golearn-engl_970-250
Thumbnail
Ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας

Σχετ. : 1) Η 10/2020 (αρ. πρωτ. 66432/26-3-2020) εγκύκλιό σας

2)Το με αρ. πρωτ. 41123/Β3/27-3-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Με το με αρ.πρωτ.66432/26-3-2020 γενικό έγγραφό σας, παρατάθηκε έως 30-4-2020 η προθεσμία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου 1/2020 για την υπαγωγή των υπαλλήλων του Δημοσίου στον e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4387/2016. Η παράταση προβλέφθηκε με σαφή αναφορά στα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού σύμφωνα με την ΠΝΠ 186 (ΦΕΚ 68/20-3-2020 τ.Α΄)

Στα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, επίσης προβλέφθηκε και βρίσκεται σε ισχύ, ενώ ουδείς είναι σε θέση να γνωρίζει την ακριβή ημερομηνία λήξης τους, η άδεια ειδικού σκοπού και η εκ περιτροπής εργασία των δημοσίων υπαλλήλων.

Η σύνταξη και υποβολή των ΑΠΔ από τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) που ασχολούνται με την εκκαθάριση αποδοχών, παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες, σε συνδυασμό με τις παρούσες ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, κατέστησαν αναγκαία την υποβολή αιτήματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ. (ανωτέρω σχετ.2) για την επ αόριστον παράταση της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ από τις υπόχρεες υπηρεσίες μας. Η αναγκαιότητα της επ αόριστον παράτασης είχε προηγουμένως επισημανθεί με το 14/23-3-2020 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.).

Οι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας στην εκκαθάριση αποδοχών, καταβάλλουν τα μέγιστα ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ορθής καταχώρησης των στοιχείων για τη δημιουργία του αρχείου ηλεκτρονικής υποβολής της εν λόγο ΑΠΔ. Σε ένα τόσο σημαντικό, και δύσκολο έργο δεν αρκούν οι φιλότιμες προσπάθεις των υπαλλήλων εκκαθάρισης αποδοχών αλλά θα ήταν χρήσιμη, εάν όχι απαραίτητη, η πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων ώστε οι συνάδελφοι  να ενημερωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παράλληλα προτείνουμε την συγκρότηση ομάδας υποστήριξης στην υπηρεσίας σας με αντικείμενο την άμεση απάντηση στα ερωτήματα που υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές μας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων αλλά και του μεγέθους του έργου, δεδομένου ότι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. μισθοδοτούνται εκπαιδευτικοί άνω των 160.000, οι οποίοι αποτελούν το 1/3 των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας. Οι οδηγίες που παρασχέθηκαν με την 10/2020 (αρ.πρωτ.: 65531/20-3-2020) Εγκύκλιο της Δ/νσης Εισφορών του ΕΦΚΑ, αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν επαρκούν, καθώς αναδύονται διαρκώς προβλήματα η επίλυση των οποίων προϋποθέτει  ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς σας. Υπενθυμίζουμε ότι στο κεφάλαιο 36.2 της εγκυκλίου 10/ 2020 του ΕΦΚΑ προβλεπόταν ότι θα εκδοθούν νεότερες οδηγίες για συγκεκριμένες δυσκολίες χωρίς έως σήμερα να έχει πραγματοποιηθεί.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην εγκύκλιο 10/2020 και ως προς την ΑΠΔ υπαγωγής των Υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου:

  1. Δεν προβλέπεται ο τύπος αποδοχών 88 (συμψηφισμός αποδοχών) με τον οποίο πραγματοποιείται ο χειρισμός των αρνητικών αναδρομικών
  2. Δεν προβλέπεται ο τύπος αποδοχών 09 (αναδρομικές αποδοχές) για τις μη συντάξιμες αναδρομικές αποδοχές (εισφορά μόνο υγειονομικής περίθαλψης).
  3. Δεν αποσαφηνίζεται ο χειρισμός των περιπτώσεων υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο για πρώτη φορά από 01/01/2011 και μετά και δεν είχαν απασχοληθεί προγενέστερα σε φορέα του Δημοσίου.(Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 162 Κύρια σύνταξη από 01/01/2011 και Επικουρική Ασφάλιση από 01/12/2013). Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής ήδη υποβάλλεται ΑΠΔ.   α)Πώς θα απεικονισθούν στη νέα ΑΠΔ; β) Με το δεδομένο ότι το νέο σύστημα υποβολής ΑΠΔ Δημοσίου δεν επιτρέπει εγγραφές υγειονομικής περίθαλψης και πρόνοιας χωρίς να υπάρχει ήδη, εγγραφή κύριας σύνταξης, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απεικονιστούν στη νέα ΑΠΔ Δημοσίου; γ) Εάν απεικονιστούν στη νέα ΑΠΔ Δημοσίου τί προβλέπεται με τις μέχρι τώρα πληρωμές και υποβολές εισφορών κύριας σύνταξης και επικουρικής ασφάλισης, μέσω της παλαιάς ΑΠΔ; δ) Ποια είναι η κωδικοποίηση της Κύριας Σύνταξης (ΚΑΔ-Κωδ.Ειδ.-ΚΠΚ) και της Επικουρικής Ασφάλισης για τους παραπάνω υπαλλήλους; ε)Θα υπάρξει διαφοροποίηση στην κωδικοποίηση της Κύριας Σύνταξης μεταξύ υπαλλήλων που διορίστηκαν από 01/01/2011 μέχρι 31/12/2016 και εκείνων που διορίστηκαν από 01/01/2017 και εξής;
  4. Δεν αποσαφηνίζεται ο μέγιστος αριθμός ημερών απασχόλησης πλήρους μηνός, που πρέπει να απεικονιστεί στη νέα ΑΠΔ Δημοσίου (μέγιστο 31 αντί 25 ημερών) .
  5. Όσον αφορά τη Στέγη Υγειονομικών, αναφέρεται στη σελ.33 της ΕΓΚ10/2020 e-ΕΦΚΑ «Η απεικόνιση στην Α.Π.Δ. θα γίνει με την υπάρχουσα κωδικοποίηση της Εγκ.18/2017 με χρήση του ΚΑΔ Δημοσίου e-ΕΦΚΑ», ήτοι, ΚΑΔ-Κωδ.Ειδ.-ΚΠΚ: 0821-000480-047 με μηδενικό σύνολο αποδοχών, μηδενικό σύνολο ημερών ασφάλισης και Τύπο Αποδοχών 95. Όμως, χρησιμοποιώντας την προηγούμενη κωδικοποίηση, το νέο σύστημα υποβολής ΑΠΔ Δημοσίου, εμφανίζει μήνυμα λάθους ότι το πεδίο (συνολικών) αποδοχών δε μπορεί να είναι μηδενικό.
  6. Σχετικά με το ποσό εισφοράς εφάπαξ παροχής του π.ΕΤΑΑ, αναφέρεται στις σελ.36 και 57 της ΕΓΚ10/2020 e-ΕΦΚΑ για την 1η ασφαλιστική κατηγορία, ποσό 25€, ενώ στο αρ. 31 Ν.4670/2020, ποσό 26€, το οποίο έρχεται σε ασυμφωνία με τη προαναφερθείσα εγκύκλιο. Επιπλέον, στη σελίδα 36 της εγκυκλίου, αναφέρεται ο τρόπος υπολογισμού εισφοράς υπέρ πρόνοιας για το διάστημα από 01/01/2019 ως 31/12/2019, χωρίς να αναφέρεται η περίπτωση υπολογισμού επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.4578/2018.Τέλος, αναφέρεται στις σελίδες 36 και 57 ότι για την απεικόνιση ασφάλισης και υπολογισμό των εισφορών υπέρ πρόνοιας από 01/01/2019 και εξής θα παρασχεθούν οδηγίες με νεότερη εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ. Ομοίως, για τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, αναφέρεται μεταξύ των άλλων, η υποχρέωση απεικόνισης της εισφοράς αυτής, μέσω ξεχωριστής εγγραφής και χρήσης νέας κωδικοποίησης στη νέα ΑΠΔ Δημοσίου, για την οποία θα δοθούν νεότερες οδηγίες.
  7. Για τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις χρειάζεται διευκρίνιση εάν στην πρώτη υποβολή της ΑΠΔ Δημοσίου, θα παραληφθεί η απεικόνιση των σχετικών εγγραφών που αφορούν την πρόνοια μηχανικών-υγειονομικών και ΙΔΑΧ, εφόσον δεν έχει εκδοθεί σχετική νεότερη εγκύκλιός του e-ΕΦΚΑ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρώτης ΑΠΔ Δημοσίου (30/04/2020).
  8. Όσον αφορά την απεικόνιση της υγειονομικής περίθαλψης και σύμφωνα με το σχετικό πίνακα σελ.14 του Παραρτήματος της ΕΓΚ10/2020 e-ΕΦΚΑ, δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης μέσω της κωδικοποίησης ΚΑΔ-Κωδ.Ειδ.-ΚΠΚ:0821-001026-2715 του συνόλου της εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (είδος και χρήμα) αντί της απεικόνισης αναλυτικά, σε είδος (ΚΑΔ-Κωδ.Ειδ.-ΚΠΚ:0821-001027-3006) και χρήμα (ΚΑΔ-Κωδ.Ειδ.-ΚΠΚ:0821-001028-3007).Τίθεται εδώ το ερώτημα, ποιες περιπτώσεις αφορά η πρώτη κωδικοποίηση (σύνολο εισφορών υγειονομικής περίθαλψης) έναντι των δύο τελευταίων (εισφορά σε είδος και χρήμα).
  9. Τέλος, απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των εντύπων που συνοδεύουν τη νέα ΑΠΔ Δημοσίου (κατ’ αναλογία με την παλαιά ΑΠΔ ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ), π.χ. Βεβαίωση εργοδότη, Συγκεντρωτική Κατάσταση Υποβολής ΑΠΔ, Αναλυτική Κατάσταση Υποβολής ΑΠΔ.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας ώστε να διευθετηθούν τα ανωτέρω προβλήματα με παροχή οδηγιών και πραγματοποίηση σεμιναρίων, αφού προηγηθεί καταρχάς η επ’ αόριστον αναβολή της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Νέο πρωτόκολλο στα σχολεία: Πώς θα επιστρέψουν οι μαθητές

Αιτήσεις για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους ΕΔΩ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Δεκαπενταύγουστος: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
Τι αναμένουμε για την Αττική - Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο
Δεκαπενταύγουστος: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ για προσλήψεις αναπληρωτών: Κάνουμε ότι μπορούμε για να εκδοθεί σήμερα η Εγκύκλιος-Πρόσκληση για δηλώσεις
Σήμερα Παρασκευή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να "κληρώσει" για την έκδοση της Εγκυκλίου - πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας...
Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ για προσλήψεις αναπληρωτών: Κάνουμε ότι μπορούμε για να εκδοθεί σήμερα η Εγκύκλιος-Πρόσκληση για δηλώσεις
Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ Αλ. Κόπτσης: 10ήμερη επιμόρφωση αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε 11 θεματικές ενότητες
Με το υπ. αριθμ. 100394/Ε3/11-8-2022 έγγραφο, το οποίο απέστειλε ο Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ στους Διευθυντές Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας, και στους Οργανωτικούς...
Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ Αλ. Κόπτσης: 10ήμερη επιμόρφωση αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε 11 θεματικές ενότητες