κιμωλίες
Αναλυτικά τι ισχύει για τις άδειες στους μονίμους εκπαιδευτικούς - Από το Σύλλογο Π.Ε Κερατσινίου Περάματος Νίκος Πλουμπίδης

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κανονική   Άδεια

Άρθρο 48 του Υ.Κ. 3528/2007

Έως 10 εργάσιμες ημέρες  εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης (κατά ημερολογιακό έτος)

Ειδική  Άδεια  Γάμου

Άρθρο 50 του Υ.Κ.

5 εργάσιμες ημέρες  πριν ή μετά την τέλεση του γάμου
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη γάμου

Ειδική  Άδεια  Θανάτου

Άρθρο 50 του Υ.Κ.

3 εργάσιμες ημέρες  συνεχόμενα με το γεγονός έως β? βαθμού
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Άδεια για γέννηση τέκνου

Άρθρο 50 – παρ. 1 του Υ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 ? παρ. 2 του Ν. 3801/2009

Στον πατέρα εκπαιδευτικό άδεια 2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γέννησης τέκνου
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Άδεια για συμμετοχή σε δίκη

Άρθρο 50 ? παρ. 1 του Υ.Κ.  τελευταίο εδάφιο

1 – 3 εργάσιμες ημέρες  ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης
Δικαιολογητικά : Κλήση ? βεβαίωση δικαστηρίου

Άδεια  νοσήματος

Παράγραφος 2 του Υ.Κ. και επιπλέον παρ. 1 του  άρθρου 51 του Ν. 4075/2012

Έως 22 εργάσιμες ημέρες
Οι  εκπ/κοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο :
-Απαιτεί μεταγγίσεις αίματος
-Χρήζει  περιοδικής νοσηλείας
Επίσης, όσοι εκπ/κοί έχουν τέκνο:
-με βαριά νοητική στέρηση
-με σύνδρομο Down (ανεξάρτητα εάν χρήζει ή όχι περιοδικής νοσηλείας)
Δικαιολογητικά : Γνωμάτευση Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής

Άδεια  αναπηρίας

Άρθρο 50 παρ. 4  του Ν. 3528/2007

6 εργάσιμες ημέρες επιπλέον της άδειάς τους  σε υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
-Διοικητικοί:    25 ημέρες + 6 ημέρες
-Εκπαιδευτικοί: 10 ημέρες + 6 ημέρες
Δικαιολογητικά : Πιστοποιητικό από τα ΚΕ.Π.Α.

Άδεια  αιμοδοσίας

Άρθρο 50 παρ. 5  του Ν. 3528/2007

2 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση αιμοληψίας

Άδεια μητρότητας

Άρθρο 52 του Υ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με  το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009

 

Κύησης  (60 ημ.)

 

2 μήνες (60 ημ.)
Δικαιολογητικά : ιατρική γνωμάτευση με ΠΗΤ

Άδεια παράτασης κύησης

 

Σε περίπτωση μεταγενέστερου τοκετού από την ΠΗΤ
Δικαιολογητικά : ιατρική γνωμάτευση με ΠΗΤ + ιατρική γνωμάτευση με πραγματική ημερομηνία τοκετού.

Λοχείας  (90 ημ.)

 

3 μήνες (90 ημ.)
Δικαιολογητικά :
-Ληξιαρχική πράξη γέννησης
-ΠΗΤ
-Ιατρική βεβαίωση με πραγματική ημερομηνία
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
α. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης : + 1 μήνα
β. Σε περίπτωση τρίδυμης κύησης : + 2 μήνες
γ. Σε περίπτωση 4ου παιδιού και άνω : + 2 μήνες

Κανονική άδεια  κυοφορίας με αποδοχές

Άρθρο 52 του Υ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του 3801/2009

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη ειδικής θεραπείας χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας μετά την εξάντληση της αναρρωτικής και μέχρι την έναρξη της άδειας κύησης
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση γιατρού και διευθυντή γυναικολογικής κλινικής ή δημοσίου νοσοκομείου

Εννεάμηνη άδεια  ανατροφής  (270 ημ.)

Άρθρο 53 παρ. 2-5 του Υ.Κ.

9 μήνες (270 ημέρες) για ανατροφή παιδιού έως 4 ετών, σε περίπτωση που δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου
Δικαιολογητικά :
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου και  ότι ο σύζυγος δημόσιος υπάλληλος δεν θα κάνει χρήση της άδειας. ( Ο πατέρας εκπ/κός του οποίου η σύζυγος δεν εργάζεται δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής)
α. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης : + 6 μήνες
β. Σε περίπτωση τρίδυμης κύησης : + 6 μήνες  + 6 μήνες

Τρίμηνη άδεια (90 ημερών)

Άρθρο 53 παρ.1  του Υ.Κ. τελευταίο εδάφιο

Σε περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού μπορεί να χορηγηθεί:
α)Αμέσως μετά την άδεια λοχείας ή
β)Αμέσως μετά την άδεια ανατροφής ή
γ)Με την έναρξη του σχολικού έτους
-Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί έως τη συμπλήρωση  του 6ου έτους της ηλικίας του τέκνου
– Η αίτηση για την χορήγηση της άδειας θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της.
* Αποτελεί μέρος της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου (έως 3 έτη)*

Μειωμένο  ωράριο

Άρθρο 53 του Υ.Κ. παρ.2 και άρθρο 13 παρ.8 του Ν. 1566/1985

Εάν δεν κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής μπορεί να επιλέξει την μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου κατά 2 ώρεςτην εβδομάδα με παράλληλη απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες, εφόσον το παιδί είναι ηλικίας έως 2 ετών.

Άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης

Άρθρο 53 παρ. 6 του Υ.Κ.

-Έως 4 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν : 1 παιδί
-Έως 5 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν : 2 ή περισσότερα παιδιά και παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα
-Έως 6 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν : 2 παιδιά και παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα

Άδεια εξετάσεων

Άρθρο 60 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.4210/2013

Στους εκπαιδευτικούς που είναι μαθητές, σπουδαστές  προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί χορηγείται 10 ημέρες άδεια εξετάσεων. Όσοι επίσης συμμετέχουν σε προγράμματα μεταπτυχιακού ανοικτού πανεπιστημίου, ασχέτως εάν οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το Σαββατοκύριακο.
Δικαιούχοι και αυτοί  που παρουσιάζουν μεταπτυχιακή εργασία ή εκπονούν διδακτορική διατριβή
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης από την σχολή

Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

Άρθρο 59 του Υ.Κ.

Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης

Άδεια Αιρετών ΟΤΑ

Άρθρα 93, 182, 183 του Ν. 3852/2010
Άρθρο 58 του Ν.3966/2011
Άρθρο 7 του Ν.4071/2012

Ανάλογα με το αξίωμά τους χορηγείται ειδική άδεια ή απαλλαγή για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους.

Άδειες Συνδικαλιστικές

Άρθρα 17, 18 του Ν. 1264/1982
Άρθρο 6 του Ν.2224/1994
Άρθρο 11 του Ν.2336/1995

Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
-Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα άδεια έως 3 ημέρες το μήνα εάν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500.
-Έως 5 ημέρες το μήνα  εάν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.
Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
-Στον πρόεδρο έως 15 ημέρες το μήνα  εάν τα μέλη του είναι λιγότερα από 1500 και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 1500.
-Στον γενικό γραμματέα έως 15 ημέρες το μήνα εάν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 10.000.
-Στον αντιπρόεδρο και ταμία έως 15 ημέρες το μήνα.
-Στα μέλη έως 9 ημέρες το μήνα ανεξαρτήτως αριθμού μελών.

Αναρρωτική άδεια

Άρθρα 54, 55, 56 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκαν από τον Ν. 4210/2013 ΦΕΚ 254 Α΄

Βραχυχρόνιες αναρρωτικές
– Έως 8 ημέρες με γνωμάτευση γιατρού (κατά ημερολογιακό έτος).
– 2 ημέρες  εκ των οποίων με υπεύθυνη  δήλωση αλλά όχι συνεχόμενη.
– Πέραν των 8 ημερών κατ? έτος ο υπάλληλος προσέρχεται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
ΕΚΤΟΣ
Α. Νοσηλεία 7 ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο και γνωμάτευση Δ/ντη Δημόσιου Νοσοκομείου.
Β. Χειρουργική επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.
SOS   –   ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
-Δεν παραπέμπεται ο υπάλληλος, (μετά από αργία ή πριν ή ενδιάμεσα) στην Υγειονομική Επιτροπή. Εφόσον παραπέμπεται στην Υγειονομική Επιτροπή η ιατρική γνωμάτευση πρέπει να είναι η πρωτότυπη.
-Δικαιούται τόσους μήνες όσα είναι τα έτη υπηρεσίας του αφαιρούμενης της αναρρωτικής άδειας που έχει λάβει την τελευταία πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή  δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.

Άδειες άνευ αποδοχών Οι αιτήσεις υποβάλλονται τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ

Άρθρα 51, 53 του Υ.Κ.Άρθρο 16 περ. Ε του Ν.1566/1985

Α. Έως 1 μήνα ,μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν χορηγείται από τον Δ/ντή εκπαίδευσης χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.
Β. Έως 3 έτη συνολικά χορηγείται από τον Περιφερειακό Δ/ντή ύστερα από γνωμοδότηση του  ΑΠΥΣΠΕ.
Γ. Έως 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 5 έτη σε εκπ/κό που αποδέχεται θέση σε Ευρωπαϊκή ένωση χορηγείται από το ΑΠΥΣΠΕ.
Δ. Έως 6 έτη συνεχώς ή τμηματικώς, εκπαιδευτικός του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε Ελληνική Υπηρεσία του Δημοσίου χορηγείται από το ΑΠΥΣΠΕ.

Άδειες άνευ αποδοχών για  ανατροφή τέκνου

Άρθρο 51 παρ.2  του Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011

Στους γονείς εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών έως 3 έτη, υποχρεωτικά και χωρίς γνώμη  υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού έως και 6 ετών, χορηγείται από τον Δ/ντη εκπαίδευσης
Η άδεια χορηγείται συνεχόμενα και όχι  τμηματικά μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους

Τετράμηνη άδεια  άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 2 μήνες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της άδειας

Άρθρο 50 του Ν.4075/2012 Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4144/2013

Για ανατροφή παιδιού έως 6 ετών χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί σε :
Α. Συνεχές διάστημα (4 μήνες)
Β. Τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη.
Με σχετική αίτηση θα πρέπει να διευκρινίζεται η επιθυμητή έναρξη και λήξη της.
Χορηγείται από τον Δ/ντη εκπαίδευσης
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γέννησης


Διαβάστε επίσης: Πλήρης οδηγός αδειών αναπληρωτών εκπαιδευτικών | Πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων

Άδειες εκπαιδευτικών: Από ποιον χορηγούνται

Πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων

Συνάδελφοι-ισσες, σας κοινοποιούμε  το πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων που προβάλλει και στηρίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κερατσινίου-Περάματος « Νίκος Πλουμπίδης» υπερασπίζοντας τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των συναδέλφων από κάθε καταστρατήγηση τόσο από τη Διοίκηση όσο και από τους  κυβερνώντες όλων των αποχρώσεων. Ο Σύλλογος καλεί τους συναδέλφους και τους συλλόγους διδασκόντων να υπερασπιστούν το πλαίσιο των εργασιακών μας δικαιωμάτων, να αρνούνται κάθε εντολή που το αντιστρατεύεται και καλύπτει συνδικαλιστικά και απόλυτα κάθε μέλος μας και κάθε σύλλογο διδασκόντων που το επικαλείται και το υπερασπίζεται:

 • Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2470/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10-15 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω)
 • Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν κάποια φορά (και όχι πάγια) του έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο συγκεκριμένο έργο (εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού-πολιτιστικού χαρακτήρα) ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Είναι σαφές ότι καμιά οδηγία-εντολή για υποχρεωτική παραμονή μέχρι τις 2μμ δεν είναι σύννομη, ως εκ τούτου αρνούμαστε μια τέτοια «παραμονή» και κάθε τέτοια εντολή από όπου κι αν προέρχεται. Σε καμία περίπτωση, επίσης, η πρόσφατη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018, δεν θεσπίζει υποχρέωση παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο για τον πέραν του διδακτικού ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν η παραμονή συνδέεται με άλλο συγκεκριμένο έργο που έχει  ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια συλλογικά όργανα.
 • Σε ό,τι αφορά τα σχολεία που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα των "σχολικών γευμάτων", οι σύλλογοι διδασκόντων με την πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη του συλλόγου «Ν. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ» και της Ομοσπονδίας να καταγράψουν σε πρακτικά αποφάσεις με τις οποίες δε θα συγκροτήσουν επιτροπές ποιοτικού και υγειονομικού ελέγχου των γευμάτων, μη αναλαμβάνοντας δηλαδή αλλότρια καθήκοντα με πολλαπλές ευθύνες που μετακυλύουν στους εκπαιδευτικούς το κράτος, το υπουργείο  και οι προμηθευτές, αλλά και ούτε να αναλάβουν καθήκοντα τραπεζοκόμου σε διδακτήρια χωρίς τις στοιχειώδεις υποδομές και προσωπικό, έτσι που όσα παιδιά δεν μένουν στο ολοήμερο να παίρνουν το φαγητό στο σπίτι.  Τα αντίστοιχα σχέδια πρακτικών κυκλοφορούν.
 • Με αφορμή την απόπειρα επαναφοράς της αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, που αποτρέψαμε με σκληρό αγώνα, και την πρόβλεψη για έναρξη των διαδικασίων για "προγραμματισμό" και "αποτίμηση" του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας μέσω του νόμου για τις νέες δομές στην εκπαίδευση που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και τις εκφρασμένες προθέσεις της σημερινής κυβέρνησης για συνολική εφαρμογή της αξιολόγησης,  σας ενημερώνουμε και πάλι για τις συλλογικές μας αποφάσεις, με τις οποίες απέχουμε με απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία αποτίμησης, προγραμματισμού, αυτοαξιολόγησης  της σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού. Η απεργία-αποχή είναι μια νόμιμη και αποτελεσματική μορφή αγώνα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν και πάλι μαζικά και αποφασιστικά τη συλλογική προσπάθεια ενάντια στην αξιολόγηση -αυτοαξιολόγηση, για να αποτρέψουμε δυσμενείς εξελίξεις για το δημόσιο σχολείο και το εργασιακό μέλλον των εκπαιδευτικών.
 • Η διαμόρφωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος γίνεται με δημοκρατική συλλογική συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων. Αυτή η συζήτηση και η δημοκρατική συλλογική κουλτούρα πρέπει να πρυτανεύσει σε κάθε σχολική μονάδα παρά την απαράδεκτη διάταξη που εισήχθη στο ΠΔ 79. Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων και τους συναδέλφους διευθυντές των σχολείων να συμπράξουν στην υπεράσπιση του δημοκρατικού ρόλου του σχολείου και του κυρίαρχου ρόλου του συλλόγου διδασκόντων.
 • Στη διαμόρφωση του προγράμματος πρέπει να υπάρχει μια (κατά το δυνατόν) ισοκατανομή των κενών, με τα λιγότερα δυνατόν κενά για τον καθένα και μια (κατά το δυνατόν) ισοκατανομή στην ώρα αποχώρησης των συναδέλφων με τη λήξη του διδακτικού τους ωραρίου.
 • Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Κάθε απασχόληση τμήματος ανάγεται στο διδακτικό ωράριο. Οι συνάδελφοι να μην εφαρμόζουν και να αρνούνται κάθε εντολή για επιπλέον κάλυψη διδακτικών ωρών.
 • Οι σύλλογοι διδασκόντων, διαμορφώνοντας τα προγράμματα στα σχολεία να υπολογίζουν τη σίτιση στο ολοήμερο στο διδακτικό ωράριο των συναδέλφων. Η ανυποχώρητη δράση του Συλλόγου μας όλο το προηγούμενο διάστημα, η στάση σχολικών μονάδων που εφάρμοζαν στην πράξη το νόμιμο ωράριό μας, οι μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας στη Δ/νση Εκπαίδευσης των συναδέλφων για την παραβίαση του διδακτικού τους ωραρίου και η διεύρυνση του συλλογικού αγώνα για την προσμέτρηση της ώρας σίτισης στο διδακτικό ωράριο καθενός συναδέλφου, υποχρέωσαν το Υπουργείο στη εγγραφή του δικαιώματος αυτού, δηλαδή της προσμέτρησης της ώρας της σίτισης και στο ΠΔ 79/2017.  Καλούμε επίσης τους συλλόγους διδασκόντων να υπολογίζουν αναγόμενη σε διδακτικές ώρες εβδομαδιαία και την πρωινή ζώνη 7-8, όπου λειτουργεί. Να απαιτούν την έγκριση του προγράμματος  με την αποδοχή του αυτονόητου: ότι κάθε απασχόληση των μαθητών τους μέχρι την αποχώρηση από το σχολείο/νηπιαγωγείο ανάγεται στο διδακτικό ωράριο!
 • Σε ό,τι αφορά τις απουσίες εκπαιδευτικών λόγω αδειών, σε περίπτωση που δεν στέλνονται αναπληρωτές για την κάλυψη των κενών, καλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων να αποφασίσουν ένα πάγιο ή κατά περίπτωση τρόπο για την κάλυψη του κενού που σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου κανενός συναδέλφου.
 • Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα με την έναρξη της χρονιάς, οι σύλλογοι διδασκόντων να διαμορφώσουν μεταβατικά προγράμματα που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπάρχει στο σχολείο.
 • Τα διάφορα σεμινάρια, συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων, ενημερώσεις-συναντήσεις με γονείς κλπ, δεν μπορεί να απαιτούν την παραμονή των συναδέλφων πέρα από το εργασιακό τους ωράριο, και ασφαλώς σε καμία περίπτωση απογευματινές ώρες.
 • Ενάντια στα προγράμματα λάστιχο και τα κυλιόμενα ωράρια που ακολουθούν τη λογική των περικοπών και τη στενή λογιστική των ωρών, οι σύλλογοι διδασκόντων να απαιτούν τη διαμόρφωση του προγράμματος και του διδακτικού ωραρίου κατά βάση σε δύο ζώνες: Από 8.15-13.15 και από 11.45- 16.00
 • Οι σύλλογοι διδασκόντων μπορούν με απόφαση του 1/3 των μελών που τον απαρτίζουν να προκαλούν έκτακτη συνεδρίαση του κυρίαρχου αυτού οργάνου για οποιοδήποτε ζήτημα εργασιακό ή παιδαγωγικό θεωρούν ότι θίγει μορφωτικά ή εργασιακά δικαιώματα.
 • Οι σύλλογοι διδασκόντων, όταν σε ένα τμήμα που προσεγγίζει τους 25 μαθητές, έχουν ως κυρίαρχο όργανο το αναφαίρετο δικαίωμα να συνεδριάσουν, να αναδείξουν τους παιδαγωγικούς λόγους (φοίτηση παιδιών με ειδικές ανάγκες, φοίτηση αλλοδαπών κ.α) και να προχωρήσουν σε αποφάσεις με τις οποίες θα ζητούν το χωρισμό των τμημάτων σε δύο και την άμεση έγκριση από τη Διoίκηση.
 • Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων, έχουν το δικαίωμα να αντιδρούν στις πολλαπλές μετακινήσεις σε περισσότερα από δύο σχολεία (τα συστεγαζόμενα λογίζονται ως ένα), να ζητούν ενυπόγραφη αιτιολογημένη εντολή και σε κάθε τέτοια περίπτωση, μείωση του ωραρίου και απαλλαγή από τις εφημερίες.
 • Δε μπορεί  να ανατίθεται υπερωριακή απασχόληση σε εκπαιδευτικούς του σχολείου για εκπαιδευτικό έργο που πρέπει να καλυφθεί από μόνιμο εκπαιδευτικό ή αναπληρωτή. Οι σύλλογοι διδασκόντων δεν πρέπει να αποδέχονται τέτοιες  « λύσεις », που μειώνουν τις θέσεις εργασίας και εισάγουν την ωρομίσθια δουλειά. Οι Σύλλογοι διδασκόντων μπορούν να αρνηθούν με απόφασή τους τις υπερωρίες. Κανένας δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε υποχρεωτική υπερωρία χωρίς τη θέλησή του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση να ζητείται έγγραφη εντολή και σε περίπτωση επιμονής της διοίκησης να ενημερώνεται ο σύλλογος για να απαντήσει και να αντιδράσει άμεσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης υπερωρίας ο Σύλλογος «Ν. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ» κηρύσσει στάσεις εργασίας και καλύπτει όλους τους συναδέλφους για τη μη εφαρμογή τους.
 • Οι συνάδελφοι ωρομίσθιοι- ΑΜΩ αμείβονται με ωριαία αποζημίωση, με βάση τις ώρες που διδάσκουν και μόνο γι’ αυτές. Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας δεν προκύπτει από πουθενά και καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην αναθέτουν εφημερία στους ωρομίσθιους συναδέλφους και τους συναδέλφους να μην τις αποδέχονται. Υπενθυμίζουμε ότι οι ώρες και οι ημέρες απεργίας των ωρομίσθιων συναδέλφων υπολογίζονται στην προϋπηρεσίας τους.
 • Γενικότερα, δεν εφαρμόζουμε καμιά προφορική εντολή της διοίκησης που αφορά καταστρατήγηση του πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων και σε κάθε περίπτωση να απαιτούμε έγγραφη και αιτιολογημένη εντολή. Καταγγέλλουμε αμέσως στο Σύλλογο κάθε αυθαιρεσία και παραβίαση των δικαιωμάτων μας.

 

 

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

τάξη
Ολοταχώς για νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ με καθιέρωση του «Εθνικού Απολυτηρίου»
Η «νέα γραμμή επιλέγει» να «ξεσκαρτάρει» το Γενικό Λύκειο, κοινώς να το «ελαφρώσει», σαν μια επιχείρηση που θέλει να απαλλαγεί από το προσωπικό της.
Ολοταχώς για νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ με καθιέρωση του «Εθνικού Απολυτηρίου»