υπουργειο Παιδείας
Καλούνται κατ’ έτος οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία

Το νομοθετικό πλαίσιο πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ κοινοποίησε το ΥΠΑΙΘΑ στη Βουλή με το υπ. αριθμ. πρωτ. 125890 /Ε1/2-11-2023 έγγραφο σε απάντηση Ερώτησης στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Tο έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ        

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 63, παρ. 1 του ν.4589/2019 (Α’13), οι προσλήψεις των αναπληρωτών διενεργούνται «προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. (…)».

Περαιτέρω στην παρ.2 του ίδιου ως άνω άρθρου προβλέπεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται κατ’ έτος οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ κατ’ έτος και είναι αμετάκλητη.»

Επίσης, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 «Προσδιορισμός λειτουργικών κενών» της υπ’αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (3344 Β’) Υ.Α., με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.», οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται με βάση τα αρμοδίως δηλωθέντα λειτουργικά κενά, ενώ, σύμφωνα με την παρ. 4 αυτού, ο αριθμός των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης, εγκρίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τις κατά την παρ. 3 λειτουργικές ανάγκες, καθώς και την παρεχόμενη από το αρμόδιο όργανο έγκριση πίστωσης.

Β. Επισημαίνεται ότι η διαχείριση/διάθεση του υφιστάμενου διδακτικού προσωπικού και η τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες υπάγεται στις αρμοδιότητες των (οικείων) Δ/νσεων Εκπ/σης.

Ειδικότερα, στις διατάξεις, της περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 5 της προαναφερθείσας αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 Υ.Α ορίζεται ότι: «α. Η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης […]»

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των καθηκόντων των Διευθυντών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την απόφαση 170405/ΓΓ1/28.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6273/28-12-2021), «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης», άρθρο 5, «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ (και για ξένα σχολεία με ελληνικό πρόγραμμα)», παρ.16, ορίζεται ότι (οι Διευθυντές Εκπαίδευσης) «Τοποθετούν στις σχολικές Μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους, προσωρινούς αναπληρωτές. (…)».        

Τέλος, με την υπό στοιχεία 100548/ΓΔ5/13-8-2021 (ΦΕΚ B 3785-13.08.2021), «Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού», ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι (άρθρο 1, παρ. 1) ότι «η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης!…)» 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

pikantika-fagita.jpg
National Geographic: «Μαγειρέψτε σαν Έλληνες» - Ποιο σημείο της Ελλάδας ξεχωρίζει γαστρονομικά
Μαγειρέψτε σαν Έλληνες στην πατρίδα του Τσελεμεντέ - Ποιο σημείο της Ελλάδας ξεχώρισε γαστρονομικά το βρετανικό περιοδικό National Geographic
National Geographic: «Μαγειρέψτε σαν Έλληνες» - Ποιο σημείο της Ελλάδας ξεχωρίζει γαστρονομικά