Επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών: Η κατανομή των 11.959 επιμορφούμενων
Τα ονόματα των 493 επιμορφωτών - Η επιμορφωτική περίοδος αρχίζει στις 12-06-2023 και ολοκληρώνεται στις 21-07-2023

Την  έγκριση κατανομής των επιμορφούμενων σε τμήματα και καθορισμό του αριθμού τμημάτων με βάση το πλήθος των επιμορφούμενων και των διαθέσιμων Επιμορφωτών/τριών Β΄ για την υλοποίηση του Β’ κύκλου της Β΄ φάσης της Επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών, και την Διαθεσιμότητα Επιμορφωτών/τριών Β’ ανά γνωστικό αντικείμενο, ενέκρινε το ΙΕΠ.

Διαδικασίες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η επιμορφωτική περίοδος αρχίζει στις 12-06-2023 και ολοκληρώνεται στις 21-07-2023. Η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης είναι έξι εβδομάδες για τον Β’ κύκλο εξαιτίας της ολοκλήρωσης του έργου στις 31/7/2023. Θα υλοποιηθούν 4 δίωρες σύγχρονες συνεδρίες, τοποθετημένες στη ζώνη 16.00 μ.μ. έως 20.00 μ.μ. εκτός κάποιων έκτακτων περιπτώσεων, σύμφωνα με τον ακόλουθο εβδομαδιαίο προγραμματισμό:

επιμοφωση
ιεπ επιμορφωση

 

Για την επιλογή των απαιτούμενων Επιμορφωτών/τριών Β’ για τον Β’ Κύκλο της επιμόρφωσης ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:

Α) Μετά τις υποβληθείσες παραιτήσεις συνολικά 21 Επιμορφωτών/τριών, 13 του Α κύκλου, όπως αναφέρονται στην υπ’αρ. πρωτ. 18774/10-03-2023 (Πράξη 16/09-03-2023, ΑΔΑ: ΨΨΦΤΟΞΛΔ-ΓΙΑ), όπως ανακοινοποιήθηκε και ισχύει, εισήγηση έναρξης του Α’ Κύκλου της Επιμόρφωσης και 8 όπως αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση, κλήθηκαν να υποβάλουν στο Μητρώο του ΙΕΠ δήλωση διαθεσιμότητας 1.528 πιστοποιημένοι/ες και ενεργοί/ές, ανά κατηγορία και βαθμίδα εκπαίδευσης, Επιμορφωτές/τριες Β΄. Η διαθεσιμότητα δηλώθηκε σε μία φάση με δυνατότητα επιλογής της ημέρας απασχόλησης μεταξύ των ημερών Δευτέρα, Τρίτη ή Πέμπτη και χρονικής ζώνης 16:00-18:00 ή 17:00-19:00 ή 18:00-20:00 με προθεσμία από Τετάρτη 17/05/2023 έως και Τετάρτη, 24-05-2023, 15:00, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό συνημμένο πίνακα. Τονίζεται ότι σύμφωνα με την αναρτημένη ενημέρωση στο Μητρώο του ΙΕΠ οι σύγχρονες συνεδρίες του Β’ Κύκλου θα υλοποιηθούν σε 4 διαδοχικά δίωρα, τις 4 πρώτες εβδομάδες της επιμόρφωσης ενώ η μη υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης διαθεσιμότητας λαμβάνεται ως μη αποδοχή ανάληψης τμήματος. Επίσης μετά από αίτημα της επόπτριας του ΠΣ Νηπιαγωγείου κας Πεντέρη, οι σύγχρονες συνεδρίες για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο θα υλοποιηθούν τις 5 πρώτες εβδομάδες (με κενή την τρίτη εβδομάδα).

Β) Στη συνέχεια, με βάση των αριθμό των 11.959 εγκεκριμένων αιτήσεων έγινε η τελική επιλογή των απαιτούμενων Επιμορφωτών/τριών Β’ σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, πάντα με κριτήριο τη φθίνουσα σειρά κατάταξης στον σχετικό πίνακα. Επελέγησαν 490 Επιμορφωτές/τριες Β’ για 493 τμήματα. Ειδικότερα επελέγησαν 207 Επιμορφωτές/τριες, οι οποίοι/ες δήλωσαν διαθεσιμότητα για πρώτη φορά, και 283 Επιμορφωτές/τριες, οι οποίοι/ες δήλωσαν διαθεσιμότητα για δεύτερη φορά (είχαν αναλάβει 1 τμήμα στον Α’ Κύκλο). Για το γνωστικό αντικείμενο ΑΕ13 Προσχολική οι κυρίες Τόζιου Σουλτάνα και Μαργαρίτη Αδαμαντία και για το γνωστικό αντικείμενο ΑΕ10 Αγγλικά Λυκείου η κα Κολλάτου Μαρίνα αποδέχτηκαν την ανάληψη δύο τμημάτων (στον Α κύκλο δεν είχαν συμμετάσχει). Με δεδομένο ότι με τον Β Κύκλο ολοκληρώνεται η Β’ Φάση της Επιμόρφωσης και το Μητρώο των Επιμορφωτών/τριών Β’ σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα εξαντλήθηκε (με βάση τις δηλώσεις διαθεσιμότητας), ενεργοποιήθηκε η ανάληψη δεύτερου τμήματος με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 7863/25-07-2019 (ΑΔΑ: ΩOΩΡΟΞΛΔ-ΝΕΝ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 7-11 της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035543, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 18160/21-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΦΚΟΞΛΔ-ΨΒΒ) δεύτερη (2η ) τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 7-11 και ισχύει, αναφέρεται στη σελ. 9 «Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκής ο αριθμός των Επιμορφωτών Β΄ σε κάποιο Υπομητρώο δύναται να ανατίθενται σε αυτούς περισσότερα του ενός τμήματα». Για το γνωστικό αντικείμενο ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) δεν δημιουργείται τμήμα λόγω μη επαρκούς αριθμού αιτήσεων.

Δείτε όλο το έγγραφο του ΙΕΠ και τα ονόματα των επιμορφωτών

Κατανομή επιμορφούμενων σε τμήματα ανά γνωστικό αντικείμενο

Στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΙΕΠ για τον Β’ κύκλο της Επιμόρφωσης υποβλήθηκαν 11.240 εγκεκριμένες αιτήσεις. Συμπεριλήφθησαν και 1.746 αιτήσεις επιμορφούμενων που δεν είχαν ενταχθεί στον Α’ κύκλο εξαιτίας ελλείψεως διαθέσιμων επιμορφωτών, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 18774/10-03-2023 (Πράξη 16/09-03-2023, ΑΔΑ: ΨΨΦΤΟΞΛΔ-ΓΙΑ), όπως ανακοινοποιήθηκε και ισχύει, εισήγηση έναρξης του Α’ Κύκλου της Επιμόρφωσης. Ως προς τον συνολικό αριθμό των 12.986 αιτήσεων επισημαίνονται τα εξής:

 Για το γνωστικό αντικείμενο ΑΕ13 Προσχολική δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν 3.019 αιτήσεις, εξαιτίας μειωμένου αριθμού διαθέσιμων επιμορφωτών. Σύμφωνα με την ΑΥΙΜ υποέργων 7 έως 11, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι Επιμορφωτές δύναται ο αριθμός των επιμορφούμενων να ξεπερνά τους 25. Οπότε, στα επιμορφωτικά τμήματα του γνωστικού αντικείμενου της προσχολικής αγωγής εντάχθηκαν 28 άτομα ανά τμήμα (10% αύξηση, από 25 που ορίζεται το ανώτατο όριο) ώστε να ικανοποιηθούν οι περισσότερες δυνατές αιτήσεις, συνολικά 2.212 αιτήσεις με βάση τη φθίνουσα σειρά του αριθμού. πρωτοκόλλου της αίτησης. Από τις εναπομείνασες αιτήσεις βρέθηκαν 123 με δεύτερη προτίμηση το γνωστικό αντικείμενο ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον & Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο οποίο εντάχθηκαν. Δεν ικανοποιήθηκαν 684 αιτήσεις στο γνωστικό αντικείμενο προσχολικής αγωγής/ΑΕ13, λόγω ελλείψεως διαθέσιμων επιμορφωτών και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν μέρος στην επιμόρφωση, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

 Για το γνωστικό αντικείμενο ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) υπεβλήθησαν 9 αιτήσεις και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατό να σχηματιστεί επιμορφωτικό τμήμα. Οι 8 ενδιαφερόμενοι εντάχθηκαν στην επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο της δεύτερης τους επιλογής. 1 ενδιαφερόμενος/η δεν εντάσσεται στην επιμόρφωση, καθώς δεν είχε δεύτερη επιλογή στην αίτησή του.  Για το Υποέργο 11-Περιφέρεια ΠΑΠ9 Νοτίου Αιγαίου υπεβλήθησαν 662 αιτήσεις στον Β’ κύκλο. Ωστόσο με βάση τον γενικό προϋπολογισμό του υποέργου 43.200,00 € και τον προϋπολογισμό του Α’ κύκλου 33.068,90 €, δεν επαρκεί το διαθέσιμο υπόλοιπο για να υλοποιηθεί η επιμόρφωση για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ως εκ τούτου εντάσσονται στην επιμόρφωση με σειρά προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά υποβολής της αίτησης οι πρώτοι 320 ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί. Δεν γίνονται δεκτές 342 αιτήσεις, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

 Με δεδομένο ότι ο Α’ Κύκλος της Επιμόρφωσης ολοκληρώθηκε στις 12/5/2023 και οι Επιμορφωτές ολοκλήρωσαν την κατάθεση των παραδοτέων τους στο ΟΠΣ του ΙΕΠ στις 31/5/2023, δεν έχει οριστικοποιηθεί ο τελικός πίνακας των δικαιούχων βεβαίωσης παρακολούθησης ή πιστοποίησης της επιμόρφωσης. Ως εκ τούτου αν εκ παραδρομής παρακολουθήσει τον Β’ κύκλο της Επιμόρφωσης δικαιούχος βεβαίωσης του Α κύκλου σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, διάφορο από αυτό που παρακολουθεί στον Β’ Κύκλο, θα απορριφθεί αυτοδίκαια από τη λήψη βεβαίωσης από τον Β’ Κύκλο, ακόμα και αν έχει εκπληρώσει όλες τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις της επιμόρφωσης. Μετά από τις παραπάνω διαδικασίες προέκυψε ο τελικός αριθμός των 11.959 ενδιαφερομένων επιμορφούμενων οι οποίοι εντάχθηκαν σε τμήματα ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους, τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης /Διοικητική Περιφέρεια που υπηρετούν και τη σειρά προτίμησης.

Οι 11.959 επιμορφούμενοι/ες κατανέμονται βάσει γνωστικού αντικειμένου σε τμήματα ως ακολούθως:

επιμορφωση πσ
ιεπ επιμορφωση

 

ιεπ απιμορφωση

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

epal_amfissa
Ένωση Διευθυντών Σχολείων: Το φαινόμενο μετακύλισης ευθυνών στους/στις Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων
Με αφορμή την πτώση της σιδερένιας πόρτας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μαθητή
Ένωση Διευθυντών Σχολείων: Το φαινόμενο μετακύλισης ευθυνών στους/στις Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων
Πανελλήνιες 2021: Οι βάσεις για τις Παιδαγωγικές Σχολές
Διευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας: Η απάντηση για την κατηγορία πως κλείδωσε γονείς μαθητών στο σχολείο
Η απάντηση της Διευθύντριας του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας στην ΕΛΜΕ Φθιώτιδας
Διευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας: Η απάντηση για την κατηγορία πως κλείδωσε γονείς μαθητών στο σχολείο
nosokomeio
Συναγερμός! Στην εντατική μαθήτρια δημοτικού με περιστατικό μηνιγγίτιδας!
Το κοριτσάκι εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, είναι σε βαριά κατάσταση αλλά δείχνει να ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική αγωγή που του...
Συναγερμός! Στην εντατική μαθήτρια δημοτικού με περιστατικό μηνιγγίτιδας!