Βουλή
INTIME NEWS/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Παρατηρήσεις επι του νομοσχεδίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Παρατηρήσεις για τον πιθανό συγχρωτισµό ανηλίκων και ενηλίκων προσώπων, εφηβικής και µετεφηβικής ηλικίας, που φοιτούν σε διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης των Κέντρων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που θα ιδρυθούν βάσει του νέου νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, κάνει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.

Στην έκθεσή της σχετικά με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χτες, η Υπηρεσία τονίζει ότι η  ίδρυση των εν λόγω Κέντρων αποσκοπεί στη διαµόρφωση σηµαντικών συνεργειών, τόσο ως προς την σύζευξη µε την αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία και οικονοµία, όσο και ως προς τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και της διαθέσιµης υποδοµής.

«Παραλλήλως, από την τυχόν συστέγαση των επιµέρους δοµών είναι πιθανός και ο συγχρωτισµός ανηλίκων και ενηλίκων προσώπων, εφηβικής και µετεφηβικής ηλικίας, που φοιτούν σε διαφορετικές κατά το άρθρο 16Σ βαθµίδες εκπαίδευσης. Δεδοµένου του ευάλωτου χαρακτήρα των πρώτων, κατά τον βαθµό ωρίµανσης, και δεδοµένης της υποχρέωσης προστασίας της νεότητος (άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγµατος), ο ορθολογικός κατά το Σύνταγµα σχεδιασµός των οικείων δοµών προϋποθέτει τη λήψη υπόψη, κατά τα πορίσµατα της επιστήµης, του κινδύνου πιθανών ψυχοκοινωνικών παρενεργειών και των τρόπων αποτροπής και ελέγχου τους», αναφέρει, ενώ κάνει και παρατηρήσεις σχετικά με τον Οργανωτικό Συντονιστή.

Ολη η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής

Με το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο επιδιώκεται η αναδιάρθρωση του Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), µε απώτερο στόχο την αναβάθµιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων, καθώς και την αποτελεσµατική ένταξη των νέων στην τοπική κοινωνία και οικονοµία. Το νοµοσχέδιο, µετά την επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αποτελείται από εννέα (9) κεφάλαια και σαράντα (40) άρθρα.

Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1 και 2) καθορίζεται ο σκοπός (άρθρο 1) και το α- ντικείµενο (άρθρο 2) του νοµοσχεδίου.

Το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 3 έως 12) ρυθµίζει ζητήµατα σχετικά µε τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), όπως πλέον, κατά το άρθρο 3, µετονοµάζονται τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Στο άρθρο 4 καθορίζεται ο σκοπός των ΣΑΕΚ, στον οποίο περιλαµβάνεται ρητώς και η διασύνδεση µε την αγορά εργασίας. Τα άρθρα 5 και 6 περιέχουν ειδικές ρυθµίσεις για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελµατικής Κατάρτισης για άτοµα µε αναπηρία. Το άρθρο 7 ορίζει τους τοµείς στους οποίους οργανώνονται οι ΣΑΕΚ και το άρθρο 8 καθορίζει τη διάρκεια φοίτησης, η οποία α- νέρχεται από τέσσερα έως, κατ’ ανώτατο όριο, έξι συνολικά εξάµηνα. Τα άρθρα 9, 10 και 11 περιέχουν ρυθµίσεις για τις αρµοδιότητες των Γραφείων Επαγγελµατικής Ανάπτυξης και Σταδιοδροµίας των ΣΑΕΚ (άρθρο 9), την χρηµατοδότηση προγραµµάτων αναβάθµισης δεξιοτήτων, επικαιροποίησης γνώσεων και εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης (άρθρο 10), και τη λειτουργία ηλεκτρονικής πύλης και ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής (άρθρο 11), ενώ το άρθρο 12 περιέχει επιµέρους εξουσιοδοτικές διατάξεις.

Το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρο 13) ρυθµίζει ζητήµατα των Κέντρων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΕΚ), τα οποία έχουν ως αποστολή την ενίσχυση της σύζευξης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την αγορά εργασίας, καθώς και µε τις ανάγκες και την ιδιαίτερη φυσιογνωµία της τοπικής κοινωνίας και οικονοµίας. Οι επιµέρους ρυθµίσεις αφο- ρούν στη διοίκηση και λειτουργία τους, περιλαµβανοµένου του Οργανωτικού Συντονιστή, ως οργάνου διοίκησης αυτών.

Το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 14 έως 17) περιέχει ρυθµίσεις που τροποποιούν διατάξεις για τα Πρότυπα Επαγγελµατικά Λύκεια, ιδίως ως προς τα όργανα διοίκησης (άρθρο 14), ως προς την πρακτική άσκηση (άρθρο 15), τη συµµετοχή σε οργανωµένα προγράµµατα δηµιουργίας εικονικών επιχειρήσεων (άρθρο 16), όπως και επιµέρους εξουσιοδοτικές διατάξεις (άρθρο 17).

Το Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρα 18 έως 27) τροποποιεί διατάξεις για τα Επαγγελµατικά Λύκεια. Ειδικότερα, µε το άρθρο 18 διευρύνονται οι σκοποί των Επαγγελµατικών Λυκείων, ιδίως ως προς την προαγωγή της εκπαιδευτικής έ- ρευνας στην πράξη, και την ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών µε τη συνδροµή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων της οικείας περιοχής. Με τα άρθρα 19, 20, 21 και 22 επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τη διοίκηση των Επαγγελµατικών Λυκεί- ων, και ιδίως, ως προς τον αριθµό των υποδιευθυντών (άρθρο 19), τα όργα- να διοίκησης (άρθρο 20), την Επιτροπή Συντονισµού (άρθρο 21) και τους Τοµεάρχες τους (άρθρο 22). Με το άρθρο 23 ρυθµίζεται η συνεργασία µε επιχειρήσεις του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα και η εφαρµογή καινοτόµων εκ- παιδευτικών µεθόδων, καθώς και η ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή πε- ρίθαλψη των µαθητών σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την πρακτική άσκησή τους. Με το άρθρο 24 καθιερώνεται Εβδοµάδα Προσανατολισµού στα Επαγγελµατικά Λύκεια και οργανώνεται η συµµετοχή των µαθητών σε προγράµ- µατα δηµιουργίας εικονικών επιχειρήσεων. Τα άρθρα 25 και 26 περιέχουν διατάξεις για τα Εργαστηριακά Κέντρα και τα προγράµµατα σπουδών των επαγγελµατικών λυκείων, αντιστοίχως, και το άρθρο 27 περιέχει επιµέρους εξουσιοδοτικές διατάξεις.

Το Κεφάλαιο ΣΤ΄ (άρθρα 28 έως 32) περιέχει διατάξεις για τις λεγόµενες «δοµές διακυβέρνησης» του Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ειδικότερα, µε το άρθρο 28 επέρχονται τροποποιή- σεις στη σύνθεση του Κεντρικού Συµβουλίου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Με το άρθρο 29 επέρχονται τροποποιήσεις στη σύνθεση και τις δράσεις του Συµβουλίου Σύνδεσης µε την Παραγωγή και την Αγορά Ερ- γασίας, και µε το άρθρο 30 εισάγονται σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις. Τέλος, µε τα άρθρα 31 και 32 παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης Επαγγελµα- τικών Σχολών Κατάρτισης για άτοµα µε αναπηρία.

Το Κεφάλαιο Ζ΄ (άρθρα 33 έως 37) περιέχει λοιπές διατάξεις για ζητήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα, το άρθρο 33 ρυθµίζει την επιλογή των υποδιευθυντών δηµόσιων Σχολών Ανώτερης Ε- παγγελµατικής Κατάρτισης, το άρθρο 34 παρέχει εξουσιοδότηση για την α- ξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών επαγγελµατικής κατάρτισης δηµό- σιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, το άρθρο 35 τροπο- ποιεί την ηµεροµηνία από την οποία τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιηµένα προγράµµατα, και το άρθρο 36 ρυθµίζει την καταχώριση και άντληση των στοιχείων εγγραφής και φοίτησης των κα- ταρτιζόµενων Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης στο και από το Πληρο- φοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Κατάρτισης «ΠΗΓΑΣΟΣ». Με το άρθρο 37 πα- ρέχεται η δυνατότητα σύστασης υπηρεσιών συντονισµού µονάδων επαγ- γελµατικής κατάρτισης σε υπουργεία και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Τέλος, το Κεφάλαιο Η΄ περιέχει µεταβατικές και καταργούµενες διατά- ξεις (άρθρα 38 και 39, αντιστοίχως) και το Κεφάλαιο Θ΄ (άρθρο 40) ορίζει την έναρξη ισχύος του νόµου.

ΙΙ. Παρατηρήσεις επί του άρθρου 13

  1. Με το άρθρο 13 επιτρέπεται η ίδρυση Κέντρων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) που έχουν ως αποστολή, µεταξύ άλλων, την ενίσχυση της σύζευξης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την αγορά εργασίας, καθώς και µε τις ανάγκες και την ιδιαίτερη φυσιογνωµία της τοπικής κοινωνίας και οικονοµίας. Στα Κέντρα Επαγγελµατι- κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.), εντάσσονται εκπαιδευτικές δοµές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε κοινό τοπικό προσδιορισµό, που διατηρούν την αυτονοµία και την οργανική διάρθρωσή τους. Για την ίδρυση Κ.Ε.Ε.Κ. απαιτείται υποχρεωτικά α) µία (1) δοµή επαγγελµατικής εκπαίδευσης (Πρότυπο Επαγγελµατικό Λύκειο - Π.ΕΠΑ.Λ., ή Επαγγελµατικό Λύκειο - ΕΠΑ.Λ.), και ένα (1) Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.), και β) τουλάχι- στον µία (1) εκ των ακολούθων δοµών: Επαγγελµατική Σχολή Κατάρτισης και Σχολή Ανώτερης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Περαιτέρω, ρητώς αποκλείεται η ίδρυση Κ.Ε.Ε.Κ., όταν στο ίδιο κτήριο λειτουργεί Γυµνάσιο ή Γενι- κό Λύκειο (ΓΕ.Λ.). Η ίδρυση των εν λόγω Κέντρων αποσκοπεί στη διαµόρφωση σηµαντικών συνεργειών, τόσο ως προς την σύζευξη µε την αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία και οικονοµία, όσο και ως προς τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και της διαθέσιµης υποδοµής. Παραλλήλως, από την τυχόν συστέγαση των επιµέρους δοµών είναι πιθανός και ο συγχρωτισµός ανηλίκων και ενηλίκων προσώπων, εφηβικής και µετεφηβικής ηλικίας, που φοιτούν σε διαφορετικές κατά το άρθρο 16Σ βαθµίδες εκπαίδευσης. Δεδοµένου του ευάλωτου χαρακτήρα των πρώτων, κατά τον βαθµό ωρίµανσης, και δεδοµένης της υποχρέωσης προστασίας της νεότητος (άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγµατος), ο ορθολογικός κατά το Σύνταγµα σχεδιασµός των οικείων δοµών προϋποθέ- τει τη λήψη υπόψη, κατά τα πορίσµατα της επιστήµης, του κινδύνου πιθανών ψυχοκοινωνικών παρενεργειών και των τρόπων αποτροπής και ελέγχου τους. Το εν λόγω κριτήριο µπορεί να λαµβάνεται υπόψη κατά την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων του προτεινόµενου µε το άρθρο 13 νέου άρ- θρου 40ΙΑ παρ. 1 και 2 του ν. 4763/2020.

  2. Με το προτεινόµενο νέο άρθρο 40Η του νόµου 4763/2020, σε κάθε Κέντρο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης συνιστάται θέση Οργανωτικού Συντονιστή, η οποία πληρούται κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει τα απαιτούµενα προσόντα και τα πρόσθετα «επιθυµητά» προσόντα «τα οποία συνεκτιµώνται», τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων που λαµβάνο- νται υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων, την ακριβή προθεσµία υπο- βολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους, καθώς και τη διενέργεια προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων. Περαιτέρω, κατά το προτεινόµενο νέο άρθρο 40ΙΑ παρ. 4 του ν. 4763/2020, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων και Αθλητισµού, καθορίζονται, µεταξύ άλλων, τα ειδι- κότερα προσόντα και ο τρόπος µοριοδότησης των κριτηρίων επιλογής, καθώς και οι προϋποθέσεις διενέργειας προσωπικής συνέντευξης. Η παροχή εξουσιοδότησης προς καθορισµό των επιµέρους προσόντων και των προϋποθέσεων διενέργειας της συνέντευξης αποτελεί ειδικότερο ζήτηµα κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος, µε τη διευκρίνηση ότι ο εν λόγω καθορισµός οριοθετείται από τις συνταγµατικές αρχές της αξιοκρατίας και διαφάνειας, που διέπουν τις οικείες διαδικασίες, όπως αυτές έχουν εξειδικευθεί στη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Περαιτέρω, το ίδιο ως άνω άρθρο 40Η παρ. 6 ορίζει ότι η θητεία του Οργανωτικού Συντονιστή µπορεί να λήξει πρόωρα, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων και Αθλητισµού, για σπουδαίο λόγο που ανάγεται σε πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του ή µη υλοποίηση των αποφάσεων του Συµβουλίου του Κ.Ε.Ε.Κ. ή αδυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων του, καθώς επίσης και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία. Ο Οργανωτικός Συντονιστής, κατά το προτεινόµενο νέο άρθρο 40Θ,µεταξύ άλλων, επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτικής και την υλοποίηση των αποφάσεων του Συµβουλίου του Κ.Ε.Ε.Κ., και µεριµνά για την ορθή εφαρµογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Κέντρου. Ανακύπτει, ωστόσο, το ερώτηµα αν δικαιολογείται η πρόωρη λήξη σε περίπτωση που η µη υλοποίηση των αποφάσεων του Συµβουλίου δεν ανάγεται σε πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του Συντονιστή ή αν η µη υλοποίηση των αποφάσεων του Συµβουλίου του Κ.Ε.Ε.Κ. είναι κρίσιµη µόνο ως ιδιαίτερη περίπτω- ση πληµµελούς εκτέλεσης που συνιστά σπουδαίο λόγο. Περαιτέρω, ερωτάται µε ποιά διαδικασία ειδικότερα θα διαπιστώνεται η συνδροµή των εν λόγω ουσιαστικών προϋποθέσεων πρόωρης λήξης της θητείας του Οργανωτικού Συντονιστή.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2024

Ο Εισηγητής Νικόλαος Παπασπύρου

Αναπληρωτής Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Επιστηµονικός Συνεργάτης

Ο Προϊστάµενος του Α΄ Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Ο Προϊστάµενος της Α΄ Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αντώνης Παντελής

Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς

Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

kakopoiisi
Ασκούμενη δικηγόρος καταγγέλλει γνωστό ποινικολόγο: «Με χτύπησε στο πρόσωπο και με έβρισε»
Νέα καταγγελία για ξυλοδαρμό και εξύβριση σε βάρος γνωστού ποινικολόγου από ασκούμενη δικηγόρο
Ασκούμενη δικηγόρος καταγγέλλει γνωστό ποινικολόγο: «Με χτύπησε στο πρόσωπο και με έβρισε»
aksiologisi
Εκπαιδευτικοί: «Κατήφορος χωρίς τέλος για τη ΔΗΣΥ Λασιθίου»
«Η αμετροέπεια και το ψέμα έχουν κοντά πόδια δυστυχώς για την ΔΗΣΥ Λασιθίου», τονίζουν οι εκπαιδευτικοί της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών και του...
Εκπαιδευτικοί: «Κατήφορος χωρίς τέλος για τη ΔΗΣΥ Λασιθίου»