Thumbnail
Ανοιχτή επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την Υπουργό Παιδείας ως προς την ευθύνη για τη μη λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό στα ΚΕΣΥ

Αξιότιμη κυρία υπουργέ,

Διανύουμε την 6η ημέρα κατά την οποία όλες οι άλλες εκπαιδευτικές δομές παραμένουν κλειστές. Ωστόσο τα Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, κοινώς ΚΕΣΥ, εξακολουθούν να λειτουργούν, προσφέροντας δια ζώσης υπηρεσίες σε μαθητές και στις οικογένειές τους, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη από μέρους σας για τον τρόπο λειτουργίας τους σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών «επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Δυστυχώς οι φόβοι μας επιβεβαιώνονται καθώς όπως έχετε ενημερωθεί σ΄ ένα από τα ΚΕΣΥ της Αττικής υπάρχει  κρούσμα  κορωνοϊού. Ανησυχούμε διότι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα αν έχουν επιμολυνθεί  μαθητές που αξιολογήθηκαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα, δεδομένου ότι εξετάζονται μόνο όσοι έχουν συμπτώματα και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για τους οποίους κρίνεται αν χρήζουν νοσηλείας.

Σας έχουν σταλεί μέχρι τώρα εκτός από τις δύο επιστολές της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, 13 διαμαρτυρίες από τους Περιφερειακούς Συλλόγους ΣΕΕΠΕΑ, 17 διαμαρτυρίες από τους συλλόγους προσωπικού των ΚΕΣΥ της επικράτειας, επιστολές προϊσταμένων ΚΕΣΥ καθώς και μεμονωμένες διαμαρτυρίες  (https://poseepea.blogspot.com/2020/03/blog-post_61.html)

Η συνέχιση της λειτουργίας των ΚΕΣΥ, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των μαθητών, των γονέων αλλά και του προσωπικού αυτών, καθώς σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται αρκετές αξιολογήσεις μαθητών.

Συνοψίζοντας τη μέχρι τώρα ενημέρωσή σας:

 Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874 Αθήνα, 12/3 /2020 αναφέρει τα δέοντα μέτρα σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης.  Έχει απόλυτη ευθύνη η Υπουργός Παιδείας και το αρμόδιο όργανο διοίκησης να φροντίσει για να παρθούν μέτρα και να λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας τα ΚΕΣΥ:

"Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων".

 

Φαίνεται ότι ήδη έχετε προβλέψει  μέτρα για τις ώρες προσέλευσης στο ΥΠΑΙΘ, ενώ δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τα ΚΕΣΥ, τους μαθητές και  τους γονείς που τα επισκέπτονται.

 

Τα επιχειρήματά μας για την περίπτωση επιτακτικής ανάγκης είναι τα εξής:

 1. Στα ΚΕΣΥ αξιολογούνται μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και είναι εκπαιδευτικές δομές σύμφωνα με τον Ν. 44547/2018.
 2. Στον Ενιαίο Κανονισμό λειτουργία των  Κ.Ε.Σ.Υ.,  Κεφ. Α ́Άρθρο 1, Παρ.4.: « Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης του».
 3. Τα ΚΕΣΥ δεν έχουν προμηθευτεί μέχρι τώρα από τους αρμόδιους απολυμαντικά και καθαριστικά προκειμένου να διασφαλίσουν τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται.
 4. Στα περισσότερα ΚΕΣΥ της επικράτειας δεν έχουν προσωπικό καθαριότητας ή έχουν μία με φορά την εβδομάδα με συνέπεια να μην μπορούν να τηρηθούν οι συνθήκες υγιεινής που απαιτούνται.
 5. Τα ραντεβού μπορεί να είναι ατομικά, διαρκούν ωστόσο μέχρι και δύο ώρες σε πολύ μικρά γραφεία  σε πολύ κοντινή απόσταση, μη αεριζόμενα και αφού οι μαθητές και οι γονείς βρίσκονται στην αίθουσα αναμονής μαζί με άλλους που μπορεί να φθάνουν και τα 30 ή και περισσότερα άτομα.
 6. Επίσης στις αίθουσες αναμονής των ΚΕΣΥ περιμένουν γονείς για να καταθέσουν αιτήσεις αξιολόγησης οι οποίοι μπορούν να ξεπερνούν σε μία μέρα τους 30.
 7. Μέχρι τώρα ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από τα ΚΕΣΥ πριν τα μέτρα για τον κορωνοϊο για τις ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής σε συγκεκριμένα ΚΕΣΥ, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στα αρμόδια διοικητικά όργανα.
 8. Τα ΚΕΣΥ δεν ασκούν οποιοδήποτε διοικητικό έργο σύμφωνα και με τον νόμο 4547/18
 9.  Στην περιφέρειά, όπως στα νησιά, τα ΚΕΣΥ εξυπηρετούν  και τον πληθυσμό των υπολοίπων της περιφέρειας που δεν διαθέτουν ΚΕΣΥ. Οι συγκεκριμένες δομές μπορούν να απευθύνονται σε πάνω από 30 νησιά και επομένως,  αντιλαμβάνεστε  ότι ο κίνδυνος μετάδοσης και διασποράς του ιού είναι πολύ μεγάλος. 
 10. Στο χώρο των Κ.Ε.Σ.Υ. της Αττικής εβδομαδιαίως: διενεργούνται περίπου 100 αξιολογήσεις μαθητών, διάρκειας από 1 έως 2.5 ώρες, με στενή επαφή μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές, λαμβάνονται περίπου 50 αιτήσεις από γονείς/κηδεμόνες και  πραγματοποιούνται περίπου 110 συναντήσεις με γονείς και άλλους φορείς (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επιστήμονες από άλλες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κλπ), διάρκειας το λιγότερο μιας ώρας και ατομικές συνεδρίες ΣΕΠ, καθώς και αυτές αποτελούν άλλη μία δια ζώσης συμβουλευτική υπηρεσία του ΚΕΣΥ.
 11. Οι αξιολογήσεις μαθητών από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΥ δεν αποτελούν κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της από 16/3/2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Ενώ δημοσιεύτηκε η από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δεν υπάρχει μέριμνα για τον τρόπο λειτουργίας των ΚΕΣΥ και πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης από εσάς, εκθέτοντας σε κίνδυνο μαθητές, γονείς και εργαζόμενους.

Είστε απόλυτα υπεύθυνη δεδομένου ότι τα ΚΕΣΥ ανήκουν στο ΥΠΑΙΘ!

Το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό των ΚΕΣΥ θα μπορούσε να επιτελέσει τις δύσκολες αυτές ώρες που περνά η χώρα μας σημαντικό έργο ως προς την ενημέρωση των οικογενειών και να αξιοποιηθούν εργαλεία εξ αποστάσεως.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ δεσμεύεται να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση μέσω του επιστημονικού της φορέα ΙΜΕΓΕΕ.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Mitsotakis
Μητσοτάκης: Αναλαμβάνουμε τα έξοδα στέγασης φοιτητών σε ξενοδοχεία - Σε ποιες περιοχές θα ισχύει
Πότε θα αναλαμβάνει το κράτος τα έξοδα στέγασης φοιτητών σε ξενοδοχεία - Ποιου πανεπιστημίου τίτλοι σπουδών είναι διαθέσιμα μέσω gov. gr
Μητσοτάκης: Αναλαμβάνουμε τα έξοδα στέγασης φοιτητών σε ξενοδοχεία - Σε ποιες περιοχές θα ισχύει
peripoliko.jpg
Νέα στοιχεία για τη φονική συμπλοκή στη Φλώρινα: Ερωτική αντιζηλία πίσω από τη δολοφονία
Ο 32χρονος πλησίασε τον νεαρό από πίσω σε γνωστό καφέ της πόλης και τον μαχαίρωσε πολλές φορές ενώ τραυμάτισε σοβαρά τον φίλο του
Νέα στοιχεία για τη φονική συμπλοκή στη Φλώρινα: Ερωτική αντιζηλία πίσω από τη δολοφονία