θεατρολόγοι
Εισαγωγικές Εξετάσεις στις δραματικές σχολές: Η διαδικασία - Η υποβολή των αιτήσεων

Από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου 2023 θα πραγματοποιηθούν οι Εισαγωγικές Εξετάσεις για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για κάθε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του π.δ. 370/1983 θα διενεργηθούν ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται από τον ή την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση της οικείας Σχολής.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ της απόφασης.

Οι Σχολές αποστέλλουν τις προτάσεις τους για την Επιτροπή Εξετάσεων στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Η σύνθεση κάθε Επιτροπής θα είναι πενταμελής.

Οι προτεινόμενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (όπως ορίζονται στο άρθρο 16, του ν. 1158/1981), ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα (όπως ορίζο-νται στο άρθρο 3 του π.δ. 370/1983).

Εφόσον προταθούν και αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα. Πέραν των μελών της Επιτροπής προτείνεται και γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχει χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως και εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή στις 20 Οκτωβρίου 2023, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επι- τροπής κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις

α) Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις είναι κοινό για όλες τις Σχολές και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας Προκήρυξης.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για περισσότερες από μία Σχολές, υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά σε κάθε μία από αυτές.

β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιουιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

Υποβολή των αιτήσεων και πρόγραμμα Εξετάσεων

Η οικεία Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων σπουδαστών έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται

α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής

β) στην έδρα κάθε Σχολής από τους ίδιους τους υποψηφίους, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Με ειδική ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλείται στο κτήριό της και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, κάθε Σχολή ενημερώνει για τον αριθμό των σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί (σύμφωνα με την παράγραφο 6 της παρούσας Προκήρυξης) και τις ώρες υποβολής των αιτήσεων. Η ανακοίνωση κοινοποιείται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε.) του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων ανακοινώνεται από τις Σχολές τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την έναρξή τους. Το σχέδιο του Προγράμματος Εξετάσεων κοινοποιείται πριν την ανακοίνωσή του στη Δ.Κ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Α., προ- κειμένου να συντονιστεί η παρουσία των εκπροσώπων του ΥΠ.ΠΟ.Α. στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων. Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στη Δ.Κ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

α. Υποκριτική

Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο. - Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

β. Απαγγελία και Τραγούδι

Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).

Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.

Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου).

Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

Αριθμός σπουδαστών ανά Σχολή

Προκειμένου να διατηρείται υψηλό επίπεδο σπουδών και να διασφαλίζεται η υγεία, η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο αριθμός σπουδαστών για κάθε Σχολή, ανά έτος σπουδών, πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε σχολή μπορεί να εγγράψει αριθμό σπουδαστών ανάλογο προς τις αίθουσες και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (άρθρο 11, του ν. 1158/1981).

Ειδικότερα, σε κάθε σπουδαστή θα πρέπει να αντιστοιχεί χώρος τουλάχιστον 2,5 τ.μ. για κάθε αίθουσα διδασκαλίας (άρθρο 2, του π.δ. 370/1983). Ο αριθμός των σπουδαστών κάθε τάξης ορίζεται σε 30 κατ’ ανώτατο όριο (άρθρο 11, του ν. 1158/1981).

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι σπουδαστές από τα τετραγωνικά των εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας, ή περισσότεροι από 30 σπουδαστές στο ίδιο έτος σπουδών (ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά της αίθουσας) μπορούν να δημιουργούνται επιπλέον Τμήματα.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία μεταξύ των διαφορετικών ετών σπουδών ή των διαφορετικών Τμημάτων του ίδιου έτους σπουδών.

Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισακτέων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων στις 20 Οκτωβρίου 2023 για όλες τις Σχολές.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής εκάστης σχολής αποστέλλονται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.Α. ταυτόχρονα την ημέρα της ανακοίνωσής τους.

Οι επιτυχόντες σπουδαστές υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Α’ έτος σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης στην οποία έχουν επιτύχει, από τις 20 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2023.

Σπουδαστές οι οποίοι έχουν επιτύχει σε περισσότερες από μία Σχολές υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε μία από αυτές. Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων σε κάποια Σχολή είναι μεγαλύτερος από τον ανώτερο αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί (σύμφωνα με την παράγραφο 6 της παρούσης), μπορούν να εγγραφούν οι επιτυχόντες υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

Το διδακτικό έτος 2023-2024 για τους πρωτοετείς σπουδαστές θα ξεκινήσει στις 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα κατά την οποία θα αποσταλούν στη Δ.Κ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Α.:

α) ο κατάλογος και οι αιτήσεις εγγραφής των σπουδαστών μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά,

β) το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ανά έτος (και Τμήμα, εφόσον υπάρχουν περισσότερα του ενός), με αναφορά στις εγκεκριμένες αίθουσες διδασκαλίας και το εμβαδόν τους.

Προκειμένου να εγκριθούν οι εγγραφές των σπουδαστών του Α’ έτους σπουδών, ελέγχονται διεξοδικά τα αποτελέσματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων, η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 6 της παρούσας Προκήρυξης (μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας όπως τηρούνται στο αρχείο της ΔΚΕ).

Εξετάσεις στις δραματικές σχολές

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα