Επιστολή της ΠΟΣΔΕΠ στη σύνοδο των πρυτάνεων με πρόταση για ρυθμίσεις αφυπηρέτησης μελών ΔΕΠ
Αναλυτικά η επιστολή

Προς: τον Προεδρεύοντα Συνόδου Πρυτάνεων, Πρύτανη ΕΚΠΑ,
Καθηγητή κ. Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο

Θέμα: Ρυθμίσεις αφυπηρέτησης μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,
Αγαπητέ συνάδελφε,

σας υποβάλλουμε πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ, για ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρεωτική αφυπηρέτηση των μελών ΔΕΠ λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, η οποία εγκρίθηκε μετά από διεξοδική συζήτηση της Εκτελεστικής Γραμματείας στη συνεδρίαση της 10-3-2020. Παρακαλούμε, με την ιδιότητά σας του προεδρεύοντος της Συνόδου των Πρυτάνεων, να την θέσετε υπόψη στη Σύνοδο, λόγω της σοβαρότητας του θέματος όπως εξηγούμε στη συνέχεια.

Η πρότασή μας εξειδικεύεται με το προσχέδιο μιας διάταξης νόμου, για να είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που προτείνουμε, ώστε να μην παρερμηνευτεί.

Δεν πρόκειται για επέκταση του ορίου ηλικίας για την αφυπηρέτηση των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, ένα θέμα πολύ παλιό και αμφιλεγόμενο.

Προτείνουμε την παράταση της θητείας όσων το επιθυμούν, υπό όρους αυστηρά προσδιορισμένους, και την παραμονή τους σε προσωποπαγείς θέσεις μέχρι τον διορισμό του νέου μέλους ΔΕΠ, που θα προσληφθεί κατόπιν επαναπροκήρυξης της κενωθείσας οργανικής θέσης τους.

Στο σχέδιο αιτιολογικής έκθεσης και προτεινόμενης διάταξης, που ακολουθεί ως παράρτημα, περιγράφονται οι λεπτομέρειες της ρύθμισης και εξηγούνται οι λόγοι που μας οδήγησαν στην πρόταση αυτή.

Η ρύθμιση αυτή προτείνεται με μοναδικό σκοπό την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ι. και δεν εμπεριέχει καμιά ιδιοτέλεια ή μεροληψία, στο μέτρο που προβλέπει ότι οι παραμένοντες στην υπηρεσία κατ' ανώτατο όριο για τρία ακόμη χρόνια, δεν θα μπορούν να καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις. Θα αποχωρούν δε αυτοδίκαια νωρίτερα, και πριν την συμπλήρωση της τριετούς θητείας σε προσωποπαγή θέση, όταν διοριστεί στην προκηρυχθείσα θέση τους το νέο μέλος ΔΕΠ.

Πιστεύουμε ότι η συγκυρία επιβάλλει να εξετάσετε και να αξιολογήσετε την πρότασή μας με ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι τα επόμενα χρόνια οι αφυπηρετήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων θα είναι πολυάριθμες. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από τη νέα δημοσιονομική στενότητα που με βεβαιότητα θα αντιμετωπίσουμε, λόγω των επιπτώσεων της τρέχουσας επιδημίας. Όπως φυσικά γνωρίζετε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό, καθώς δεν θα μπορούν να διδαχθούν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα σε πολλές Σχολές, με αποτέλεσμα να μειωθεί ουσιωδώς το επίπεδο των προγραμμάτων σπουδών τους. Και φοβούμαστε ότι θα καταλήξουμε πάλι σε εμβαλωματικές λύσεις υποκατάστασης των αφυπηρετούντων μελών ΔΕΠ με άλλο προσωπικό, τις οποίες έχουμε δει και καταγγείλει στο παρελθόν ως αντιακαδημαϊκές και ανάρμοστες για σύγχρονα ποιοτικά  ΑΕΙ.

Καλούμε επίσης τη Σύνοδο να συλλέξει στοιχεία για τις προβλεπόμενες αφυπηρετήσεις των επόμενων ετών, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα που πιστεύουμε πως θα αναδείξει τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα μια τέτοιας ρύθμισης, υπό τις νέες δυσμενείς συνθήκες που φαίνεται πως θα διαμορφωθούν στα δημοσιονομικά της χώρας,

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο ΑΠΘ μέχρι το 2023 θα αποχωρήσει το 1 στα 6 μέλη ΔΕΠ που σήμερα υπηρετούν.

Ειδικότερα, στις 27-3-2020 υπηρετούσαν στο ΑΠΘ 1.680 μέλη ΔΕΠ, ενώ ο προβλεπόμενος αριθμός των αποχωρούντων μελών ΔΕΠ λόγω ορίου ηλικίας είναι συνολικά 297, και συγκεκριμένα:

- 68 για το έτος 2020

- 67 για το έτος 2021

- 69 για το έτος 2022

- 93 για το έτος 2023.

Πλέον αυτών, εκκρεμεί η προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ σε αντικατάσταση 85 συναδέλφων που αποχώρησαν τον Αύγουστο του 2019. Αν αυτοί συνυπολογιστούν, τότε οι αφυπηρετούντες είναι ο 1 στους 5 υπηρετούντες το 2019.

Το ανωτέρω παράδειγμα αποκαλύπτει την σοβαρότητα της κατάστασης και αναδεικνύει την καταλληλότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, που μπορεί να απαντήσει, προσωρινά έστω, στο οξύτατο διδακτικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε.

Μάλιστα, με δεδομένο ότι πολλά μαθήματα, εργαστήρια και κλινικές δεν έχουν διεξαχθεί το τρέχον εξάμηνο και αναμένεται να αναπληρωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, ενδεχομένως και κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, οπότε προβλέπεται η αποχώρηση μεγάλου αριθμού συναδέλφων, υφίσταται άμεση ανάγκη να ρυθμιστεί με κάποιο τρόπο η παράταση της θητείας των αφυπηρετούντων, έστω και μόνον για φέτος, προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους στο σύνολό τους, στο μέτρο που εμποδίστηκαν να το πράξουν από τις συνθήκες που προέκυψαν μετά το κλείσιμο των Πανεπιστημίων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επί της πρότασης που υποβάλλουμε.

Παράρτημα

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Την δεκαετία της κρίσης, τα Α.Ε.Ι. επλήγησαν ανεπανόρθωτα από την αφυπηρέτηση μεγάλου αριθμού μελών ΔΕΠ, οι θέσεις των οποίων δεν επαναπροκηρύχθηκαν, ενώ οι περισσότερες από αυτές δεν πληρώθηκαν έκτοτε για λόγους δημοσιονομικής στενότητας. Η έξοδος αυτή δεν οφειλόταν μόνο στην συνταξιοδότηση, αλλά και στην μετανάστευση πολλών μελών ΔΕΠ στο εξωτερικό λόγω των περικοπών που υπέστησαν οι αποδοχές τους. Ως αποτέλεσμα, τα Πανεπιστήμιά μας έχουν υποστεί βαρύτατο πλήγμα στην αξιοκρατική στελέχωσή τους, η οποία, μάλιστα, έγινε προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια να υποκατασταθεί στα εκπαιδευτικά καθήκοντα από ειδικό ή τεχνικό προσωπικό ή και με μετατάξεις από τον λοιπό δημόσιο τομέα, χωρίς ανοικτές διαδικασίες προκήρυξης.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κάθε οργανική θέση μέλους ΔΕΠ που κενώνεται, επαναπροκηρύσσεται. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι, παρά την αύξηση των αναγκών σε θέσεις ΔΕΠ λόγω της πανεπιστημιοποίησης στο μεταξύ των ΤΕΙ, είναι εφικτό να τηρηθεί πιστά η δέσμευση αυτή του Έλληνα Νομοθέτη (η οποία σε κάθε περίπτωση υπόκειται στους περιορισμούς της δημοσιονομικής ευχέρειας του Ελληνικού Δημοσίου, όπως και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια της Διοίκησης, ακόμη και όταν την επιβάλλει ο νόμος), μέχρι να διοριστεί και να αναλάβει καθήκοντα το νέο μέλος ΔΕΠ, θα μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η θέση θα χηρεύει και το γνωστικό αντικείμενο δεν θα υπηρετείται όπως πριν την αφυπηρέτηση του μέλους ΔΕΠ.

Το επόμενο διάστημα λόγω της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, αναμένεται να πλήξει τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ένα νέο μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων πανεπιστημιακών, που στελέχωσαν μαζικά τα ΑΕΙ της χώρας τη δεκαετία του 1980, ανυψώνοντας ουσιωδώς το επίπεδο των ιδρυμάτων τους.

Για να περιοριστούν οι συνέπειες της αποψίλωσης του στελεχιακού δυναμικού των Α.Ε.Ι., στο επίπεδο σπουδών που προσφέρουν, είναι αναγκαίο να παρασχεθεί η δυνατότητα να παρατείνουν -σε εθελούσια βάση- την παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία, για τρία ακόμη ακαδημαϊκά έτη κατ’ ανώτατο όριο, όσα μέλη ΔΕΠ, καθηγητές ή λέκτορες των ΑΕΙ, αφυπηρετούν στο εξής λόγω ηλικίας, εφόσον συναινέσει το Τμήμα τους, για λόγους ικανοποίησης των διδακτικών αναγκών του.

Όσα μέλη ΔΕΠ κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, θα υπαχθούν αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις, με τις ίδιες μισθολογικές αποδοχές και το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς, χωρίς ωστόσο ούτε να μπορούν να εξελιχθούν σε ανώτερη βαθμίδα από αυτή που κατείχαν κατά την κανονική λήξη της υπηρεσίας τους. Ούτε θα μπορούν να εκλέγονται ως πρυτανικές αρχές, μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης, διευθυντές κλινικών ή εργαστηρίων ή άλλων κέντρων ή ινστιτούτων στα Πανεπιστήμιά τους. Και τούτο, διότι η θητεία στις ανωτέρω θέσεις θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακοπεί, καθώς η παράταση της ενεργού υπηρεσίας των εν λόγω καθηγητών ή λεκτόρων λήγει στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου εντός του οποίου θα ορκίζεται και θα αναλαμβάνει καθήκοντα το νέο μέλος ΔΕΠ που θα εκλέγεται κατόπιν επαναπροκήρυξης της οργανικής τους θέσης, στο αυτό ή άλλο γνωστικό αντικείμενο, ανάλογα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματός τους.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται αφενός η συνέχεια στο διδακτικό έργο και αφετέρου δεν παρεμποδίζεται η επαναπροκήρυξη των θέσεων για την ανανέωση του προσωπικού. Επίσης, το δημοσιονομικό βάρος από την παραμονή των αφυπηρετούντων λόγω ηλικίας μελών ΔΕΠ που θα επιλέξουν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία εκμηδενίζεται, αν δεν δημιουργείται κιόλας δημοσιονομικό όφελος, λόγω της μη καταβολής σε αυτούς των συντάξεων και κυρίως των λοιπών παροχών που θα δικαιούνταν λόγω της συνταξιοδότησής τους. Ενθαρρύνεται δε η Διοίκηση να επισπεύσει τις διαδικασίες αντικατάστασης των κενωθεισών θέσεων των παραμενόντων μελών ΔΕΠ, ώστε, με τον διορισμό και την ανάληψη καθηκόντων από τα νέα μέλη ΔΕΠ, να αποχωρήσουν αμέσως εκ της υπηρεσίας τα μέλη εκείνα που θα έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία για τρία ακόμη ακαδημαϊκά έτη κατ’ ανώτατο όριο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο …

Εθελούσια παράταση της ενεργού υπηρεσίας των αφυπηρετούντων λόγω ηλικίας μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι.

1. Οι Καθηγητές ή Λέκτορες των Α.Ε.Ι. μπορούν να ζητήσουν, με αίτηση που υποβάλλουν στο Τμήμα στο οποίο είναι τοποθετημένοι τρεις (3) μήνες πριν λήξει το ακαδημαϊκό έτος εντός του οποίου συμπληρώνουν ή συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους, να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία για τρία (3) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη κατ’ ανώτατο όριο. Εντός του Ιουνίου εκάστου έτους, η Συνέλευση του οικείου Τμήματος καλείται να εγκρίνει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις διδακτικές ανάγκες του.

2. Οι Καθηγητές ή Λέκτορες των οποίων θα γίνει δεκτή η αίτηση από την Συνέλευση του Τμήματός τους κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, θα υπαχθούν αυτοδικαίως, από την έναρξη του επομένου της αιτήσεώς τους ακαδημαϊκού έτους, σε προσωποπαγή θέση καθηγητή ή λέκτορα της βαθμίδας στην οποία υπηρετούν, με τις ίδιες μισθολογικές παροχές και το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς, χωρίς, όμως, την δυνατότητα να εξελιχθούν περαιτέρω, σε περίπτωση που δεν είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, και χωρίς την δυνατότητα να διατηρούν ή να καταλαμβάνουν θέσεις πρυτανικών αρχών, μονοπρόσωπων οργάνων, διευθυντών κλινικών, διευθυντών εργαστηρίων ή διευθυντών οιωνδήποτε άλλων κέντρων ή ινστιτούτων ή θέση μέλους γενικής συνέλευσης τομέα, τμήματος, σχολής ή μέλους συγκλήτου στο Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν για το διάστημα παράτασης της θητείας τους.

3. Κατά τα λοιπά, οι εν λόγω Καθηγητές ή Λέκτορες εκπληρώνουν κανονικά όλα τα καθήκοντά τους, όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, υποχρεούνται δε να αποχωρήσουν από την υπηρεσία και πριν την συμπλήρωση της τριετούς παράτασης της θητείας τους, στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου, εντός του οποίου θα ορκιστεί και θα αναλάβει καθήκοντα το νέο μέλος ΔΕΠ που θα έχει στο μεταξύ εκλεγεί κατόπιν της προκήρυξης της οργανικής τους θέσης, η οποία θα διενεργείται σε κάθε περίπτωση, στο αυτό ή άλλο γνωστικό αντικείμενο ανάλογα με την σχετική απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, οι δε προσωποπαγείς θέσεις τους, τις οποίες αυτοί θα έχουν καταλάβει για τις ανάγκες παράτασης της θητείας τους, θα καταργούνται αυτοδικαίως.

4. Με πράξεις του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι., οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται κάθε φορά τόσο η υπαγωγή των ως άνω Καθηγητών ή Λεκτόρων σε προσωποπαγείς θέσεις παράτασης της θητείας τους, όσο και η οριστική αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία και η συνεπόμενη κατάργηση των προσωποπαγών θέσεών τους κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

σχετικά άρθρα