Άδεια ειδικού σκοπού: Διευκρινίσεις του υπουργείου Εργασίας
Από πότε ξεκινούν και πότε λήγουν οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα στέγασης όσων συγκατοικούν

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για όσους συγκατοικούν, όπου δίνονται πληροφορίες για της ημερομηνίες των αιτήσεων, αλλά και τα κριτήρια που οφείλουν να τηρούν οι ενδιαφερόμενοι.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

1. Όσον αφορά στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικούσε με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και για αιτήσεις που έχουν οριστικά υποβληθεί, θα ανοίξει εκ νέου το πληροφοριακό σύστημα το διάστημα Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 έως Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, ώστε να υποβληθούν συμπληρωματικά τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή:

 • αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Τα στοιχεία συγκατοίκησης θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των στοιχείων συγκατοίκησης είναι ο συγκατοικών φοιτητής να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.

Σημειώνεται ότι η έγκριση ή απόρριψη των στοιχείων συγκατοίκησης δεν συνεπάγεται την αντίστοιχη έγκριση/απόρριψη της αίτησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για τα 1.500 ευρώ αλλά την επιπλέον χορήγηση των 500 ευρώ. H έγκριση της αίτησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος.

2. Για τη χορήγηση του επιδόματος συγκατοίκησης, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, συμπληρωματικών δικαιολογητικών έχει ως εξής:

Επιπρόσθετα κριτήρια στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί:

 • Ακαδημαϊκή Ιδιότητα του συγκατοικούντος φοιτητή: Ο συγκατοικών φοιτητής δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου Α.Ε.Ι. και δεν έχει υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο εξαμήνων φοίτησης: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου λόγω εσφαλμένης συμπλήρωσης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και εφ΄όσον ο συγκατοικών φοιτητής πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών και υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο υπάλληλος αξιολογεί το κριτήριο στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Ο συγκατοικών φοιτητής θα πρέπει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να φοιτούσε σε ένα από τα Τμήματα που αναφέρονται στον Πίνακα 1 της με αρ. πρωτ.: 78354/Ζ1/27-6-2022 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΚΡΘ46ΜΤΛΗ-ΨΜΥ)
 • Ο συγκατοικών φοιτητής φοιτά στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα σπουδών με τον φοιτητή για τον οποίο γίνεται η αίτηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων ή περιοχών, που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις. Σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου κι εφόσον συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση, προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών όπου αναγράφεται η έδρα του Τμήματος που φοιτά ο συγκατοικών φοιτητής και ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί το κριτήριο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
 • Ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαριασμό του έτερου φοιτητή ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του συγκατοικούντος φοιτητή ή συμπεριλαμβάνει τον φοιτητή ως προστατευόμενο τέκνο στη φορολογική δήλωσή του για το έτος 2021: Σε περίπτωση που οι εν λόγω ΑΦΜ δεν ταυτίζονται, ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, εάν ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο συγκατοικών φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) με βάση τη φορολογική δήλωση του έτους 2021. Σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου και εφόσον το άτομο που αναγράφεται στο μισθωτήριο είναι γονέας ή αδερφός/ή του συγκατοικούντος φοιτητή, προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να καθιστά σαφή τη συγγενική σχέση και ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί το κριτήριο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
 • Το μισθωτήριο της αίτησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος περιλαμβάνει ως μισθωτή τον ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα φοιτητή: ελέγχεται αν συμπεριλαμβάνεται το εν λόγω ΑΦΜ στο μισθωτήριο με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά και εφ΄όσον εμφανίζεται το δηλωθέν ΑΦΜ για τον συγκατοικούντα στο μισθωτήριο, προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί το κριτήριο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Ο αιτών υποχρεούται κατά την υποβολή της αίτησής του, και σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη ή μη αληθή στοιχεία καταχωρισμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή/και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να προβεί σε ενέργειες για την διόρθωσή τους πριν την επεξεργασία τους από τα εν λόγω συστήματα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ιδρυμάτων μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης.

3. Η αξιολόγηση των στοιχείων συγκατοίκησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος πραγματοποιείται στην ειδική εφαρμογή
https://evaluation-stegastiko.minedu.gov.gr/.

Κάθε αίτηση αξιολογείται αρχικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ.: 78354/Ζ1/27- 6-2022 εγκύκλιο(ΑΔΑ: ΨΚΡΘ46ΜΤΛΗ-ΨΜΥ) με θέμα: Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Κατόπιν της αξιολόγησης της αίτησης, και εφόσον αυτή εγκριθεί, τότε και μόνο τότε αξιολογούνται τα επιπρόσθετα στοιχεία συγκατοίκησης.

Για την αξιολόγηση των στοιχείων συγκατοίκησης, οι αρμόδιοι Υπάλληλοι του Ιδρύματος ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί από το δικαιούχο μέσω της ειδικής εφαρμογής. Σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια κριτήρια απέτυχαν κατά τον ηλεκτρονικό έλεγχο, εφ΄όσον ο δικαιούχος προσκομίσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι Ιδρυματικοί υπεύθυνοι ελέγχουν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις μπορούν να θέσουν τα αντίστοιχα κριτήρια ως θετικά. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και των δικαιολογητικών, μέσω της ειδικής εφαρμογής πραγματοποιείται η έγκριση ή απόρριψη των στοιχείων συγκατοίκησης.

Σε περίπτωση έγκρισης των στοιχείων συγκατοίκησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος, καταβάλλεται το ποσό των 2.000 ευρώ.

Σε περίπτωση απόρριψης των στοιχείων συγκατοίκησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος, παραμένει σε ισχύ η έγκριση της αρχικής αίτησης των 1.500 ευρώ.

4. Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 • Σε δικαιούχους που έχει ήδη καταβληθεί το ποσό των 1.000 ευρώ, θα καταβληθεί συμπληρωματικά και το ποσό των 500 ευρώ. Σε περίπτωση συγκατοίκησης θα καταβληθεί το ποσό των 1.000 ευρώ επιπλέον του αρχικού.
 • Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και θα αξιολογηθούν, εφόσον εγκριθούν, θα καταβληθεί εξ αρχής το ποσό των 1.500 ευρώ ή των 2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης.
 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΕΑΠ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης για τη συγκατοίκηση.
 • Οι διαμένοντες φοιτητές σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, με εξάμηνη τουλάχιστον διάρκεια φοίτησης, δύνανται να υποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία συγκατοίκησης με την ως άνω διαδικασία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης και προσκομιστούν για το κριτήριο του μισθωτηρίου στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος βεβαίωση παραμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας στο όνομα του συγκατοικούντος φοιτητή.
 • Σε περίπτωση δικαιούχου γονέα φοιτητή που υπέβαλε αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 κι έχει πλέον αποβιώσει, ο/η σύζυγος του θανόντος υποβάλλει εγγράφως τα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή (αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας συγκατοικούντος φοιτητή, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου συγκατοικούντος φοιτητή, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του προσώπου όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή) στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος αναφέροντας τον μοναδικό αριθμό υποβολής αίτησης και η υπηρεσία προωθεί τα ως άνω στοιχεία στη Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, μέσω e-mail: [email protected] αναφέροντας τη σχετική αιτιολογία ώστε να συμπληρωθεί η αρχική αίτηση με τα στοιχεία συγκατοίκησης και να είναι δυνατή η αξιολόγησή της.
 • Τα μισθωτήρια συμβόλαια θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες και να έχουν συναφθεί πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιες 2024: 12 μυστικά για την επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

κμοπ
Δωρεάν διαδικτυακό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς από το ΚΜΟΠ για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό), αλλά προτείνεται και σε εκπαιδευτικούς όλων των...
Δωρεάν διαδικτυακό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς από το ΚΜΟΠ για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων