Αναπληρωτές/τριες: Τι ισχύει για τις άδειες μητρότητας/κυοφορίας/λοχείας/ανατροφής τέκνου
Ενημέρωση Αναπληρωτών/τριών σχετικά με: άδεια μητρότητας (κυοφορίας, λοχείας), άδεια ανατροφής, χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου λόγω ανατροφής, χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου λόγω χρόνου προϋπηρεσίας - Από το Σύλλογο Π.Ε Κερατσινίου Περάματος Νίκος Πλουμπίδης

1.ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ)

Στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 119 ημερολογιακές ημέρες συνολικά, δηλαδή πενήντα έξι (56) ημέρες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού (Π.Η.Τ.)για την άδεια κύησης και εξήντα τρεις ημέρες μετά για την άδεια λοχείας. Η πιθανή ημερομηνία τοκετού προσμετράται στην άδεια λοχείας. Την ημέρα της πρόσληψής τους, οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ που βρίσκονται σε άδειας κύησης, θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση πιθανής ημερομηνίας τοκετού (Π.Η.Τ.) από γιατρό του ΙΚΑ, ενώ οι αναπληρώτριες που βρίσκονται σε άδεια λοχείας, θα πρέπει να καταθέσουν τη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου και την Απόφαση επιδόματος μητρότητας-λοχείας από το ΙΚΑ.

2.ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ(Υπ’ αρ. 38287/12-03-2019 ΈγγραφοτουΥΠ.Π.Ε.Θ.,ΑΔΑ:Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6)

Η μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός/ΕΕΠ/ΕΒΠ, εφόσον δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου, δικαιούται, για την ανατροφή του τέκνου της, άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας λοχείας της παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 2874/2000 (Α ́286).

Ο χρόνος λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο. Την ημέρα της πρόσληψης, η αναπληρώτρια θα πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι ο σύζυγος δεν κάνει παράλληλη χρήση αντίστοιχης διευκόλυνσης

3. ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ(για τον πατέρα/την μητέρα αναπληρωτή/τρια)

Η μητέρα αναπληρώτρια (ή ο πατέρας αναπληρωτής) -πλήρους και μειωμένου ωραρίου-που έχει παιδί ηλικίας έως δύο (2) ετών, έχει δικαίωμα χρήσης μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα και απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες της παρ. 8 του αρθ. 13 του Ν. 1566/1985).

Επισημαίνεται ότι ο/η ενδιαφερόμενος/-η δεν μπορεί να κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου εάν έχει κάνει χρήση άδειας ανατροφής. Την ημέρα της πρόσληψης, ο/η αναπληρωτής/-τρια θα πρέπει να καταθέσει ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο/η σύζυγος δεν έχει κάνει και δεν κάνει παράλληλη χρήση άδειας ανατροφής ή μειωμένου ωραρίου.

4. ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι αναπληρωτές που έχουν συμπληρώσει συνολική πραγματική προϋπηρεσία άνω των 10 ετών, δικαιούνται χρήση μειωμένου ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας κατόπιν υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και της αντίστοιχης αίτησης.

Την ημέρα της πρόσληψής τους, οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ που βρίσκονται σε άδεια κύησης ή λοχείας, καθώς και όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση άδειας ανατροφής ή μειωμένου ωραρίου, θα απευθύνονται στις κ.κ. Τζέμου και Καμπούρη για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης των εν λόγω αδειών και διευκολύνσεων.

Διαβάστε ακόμα:

Διαβάστε επίσης: Πλήρης οδηγός αδειών μόνιμων εκπαιδευτικών | Πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων

Διαβάστε επίσης: Πλήρης οδηγός αδειών μόνιμων εκπαιδευτικών | Πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων

Άδειες εκπαιδευτικών: Από ποιον χορηγούνται

σχετικά άρθρα

Αναρρωτικές άδειες: «Παιδιά ενός κατώτερου θεού» οι αναπληρωτές ;
Αναρρωτικές άδειες: «Παιδιά ενός κατώτερου θεού» οι αναπληρωτές ;
Ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Βοιωτίας για την άνιση μεταχείριση των αναπληρωτών στο ζήτημα των εργασιακών τους δικαιωμάτων
Αναρρωτικές άδειες: «Παιδιά ενός κατώτερου θεού» οι αναπληρωτές ;
Συνάντηση για την επανέναρξη της κατάρτισης αποφοίτων ανθρωπιστικών σπουδών στο επάγγελμα του ξεναγού
Συνάντηση για την επανέναρξη της κατάρτισης αποφοίτων ανθρωπιστικών σπουδών στο επάγγελμα του ξεναγού
Εκπρόσωποι πτυχιούχων τμημάτων ανθρωπιστικών σπουδών συναντήθηκαν με τον υπουργό Τουρισμού
Συνάντηση για την επανέναρξη της κατάρτισης αποφοίτων ανθρωπιστικών σπουδών στο επάγγελμα του ξεναγού