Προκήρυξη για την ανάδειξη Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Προκήρυξη για την ανάδειξη των εσωτερικών και εξωτερικών μελών αντίστοιχα του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του ΣΔ έχει καταληκτική ημερομηνία τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, στις 14:00 , ενώ η Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του ΣΔ έχει καταληκτική ημερομηνία στις 17 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00.

Συγκεκριμένα, ο Πρύτανης έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

3.    Το γεγονός ότι η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών του Πολυτεχνείου Κρήτης μετά από παράτασή της δυνάμει του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022 (Α΄ 67), λήγει το αργότερο την 28η.02.2023 και είναι αναγκαίο να εκλεγεί το Συμβούλιο Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Αποφασίζει, την έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4957/2022.

H θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης άρχεται από την ημερομηνία της πράξης συγκρότησής του και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2026.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. που μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και σε κάθε περίπτωση να είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εξωτερικού μέλους:

α)    Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

β)    Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης.

γ)    Ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

δ)    Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του Α.Ε.Ι. του άρθρου 171, ή εντεταλμένου διδάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί συμβάσει του άρθρου 172 του ν. 4957/2022 κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει επί φυσικών προσώπων που έχουν παράλληλα θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

ε)    Οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Πολυτεχνείο Κρήτης, τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ή την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέσω αποστολής της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται ως Παράρτημα στην παρούσα πρόσκληση. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά (στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, σε μορφή pdf): 

1.    Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.
2.    Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3.    Οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του/ης. (προαιρετικό)
4.    Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή στη θέση του εξωτερικού μέλους. (προαιρετικό)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρωτοκολλούνται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτησή του.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ. 

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, αν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την 24η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα (ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας, οι υποψηφιότητες συγκεντρώνονται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία που έχει αναλάβει την υποστήριξη της διαδικασίας και διαβιβάζονται με επιμέλειά της στα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως αυτά αναδειχτούν από άμεση και καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4957/2022 και την υπ’ αριθμ. 99286/Ζ1/08.08.2022 Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (B΄ 4211).

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης συγκαλεί τα εσωτερικά μέλη σε συνεδρίαση με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί και την ανάδειξη των εξωτερικών μελών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου.

Τα έξι (6) εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αξιολογούν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα ή τη συμβολή τους στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που κρίνονται ως καταλληλότεροι για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6). Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 και η οργάνωση και λειτουργία του διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 του ίδιου νόμου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σχετικά με τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση και τη διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο +30-28210-37001.

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στον εγχώριο και διεθνή ημερήσιο τύπο και σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ιστοσελίδες, προκειμένου να λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα. Επιπλέον, η παρούσα κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής προκειμένου να δημοσιευθούν στις ιστοσελίδες τους.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

σχετικά άρθρα

opeka
Διπλό ΚΕΑ κατά λάθος σε χιλιάδες δικαιούχους - Τι απαντά ο ΟΠΕΚΑ
Διευκρινίσεις του ΟΠΕΚΑ σε σχέση με την εκ λάθους εις διπλούν καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στις προπληρωμένες κάρτες
Διπλό ΚΕΑ κατά λάθος σε χιλιάδες δικαιούχους - Τι απαντά ο ΟΠΕΚΑ