ΚΕΣΥ: Διεθνής διαγωνισμός 500.000€ για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους
Καταληκτική ημερομηνία – Τόπος υποβολής προσφορών: Στις 27/5/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:15.

Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΤΠΕ) σε όλα τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) της χώρας, προυπολογισμού  425.129,03€ προ Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικού ποσού 527.160,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % προκήρυξε σήμερα η Υπουργός Παιδείας.

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΤΠΕ) σε όλα τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) της χώρας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται ως Υποέργο 6 στην Πράξη «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (MIS: 5048220) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους. Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης» της Διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας) κατά τα παρακάτω οριζόμενα στο άρθρο 2.2 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της σχετικής Διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Ο Ανάδοχος, ο οποίος θα κληθεί να συνάψει την σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), κατά τα οριζόμενα στο τεύχος διακήρυξης

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017). Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4 «Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών» της Διακήρυξης, καθώς και να υποβάλλουν τα δείγματα όπως περιγράφεται στο σημείο Δ του άρθρου 2.4.3.2. της Διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία – Τόπος υποβολής προσφορών: Στις 27/5/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:15. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr .

Δείτε την απόφαση και τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Σχολεία: Ένα self test για μαθητές-εκπαιδευτικούς από τις 17 Μαΐου

Πανελλαδικές 2021: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων για ΓΕΛ - ΕΠΑΛ

Σε όλα τα σχολεία το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ μάθημα ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΟΤΗΣΗ

Το Κορυφαίο Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

Μόρια για Προσλήψεις - ΑΣΕΠ - Μεταπτυχιακά με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE του GoLearn - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

exosi syggrafea palaistini
Παλαιστίνη: Έξωση σε συγγραφέα μετά από αποκαλύψεις στο CNN (Βίντεο)
«Με πέταξαν στο δρόμο και μου είπαν ότι δεν μπορούσα να επιστρέψω στη γειτονιά», δηλώνει ο Παλαιστίνιος συγγραφέας και ποιητής, μετά τις...
Παλαιστίνη: Έξωση σε συγγραφέα μετά από αποκαλύψεις στο CNN (Βίντεο)