Απορριπτέοι αναπληρωτές ΕΒΠ 1ΕΑ/2022: Kαταρρέουν οι ισχυρισμοί του ΑΣΕΠ περί αναρμοδιότητάς
George Vitsaras / SOOC
«Καταρρέουν οι ισχυρισμοί του ΑΣΕΠ περί αναρμοδιότητάς του να επιλύσει το ζήτημά μας, όπως και ότι το ΥΠΑΙΘ δεν δύναται να παρέμβει σε μια ανεξάρτητη αρχή όπως το ΑΣΕΠ. Γνωρίζουμε καλά πως το μόνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση», σημειώνουν οι απορριπτέοι αναπληρωτές ΕΒΠ λόγω «έλλειψης τίτλου σπουδών» της προκήρυξης 1ΕΑ/2022

«Kαταρρέουν οι ισχυρισμοί του ΑΣΕΠ περί αναρμοδιότητάς του να επιλύσει το ζήτημά μας, όπως και ότι το ΥΠΑΙΘ δεν δύναται να παρέμβει σε μια ανεξάρτητη αρχή όπως το ΑΣΕΠ», σημειώνουν σε απάντησή τους στο Συμβούλιο οι απορριπτέοι αναπληρωτές ΕΒΠ λόγω «έλλειψης τίτλου σπουδών» της προκήρυξης 1ΕΑ/2022.

«Γνωρίζουμε καλά πως το μόνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και μία πολιτική απόφαση, ώστε οι αναπληρωτές ΕΒΠ που απορρίφθηκαν λόγω “έλλειψης τίτλου σπουδών” να δικαιωθούν και να ενταχθούν στους οριστικούς πίνακες κατάταξης, σύμφωνα με τα σύννομα κριτήρια και προσόντα τους», σημειώνεται μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η απάντηση των απορριπτέων αναπληρωτών ΕΒΠ λόγω «έλλειψης τίτλου σπουδών» της προκήρυξης 1ΕΑ/2022:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ των απορριπτέων αναπληρωτών ΕΒΠ του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 λόγω “έλλειψης τίτλου σπουδών” σε επιστολή του ΑΣΕΠ σε Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αξιότιμοι Κύριοι – Κυρίες,

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18846/2022//01/2022 επιστολή του ΑΣΕΠ με ημερομηνία  22-08-2022 στην υπ’ αριθμ. 6878/12-08-2022 Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που κατατέθηκε από 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλαμε να επισημάνουμε και να ανταπαντήσουμε σε επιμέρους σημεία της τα εξής :

1. “Προς τον σκοπό αυτόν, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να επικοινωνεί με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αναζητεί στοιχεία των υποψηφίων που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου αυτού και τα οποία επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι”. (σελ. 3 και 6 της επιστολής).

Οι ατομικοί μας φάκελοι στον Ο.Π.Σ.Υ.Δ. είναι έγκυροι και επικαιροποιημένοι, και πολύ εύκολα ο Α.Σ.Ε.Π. διασταυρώνει τα ατομικά μας στοιχεία και προσόντα μέσω αυτού, συνεπώς δε συντρέχει καμία προσπάθεια εξαπάτησης, παραπλάνησης ή αλλοίωσης αποτελεσμάτων εκ μέρους μας.

2. «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων. Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή.» (σελ. 3 της επιστολής)

Το ΑΣΕΠ δε μας έχει ενημερώσει ποιοί είναι, ειδικά εφέτος, οι έκτακτοι και επείγοντες λόγοι για τους οποίους οι προσλήψεις αναπληρωτών γίνονται μέσω των προσωρινών πινάκων κατάταξης, εκτός από τη ζέση και εμμονή του Υπουργείου Παιδείας να γίνουν άρον-άρον οι προσλήψεις, ώστε να φανεί ο μικρότερος δυνατός αριθμός κενών εκπαιδευτικών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Επίσης, δε μας έχει αιτιολογήσει το γεγονός ότι οι διαδικασίες δεν ξεκίνησαν αρκετά νωρίτερα, ούτως ώστε να υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα για την εξέταση όλων των ενστάσεων, την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης, επομένως και την πρόσληψη αναπληρωτών με αξιολογικούς και έγκυρους πίνακες.

3. “Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.” (σελ. 4 – 5 της επιστολής).

Το όλο ζήτημα έχει προκύψει διότι σε πολύ μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών αιτήσεων, το πεδίο του κωδικού τίτλου σπουδών ήταν ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ με την τιμή “201”, και δε δινόταν ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ προς συμπλήρωση.

4. “Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες προκύπτουν μετά την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π, συνεπεία του οποίου ελέγχου είναι δυνατόν η κατάταξη των υποψηφίων να μεταβληθεί. Στο πλαίσιο του κατ’ ένσταση ελέγχου, το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει το πρώτον τα δικαιολογητικά των ενιστάμενων υποψηφίων, καθώς και των τυχόν καθ’ ών, και διορθώνει ενδεχόμενες πλημμέλειες και παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων.” (σελ. 8 της επιστολής)

Το γεγονός ότι ακόμη και οι προσωρινοί πίνακες της προκήρυξης 1ΕΑ/2022 ανακοινοποιήθηκαν δύο φορές, όπως και ότι εμπεριέχουν σωρεία λαθών (πάντα με ευθύνη του ΑΣΕΠ), φανερώνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο ότι τα πληροφοριακά συστήματα του ΑΣΕΠ δεν λειτουργούν όπως θα ήταν αναμενόμενο, και ότι είναι «ευάλωτα» και «επιρρεπή» σε αστοχίες, όπως συνέβη και στη δική μας περίπτωση.

5.  “Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΕΑ/2022, δεν υποβλήθηκε αίτημα/ερώτημα στην πλατφόρμα της Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. ( www.asep.gr/helpdesk) ούτε στους ειδικότερους τηλεφωνικούς αριθμούς τεχνικής υποστήριξης των υποψηφίων για τη διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίστατο στην ηλεκτρονική αίτηση για την εν λόγω προκήρυξη, η επιλογή Κωδικού Τίτλου «202» (πτυχίο ΙΕΚ) στην σχετική Λίστα Τιμών. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π., για τη συγκεκριμένη προκήρυξη υποβλήθηκαν 4.977 αιτήσεις υποψηφίων του κλάδου ΔΕ01 Ε.Β.Π., εκ των οποίων οι 2.722 υποψήφιοι δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση ότι κατέχουν τον τίτλο σπουδών με Κωδικό «202».” (σελ. 8-9 της επιστολής)

Πλήθος συναδέλφων επικοινώνησε τηλεφωνικά με το ΑΣΕΠ, για να λάβουν την καθησυχαστική απάντηση των υπαλλήλων του πως θα γίνει διασταύρωση του τίτλου σπουδών τους μέσω του ΟΠΣΥΔ. Φυσικά, οι υπάλληλοι αυτοί αρνούνταν να δώσουν το ονοματεπώνυμό τους, ώστε να γνωρίζει ο κάθε υποψήφιος με ποιον έχει μιλήσει. Στη συνέχεια, μετά την έκδοση των προσωρινών πινάκων,  η συμπεριφορά των υπαλλήλων ήταν άκρως απαράδεκτη καθώς, εκτός από την παραπάνω άρνηση, έκλειναν το τηλέφωνο χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις, με αποκορύφωμα το Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης του ΑΣΕΠ, στο οποίο το τηλεφωνικό κέντρο μάλλον έχει πάψει να λειτουργεί από τις 10 Αυγούστου. 

6. “Πρέπει να αναφερθεί ότι από τους 80.160 υποψηφίους που κατατάχθηκαν στους σχετικούς προσωρινούς πίνακες των πέντε προκηρύξεων της Ειδικής Αγωγής του έτους 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 6.204 εντάσεις (ποσοστό 7,8% επί των καταταγέντων). Καίτοι αυτό το ποσοστό είναι σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο του 2019 (10,1%), ο απόλυτος αριθμός τους εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το χρόνο που θα απαιτηθεί για την έκδοση των τελικών πινάκων αξιολόγησης, εκτίμηση του οποίου δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα προ της μελέτης όλων των ενστάσεων και της αξιολόγησης των νομικών ζητημάτων που εγείρονται.” (σελ. 9 της επιστολής)

Θα πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη ότι πίσω από τους αριθμούς αυτούς, όσο μικρό ποσοστό επί του συνόλου κι αν είναι, βρίσκονται ανθρώπινες ζωές, οικογένειες, σύζυγοι και παιδιά, και ο αποκλεισμός τους από τους πίνακες κατάταξης για 2 (δύο) έτη λόγω ενός τεχνικού σφάλματος – για το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρουν – θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στην οικογενειακή και οικονομική σταθερότητά τους. Επίσης, το γεγονός ότι η αστοχία του πληροφοριακού συστήματος σημειώθηκε σε ένα ποσοστό μόνο των ηλεκτρονικών αιτήσεων δεν αναιρεί αφ’ εαυτής την πιθανότητα ότι το σύστημα παρουσιάζει επιπλοκές, ούτε επειδή δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα σε άλλα σημεία της αίτησης ακυρώνεται η πιθανότητα αστοχίας σε ένα μόνο σημείο της ηλεκτρονικής αίτησης (αλήθεια, οι αρμόδιοι του ΑΣΕΠ θα επιθυμούσαν λάθη σε περισσότερα πεδία ώστε να παραδεχθούν τη δυσλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας…;). Τέλος, φαίνεται ξεκάθαρα η απροθυμία του ΑΣΕΠ να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των ενστάσεων και την έκδοση των οριστικών πινάκων, γεγονός που παρατείνει την αβεβαιότητα και την αγωνία των απορριφθέντων αναπληρωτών.

7. “Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου”. (σελ 3 της επιστολής)

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καταρρέουν οι ισχυρισμοί του ΑΣΕΠ περί αναρμοδιότητάς του να επιλύσει το ζήτημά μας, όπως και ότι το ΥΠΑΙΘ δεν δύναται να παρέμβει σε μια ανεξάρτητη αρχή όπως το ΑΣΕΠ. Γνωρίζουμε καλά πως το μόνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και μία πολιτική απόφαση, ώστε οι αναπληρωτές ΕΒΠ που απορρίφθηκαν λόγω “έλλειψης τίτλου σπουδών” να δικαιωθούν και να ενταχθούν στους οριστικούς πίνακες κατάταξης, σύμφωνα με τα σύννομα κριτήρια και προσόντα τους.

Οι απορριπτέοι αναπληρωτές ΕΒΠ λόγω “έλλειψης τίτλου σπουδών” του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολική Ψυχολογία: ΔΙΝΕΙ ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ αυτό το σεμινάριο

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

διασωληνωμενος
Εικόνες ντροπής! Sκηνικό τρόμου με διασωληνωμένο ασθενή που εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ
Ακόμα κι αυτή η ολιγόλεπτη χρονική καθυστέρηση διακομιδής ενός ασθενή στη ΜΕΘ μπορεί να αποβεί επιβαρυντική για τον ίδιο – αν όχι μοιραία!
Εικόνες ντροπής! Sκηνικό τρόμου με διασωληνωμένο ασθενή που εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ