Μαθητεία
Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέσω της Πράξης «Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ αφορά στην παροχή εκπαιδευτικού έργου αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης Πράξης

Την έγκριση του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» των Υποέργων 8 και 9 «Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί» ΛΑΠ και ΜΕΤ αντίστοιχα, της Πράξης Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών)» με Κωδικό ΟΠΣ 6002623 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ αποφάσισε το Υπουργέιο Παιδείας.

Οπως προβλέπεται, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλήρους και μειωμένου ωραρίου).

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση πλήρους και μειωμένου ωραρίου. Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω αναπληρωτών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.  Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ. αρ. 104627/ΓΔ5 ΦΕΚ 3344/τ. Β’/10-08-2020 ΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» και την με αριθμ. πρωτ. 90835/Ε1/14-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) πρόσκληση για αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι η σύναψη της σύμβασης θα γίνεται εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή των συμβαλλομένων και ως εκ τούτου θα χρησιμοποιηθούν τα συνημμένα στον οδηγό υποδείγματα συμβάσεων. 

Ακόμα  επισημαίνεται ότι η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέσω της Πράξης «Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών)» με Κωδικό ΟΠΣ 6002623, αφορά στην παροχή εκπαιδευτικού έργου αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης Πράξης, ήτοι

α) διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή

β) διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. και παρακολούθηση της μάθησης στο χώρο εργασίας μέσω της εποπτείας, η οποία θεωρείται ισοδύναμη με διδακτικό έργο τεσσάρων (4) ωρών ανά εβδομάδα βάσει του αρθ. 14, παρ. 2 της υπ’αρ. 113530/Κ5 (ΦΕΚ 5953/τ.Β’/13-10-2023) Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» . 

Οι δαπάνες των Υποέργων 8 και 9 «Ειδικές περιπτώσεις-ΕΚΤ» αφορούν:

1. Την τακτική μηνιαία μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία καταβάλλεται μετά το πέρας κάθε μήνα.

2. Την Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια η οποία καταβάλλεται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ). 

Τι αφορά

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση της μαθητείας του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα. Ωφελούμενοι/ες της δράσης είναι οι ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην Προτ. 5 (ΕΣ 4.α) του ΠΑΔΚΣ, στην οποία περιλαμβάνονται δράσεις σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου (2020/C 372/01), για «μια γέφυρα προς την απασχόληση – ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία» που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος στην ανεργία των νέων στην Ελλάδα».  

Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις που υλοποιούνται σύμφωνα με το Ν. 4763/2020, όπως ισχύει:

 -Υλοποίηση Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας (επιδότηση/αποζημίωση μαθητευόμενων),  

-Υποστηρικτικές ενέργειες όπως:  

- Ορισμός/επιλογή Υπευθύνων εποπτείας ΕΠΑΛ/ΕΚ: Ορίζονται οι Δ/ντες ΕΠΑΛ/ΕΚ, οι οποίοι απασχολούνται εκτός ωραρίου και αμείβονται αντίστοιχα

 - Ορισμός/επιλογή Διδασκόντων εκπ/κων: Οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ/ΕΚ που πραγματοποιούν τη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος απασχολούνται εκτός ωραρίου και αμείβονται αντίστοιχα,

  - Εποπτεία στο πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο: Οι διδάσκοντες εκπ/κοι του εργαστηριακού μαθήματος πραγματοποιούν εποπτεία στους εργοδότες μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η παρακολούθηση της μάθησης.

 -Ορισμός/επιλογή Συντονιστών ΠΔΕ και Υπεύθυνων ΔΔΕ: σε κάθε ΠΔΕ και ΔΔΕ αντίστοιχα ορίζονται συντονιστές και υπεύθυνοι μαθητείας για την ορθή υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας και συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

- Υλοποίηση Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης: Η συνολική διάρκεια του ΠΠΠ είναι 35 ώρες και η συμμετοχή μαθητευόμενων που έχουν ολοκληρώσει το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετική. Στο ΠΠΠ μπορούν να απασχοληθούν ως επιμορφωτές/επόπτες, εκπαιδευτικοί εκτός ωραρίου οι οποίοι  αμείβονται αντίστοιχα,  -Διαχείριση Πράξης: δημοσιότητα, μετακινήσεις, αποτίμηση, διοικητική υποστήριξη.

-Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. 

Δείτε όλο τον Οδηγό Υλοποίησης 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σας αν βρίζετε - ποια είναι τα οφέλη;

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

foitites.jpg
Η «μεταρρύθμιση» των «εκπαιδευτικών συμφωνιών» με αλλοδαπά πανεπιστήμια
Η κυβερνητική “μεταρρύθμιση” κινείται στη λάθος κατεύθυνση, αυτή του ιδιωτικού οφέλους σε βάρος του δημοσίου
Η «μεταρρύθμιση» των «εκπαιδευτικών συμφωνιών» με αλλοδαπά πανεπιστήμια