Παραιτήσεις εκπαιδευτικών από την υπηρεσία για λόγους υγείας ή οικογενειακούς
Περίληψη απόφασης παραιτήσεων εκπαιδευτικών από την Υπηρεσία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους -λόγους υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την 88559/Ε3/03.06.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09.02.2007), της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/01.08.2008), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17.09.2013) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11.05.2016), της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014), το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05.11.2016) και την αριθμ. 8/13 Μαΐου 2019 πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε., γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ακολούθως:

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα