Υπουργείο Παιδείας - ΥΠΑΙΘ

Την καταβολής ειδικής αποζημίωσης στους Καταχωριστές προγραμμάτων ΕΣΠΑ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καταβολή που δύναται να ενταχθεί ως επιλέξιμη δαπάνη σε κάθε Πράξη ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΠΔΕ, ζητούν με επιστολή τους προς την κ.Κεραμέως οι υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ.

Ο Σύλλογος των υπαλλήλων (Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π) τονίζει ότι η εργασία αυτή, που αφορά στη διαχείριση των προσλήψεων αυτών, των συνακόλουθων τοποθετήσεων και υπηρεσιακών μεταβολών, αλλά και η εκκαθάριση της μισθοδοσίας 40.000 περίπου αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αποτελεί διαδικασία επίπονη, διαρκή και χρονοβόρα από την πρόσληψη μέχρι και την απόλυση κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικού.

«Αισιοδοξούμε ότι μετά από περίπου δεκαπέντε και πλέον έτη λειτουργίας των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, θα είστε εσείς που τελικά θα δώσετε την έγκριση για την ικανοποίηση αυτού του πάγιου και δίκαιου αιτήματός μας, για το οποίο αν και υπήρξε σχετική πρόβλεψη στο παρελθόν, δεν υλοποιήθηκε», σημειώνουν.

Ολη η ανακοίνωση των υπαλλήλων ΥΠΑΙΘ

ΘΕΜΑ: Καταβολής ειδικής αποζημίωσης στους Καταχωριστές προγραμμάτων ΕΣΠΑ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

κ.Υπουργέ,

Σε συνέχεια του υπ.’αρ. 211/13-12-2021 εγγράφου μας, επαναφέρουμε το πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας περί καταβολής ειδικής αποζημίωσης στους Καταχωριστές προγραμμάτων ΕΣΠΑ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καταβολή που δύναται να ενταχθεί ως επιλέξιμη δαπάνη σε κάθε Πράξη ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΠΔΕ και η έγκριση της οποίας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητά σας.

Στο πλαίσιο κάλυψης των κενών που προκύπτουν κάθε έτος σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, προσλαμβάνονται χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ. Η διαχείριση των προσλήψεων αυτών, των συνακόλουθων τοποθετήσεων και υπηρεσιακών μεταβολών, αλλά και η εκκαθάριση της μισθοδοσίας 40.000 περίπου αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αποτελεί διαδικασία επίπονη, διαρκή και χρονοβόρα από την πρόσληψη μέχρι και την απόλυση κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικού.

Ειδικότερα δε, ο Καταχωριστής έχει κεντρικό ρόλο, φέροντας εξ ολοκλήρου την ευθύνη ως προς τη διαχείριση των οικονομικών για κάθε έργο ΕΣΠΑ/ΠΔΕ, είναι εκείνος που καλείται να διεκπεραιώσει πλήθος πολύπλοκων διαδικασιών σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης κάθε Πράξης και να εκκαθαρίσει τη μισθοδοσία εκατοντάδων ή και χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που στο σύνολό της ανέρχεται σε πολύ υψηλά ποσά. Η ιδιαιτερότητα του ρόλου του Καταχωριστή διαφαίνεται και από το γεγονός ότι αυτός ορίζεται για κάθε πρόγραμμα ΕΣΠΑ/ΠΔΕ με Απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και είναι πιστοποιημένος σε πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να καταχωρεί ορθά και έγκαιρα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αποζημίωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Επιπλέον, ο Καταχωριστής φέρει την ευθύνη επικύρωσης της εγκυρότητας των καταστάσεων αποζημίωσης δια της υπογραφής του, όντας ο μοναδικός υπάλληλος σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που έχει δικαίωμα υπογραφής χωρίς να είναι τοποθετημένος σε θεσμοθετημένη θέση ευθύνης για την οποία προβλέπεται το αντίστοιχο επίδομα, ενώ ταυτόχρονα, αυτός υπόκειται και σε τακτικό έλεγχο από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΥΠΑΙΘ, από τη Διαχειριστική Αρχή, από την Ε.Δ.ΕΛ. του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συνεπώς, αποτελεί αναμφίβολα, αδικία η μη καταβολή επιδόματος στους Καταχωριστές ΕΣΠΑ/ΠΔΕ διότι αυτοί έχουν αναλάβει δυσανάλογα μεγάλη διαχειριστική/οικονομική ευθύνη χωρίς να έχουν κανένα αντισταθμιστικό όφελος. Προτείνουμε λοιπόν εκ νέου, να ενταχθεί ειδική αποζημίωση στις επιλέξιμες δαπάνες κάθε Πράξης ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΠΔΕ. Ειδικότερα δε, να συμπεριληφθεί πακέτο εργασίας το οποίο να προβλέπει την ανάθεση του έργου του Καταχωριστή σε υπάλληλο/υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με Απόφαση Διευθυντή, βάσει εμπειρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Προτείνουμε μηνιαία ειδική αποζημίωση της τάξεως των 180€-220€ ανά Καταχωριστή η οποία θα καταβάλλεται άπαξ, με τη λήξη του Σχολικού Έτους και θα επιμερίζεται ως επιλέξιμη δαπάνη στις Πράξεις που έχει αναλάβει κάθε Καταχωριστής. Επιπλέον, ο αριθμός των Καταχωριστών πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με το μέγεθος της κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Στη βάση αυτής της πρότασης, το συνολικό πλήθος των Καταχωριστών για όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της επικράτειας, εκτιμάται περίπου σε 250-300 υπαλλήλους με το συνολικό ετήσιο κόστος της ειδικής αποζημίωσής τους να κυμαίνεται μεταξύ 500.000 και 600.000 ευρώ, κόστος ιδιαιτέρως χαμηλό σε σχέση με το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης δίνει λύση στο διαχρονικό πρόβλημα καταβολής ειδικής αποζημίωσης των Καταχωριστών, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, επιφέροντας μικρό, πρόσθετο διαχειριστικό κόστος στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, η οποία θα πραγματοποιεί μόνο την εκκαθάριση της ειδικής αποζημίωσης, συνολικά και άπαξ, ανά Σχολικό έτος.

κ.Υπουργέ,

Αισιοδοξούμε ότι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΥΠΑΙΘ, έχοντας άμεση εποπτεία και διαρκή συνεργασία με τους Καταχωριστές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, θα εισηγηθεί θετικά ως προς την χορήγηση της προτεινόμενης ειδικής αποζημίωσης στους Καταχωριστές Προγραμμάτων ΕΣΠΑ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αναλαμβάνοντας τη σχετική διοικητική μέριμνα.

Αισιοδοξούμε ότι και εσείς θα επιδείξετε την δέουσα ευαισθησία ως δείγμα αναγνώρισης του επίπονου έργου των Καταχωριστών, της παραγωγικότητας και της διαρκούς συνεισφοράς τους στην έγκαιρη, έγκυρη και απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αλλά και στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης όλων των εμπλεκομένων του Υπουργείου Παιδείας – Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών - με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΠΔΕ.

Αισιοδοξούμε ότι μετά από περίπου δεκαπέντε και πλέον έτη λειτουργίας των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, θα είστε εσείς που τελικά θα δώσετε την έγκριση για την ικανοποίηση αυτού του πάγιου και δίκαιου αιτήματός μας, για το οποίο αν και υπήρξε σχετική πρόβλεψη στο παρελθόν, δεν υλοποιήθηκε.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πόσες μέρες μαθημάτων απομένουν στα Γυμνάσια και τα Λύκεια - Ο προγραμματισμός

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

dolofonia
Μακελειό σε σχολείο του Νάσβιλ: Η στιγμή της εξουδετέρωσης της ένοπλης 28χρονης
Βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση στο σχολείο του Νάσβιλ και την εξουδετέρωση της 28χρονης ένοπλης
Μακελειό σε σχολείο του Νάσβιλ: Η στιγμή της εξουδετέρωσης της ένοπλης 28χρονης
opke_1.jpg
Εξάρθρωση τρομοκρατικού δικτύου: Σχεδίαζαν επίθεση σε εστιατόριο στην Αθήνα
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, μέλη του τρομοκρατικού – ηγετικού στελέχους, που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό, ως «εγκέφαλος» του δικτύου
Εξάρθρωση τρομοκρατικού δικτύου: Σχεδίαζαν επίθεση σε εστιατόριο στην Αθήνα