ΙΕΠ: Video και podcast παρουσίασης επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων
Για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, την Εισαγωγική Επιμόρφωση, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας και τις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα

Το ΙΕΠ έδωσε στη δημοσιότητα διάφορα Video και podcast ου δημιούργησε σχετικά με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, την Εισαγωγική Επιμόρφωση, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας και τις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων που διεξήχθησαν πιλοτικά κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Αναλυτικά:

Νέα Προγράμματα Σπουδών

Η Πράξη «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5035542, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020» είχε ως αποτέλεσμα την εκπόνηση 123 νέων Προγραμμάτων Σπουδών και την επικαιροποίηση 43 Προγραμμάτων Σπουδών με κύριο χαρακτηριστικό την έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Η εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί ενημερωθεί για τους στόχους και τα αποτελέσματα της Πράξης μέσα από το ψηφιακό ενημερωτικό φυλλάδιο, το video και το podcast που ακολουθούν. 

Video της Πράξης

Podcast της Πράξης

Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα

Η Πράξη «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5161483, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020» αποτέλεσε κλειδί για τη δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς παρείχε επιστημονική υποστήριξη και συγχρόνως εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη μέσω της δημιουργίας ειδικής πλατφόρμας και αποθετηρίου θεμάτων. Στην εκπόνηση θεμάτων κλειστού και ανοικτού τύπου σε θέματα σχετικά με τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών συμμετείχαν 4 Επόπτες και περίπου 20 Θεματοδότες, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, υπό την επιστημονική εποπτεία της Επιστημονικής Επιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αρ. 29328/ΓΔ4/16-03-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 1295/Β’/18-03-2022).  

Ανά σχολικό έτος διενέργειας των εξετάσεων συμμετείχαν 600 σχολικές μονάδες που επελέγησαν ως δείγμα και περίπου 12.000 μαθητές/τριες.  Η «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων» είναι ένα δυναμικό, έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο διάγνωσης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών σε θέματα Γλώσσας - Κατανόησης Κειμένου και Μαθηματικών, και ως τέτοιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της κριτικής θεώρησης των Προγραμμάτων Σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού και της διδακτικής μεθοδολογίας.  

Video της Πράξης «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα»

Podcast της Πράξης «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα»

Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Η Πράξη «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 -2020» έχει ως φυσικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 11.500 εκπαιδευτικούς.

Η Πράξη περιλαμβάνει:

  1. την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού από Επόπτες και Εκπονητές, το οποίο εν συνεχεία θα αξιοποιηθεί για
  2. την υλοποίηση της Επιμόρφωσης σε δύο φάσεις. Αρχικά οι Επιμορφωτές Α’ θα επιμορφώσουν ικανό αριθμό Επιμορφωτών Β’, οι οποίοι λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά θα επιμορφώσουν τους νεοπροσληφθέντες ωφελούμενους εκπαιδευτικούς.

Video της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

Podcast της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

Τράπεζα Θεμάτων

Η «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο – ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020» αποτελεί ένα από τα εμβληματικά έργα που υλοποίησε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Με ένα πλούσιο «αποθετήριο» 24.759 δημοσιευμένων θεμάτων που καλύπτουν 18 διδακτικά αντικείμενα των τάξεων Α’, Β’ και Γ’  Λυκείου, τα οποία αναπτύχθηκαν από 380 θεματοδότες και 35 συντονιστές από την εκπαιδευτική κοινότητα, η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας, βοηθά τον εκπαιδευτικό στον έγκαιρο εντοπισμό μαθησιακών αναγκών και παρέχει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για ερευνητικό προσανατολισμό στο διδακτικό τους έργο. 

Video της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο - ΕΠΑΛ)»

Podcast της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο - ΕΠΑΛ)»

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Η Πράξη «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5032906, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020» συμβάλλει στην ανάγκη για ενδυνάμωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού, προκειμένου να ανταποκριθεί στην  απαίτηση της συμπερίληψης και της ισότιμης πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση.  

Μέσα από τρεις φάσεις σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (Σεπτέμβριος 2021 έως Ιούλιος 2023) 595 εκπαιδευτικοί πιστοποιήθηκαν ως επιμορφωτές/πολλαπλασιαστές και περίπου 10.000 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε μεθόδους διαφοροποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών/τριών τους.  

 Video της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)»

Podcast της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο - ΕΠΑΛ)»

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Η «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092064, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020» αποτέλεσε βασικό «όχημα» για την οργανική ένταξη των καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο.  

Με στόχο την προώθηση της ευελιξίας, της ανοιχτότητας, της δημοκρατικότητας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, το επιμορφωτικό υλικό που αναπτύχθηκε για την «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» περιλαμβάνει 270 εκπαιδευτικά προγράμματα και 70 βιντεομαθήματα για τους 4 θεματικούς κύκλους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων:  «Ζω καλύτερα – Ευ ζην»  «Φροντίζω το περιβάλλον»  «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ»  «Δημιουργώ και Καινοτομώ» 

Video της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων»

Podcast της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

aupnia-ypnos.jpg
«Διαζύγιο ύπνου»: Γιατί γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στα ζευγάρια
Aνακαλύφθηκε ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να πάρουν τον καναπέ ή τον ξενώνα, ενώ μόνο το 25 τοις εκατό των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα...
«Διαζύγιο ύπνου»: Γιατί γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στα ζευγάρια