γβ) συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανισμούς όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), European Youth Parliament (EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων ή σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων: 0,50 μονάδες ανά πρόγραμμα ή δράση και έως τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τις περ. α΄ έως γ΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10).
δ) Συμβουλευτικό - καθοδηγητικό έργο υπό την ιδιότητα του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Συμβούλου Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  ή Σχολικού Συμβούλου: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ε) Διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία: έντεκα (11) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
εα) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 1,5 μονάδες ανά έτος και έως οκτώ (8) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, 
εβ) άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέα,  Συμβούλου Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,   
εγ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενων από αυτό φορέων, Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., Συμβούλου Β΄ του Ι.Ε.Π., Διευθυντή και Υποδιευθυντή Π.Ε.Κ., διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε.: 0,75 μονάδες ανά έτος και έως έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,   
εδ) άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., υπευθύνου τομέα Ε.Κ., προϊσταμένου Κ.Ε.ΠΕ.Α., υπεύθυνου λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, υπεύθυνου τμήματος μητρικής γλώσσας συντονιστικού γραφείου εκπαίδευσης του εξωτερικού ή συμμετοχή εκπαιδευτικού σε δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 
Το άθροισμα των μονάδων από την άσκηση καθηκόντων διευθυντή, υποδιευθυντή και προϊσταμένου σχολικής μονάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) μονάδες,
εε) άσκηση καθηκόντων στην Ολομέλεια ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Κ.Ε.Σ.Υ. ή ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) ή Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., στην Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή σε Κ.Π.Ε., άσκηση καθηκόντων υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Ε.Κ.Φ.Ε. Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σχολικού συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συμβούλου σχολικής ζωής, ενδοσχολικού συντονιστή (συντονιστή τάξης ή γνωστικού πεδίου), παιδαγωγικού συμβούλου- μέντορα, υπεύθυνου διασύνδεσης με τη μαθητεία στα ΕΝ.Ε.ΓΥ.Λ., υπεύθυνου εκπαιδευτικού ομίλου, αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε Ε.Κ.Φ.Ε. καθώς και των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στα ΓΡΑ.ΣΥ.Π. ή άσκηση διοικητικών καθηκόντων με απόσπαση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.   
Χρόνος διοικητικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.
Αν συντρέχει σωρευτικά στο πρόσωπο υποψηφίου διοικητική εμπειρία των υποπερ. εα΄ έως και εγ΄, ως προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29, λογίζεται η διοικητική εμπειρία, που μοριοδοτείται λιγότερο, σύμφωνα με την παρούσα.

4. Το κριτήριο της αξιολόγησης αποτιμάται με εικοσιπέντε (25) μονάδες κατ` ανώτατο όριο βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης του υποψηφίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου ως στελέχους εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού της θητείας ή της αξιολογικής περιόδου, κατά περίπτωση, που προηγείται της διαδικασίας επιλογής. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί και ως εκπαιδευτικός και ως στέλεχος εκπαίδευσης, για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγησή του ως στελέχους εκπαίδευσης.

α) Τα στελέχη εκπαίδευσης λαμβάνουν 0,50 μονάδες ανά μία (1) μονάδα από τις 50 και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 58. Η αξιολόγηση με 50 και 51 μονάδες αποδίδει 0,50 μονάδες. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί σε δύο αξιολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια της θητείας του ως στελέχους εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 57, για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μονάδων που συγκέντρωσε κατά τις δύο αξιολογικές περιόδους. 

β) Ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση,  που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Β΄ κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Στη διαδικασία επιλογής δύνανται να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π., οι οποίοι συγκέντρωσαν σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης που λαμβάνονται υπόψη τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς στην οικεία περιγραφική κλίμακα: «εξαιρετικά» ή «πολύ καλά» ή «ικανοποιητικά». 

βα) Εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης, με τις οποίες το έργο του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. έχει αξιολογηθεί σε περιγραφική κλίμακα ως προς τρία πεδία, Α1, Α2 και Β, η αποτίμηση των αξιολογικών εκθέσεων σε μονάδες επιλογής γίνεται με τις ακόλουθες διακρίσεις: αν το έργο του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογήθηκε με τον χαρακτηρισμό i) «εξαιρετικό» και στα τρία πεδία,  Α1, Α2 και Β, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 25 μονάδες, ii) «εξαιρετικό» σε δύο από τα παραπάνω πεδία και «πολύ καλό» στο τρίτο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 22,5 μονάδες, iii) «εξαιρετικό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «πολύ καλό» σε δύο από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 20 μονάδες, iv) «εξαιρετικό» σε δύο από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» σε ένα από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 20 μονάδες, v) «πολύ καλό» και στα τρία παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 17,5 μονάδες, vi) «εξαιρετικό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία, «πολύ καλό» σε άλλο και «ικανοποιητικό» στο τρίτο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 17,5 μονάδες, vii) «εξαιρετικό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» σε δύο από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 15 μονάδες, viii) «πολύ καλό» σε δύο από τα παραπάνω πεδία, και «ικανοποιητικό» στο τρίτο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 12,5 μονάδες, ix) «πολύ καλό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» σε δύο από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 10 μονάδες και x) «ικανοποιητικό» και στα τρία παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 7,5 μονάδες. Ως προς την αξιολόγηση του κριτηρίου Β στη διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη η επίδοση του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. στην πιο πρόσφατη αξιολογική έκθεση. 

ββ) Εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης, με τις οποίες το έργο του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π.  έχει αξιολογηθεί σε περιγραφική κλίμακα ως προς δύο πεδία, Α και Β, η αποτίμηση των εκθέσεων αξιολόγησης σε μονάδες επιλογής γίνεται με τις ακόλουθες διακρίσεις: αν το έργο του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογήθηκε με τον χαρακτηρισμό i) «εξαιρετικό» και στα δύο πεδία, Α και Β, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 25 μονάδες, ii) «εξαιρετικό» σε ένα από τα δύο παραπάνω πεδία και «πολύ καλό»  στο άλλο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 20 μονάδες, iii) «εξαιρετικό» σε ένα από τα δύο παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό»  στο άλλο, o εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 15 μονάδες, iv) «πολύ καλό» και στα δύο παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 15 μονάδες, v) «πολύ καλό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό»  στο άλλο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 10 μονάδες και vi) «ικανοποιητικό» και στα δύο παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 7,5 μονάδες. Ως προς την αξιολόγηση του κριτηρίου Β στη διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη η επίδοση του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. στην πιο πρόσφατη αξιολογική έκθεση.   
5. Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ` ανώτατο όριο. Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου. 
Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, αξιοποιείται μελέτη περίπτωσης από τράπεζα θεμάτων, την οποία καλείται να πραγματευτεί ο υποψήφιος. Υπεύθυνη για την προετοιμασία της τράπεζας θεμάτων είναι η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., η οποία επικουρείται από το Ι.Ε.Π.. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) προετοιμασία του υποψηφίου στη μελέτη περίπτωσης, την οποία επιλέγει τυχαία από ένα σύνολο μελετών περίπτωσης και β) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Κατά το χρόνο της προετοιμασίας του υποψηφίου πραγματοποιείται εισήγηση από μέλος του συμβουλίου επιλογής σχετικά με τον φάκελο υποψηφιότητας του υποψηφίου.
Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:  
α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες, 
β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες και
γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους: δέκα (10) μονάδες.
Το συμβούλιο επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους. 

Άρθρο 32

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης 

Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 28, τα κριτήρια επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης αποτιμώνται με εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο μονάδες. Δεν μοριοδοτείται προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας σύμφωνα με το άρθρο 29. 
Για τα κριτήρια επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης και την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 31 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις: 
α) Επί της παρ. 2 του άρθρου 31:
Το υποκριτήριο της υποπερ. αε΄ της περ. α΄ λαμβάνεται υπόψη μόνο για την επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70.
β) Επί της παρ. 3 του άρθρου 31:
βα) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τις περ. α΄ έως γ΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έντεκα (11), 
ββ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για την περ. δ΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8),
βγ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για την περ. ε΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) και
βδ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων των υποπερ. εα΄ και εβ΄ της περ. ε΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει στις έξι (6).

Άρθρο 33

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής των περ. στ΄ έως κβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 28, τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων αποτιμώνται με εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο αξιολογικές μονάδες. Δεν μοριοδοτείται προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας σύμφωνα με το άρθρο 29. 
Για τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων και την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 31 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:  
α) Επί της παρ. 2 του άρθρου 31:
Το υποκριτήριο της υποπερ. αε΄ της περ. α΄ λαμβάνεται υπόψη μόνο για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) Επί της παρ. 3 του άρθρου 31:
βα) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για την περ. δ΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6),
ββ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για την περ. ε΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εννέα (9).
γ) Επί της παρ. 5 του άρθρου 31: 
Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, δεν αξιοποιείται μελέτη περίπτωσης. Η συνέντευξη εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση του έργου του υποψηφίου και τον σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει μια περίπτωση για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και μια περίπτωση για τον σχεδιασμό του έργου του. Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει τον υποψήφιο ο,τιδήποτε σχετίζεται με τα θέματα αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμού.

Άρθρο 34

Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου

Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης δύναται να αποτιμάται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από Συμβούλους Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Επιστημονικούς Συμβούλους του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή αποτίμησης του συγγραφικού έργου εισηγείται στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής σχετικά με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 31. Με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών του πρώτου εδαφίου καθορίζεται το συμβούλιο ή τα συμβούλια επιλογής, τα οποία επικουρούν. Για τη λειτουργία των εν λόγω επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45).

Άρθρο 35

Συμβούλια επιλογής

1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται πενταμελές Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

α) ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,
β) τρία (3) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., που ορίζονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας, και οι οποίοι προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους, και 
γ) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστώνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, ως εξής:
α) Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας,
β) Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου,
γ) Γ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων,
δ) Δ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 2 είναι πενταμελή, συγκροτούνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:
α) ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,
β) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., που ορίζονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας, από τους οποίους ένας (1) έχει ειδίκευση σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση και δύο (2) προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους, και 
γ) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή έναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. 

4. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης συνιστώνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, ως εξής: 
α) Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας. 
β) Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περ. α΄. 
γ) Γ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου,
δ) Δ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περ. γ΄.   
ε) Ε΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  
στ) Στ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περ. ε΄.   

5. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 4 είναι πενταμελή, συγκροτούνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους: 
α) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., που ορίζονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας, και οι οποίοι προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους,
β) έναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής ή ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.,
γ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επιλογής ή έναν (1) Επιστημονικό Σύμβουλο του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΚ.Δ.Δ.Α. που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΕΚ.Δ.Δ.Α..

6. Αν στη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης: α) των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91), β) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και γ) των μελών του Ε.Ε.Π., μετέχουν Διευθυντές Εκπαίδευσης, συμμετέχει επιπλέον σε αυτά ως μέλος ένας (1) Διευθυντής Εκπαίδευσης της έτερης βαθμίδας, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επιλογής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανατίθεται στα συμβούλια των περ. α΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 4. Αν στη συγκρότηση των συμβουλίων του προηγούμενου εδαφίου μετέχει Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα συμβούλια αυτά συμμετέχει επιπλέον ένας (1) Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επιλογής, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα. 

7. Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων των παρ. 5 και 6 ορίζεται ο Πρόεδρος του συμβουλίου, ο οποίος προέρχεται από τα μέλη της περ. α’ της παρ. 5. Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων των παρ. 1 έως 6 ορίζεται ο γραμματέας τους με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του συμβουλίου επιλογής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθενται σε μέχρι πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης των συμβουλίων επιλογής.

Στις συνεδριάσεις των συμβουλίων των παρ. 1 έως 6, αν ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία των συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45).

8. Η θητεία του προέδρου και των μελών των συμβουλίων των παρ. 1 έως 6 αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και είναι τετραετής. Τα στελέχη εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους των συμβουλίων επιλογής για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης, με την οποία έχουν οριστεί ως μέλη αυτών.

9. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, καθώς και η επιλογή των προϊσταμένων σχολικών μονάδων, των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., πραγματοποιείται από Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40, το αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής αποφασίζει και για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α` και Β`. Η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. γίνεται ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ., κατά περίπτωση.

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής αποτελείται από τα εξής μέλη: 

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,  ως Πρόεδρο, 
β) τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο και
γ) τρεις (3) Συμβούλους Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, οι οποίοι υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε αυτή.

Τα μέλη της περ. γ΄ επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με βάση τη σειρά κατάταξής τους σε αυτούς.
Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου, αν ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία των συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

10. Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων της παρ. 9 ορίζεται και ο γραμματέας τους με τον αναπληρωτή του. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της έδρας του συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθενται σε έως πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης των Συμβουλίων Επιλογής.

11. Η θητεία του Προέδρου και των μελών των συμβουλίων της παρ. 9 αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και είναι τετραετής. Τα στελέχη εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους των συμβουλίων επιλογής για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης, με την οποία έχουν οριστεί ως μέλη αυτών.
12. Ο αριθμός των μελών των Συμβουλίων των παρ. 1 έως 9, που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου των οριζόμενων μελών.

13. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς και η επιλογή των προϊσταμένων ΠΕΙ.Σ. και των υποδιευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α΄111). Η επιλογή των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40, η αρμόδια Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφασίζει, ύστερα από γνώμη του διευθυντή, και για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α` και Β`.

14. Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον Πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων που του ανατίθενται από τον Πρόεδρο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των αιτήσεων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.


15. Στα μέλη των συμβουλίων δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτά, εκτός των οδοιπορικών τους. Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων γίνονται με φυσική παρουσία των μελών τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 36

Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


1. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 35. Η πρόταση διαμορφώνεται έπειτα από υποβολή βιογραφικού σημειώματος και συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής. Η συνέντευξη περιλαμβάνει παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου προβληματισμού και δράσης, με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, και ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Στο πρακτικό του συμβουλίου επιλογής αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο του σχεδίου προβληματισμού και δράσης, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση κάθε υποψηφίου.

Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν έως δύο (2) υποψήφιοι από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του προέρχονται από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. Αν υποβληθούν αιτήσεις από υποψηφίους της μίας μόνο βαθμίδας εκπαίδευσης, στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν οι τέσσερις (4) υποψήφιοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
2. Ο Επόπτης  Ποιότητας της Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 35. Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν έως τέσσερις (4) υποψήφιοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

3. Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι στις διαδικασίες των παρ. 1 και 2 συγκεντρώνουν ίσο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, λαμβάνονται υπόψη: α) ο αριθμός των μονάδων κατά σειρά στα κριτήρια των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 και, αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, β) ο αριθμός των μονάδων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32.

4. Οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του συμβουλίου του δεύτερου εδαφίου. Για την επιλογή των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεδριάζουν ως ενιαίο συλλογικό όργανο. Χρέη Προέδρου του συμβουλίου του δεύτερου εδαφίου ασκεί, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, ο οποίος έχει υπηρετήσει τα περισσότερα έτη σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

5. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 35

Άρθρο 37

Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 36, για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδεται προκήρυξη ως εξής:
α) από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από τα συμβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 35,
β) από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων,
γ) από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής πλην των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 35,
δ) από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 35.

2. Οι προκηρύξεις για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδονται τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της θητείας και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Οι προκηρύξεις για την επιλογή των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Με την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από  δέκα (10) ημέρες.

3. Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης υποβάλλουν αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, σε πληροφοριακό σύστημα ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική θέση, ως εξής:
α) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή μίας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ενός μόνο κλάδου Συμβούλων Εκπαίδευσης μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
γ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης  (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
δ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,   
ε) οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αντίστοιχα, μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις Διευθυντών μέχρι πέντε, συνολικά, Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. είναι να  δύναται ο υποψήφιος να συμπληρώσει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. που δηλώνει,  
στ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
ζ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα Κ.Ε.ΠΕ.Α. μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
η) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ., έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο θέση, είτε υποδιευθυντή ΕΠΑ.Λ. είτε υποδιευθυντή Ε.Κ. είτε υπευθύνου τομέα Ε.Κ..

4. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών των περ. β΄ έως δ΄ και του δεύτερου εδαφίου της περ. ε΄ της παρ. 3 δηλώνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την υποβολή της αίτησης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών των περ. ε΄ και στ΄ της παρ. 3 δηλώνουν τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την υποβολή της αίτησης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών της περ. ζ΄ της παρ. 3 δηλώνουν το Κ.Ε.ΠΕ.Α., για το οποίο υποβάλλουν αίτηση κατά την υποβολή της αίτησης. Η προτίμηση των υποψηφίων για τοποθέτηση σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 3 και η σειρά προτίμησης για τοποθέτηση στις προκηρυσσόμενες θέσεις, σύμφωνα με τις περ. β΄ έως ε΄ της ίδιας παραγράφου δηλώνονται ύστερα από την κατάταξη των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ., για τις θέσεις στελεχών για τις οποίες τίθεται υποψηφιότητα, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 και την περ. η΄ της παρ. 3 του παρόντος δηλώνονται κατά την υποβολή της αίτησης. 

Άρθρο 38

Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ` αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής εγγράφονται σε πίνακα μη δεκτών υποψηφίων. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων αναγράφεται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους. Το συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη, το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Για τα στελέχη των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους.

2. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

3. Το συμβούλιο  καταρτίζει πίνακες των υποψηφίων με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α` έως γ` της παρ. 1 του άρθρου 30. Οι πίνακες κοινοποιούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων εντός  προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

4. Στη συνέχεια, το συμβούλιο  ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό 50%, με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων που έχουν συμπεριληφθεί στους αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των  προκηρυσσόμενων θέσεων. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα υποδείγματα, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία. Στο πρακτικό του συμβουλίου επιλογής αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο της μελέτης περίπτωσης ή της αυτοαξιολόγησης του υποψηφίου και του σχεδιασμού του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, κατά περίπτωση, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. δ` της παρ. 1 του άρθρου 30 είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα παρόντα μέλη του συμβουλίου. Η επίδοση του υποψηφίου στο κριτήριο της περ. δ’, σύμφωνα με το έκτο εδάφιο, συνιστά την εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 

5. Μετά από το τέλος της συνέντευξης των υποψηφίων της παρ. 4, το συμβούλιο  καταρτίζει με αξιολογική σειρά τελικούς πίνακες επιλογής σε επίπεδο επικράτειας ή ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ανάλογα με την προκήρυξη, με βάση τις συνολικές μονάδες των ανωτέρω υποψηφίων. Για την επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης καταρτίζονται πίνακες επιλογής ανά βαθμίδα και κλάδο εκπαίδευσης. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια. Στους τελικούς πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα (50) αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια.

6. Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 30, σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 33. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μονάδων των υποψηφίων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30, σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 33.

7. Μετά από το τέλος της διαδικασίας, ο Πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ` όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα του συμβουλίου.

8. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του συμβουλίου στο αρμόδιο όργανο για την κύρωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28.

9. Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με την παρ. 4, κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα επιλογής με τη σειρά κατάταξής τους στα κριτήρια επιλογής των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30. Ο επικουρικός πίνακας επιλογής υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συμβουλίου στο αρμόδιο όργανο για την κύρωσή του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28.  Σε περίπτωση εμφάνισης κενών θέσεων και εξάντλησης των τελικών πινάκων επιλογής, το αρμόδιο συμβούλιο ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων του πρώτου εδαφίου σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται τετραπλάσιος αριθμός υποψηφίων από τον αριθμό των κενών θέσεων, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων στα κριτήρια επιλογής των περ. ά έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30. Κατά τα λοιπά στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται οι παρ. 4 έως 8. Οι πίνακες που καταρτίζονται, σύμφωνα με την παρούσα, ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωση του τελικού πίνακα επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 8. Σε περίπτωση εμφάνισης νέων κενών θέσεων που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους πίνακες του έκτου εδαφίου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία των εδαφίων τρίτο έως έκτο έως την εξάντληση του επικουρικού πίνακα επιλογής.
 
Άρθρο 39

Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

1. Η τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28, ή την πρόταση του αρμόδιου οργάνου επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό με την προτίμηση ή τη σειρά προτίμησής τους, η οποία δηλώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37. 

2. Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 35. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, καλούνται, με  πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, οι εγγεγραμμένοι στον τελικό πίνακα επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, που δεν έχουν τοποθετηθεί, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία του δεύτερου εδαφίου, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 38. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.

3. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 35. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, καλούνται, με πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία των εδαφίων δεύτερο έως τέταρτο, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 38. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με την ανωτέρω διαδικασία, καλούνται, με πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Η απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.

4. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής των παρ. 5 και 6 του άρθρου 35. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται, με πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, οι λοιποί εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία των εδαφίων δεύτερο έως τέταρτο, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 38. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με την ανωτέρω διαδικασία, καλούνται, με πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Η απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.

5. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 6 του άρθρου 35. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, με πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία των εδαφίων δεύτερο έως τέταρτο, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 38. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με την ανωτέρω διαδικασία, καλούνται, με  πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Η απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.

6. Η τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 36. Η πλήρωση των κενούμενων θέσεων γίνεται, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36.

7. Η τοποθέτηση των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 36. Η πλήρωση των κενούμενων θέσεων γίνεται, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36.

8. Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 36.

9. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 35.

10. Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μκεδονίας και Θράκης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 36.

11. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) γίνεται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 35. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) γίνεται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για κάποιες σχολικές μονάδες, διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό  πίνακα επιλογής. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή, αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν: α) την προϋπόθεση της υποπερ. στα΄ της περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 29 ή β) την προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 38, καλούνται με πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις: α) της υποπερ.  στβ΄ της περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 29 και β) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 38, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τις παραπάνω διαδικασίες, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 38. Αν μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται, σύμφωνα με την παρ. 14. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας. Επιπλέον του προηγούμενου εδαφίου, στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν πληρούν την προϋπόθεση της υποπερ. στα’ της περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 29,  και δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 38.

12. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 35. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων πειραματικών νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου.

13. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται  με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 35. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου.  

14. Αν, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 1 έως 13, δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται με την επαναπροκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων.

Άρθρο 40

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 42 και της παρ.  6 του άρθρου 58. Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της θητείας. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

2. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης διαγράφονται, μετά από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που  κατέχουν. Όσοι κατατάσσονται τόσο στους πίνακες: α) των περ. στ΄ έως ιζ΄ όσο και β) ιη΄ έως κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 και τοποθετούνται σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης διαγράφονται, μετά από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, σωρευτικά από τους πίνακες επιλογής των περ. α΄ και β΄ της παρούσας.

3. Οι θέσεις διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν στις σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων (4) θέσεων και άνω. Ο διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 35. Για τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ). πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). Από την έκδοση της απόφασης ορισμού και έως τη λήξη του σχολικού έτους, το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα.

4. Οι θέσεις προϊσταμένων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν στις σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο (2) και τριών (3) θέσεων. Ο προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε τέσσερα (4) τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα εδάφια τρίτο έως πέμπτοτης παρ. 3. 

5. Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές. Αν στις σχολικές μονάδες του πρώτου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν περισσότεροι από τριάντα (30) μαθητές και αν φοιτούν περισσότεροι από ογδόντα (80) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας των υποδιευθυντών ο αριθμός των μαθητών της σχολικής μονάδας, όπως διαμορφώνεται μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και κατά τη λήξη του Α` τετραμήνου για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), δεν δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για την περίπτωση των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και ΠΕΙ.Σ. αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του υποδιευθυντή ή των υποδιευθυντών που πλεονάζουν. Αν έχουν τοποθετηθεί υποδιευθυντές Α` και Β`, θεωρείται ως πλεονάζων κατά προτεραιότητα ο υποδιευθυντής Β`. Αν ο αριθμός των μαθητών, όπως διαμορφώνεται μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και κατά τη λήξη του Α` τετραμήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών σε σχολική μονάδα, για την οποία δεν είχε προκηρυχθεί τέτοια θέση, επιλέγονται και τοποθετούνται ένας ή περισσότεροι υποδιευθυντές, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας, κατά το οποίο εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας. 
Υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων τοποθετούνται σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα (250) τουλάχιστον μαθητές και τα οποία εξυπηρετούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας, πρωινό  απογευματινό ή εσπερινό κύκλο.

6. Τα στελέχη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της θητείας τους διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές.

7. Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαμορφώνεται εντός της θητείας του σε κάτω των τεσσάρων (4) θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του Διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση και επανεγγράφεται στον αξιολογικό πίνακα. Η κενή θέση του Προϊσταμένου της εν λόγω σχολικής μονάδας καλύπτεται για το υπόλοιπο της θητείας με προκήρυξη της θέσης.

8. Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαμορφώνεται εντός της θητείας του σε άνω των (3) τριών θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του Προϊσταμένου. Για την κάλυψη της κενής θέσης του Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ή ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης για την περίπτωση των ΠΕΙ.Σ., καλεί τους υποψηφίους που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 39.

Άρθρο 41

Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης

Κατά τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης, προηγείται η επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και ακολουθούν κατά σειρά οι επιλογές και τοποθετήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,  των Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των  υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων Ε.Κ.. 

Άρθρο 42

Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

1. Με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους:
α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους,
β) για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ύστερα από προηγούμενη κλήση τους σε ακρόαση ενώπιον του συμβουλίου.

2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Άρθρο 43

Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

1. Στελέχη της εκπαίδευσης μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (Α΄45). Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, επανέρχονται, ύστερα από τη λήξη της θητείας τους, στις οργανικές τους θέσεις ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 1. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

3. Διευθυντής σχολικής μονάδας, η οποία καταργείται, επανεγγράφεται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής ή στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, από τους οποίους διεγράφη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40. Αν συγχωνευτούν σχολικές μονάδες, οι διευθυντές τους επανεγγράφονται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και στη θέση του διευθυντή της σχολικής μονάδας, που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο διευθυντής των συγχωνευόμενων σχολικών μονάδων που προηγείται στη σειρά κατάταξης. Ως υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο αρχαιότερος από τους υποδιευθυντές των συγχωνευόμενων σχολικών μονάδων.

4. Διευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.), το οποίο καταργείται, επανεγγράφεται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής. Αν συγχωνευθούν Ε.Κ., οι διευθυντές τους επανεγγράφονται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και στη θέση του διευθυντή του Ε.Κ., που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο διευθυντής του συγχωνευόμενου Ε.Κ. που προηγείται στη σειρά κατάταξης. Ως υποδιευθυντής ή υπεύθυνος τομέα του Ε.Κ., που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο αρχαιότερος από τους υποδιευθυντές ή υπευθύνους τομέα των  Ε.Κ. που συγχωνεύονται, αντίστοιχα.

Άρθρο 44

Αναπλήρωση

Τα ακόλουθα στελέχη της εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους ως εξής:
α) Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, από Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36.

γ) Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Όταν ο τελευταίος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
δ) Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36.

ε) Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), από μέλος της Ολομέλειας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

στ) Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), από μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) του Κ.Ε.ΠΕ.Α., που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΠΕ.Α..

ζ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, από διευθυντή σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 
Άρθρο 45

Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, που αναφέρονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.

2. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται:

α) Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής νοείται το υπηρεσιακό συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, το οποίο συνεδριάζει χωρίς τη συμμετοχή των μελών της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 115487/Δ4/17.09.2010 απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄1592), 
β) σύλλογος διδασκόντων, νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. της ίδιας σχολής και
γ) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης, νοείται μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, το οποίο είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τέσσερα (4) έτη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου ή την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του μέλους. Αν το διοικητικό συμβούλιο παραλείψει να ορίσει το μέλος της περ. γ` μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, όπου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αναφέρεται Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης νοείται ο Γενικός Διευθυντής της σχολής.

Άρθρο 46

Επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης

Με στόχο την προετοιμασία των στελεχών της εκπαίδευσης, που επιλέγονται και τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης, για την άσκηση των καθηκόντων τους εκπονείται πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέματα σχετικά, ιδίως, με την ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την εθνική και διεθνή εκπαιδευτική πολιτική και την εκπαίδευση ενηλίκων και μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη θέση των στελεχών της εκπαίδευσης, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή άλλον φορέα που ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του, κατά περίπτωση, συναρμόδιου Υπουργού πριν από την ανάληψη υπηρεσίας των στελεχών της εκπαίδευσης.

Άρθρο 47

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: 
α) το περιεχόμενο και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων ή επαναδηλώσεων προτίμησης, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο κατάθεσης, καταχώρισης, επεξεργασίας και ελέγχου των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών από τα αρμόδια για την παραλαβή και επεξεργασία τους όργανα, καθώς και από όργανα των υπηρεσιών, στις οποίες τηρούνται στοιχεία, τα οποία επικαλούνται οι υποψήφιοι στην αίτησή τους και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών της εκπαίδευσης, 
β) οι λεπτομέρειες ως προς τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ανάλογα με τη θέση στελέχους, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, στις περιπτώσεις που για ορισμένη θέση στελέχους υποψήφιοι είναι εκπαιδευτικοί διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και τη διατύπωση των γνωμών, προτάσεων και εισηγήσεων που υποβάλλουν, 
γ) ο τύπος των έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους κατά τη διαδικασία της συνέντευξης και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία αυτή, όπου προβλέπεται, και, ιδίως, με τη μαγνητοφώνηση αυτής και
δ) κάθε λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών της εκπαίδευσης.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση - Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ

Μητέρα επιτέθηκε βάναυσα σε εκπαιδευτικό μέσα σε σχολείο

Ο καθηγητής του ΕΠΑΛ που χειροδίκησε σε μαθήτρια και η έκπληκτη κοινή γνώμη

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για απόπειρα αρπαγής 11χρονης μαθήτριας
Όπως καταγγέλλει η μητέρα της 11χρονης μαθήτριας, αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες ακολούθησε το σχολικό λεωφορείο της κόρης της και δύο άνδρες προσπάθησαν...
Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για απόπειρα αρπαγής 11χρονης μαθήτριας
patrakapnogona epal
Πάτρα: Σύρραξη και καπνογόνα μεταξύ μαθητών σε ΕΠΑΛ - Στο νοσοκομείο 15χρονος
Ένας μαθητής τραυματίστηκε σε ΕΠΑΛ στην Πάτρα όταν μαθητές έριξαν καπνογόνα μέσα στο σχολικό συγκρότημα
Πάτρα: Σύρραξη και καπνογόνα μεταξύ μαθητών σε ΕΠΑΛ - Στο νοσοκομείο 15χρονος
diki pseutogiatrou
Δίκη ψευτογιατρού: Οργή μητέρας θύματος - «Αλήτη, τέρας μου έφαγες το κορίτσι»
Η μητέρα θύματος προσπάθησε να λιντσάρει τον κατηγορούμενο - «Μου έλεγε ότι θα ο καρκίνος θα ξεραίνονταν» κατέθεσε γυναίκα, θύμα του «Dr Kontos»
Δίκη ψευτογιατρού: Οργή μητέρας θύματος - «Αλήτη, τέρας μου έφαγες το κορίτσι»
Αξιολόγηση-Α' Σύλλογος Αθηνών: 73,5% υπέρ του ενιαίου κειμένου της ΔΟΕ
Απεργία - αποχή ζητά ο Α' Σύλλογος Αθηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Το 73,5% των σχολείων υπέρ του ενιαίου κειμένου της ΔΟΕ
Αξιολόγηση-Α' Σύλλογος Αθηνών: 73,5% υπέρ του ενιαίου κειμένου της ΔΟΕ