Τράπεζα Θεμάτων: Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν μη ικανοποιημένοι
Να αναζητηθούν τρόποι για τη μείωση του άγχους των μαθητών και της ενδεχόμενης ανάγκης για πρόσθετη φροντιστηριακή στήριξη, ανάμεσα στις 25 προτάσεις βελτίωσης από την επιτροπή που διενήργησε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης

Μια σειρά αλλαγών και βελτιώσεων για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), εισηγούνται οι εκπαιδευτικοί που διενήργησαν την εξωτερική αξιολόγηση της πράξης για λογαριασμό του ΙΕΠ.

Το Ινστιτούτο δημοσιοποίησε μια εκτενή  Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης, στην οποία περιλαμβάνονται προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας αλλά και γνώμες των εκπαιδευτικών.  'Οσον αφορά τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα από τον παιδαγωγικό-ανατροφοδοτικό ρόλο της Τ.Θ.Δ.Δ.,  φαίνεται, ο μέσος όρος να είναι οριακά μέτριος, με περίπου έναν/μια στους/στις τρεις εκπαιδευτικούς να δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος/η.

Αντίθετα, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που έλαβε μέρος στην ποιοτική έρευνα φαίνεται να είναι θετικά διακείμενη ως προς τον παιδαγωγικό – ανατροφοδοτικό ρόλο της Τ.Θ.Δ.Δ., αν και κάποιοι/ες επεσήμαναν ότι θα πρέπει να υποστεί κάποιες διορθωτικές αλλαγές.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί στις συνεντεύξεις που έδωσαν, επεσήμαναν ότι η Τ.Θ.Δ.Δ. χρειάζεται χρόνο, έτσι ώστε να αναδειχθούν και να εξομαλυνθούν οι δυσκολίες από τη χρήση της, ενώ θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην ουσιαστική μάθηση και να ληφθούν μέτρα αποφυγής των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που προέρχονται από την εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος τελικής αξιολόγησης.  

Αξιολογικός ρόλος ΤΘΔΔ: Σχεδόν οι μισοί δηλώνουν μη ικανοποιημένοι   

Όπως διαπιστώθηκε από την ποσοτική ανάλυση, ο γενικός βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τον αξιολογικό ρόλο της Τ.Θ.Δ.Δ. είναι οριακά μέτριος με σχεδόν τους/τις μισούς/ές εκπαιδευτικούς να δηλώνουν λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι. Ομοίως, και για τις περισσότερες επιμέρους δηλώσεις που αφορούν στον αξιολογικό άξονα οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί, καθώς, με σημαντικές διακυμάνσεις στις απαντήσεις τους, τοποθετούνται σε γενικό επίπεδο στη κατηγορία «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ». Αντιθέτως στην ποιοτική έρευνα, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εμφανίστηκε περισσότερο ικανοποιημένη από τη συμβολή της Τ.Θ.Δ.Δ. στην αξιολογική διαδικασία.  

ΟΙ 25 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

 Είναι γεγονός, ότι η Τ.Θ.Δ.Δ. έχει διανύσει μικρό χρόνο λειτουργίας, με αποτέλεσμα να έχει προσφέρει χαμηλό βαθμό εμπειρίας και εξοικείωσης τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών με την Τ.Θ.Δ.Δ., αλλά και περιορισμένες ευκαιρίες για ανατροφοδότηση και βελτίωση. Άλλωστε, κάθε νέο εγχείρημα που αφορά την εκπαιδευτική πολιτική και παίρνει μάλιστα υποχρεωτικό χαρακτήρα, συναντά συνήθως μεγάλη ή μικρότερη αντίσταση από την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και ευρύτερα από την κοινωνία. Αυτό συνήθως οφείλεται στην αμηχανία και το πρόσκαιρο συχνά άγχος που προκαλεί κάθε αλλαγή με την απότομη μεταβολή καλά εμπεδωμένων παραδοσιακών εκπαιδευτικών πρακτικών και την αναγκαιότητα προσαρμογής σε νέα εκπαιδευτικά -παιδαγωγικά και επαγγελματικά- δεδομένα. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν η αλλαγή δεν εκκινεί με ιδανικές συνθήκες αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών πόρων ή τον αναγκαίο οργανωτικό σχεδιασμό και τις απαραίτητες συστηματικές επιμορφώσεις ή επιβαρύνεται από αυξημένα επίπεδα επαγγελματικής ίσως εξουθένωσης. Κάποιοι, επίσης, εκπαιδευτικοί, για πολλούς και ποικίλους λόγους, αντιδρούν με υπέρμετρο σκεπτικισμό ή αντιδράσεις ως προς την αποτελεσματικότητα κάθε υποχρεωτικού νέου μέτρου, σκεπτικισμό ή αντιδράσεις που εστιάζονται σε συγκεκριμένους συνήθως πόλους (αντικειμενικότητα, δικαιοσύνη, φόρτος εργασίας, συγκρισιμότητα, χρηστικότητα κ.λπ.).  

Με βάση τις διαπιστώσεις που προέκυψαν, τόσο από την ποσοτική όσο και από τις ποιοτικές έρευνες, θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε στη συνέχεια κάποιες προτάσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας και της αποτελεσματικότερης ενσωμάτωσής της στην εκπαιδευτική διαδικασία, με κάθε όμως επιφύλαξη για τη ρεαλιστικότητα υλοποίησής τους. Το Ι.Ε.Π. οφείλει να μελετήσει όλες τις προτάσεις, και αφού προηγουμένως τις σταθμίσει, να προχωρήσει σε μέτρα βελτίωσης τα οποία θα κρίνει ως αναγκαία ή επιθυμητά.   Οι προτεινόμενες βελτιώσεις, είναι:

⚫ Θα πρέπει ίσως να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν γενικότερες παρεμβάσεις ή διορθωτικά μέτρα, με στόχο την ενίσχυση του παιδαγωγικού – ανατροφοδοτικού ρόλου της Τράπεζας Θεμάτων.    

Θα πρέπει ίσως να αναζητηθεί η εξεύρεση τρόπων για τη μείωση του άγχους των μαθητών και της ενδεχόμενης ανάγκης για πρόσθετη φροντιστηριακή στήριξη (π.χ. με τη δημιουργία ποικιλίας θεμάτων που θα ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών καθώς και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), έτσι ώστε να απαντούν στα διαφοροποιημένα τα γνωστικά επίπεδα.   Όπου κριθεί αναγκαίο, να επικαιροποιηθούν τα προγράμματα σπουδών ή/και τα σχολικά εγχειρίδια ώστε να συγκλίνουν με τη λογική των θεμάτων της Τράπεζας  ή/και αντίστροφα να συγκλίνουν ακόμη περισσότερο τα θέματα της Τράπεζας με την λογική των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων.  

⚫ Να προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα τα θέματα στο μαθητικό δυναμικό των ΕΝΕΕΓΥΛ καθώς και στη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 ⚫ Να διερευνηθούν οι παράγοντες που διαφοροποιούν τις απόψεις μεταξύ ειδικοτήτων, ιδιαίτερα στα Γενικά Λύκεια (παιδαγωγικός-ανατροφοδοτικός ρόλος, αξιολογικός ρόλος, επιμορφωτικός-ερευνητικός ρόλος κ.λπ.), ώστε να αμβλυνθούν αυτές οι διαφοροποιήσεις.  

Θα πρέπει ίσως να ληφθούν μέτρα για την εκτόνωση της πίεσης που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την κάλυψη της ύλης, η οποία φαίνεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της διδασκαλίας τους καθώς και τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών. Η μείωση μέρους της διδακτέας ύλης ή η αύξηση των ωρών διδασκαλίας κάποιου μαθήματος θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενδεικτικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

  ⚫ Να δοθούν κίνητρα στους/στις εκπαιδευτικούς, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός  συμμετοχής τους στη διαδικασία θεματοδότησης ή/και αξιολόγησης θεμάτων αλλά και τον σχολιασμό των αναρτημένων θεμάτων, ώστε αφενός να αυξηθεί ο βαθμός αποδοχής της Τράπεζας και αφετέρου η ποσότητα και ποιότητα των θεμάτων.  

⚫ Να υποστηριχθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αξιολογική κρίση των θεμάτων της Τράπεζας, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εγκυρότητα αλλά και η αποδοχή των θεμάτων από την εκπαιδευτική κοινότητα.  

⚫ Θα πρέπει να ενισχυθεί  η αντικειμενικότερη στάθμιση του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων, ώστε να μην είναι κάποια από αυτά δυσανάλογα δύσκολα ή εύκολα για το σύνηθες επίπεδο των μαθητών. Να δοθεί η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να αξιολογούν όλα τα θέματα της ειδικότητάς τους ως προς το βαθμό δυσκολίας τους, σε ένα καθημερινά προσβάσιμο πεδίο εντός της περιοχής του κάθε θέματος, ώστε τα θέματα της Τράπεζας να αποκτήσουν έναν σταθμισμένο βαθμό δυσκολίας, ο οποίος στη συνέχεια θα μπορεί να αντιστοιχηθεί και με μαθητικές ιδιαιτερότητες (π.χ. καθορισμός επιθυμητού βαθμού δυσκολίας των θεμάτων για συγκεκριμένη ομάδα μαθητών) αλλά και ως μηχανισμός αναθεώρησης ή διόρθωσης θεμάτων ή ακόμα και ως οδηγός για επιλογή θεμάτων διαμορφωτικής αξιολόγησης.  

⚫ Να διατηρηθεί η δυνατότητα επιλογής του ενός από τα τρία κληρωμένα θέματα, η οποία προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες προσαρμογής της τελικής εξέτασης.

⚫ Να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης των θεμάτων που είχαν χαμηλό βαθμό αποδοχής για επιλογή σε προηγούμενες κληρώσεις.    

⚫ Να εξεταστεί η δυνατότητα επιλογής από τον/την εκπαιδευτικό, εφόσον π.χ. εγκαίρως και αιτιολογημένα το αιτείται, να μπορεί να αποκλείσει ένα μικρό ποσοστό ενοτήτων από την κλήρωση, ώστε να μειωθεί το πρόβλημα της επιφανειακής κάλυψης της ύλης.  

⚫ Να δοθεί η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς, εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν το σύνολο των θεμάτων της τελικής εξέτασης από την Τράπεζα  ή να τους δοθεί περισσότερος χρόνος για τη σύνταξη των δικών τους θεμάτων. 

⚫ Να δημιουργηθεί μηχανισμός διαρκούς επανελέγχου των θεμάτων της Τράπεζας για πιθανά λάθη ή ασάφειες ή για μη ενδεδειγμένο βαθμό δυσκολίας..  

 ⚫ Να μελετηθεί η δυνατότητα ενός συστηματικότερου ελέγχου των θεμάτων που αναρτώνται στην πλατφόρμα π.χ. προς την κατεύθυνση της μείωσης των αποκλίσεων του βαθμού δυσκολίας μεταξύ των διαφορετικών θεμάτων της ίδιας ενότητας για τελική εξέταση.  

⚫ Να εμπλουτιστούν τα θέματα στην πλατφόρμα της Τράπεζας με λέξεις-κλειδιά (π.χ. περιεχόμενο, γνωστικό επίπεδο κ.λπ.) που θα διευκόλυναν τη στοχευμένη αναζήτησης θεμάτων.

 ⚫ Να προστεθεί πεδίο αναζήτησης στην πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων, με βάση τη δημοφιλία των θεμάτων από προηγούμενες αναζητήσεις χρηστών.    

⚫ Να προστεθεί στην πλατφόρμα ένας μηχανισμός αποκλεισμού κλήρωσης θεμάτων από την ίδια ενότητα.

 ⚫ Να προσαρμοστεί διεπαφή στην Τράπεζα Θεμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή της λειτουργία και μέσω κινητών συσκευών, υποστηρίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την εκπαιδευτική και κυρίως τη μαθητική κοινότητα.  

⚫ Να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας ακόμη και σε περίπτωση κακόβουλων επιθέσεων. 

  ⚫ Να εξεταστεί η δυνατότητα εύρεσης τρόπων διεύρυνσης και συστηματοποίησης της επικοινωνίας-συνεργασίας του Ι.ΕΠ. με την εκπαιδευτική κοινότητα, σε θέματα που αφορούν στην Τράπεζα.    

⚫ Να δημιουργηθεί υποστηρικτικό υλικό από το Ι.Ε.Π. με αναλυτικές οδηγίες για τους τρόπους αξιοποίησης της Τ.Θ.Δ.Δ. ως αξιολογικού εργαλείου, ευθυγραμμισμένου, τόσο με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος όσο και με τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και τις οδηγίες διδασκαλίας (π.χ. για την κατανομή της ύλης σε διαθέσιμες ώρες, ανά μάθημα / ανά τάξη / ανά τύπο σχολείου κ.λπ.).    

⚫ Να διερευνηθεί η δυνατότητα πιο ευέλικτων και λιγότερο αγχογόνων συνθηκών (ευελιξία ως προς τα παραδοτέα, μείωση του αριθμού και του όγκου εγγράφων &  παραδοτέων κ.λπ.) αλλά και καλύτερων απολαβών με έγκαιρη καταβολή τους για τους/τις Συντονιστές/τριες και θεματοδότες/τριες.   

⚫ Να αποφεύγει ίσως το Ι.Ε.Π. κάποιες αιφνιδιαστικές μεταβολές στα Προγράμματα Σπουδών ή τη διδακτέα ύλη, χωρίς προσυνεννόηση με τις ομάδες των θεματοδοτών/τριών, ώστε να μην προκύπτει έκτακτη ανάγκη τροποποίησης των θεμάτων κατά τη διάρκεια της θεματοθεσίας.  

⚫ Να δοθεί η δυνατότητα από το Ι.Ε.Π., να βλέπουν και οι Συντονιστές/τριες το ίδιο  ακριβώς περιβάλλον της πλατφόρμας που βλέπουν και οι θεματοδότες/τριες, ώστε να μπορούν να τους/τις καθοδηγούν και να διαγράφουν απευθείας προβληματικά θέματα, χωρίς την παρέμβαση του Ινστιτούτου.  

⚫ Να εκπονηθούν από το Ι.Ε.Π. ενιαίες προδιαγραφές εκπόνησης θεμάτων αλλά και αξιολόγησής τους, ώστε να μην επαφίενται αυτές στη διακριτική ευχέρεια του/της εκάστοτε Συντονιστή/τριας.  

Δείτε όλη την έκθεση 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΔΑΚΡΥ
Συγκλονιστικό! Δυο γονείς που έχασαν στα Τέμπη το μοναχοπαίδι τους δώρισαν εξοπλισμό στο Τμήμα που η κόρη τους δεν πρόλαβε να τελειώσει!
Προσέφεραν εξοπλισμό για την εκπαίδευση των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος που η κόρη τους δεν πρόλαβε να τελειώσει
Συγκλονιστικό! Δυο γονείς που έχασαν στα Τέμπη το μοναχοπαίδι τους δώρισαν εξοπλισμό στο Τμήμα που η κόρη τους δεν πρόλαβε να τελειώσει!