Πανεπιστήμιο, Ιδεολογία, κυβερνητική βαρβαρότητα και ακαδημαϊκή συνενοχή
Κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων του κυβερνητικού ελέγχου κάθε τρόπου πανεπιστημιακής λειτουργίας από την Ν.Δ., της ποινικοποίησης και περιστολής της ελευθερίας της έκφρασης, οι πλειοψηφία των πανεπιστημιακών ακολούθησε το δρόμο της στήριξης των κυβερνητικών επιλογών, τόσο στην πράξη κατά τη λειτουργία του πανεπιστημίου, όσο και της στήριξης της σε ιδεολογικό επίπεδο.

Αυτές τις ημέρες παρακολουθούμε με θλίψη και οργή τα όσα συμβαίνουν εξαιτίας της απόφασης της κυβέρνησης της Ν.Δ. να νομοθετήσει από το παράθυρο την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, περιφρονώντας τόσο το Σύνταγμα της χώρας, όσο και τις πραγματικές ανάγκες της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης και της ελληνικής κοινωνίας.

Η Ν.Δ. έχοντας νομοθετήσει, με την ανοχή και συναίνεση μεγάλης μερίδας των πανεπιστημιακών, κάθε δυνατό κατασταλτικό μηχανισμό απέναντι σε οποιαδήποτε πανεπιστημιακή αντίδραση, ελέγχοντας απόλυτα το 90% των ΜΜΕ, συκοφαντεί, απειλεί και επιτίθεται με τις κρατικές δυνάμεις καταστολής, στο φοιτητικό κίνημα που αντιδρά και απλώνεται αγωνιστικά και αντιστέκεται, μαζί και με κάποιους διδάσκοντες και διοικητικούς, σε ολόκληρη τη χώρα.

Τρομοκρατεί και διατάσσει τους υπάκουους, πλειοψηφικά, έτσι και αλλιώς, πανεπιστημιακούς είτε με εισαγγελικές απειλές, μέσα σε ένα αυταρχικό και αντιδημοκρατικό πλαίσιο διοίκησης των Δημοσίων πανεπιστημίων, που οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί αποδέχτηκαν, χάνοντας ουσιαστικά κάθε ίχνος αυτοδιοίκησης, έως και τον καθορισμό ακόμα και του τρόπου με τον οποίο θα εξετάζουν τους φοιτητές τους. Και μαζί με όλα αυτά και τα συνάδοντα με τον τίτλο τους ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά.

Τα παραπάνω οδήγησαν τον υπογράφοντα να επαναφέρει στη μνήμη του καταστάσεις του μακρινού πανεπιστημιακού παρελθόντος, όπως τις παρουσίασε στο 40 Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης [Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006] (σελ. 113, Εκδ. Gutenberg, 2008) ο Καθηγητής Πολύκαρπος Καραμούζης.

Εκεί, στο άρθρο του με τίτλο «Πανεπιστήμιο και Ιδεολογία: Η αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογικοπολιτικής θεωρίας μέσα από τους επίσημους λόγους των καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1900-1970)» έγραφε:

Η αναπαραγωγή της επίσημης ιδεολογικοπολιτικής θεωρίας από το Πανεπιστήμιο, καθώς και η συγκρότηση της ιδεολογικοπολιτικής του ταυτότητας γίνεται αντιληπτή, κυρίως, από τους επίσημους λόγους των καθηγητών του με αφορμή συγκεκριμένα γεγονότα….», και παρακάτω… “ …οι λόγοι αυτοί, στο βαθμό που επιχειρούν να αναδείξουν την ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα του εθνικού ιδρύματος, στην ουσία την διαμορφώνου και την ενισχύουν, εφόσον, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, παράγουν ιδεολογική και πολιτική στήριξη στην εθνική επιλογή, ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, στηρίζουν την πολιτική εξουσία. Στην ουσία, μέσα από τους λόγους αυτούς η εθνική ιδέα αποκτά συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο, ενώ, ταυτόχρονα, νομιμοποιείται και επικυρώνεται από έναν ανώτατο εθνικό θεσμό του κράτους, “υπεύθυνο”, τουλάχιστον έτσι αισθάνεται, για την πνευματική ανάπτυξη των “ ευγενών ιδεωδών της ελληνικής φυλής”.

Ανάμεσα στα ιστορικά και έγκυρα παραδείγματα που αναφέρει στην έρευνά του, το παράδειγμα του Νικολάου Εξαρχόπουλου, καθηγητή της Παιδαγωγικής και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τα έτη 1934-1935, που παραθέτει ο Π. Καραμoύζης, είναι χαρακτηριστικό:

“…ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος, καθηγητής της Παιδαγωγικής και Πρύτανης του Πανεπιστημίου, κατά τα έτη 1934-1935, στην “έκθεση πεπραγμένων κατά τα έτη 1934-1935”, μεταξύ των άλλων υπεραμύνεται των μέτρων που έχει λάβει στο χώρο του Πανεπιστημίου προκειμένου να «καταπολεμήσει την κομμουνιστική προπαγάνδα». Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι: «από τινών ετών η κομμουνιστική προπαγάνδα εν Ελλάδι, ανενόχλητος αφεθείσα, ενετάθη εις βαθμόν επικίνδυνον. Έχει δ’ εγκαταστήσει την έδραν αυτής εν τοις χώροις του Πανεπιστημίου. Ο κομμουνισμός εν Ελλάδι έθηκεν ως σκοπόν του την κατάκτησιν του Πανεπιστημίου, έχων υπ’ όψιν, ότι εν Ελλάδι δεν είναι δυνατή ανατροπή του κοινωνικού καθεστώτος άνευ της συμβολής των διανοουμένων… Τα υφ’ ημών ληφθέντα μέτρα είναι τα επόμενα:

Όσον αφορά τους μη φοιτητάς, κατεβλήθη φροντίς, όπως κατά το δυνατόν αποκλείηται η είσοδος αυτών εις το Πανεπιστήμιον. Τα μέτρα δε, τα ληφθέντα κατά των παρεκτρεπομένων φοιτητών, συνίστανται εις διαφωτισμόν αυτών και τόνωσιν του φρονήματος αυτών, εν τέλει δε εις τιμωρίαν εκείνων, οίτινες ήθελον δειχθή αδιόρθωτοι…

Δια των νέων διατάξεων διατυπούνται σαφώς αι περιπτώσεις, κατά τας οποίας είναι δυνατόν να διωχθή πειθαρχικώς ο επιδιώκων την εφαρμογήν ιδεών, τεινουσών εις την βιαίαν ανατροπήν του κοινωνικού καθεστώτος, και καθιερούται η ποινή της οριστικής αποβολής, ως συνεπείας της υπό του ποινικού δικαστηρίου καταδίκης φοιτητού επι τινι των κατά της ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος προβλεπομένων υπό της κειμένης νομοθεσίας αδικημάτων.

Επαναλαμβάνομεν όμως, ότι τον κινδυνον, τον οποίον διατρέχει το όλον Κράτος ημών εκ της ασκουμένης κομμουνιστικής προπαγάνδας εν τω Πανεπιστημείω, ώφειλον οι αρμόδιοι να λάβωσι σοβαρώτατα υπ’ όψιν και να αντιμετωπίσωσι δια δραστικωτάτων μέτρων». (Εξαρχόπουλου, Ν. 1936, σ.25).

Η παρουσία λοιπόν του «κομμουνιστικού κινδύνου», ως αντίπαλης ιδεολογικής θεωρίας της εθνικής ιδέας, δεν διώκεται μόνο από τον ποινικό νόμο, ως αντεθνική ιδεολογία, αλλά διώκεται κυρίως και κατ’ εξοχήν στον Πανεπιστημιακό χώρο, επειδή το πανεπιστήμιο οφείλει να «εκπαιδεύσει», τους «άριστους πολίτες της αύριον, τους μέλλοντας της ελληνικής κοινωνίας οικοδόμους και αναμορφωτάς…[εκείνους που θα αποτελέσουν] τον εγκέφαλον και την καρδιάν, την ψυχήν της Ελλάδος…οι μεγάλοι επιστήμονες, οι μέλλοντες κυβερνήται της χώρας, οι διαπρεπείς ιεράρχαι…», (Παπαμιχαήλ, Γ. 1936, σ. 8).

Σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήμιο οφείλει να αναπαράγει την κυρίαρχη τάξη και βέβαια να προσδιορίζει την άρχουσα ιδεολογία της. ”

100 χρόνια αργότερα

διαπιστώνουμε ότι ο σκληρός πυρήνας της ιδεολογίας της Δεξιάς, παρά τις αλλαγές επιγραφών έξω από τα κομματικά της γραφεία, δεν έχει αλλάξει. Ιδιαίτερα, η οικονομική και πολιτική κρίση που διατρέχει την Ευρώπη στις μέρες μας, η αύξηση της επιρροής στην Ελλάδα της κομμουνιστικής αριστεράς, ιδιαίτερα στη νεολαία, οδηγεί τη ΝΔ, προκειμένου να εμποδίσει τις προς, την πολύμορφη άκρα δεξιά, διαρροές της, αλλά και να καθυποτάξει τις λαϊκές αντιδράσεις, και ιδιαίτερα του φοιτητικού κινήματος, να προωθήσει και να ψηφίσει νόμους που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα μέτρα του Πρύτανη Ν. Εξαρχόπουλου, παραμονές της δικτατορίας του Μεταξά.

  • Νόμος 4623/2019: «Α.Ε.Ι. ακαδημαϊκές ελευθερίες αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος» (!) Κατάργηση του Πανεπιστημιακού ασύλου

Άρθρο 64 Το άρθρο 3 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 3 Ακαδημαϊκές ελευθερίες Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.

2. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.

3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι δημόσιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.».

  • Νόμος 4777/2021:

«Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (!). Θεσμοθετούνται οι Ομάδες «Προστασίας» Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που θα υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία για την αστυνόμευση των ΑΕΙ

  • Νόμος 4957/2022:

«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της

λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». (!):

Κεφ. ΚΒ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Άρθρα 196 έως και 205

Ανάμεσα στα άλλα:

Άρθρο 197 Πειθαρχικά παραπτώματα

δ) η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκατα- στάσεων και του εξοπλισμού του,

ζ) η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης και της ηχορύπανσης,

Άρθρο 198 Πειθαρχικές ποινές

  1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε φοιτητή, αν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, είναι οι εξής:

α) έγγραφη επίπληξη,

β) απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους,

γ) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος,

δ) προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν (1) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες και

ε) οριστική διαγραφή

ενώ στο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ με την επιβολή των συμβουλίων διοίκησης αφαιρεί και την διοίκηση των ΑΕΙ

Και αργότερα ο Π. Καραμoύζης αναφέρει :

“ Η προσπάθεια για ολοκληρωτική μετατροπή του Πανεπιστημίου από φορέα της επιστήμης, σε φορέα της εθνικής ιδεολογίας, επιχειρείται κυρίως επί ημερών της δικτατορίας του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Την περίοδο αυτή εισάγεται και η εορτή της «επετείου της 21ης Απριλίου», ως εθνικής εορτής του Πανεπιστημίου. Έτσι το 1968, σε σχετική «επετειακή» ομιλία του Καθηγητή της Βυζαντινής Φιλολογίας Νικoλάου Τωμαδάκη, αποκαλύπτεται από καθηγητή του Πανεπιστημίου, ότι στο όνομα μιας συγκεκριμένης ιδεολογικοπολιτικής θεωρίας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργούσε ως πνευματική «αντίσταση» σε οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια γίνονταν στο χώρο της Παιδείας. Μάλιστα υπεραμύνεται του γεγονότος ότι ορισμένοι καθηγητές έφτασαν στο σημείο να πρωτοστατήσουν στην αποκήρυξη και ανάκληση των «εθνοβλαβών βιβλίων», δεχόμενοι την αποδοκιμασία μέρους των φοιτητών, τους οποίους κατονομάζει, λέγοντας ότι “διέθετον προσέτι ωργανωμένας φάλαγγας ποικιλωνύμων σωματείων, και δη την επαράτου μνήμης νεολαίαν Λαμπράκη, δι’ ής εξεπόρνευον ηθικώς και εθνικώς την σπουδάζουσαν νεότητα, απασχολούντες αυτήν εις έργα αλλότρια των σπουδών της, μεταβάλλοντες τους σπουδαστάς μας εις τραπεζορρήτορας και διαδηλωτάς των πεζοδρομίων, εν ονόματι μιας δήθεν ελευθερίας, την οποίαν οι πάτρωνές των ουδέποτε είχον σεβασθεί». (Τωμαδάκη, Ν. 1968, σ. 226).

56 χρόνια αργότερα

ο υπουργός Α. Γεωργιάδης ( 26/1/2024 https://www.youtube.com/watch?v=DQquOenjAU8 ) ισχυρίζεται πως εάν περάσει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα πέσει το τελευταίο κάστρο της άκρας Αριστεράς, λέγοντας πως «η βία της άκρας αριστεράς στα πανεπιστήμια είναι μία ζοφερή πραγματικότητα. Ένας από τους λόγους που η ανάγκη ίδρυση μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων είναι ακόμα πιο επιτακτική. Για να απαλλαγούμε από όλες αυτές τις νοοτροπίες. Με το νόμο αυτό κάπου τελειώνει το τελευταίο άπαρτο κάστρο της άκρας Αριστεράς, στην Ελλάδα. Δεν τους έχει μείνει άλλο».

Παράλληλα

Σημαντική παρέμβαση για την ανάσχεση των καταλήψεων σε πανεπιστημιακές σχολές σημειώθηκε από την Εισαγγελία της Αθήνας, καθώς ο προϊστάμενός της Αντώνης Ελευθεριάνος, έδωσε εντολή για διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας με διττό στόχο. Τόσο εκείνους που μετέχουν και οργανώνουν τις καταλήψεις, όσο και τις πρυτανικές αρχές που ανέχονται την κατάληψη των πανεπιστημιακών χώρων και δεν κάνουν τα δέοντα να τις αποτρέψουν. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, ήδη ανατέθηκε η κατεπείγουσα έρευνα στον εισαγγελέα Νικόλαο Μαργαρίτη. Δίνεται εντολή για διερεύνηση αδικημάτων, που διώκονται αυτεπάγγελτα, δηλαδή με πρωτοβουλία του εισαγγελέα, χωρίς να χρειάζεται μήνυση, για παράνομη βία και για παρακώλυση της λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στον νόμο το εν λόγω αδίκημα).

Η εισαγγελική παρέμβαση που σηματοδοτεί την έντονη αντίδραση της πολιτείας στις συνεχιζόμενες καταλήψεις, υπήρξε απότοκος της αξιολόγησης εκ μέρους του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Αθηνών, αλλά και της έντονης διαμαρτυρίας που εκφράστηκε και στις εισαγγελικές αρχές από γονείς φοιτητών και φοιτητές, που δεν επιθυμούν το κλείσιμο των πανεπιστημιακών σχολών.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που διαμήνυσαν στις εισαγγελικές αρχές την πρόθεσή τους να καταθέσουν μαζικά αγωγές κατά των πρυτανικών αρχών και κατά εκείνων που οργανώνουν τις καταλήψεις.

Την ίδια ώρα, με κόψιμο της χρηματοδότησης των ιδρυμάτων απείλησε ευθέως ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα πανεπιστήμια. Υπενθυμίζεται ότι, με μια κίνηση διχαστική, ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν διαδικτυακά, στέλνοντας σχετική εγκύκλιος στις Συγκλήτους των ΑΕΙ.

Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Προσωπικά πιστεύω ότι όταν κάποιος πρύτανης διαφωνήσει με την ηλεκτρονική διαδικασία των εξετάσεων των μαθημάτων και ταυτόχρονα αρνηθεί να φέρει την αστυνομία στο πανεπιστήμιο για να λυθεί η κατάληψη, δηλαδή το να μην πάρει μέτρα ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση, εκεί θα μπορούσε το υπουργείο Παιδείας να διερευνήσει άλλους τρόπους, όπως είναι το θέμα της χρηματοδότησης στο πανεπιστήμιο. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν οι πρυτάνεις δεν δείξουν κανένα ενδιαφέρον για να προχωρήσει η πανεπιστημιακή ζωή». (αποδελτίωση έντυπων δημοσιεύσεων).

Κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων του κυβερνητικού ελέγχου κάθε τρόπου πανεπιστημιακής λειτουργίας από την Ν.Δ., της ποινικοποίησης και περιστολής της ελευθερίας της έκφρασης, οι πλειοψηφία των πανεπιστημιακών ακολούθησε το δρόμο της στήριξης των κυβερνητικών επιλογών, τόσο στην πράξη κατά τη λειτουργία του πανεπιστημίου, όσο και της στήριξης της σε ιδεολογικό επίπεδο.

Σήμερα,

οι πρυτάνεις όχι μόνο υποκύπτουν στους κυβερνητικούς εκβιασμούς, και υπό τις διαταγές του υπουργού Παιδείας συγκαλούν σύνοδο των πρυτάνεων (29/1/24), όπου αποδέχονται (ομόφωνα) τις απόλυτα διαβλητές διαδικτυακές εξετάσεις, αλλά παράλληλα αναφέρουν ότι:

« Συζητήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα το πλαίσιο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για υλοποίηση του διδακτικού εξαμήνου και την εξ αποστάσεως αξιολόγηση για τη διενέργεια των εξετάσεων. Οι πρυτανικές αρχές των ελληνικών ΑΕΙ υπηρετούν με αίσθημα ευθύνης τα πανεπιστήμια σε όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας. Η Σύνοδος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στοχοποίηση των πρυτανικών αρχών, με αποκορύφωση την εισαγγελική παρέμβαση…..»

Ενώ γίνονται συλλήψεις και προσαγωγές των φοιτητών τους, που υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στη μόρφωση, το ίδιο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο υποτίθεται ότι οι δάσκαλοί τους υπηρετούν, ένα πανεπιστήμιο που παραμορφώνεται, αλλάζει ρόλο, χαρακτηριστικά και εμπορευματοποιείται, ενώ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ το τι σημαίνει η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, οι ίδιοι εκβιάζονται και απαξιώνονται δημόσια, το μόνο που ψελλίζουν «ομόφωνα» είναι η «έντονη δυσαρέσκειά τους για τη στοχοποίηση των πρυτανικών αρχών, με αποκορύφωση την εισαγγελική παρέμβαση». Ακόμα και πλήρη άγνοια να είχαν ή να αγνοούσαν τα έργα και τις ημέρες της Ν.Δ., η χθεσινή εξαγγελία του νσχ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν τους δίνει κανένα περιθώριο συναίνεσης.

Την απάντηση στη συνενοχή τους την πήραν από το πρώην στέλεχος και Υπουργό της ΝΔ Στέφανο Μάνο, λίγες ημέρες αργότερα (@StefanosManos 6/2/2024) ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Δικαίωμα κάθε πολίτη είναι να διαφωνεί με την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει το κρατικό μονοπώλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Να διαφωνήσει όσο θέλει χωρίς όμως να παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης. Χωρίς καταλήψεις δημόσιων χώρων, χωρίς προπηλακισμούς όσων έχουν αντίθετη γνώμη. Οι καταλήψεις πανεπιστημιακών σχολών είναι κατά τη γνώμη μου ασυγχώρητες και θα έπρεπε να επισύρουν αυτόματες συνέπειες για τους καταληψίες. Στα μεν ΑΕΙ τη διαγραφή των καταληψιών, στα δε Λύκεια την επανάληψη του έτους. Ευθύνη για τη μη εύρυθμη λειτουργία των ΑΕΙ έχουν και οι Πρυτάνεις, οι Κοσμήτορες και οι διευθυντές των Λυκείων. Θα ήθελα, για όσο διαρκεί η κατάληψη των σχολών, να περικόπτεται κατά 30% η μισθοδοσία τους. Οι κ. καθηγητές, διευθυντές, κοσμήτορες και πρυτάνεις αμείβονται από τον Ελληνικό λαό για να λειτουργούν σωστά τα ΑΕΙ και τα Λύκεια και όχι να τελούν υπό κατάληψη».

Υπάρχει άραγε χαμηλότερο σκαλί απαξίωσης πανεπιστημιακών “λειτουργών”;

Γ. Π. Τριμπέρης

Ομότιμος Καθηγητής

Τμ. Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
Πανελλήνιες 2024 - ΕΠΑΛ: Οι απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων " Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού", "Κινητήρες Αεροσκαφών" και "Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων"
Οι απαντήσεις στα σημερινά θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων στα ΕΠΑΛ
Πανελλήνιες 2024 - ΕΠΑΛ: Οι απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων " Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού", "Κινητήρες Αεροσκαφών" και "Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων"
Πανελλαδικές εξετάσεις
Πανελλήνιες 2024 - ΕΠΑΛ: Οι απαντήσεις στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Οι απαντήσεις στα  Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων των Πανελλήνιων εξετάσεων 2024
Πανελλήνιες 2024 - ΕΠΑΛ: Οι απαντήσεις στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων