«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»: 22 ερωταπαντήσεις για το έργο καινοτομίας και εξωστρέφειας των ΑΕΙ
Για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Έργου

22 ερωταπαντήσεις για το έργο «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας - Trust your Stars», προϋπολογισμού 30.200.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που προβλέπει χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που θα υποβληθούν από συμπράξεις τουλάχιστον δύο  ΑΕΙ, συνέταξε το Υπουργείο Παιδείας για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Έργου και των Παραρτημάτων αυτής.

Κατεβάστε εδώ τις ερωταπαντήσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»

 1. Ερώτηση: Πού υποβάλλονται οι ερευνητικές προτάσεις;

Απάντηση: Οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ιστοτόπου με ηλεκτρονική διεύθυνση: https://trustyourstars.minedu.gov.gr/. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 24η /04/2024 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία τη 10η/06/2024 και ώρα 16:00.

 1. Ερώτηση: Ποια η διάρκεια του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ερευνητικών προτάσεων; Απάντηση: Η ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 31/12/2025. Το χρονοδιάγραμμα κάθε έργου εκτείνεται από τον μήνα υποβολής της πρότασης και, κατά μέγιστο, έως τότε. Σε περίπτωση παράτασης του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ο διαθέσιμος για υλοποίηση χρόνος των προτάσεων παρατείνεται αντιστοίχως, χωρίς αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Εναπόκειται στον φορέα της πρότασης η διαχείριση της απαιτούμενης συνολικής ανθρωποπροσπάθειας και η κατανομή της στον χρόνο και σε στελέχη ώστε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο να έχουν ολοκληρωθεί και το έργο να έχει καταστεί λειτουργικό εντός της επιλέξιμης περιόδου αναφοράς, όπως κάθε φορά ισχύει. Επισημαίνεται ότι η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών είναι από την ημερομηνία έκδοσης της Εγκριτικής Απόφασης.

 1. Ερώτηση: Πώς ορίζεται ο Μεταδιδάκτορας στο πλαίσιο της πρόσκλησης;

Απάντηση: Ως μεταδιδάκτορας ορίζεται ο κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

 1. Ερώτηση: Σε πόσες δράσεις μπορεί να συμμετέχει ένας μεταδιδάκτορας;

Απάντηση: Κάθε μέλος της ομάδας έργου -ανεξαρτήτως ερευνητικής βαθμίδας- μπορεί να συμμετέχει σε μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης ανά δράση, ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και συνολικά στο πλαίσιο του έργου «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας». Από τον συγκεκριμένο περιορισμό εξαιρείται το Μέλος ΔΕΠ με την ιδιότητα του Επόπτη, ο οποίος μπορεί έχει δύο (2) συμμετοχές στο πλαίσιο του έργου, ήτοι μία (1) στη Δράση Ι με την ιδιότητα του Επόπτη και μία (1) στη Δράση ΙΙ με την ιδιότητα του Μέλους ΔΕΠ.

 1. Ερώτηση: Εκλεγμένο Μέλος ΔΕΠ για το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ανάληψη υπηρεσίας, μπορεί να συμμετέχει ως Μέλος ΔΕΠ στη Δράση ΙΙ ή ως Επόπτης Μέλος ΔΕΠ στη Δράση Ι ή και τα δύο;

Απάντηση: Επιτρέπεται η συμμετοχή του μόνον στη Δράση ΙΙ με την ιδιότητα του Μέλους ΔΕΠ εφόσον κατά την έναρξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ενός εγκεκριμένου ερευνητικού έργου έχει εκδοθεί η διοικητική πράξη διορισμού και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να συμμετέχει ως μεταδιδάκτορας. Στην περίπτωση που στο μεταξύ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ανάληψη καθηκόντων του ως Μέλος ΔΕΠ ισχύουν τα ακόλουθα: δύναται να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του ως μη αμειβόμενο μέλος της ομάδας έργου ή να αντικατασταθεί από άλλο μέλος αντίστοιχων προσόντων ή ερευνητικής βαθμίδας. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή σε περισσότερες από μια ερευνητικές προτάσεις.

 1. Ερώτηση: Στην περίπτωση που αμειβόμενο μέλος της ομάδας έργου (μεταδιδάκτορας) διοριστεί στη διάρκεια του έργου σε θέση μέλους ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ (ημεδαπής) από τον Φορέα Υλοποίησης, μπορεί με κάποιον τρόπο να συνεχίσει τη συμμετοχή του στο έργο ως αμειβόμενο μέλος;

Απάντηση: Όχι, εφόσον έχει απωλέσει την ιδιότητά του. Δύναται όμως να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες χωρίς να αμείβεται. Σε διαφορετική περίπτωση, δύναται να αντικατασταθεί από άλλο μέλος αντίστοιχων προσόντων ή ερευνητικής βαθμίδας έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή σε περισσότερες από μια ερευνητικές προτάσεις.

 1. Ερώτηση: Είναι δυνατή η συμμετοχή ομότιμων και συνταξιούχων καθηγητών ΑΕΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης;

Απάντηση: Ναι, επιτρέπεται η συμμετοχή ομότιμων και συνταξιούχων καθηγητών ΑΕΙ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι δεν δύναται να ενταχθούν στη ερευνητική ομάδα ως Επόπτες στη Δράση Ι ή Συντονιστές έργου στη Δράση ΙΙ.

 1. Ερώτηση: Αναφέρεται ότι πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας/μία Υποψήφιος Διδάκτορας. Πρέπει να κατονομαστεί κατά την υποβολή της πρότασης;

Απάντηση: Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Υποψήφιου διδάκτορα ως μέλους της ομάδας έργου, είτε ως ονοματισμένου ή μη ονοματισμένου μέλους.

 1. Ερώτηση: Χρειάζεται να υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα σε τρία πανεπιστήμια που θα υποβάλλουν κοινή ερευνητική πρόταση, ακόμη κι αν μετέχει μόνο ένα μέλος ΔΕΠ απ' το κάθε Πανεπιστήμιο;

Απάντηση: Στην Δράση ΙΙ οι συμπράξεις θα αποτελούνται από κατ’ ελάχιστον δύο (2) διαφορετικά Α.Ε.Ι. εκπροσωπούμενα από τους οικείους Ε.Λ.Κ.Ε. Για τη συμμετοχή στη δράση -μεταξύ άλλων- απαιτούνται: α) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση υποβολής της αιτήσεως χρηματοδότησης και του Συμφωνητικού Συνεργασίας και β) Υπογεγραμμένο συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων φορέων για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV.

 1. Ερώτηση: Υπάρχει περιορισμός ως προς τα επιλέξιμα προς χρηματοδότηση επιστημονικά πεδία μιας ερευνητικής πρότασης;

Απάντηση: H Πρόσκληση αφορά στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων όπως αποτυπώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.

 1. Ερώτηση: Μπορεί να οριστεί επιστημονικός υπεύθυνος μεταδιδάκτορας που έχει απλά ολοκληρώσει διδακτορική διατριβή ή χρειάζεται βεβαίωση έναρξης μεταδιδακτορικών σπουδών από κάποιο πανεπιστήμιο; Επιπροσθέτως, υπάρχει κάποιος περιορισμός αμοιβής για τους ήδη εργαζόμενους μεταδιδάκτορες;

Απάντηση: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Ως προς τις αμοιβές του μεταδιδάκτορα ισχύει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (ν. 4386/2016, όπως ισχύει) και τα οριζόμενα στον Οδηγό Προγράμματος Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων ή όπως αλλιώς ονομάζεται του οικείου ΕΛΚΕ.

 1. Ερώτηση: Μεταδιδάκτορας Δημόσιος Υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει σε ερευνητική πρόταση ως μέλος της ερευνητικής ομάδας Έργου;

Απάντηση: Ναι, υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής αδείας από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Φορέα του, εφόσον απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη κατηγορία ερευνητή δεν μπορεί να λάβει θέση Επιστημονικού Υπευθύνου Έργου στη Δράση Ι.

 1. Ερώτηση: Οι ΕΛΚΕ των ΑΣΕΙ (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων) ανήκουν στους δυνητικούς δικαιούχους της Προσκλήσεως;

Απάντηση: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ενισχύονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) του άρθρου 3 του ν.4957/2022 στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ).

 1. Ερώτηση: Σχετικά με την προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB4:«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»: για τη Δράση ΙΙ «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.» μπορεί το δεύτερο ΑΕΙ να είναι από εξωτερικό;

Απάντηση: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. της χώρας.

 1. Ερώτηση: Μπορεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μιας πρότασης να μην ανήκει σε ΑΕΙ; Για παράδειγμα, πρώην μέλος ΔΕΠ μπορεί να υποβάλλει πρόταση ως Επιστημονικός Υπεύθυνος στο παραπάνω πρόγραμμα; Επίσης, μπορεί στην ομάδα έργου να απασχοληθούν άτομα (μεταδιδάκτορες, ερευνητές, κ.λπ.) που δεν ανήκουν σε ΑΕΙ;

Απάντηση: Για τις ανάγκες επιστημονικής παρακολούθησης του έργου ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου (ΕΥ) με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι., «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» Σελ. 23/68 σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν. 4957/2022 όπως ισχύει και τον Οδηγό Χρηματοδότησης του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. Επίσης, Το προσωπικό διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΟΡΙΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και στο Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ.

 1. Ερώτηση: Η μικτή μηνιαία αμοιβή σε καμία κατηγορία ερευνητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3.000,00€ σύμφωνα με την αναφορά της πρόσκλησης: Το ύψος της μικτής μηνιαίας αμοιβής για το έκτακτο προσωπικό των ΕΛΚΕ ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ, βάσει των μηνιαίων συνολικών απολογιστικών φύλλων χρονοχρέωσης (global timesheets);

Απάντηση: Το ποσό των 3.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αποτελεί το ανώτατο όριο της μικτής μηνιαίας αμοιβής.

 1. Ερώτηση: Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να θεωρηθούν έκτακτο προσωπικό;

Απάντηση: Ναι, μπορούν να θεωρηθούν έκτακτο προσωπικό και η αμοιβή τους να καθοριστεί αναλόγως και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), εφόσον συμβάλλονται με σύμβαση μίσθωσης έργου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μισθολογικά κλιμάκια του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

 1. Ερώτηση: Η ερευνητική πρόταση πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα;

Απάντηση: Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τον Συντονιστή Φορέα υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» στην ελληνική γλώσσα.

 1. Ερώτηση: Υπάρχει συγκεκριμένο template για την Ερευνητική Πρόταση που υποβάλλεται;

Απάντηση: Όχι, δεν υπάρχει. Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

EΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Σε αυτά μπορούν να γίνουν οι προσθήκες που κρίνονται απαραίτητες από τους υποψηφίους προκειμένου να ενισχύσουν βαθμολογικά την πρότασή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Επισημαίνεται ότι το αρχείο θα πρέπει να είναι ένα ενοποιημένο αρχείο PDF (1 αρχείο που αφορά το σύνολο του έργου) και δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 40 σελίδες. Στο κείμενο να γίνει χρήση της γραμματοσειράς Calibri, 11 στιγμών. Η στοίχιση πρέπει να είναι πλήρης και το διάστιχο γραμμής μονό.

 1. Ερώτηση: Ποιος είναι ο ανώτατος Π/Υ μιας ερευνητικής προτάσεως, σύμφωνα με τον πίνακα 21 της Προκήρυξης;

Απάντηση: Ο ανώτατος Π/Υ της Δράσης Ι είναι 200.000 € και της Δράσης ΙΙ 1.000.000 €. Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι έμμεσες δαπάνες διαμορφώνονται σε σταθερό ποσοστό 7% επιλέξιμων δαπανών των κατηγοριών Ι έως V. Εκ παραδρομής αναφέρεται «Τα ανώτατα ποσά του πίνακα και αντίστοιχα τα ανώτατα ποσοστά που αναφέρονται στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών είναι δεσμευτικά ανά κατηγορία δαπάνης», καθώς όπως προκύπτει και από τον πίνακα δεν υπάρχουν ποσοστά αλλά μόνον ανώτατα οριζόμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης. Επισημαίνεται ότι κατά τη σύνταξη του Π/Υ μιας ερευνητικής πρότασης δεν είναι δυνατή η εξάντληση των ανωτάτων ορίων για όλες τις κατηγορίες δαπανών ταυτόχρονα.

 1. Ερώτηση: Οι «Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες» είναι επιλέξιμη κατηγορία ερευνητών;

Απάντηση: Ναι, οι Ειδικοί λειτουργικοί Επιστήμονες, όπως και οι Ερευνητές όλων των βαθμίδων αποτελούν επιλέξιμα αμειβόμενα μέλη ομάδων έργου στην κατηγορία «Δαπάνες Προσωπικού» της Δράσης ΙΙ («Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.»). Η συμπεριληπτική αναφορά σε ερευνητές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 και 4310/2014 όπως ισχύουν, περιλαμβάνει τους Ερευνητές όλων των βαθμίδων καθώς και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες.

 1. Ερώτηση: Στην κατηγορία δαπανών «Αναλώσιμα και λοιπές άμεσες δαπάνες» συμπεριλαμβάνονται και οι υπηρεσίες προς τρίτους, όπως υπεργολαβίες υπηρεσιών, έρευνα επί συμβάσει ή η χρήση υποδομών/εξοπλισμού.

Απάντηση: Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στην ενότητα 6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της πρόσκλησης. Δεν προβλέπονται δαπάνες παροχής υπηρεσιών ή υπεργολαβίας στις κατηγορίες ΙΙ Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού και V. Αναλώσιμα και λοιπές άμεσες δαπάνες.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα