Τι είπε η υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή για τον αποκλεισμό των Φυσικών από 3 προγράμματα εκπαίδευσης
Για τη μη συμμετοχή του κλάδου “ΠΕ04 – Φυσικών Επιστημών”

Για τη μη συμμετοχή του κλάδου “ΠΕ04 – Φυσικών Επιστημών” στα Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας μαθητών ΕΠΑΛ, στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών των ΕΕΕΕΚ της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, απάντησε με έγγραφο της στη Βουλή η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή, σε σχετική Επερώτηση στη Βουλή.

Η Απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας έχει ως εξής:

Σχετικά με το Πρόγραμμα ΜΝΑΕ

1. Η εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα με τον τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η δράση της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) που παρέχεται σε μαθητές των επαγγελματικών λυκείων σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).

2. Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με την υπ’ αριθ. 15907/17-11-2017 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3), όπως ισχύει, με χρηματοδότηση για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 και υλοποιήθηκε σε πιλοτική φάση κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε εννέα (9) ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2018-2019 εφαρμόζεται στο σύνολο των ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης, η δράση της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού κυρίως των μαθητών της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ.

3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Φ25α/195192/Δ4/14- 11-2018 (Β΄ 5206) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας 2 του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ – υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με την οποία καθορίστηκε η δομή του προγράμματος, η δράση της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και εφαρμόζεται στα μαθήματα «Γλώσσα» και «Μαθηματικά» του προγράμματος σπουδών με τη συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών στην τάξη. Για την υλοποίηση της δράσης προβλέπεται η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03.

4. Στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ. Φ.MNAE/114694/Δ4/21-09-2022 (Β΄ 4958) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2022-2023 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» ορίζεται ότι στόχος της εφαρμογής του προγράμματος της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» είναι η ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών των ΕΠΑ.Λ.

5. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» περιλαμβάνονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή αποφοίτων της Γ΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (σχετική Υ.Α. Φ.153/31088/Α5/18-03-2022, ΦΕΚ Β΄ 1419).

6. Από τα ανωτέρω εκτεθέντα συνάγεται το συμπέρασμα ότι η επέκταση της δράσης της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα Φυσική, Χημεία και Βιολογία του ωρολογίου προγράμματος σπουδών των ΕΠΑ.Λ. δεν είναι δυνατή στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Επιπλέον, έως σήμερα δεν έχει υποβληθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. πρόταση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή τους αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) με την οποία να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα να συμπεριληφθούν στη δράση της ΕΕΔ τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών των ΕΠΑ.Λ. 

7. Όσον αφορά στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης, ανάμεσα στους βασικούς άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ στην εκπαίδευση είναι και αυτός τις ενίσχυσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των μαθητών/τριών με αναπηρία. Συγκεκριμένα: «Επιχειρησιακός στόχος 4: Βελτίωση της περιβαλλοντικής και μαθησιακής προσβασιμότητας -Δ3: Επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων της γενικής εκπαίδευσης -Δ4: Σύνταξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τα Ειδικά Νηπιαγωγεία, τα Ειδικά Δημοτικά σχολεία και τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Επιχειρησιακός στόχος 6: Ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των μαθητών/τριών με αναπηρία και του επαγγελματικού τους προσανατολισμού Οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν: (1) στην αναμόρφωση και αναβάθμιση του θεσμού των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και (2) στη διασύνδεση των εν λόγω δράσεων με το νέο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της χώρας.».

8. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι Δ.Υ.Ε.Π. απευθύνονται σε μαθητές πρόσφυγες, εντελώς αποσχολειοποιημένους, που προέρχονται δηλαδή από χώρες στις οποίες ήταν αδύνατον να πηγαίνουν στο σχολείο, με παντελή άγνοια της ελληνικής γλώσσας, με στόχο να τους προετοιμάσουν για την ένταξή τους στο πρωινό σχολείο, ακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα που καταρτίζει το Ι.Ε.Π. Ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση. Είναι δηλαδή ένα προενταξιακό στάδιο, ουσιαστικά αδιαβάθμητο, κυρίως για μαθητές που δεν έχουν ακόμη μόνιμη κατοικία και φιλοξενούνται σε Κέντρα Φιλοξενίας ή άλλες δομές φιλοξενίας προσφύγων. Λειτουργούν σε σχολεία που επιλέγονται κατόπιν των προτάσεων των 3 Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και βρίσκονται κοντά στα Κέντρα Φιλοξενίας, τόσο για λόγους μετακίνησης όσο και για λόγους ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία. Πηγή: www.especial.gr

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα