ΑΣΕΠ
Διευκρινίσεις του ΑΣΕΠ μετά από σχετική ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις καταγγελίες των εκπαιδευτικών που αφορούσαν τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022

Η κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες γίνεται αποκλειστικά με βάση τα δηλωθέντα υπό αυτών στις αιτήσεις συμμετοχής τους και κατ’ αυτής οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης διευκρινίζει το ΑΣΕΠ έπειτα από σχετική ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ  στη Βουλή με θέμα τις «καταγγελίες εκπαιδευτικών για αδικίες και λάθη του συστήματος στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022».

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί κατήγγειλαν ότι λόγω υπερφόρτωσης και δυσλειτουργίας του συστήματος του ΑΣΕΠ δεν περάστηκε η παιδαγωγική τους επάρκεια, ενώ δηλώθηκε κανονικά και στο ΟΠΣΥΔ φαίνεται κανονικά καταχωρημένη και αναγνωρισμένη, ενώ λόγω τεχνικής αστοχίας του πληροφοριακού συστήματος της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τον εν λόγω διαγωνισμό, στην καταχώρηση του πεδίου “ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ”, δεν τους δινόταν η επιλογή κωδικού “202”, η οποία αφορά τους κατόχους πτυχίου Ι.Ε.Κ., παρά μόνο η επιλογή “201”. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση της καλής γνώσης ισπανικών ως ξένης γλώσσας, η προκήρυξη δεν αναφέρει σωστά τον πλήρη τίτλο του διπλώματος του Ινστιτούτου Cervantes (σελ. 1357 προκήρυξης 3ΕΑ/2022).

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες, όπως αναφέρει το ΑΣΕΠ, προκύπτουν μετά την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π, συνεπεία του οποίου ελέγχου είναι δυνατόν η κατάταξη των υποψηφίων να μεταβληθεί. Στο πλαίσιο του κατ’ ένσταση ελέγχου, το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει το πρώτον τα δικαιολογητικά των ενιστάμενων υποψηφίων, καθώς και των τυχόν καθ’ ών, και διορθώνει ενδεχόμενες πλημμέλειες και παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων.

Σχετικά με την προκήρυξη 3ΕΑ/2022, το ΑΣΕΠ υποστηρίζει πως «δεν αναφέρθηκε δυσλειτουργία της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. σε βαθμό που να καθιστά αδύνατη την συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των υποψηφίων. Εάν είχε παρατηρηθεί πρόβλημα τέτοιου μεγέθους, το Α.Σ.Ε.Π. θα είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση και θα είχε παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, όπως έχει πράξει στο παρελθόν στην περίπτωση άλλων προκηρύξεων».

Προσθέτει επίσης πως:

-εάν υφίστατο δυσλειτουργία της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων, αυτή προφανώς δεν θα αφορούσε μόνον τη συμπλήρωση του προσόντος της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, αλλά θα είχε παρατηρηθεί και στη συμπλήρωση των υπόλοιπων προσόντων των υποψηφίων.

-Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΕΑ/2022, δεν υποβλήθηκε αίτημα/ερώτημα στην πλατφόρμα της Τεχνικής Υποστήριξης Σ.Π. 9 Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. ούτε στους ειδικότερους τηλεφωνικούς αριθμούς τεχνικής υποστήριξης των υποψηφίων για τη διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίστατο στην ηλεκτρονική αίτηση για την εν λόγω προκήρυξη, η επιλογή Κωδικού Τίτλου «202» (πτυχίο ΙΕΚ) στην σχετική Λίστα Τιμών. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει το ΑΣΕΠ οριστικές απαντήσεις επί των θεμάτων που τίθενται με την Ερώτηση και άπτονται κρίσης επί προσόντων και δικαιολογητικών των υποψηφίων θα δοθούν στο πλαίσιο του κατ’ ένσταση ελέγχου από τα αρμόδια Τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

- Τέλος, αναφέρει πως ότι από τους 80.160 υποψηφίους που κατατάχθηκαν στους σχετικούς προσωρινούς πίνακες των πέντε προκηρύξεων της Ειδικής Αγωγής του έτους 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 6.204 εντάσεις (ποσοστό 7,8% επί των καταταγέντων). Καίτοι αυτό το ποσοστό είναι σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο του 2019 (10,1%), ο απόλυτος αριθμός τους εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το χρόνο που θα απαιτηθεί για την έκδοση των τελικών πινάκων αξιολόγησης, εκτίμηση του οποίου δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα προ της μελέτης όλων των ενστάσεων και της αξιολόγησης των νομικών ζητημάτων που εγείρονται.

Δείτε αναλυτικά την απάντηση του ΑΣΕΠ

Σχετικά με την ανωτέρω ερώτηση, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ.κ. Ν. Φίλη και λοιπούς (συν. 37) και αφορά τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 και 3ΕΑ/2022, κατά το λόγο αρμοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) είναι η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρα 101Α΄, 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντάγματος), η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), έχει ως αποστολή την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Δημοσίου με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας, και ιδίως τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με διαδικασίες προσλήψεων για την επιλογή των πλέον κατάλληλων για κάθε θέση υποψηφίων. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων που αποφασίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τα αρμόδια όργανα της Κυβερνήσεως και των Ο.Τ.Α., και διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες έως τον καθορισμό των διοριστέων.

ΙΙ. Στο Κεφάλαιο Ε΄ του Μέρους Γ΄ (άρθρα 53 έως 67) του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) προβλέπεται σύστηµα για τον διορισµό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, ο ανωτέρω νόμος ορίζει:

 στο άρθρο 53 ότι: «Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,…,καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα», στο άρθρο 54 ότι:

«1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο διατυπώνεται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας»,

 στο άρθρο 55 ότι «Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τον διορισμό τους ως μόνιμων ή/ και την πρόσληψή τους ως αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., με τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.»,

 στο άρθρο 56 (παρ. 1) ότι: «Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη κατατάσσονται... σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους, που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»,

 στα άρθρα 57-60 τη διαδικασία και τα κριτήρια κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων των εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης (Α’), Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Β’), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γ1’) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Γ2’),

 στο άρθρο 61, στην παρ.1 «Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄, Β΄ και Γ ΄ (Γ1΄ και Γ2΄), καθώς και τον προσωρινό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 58, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Προς τον σκοπό αυτόν, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να επικοινωνεί με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αναζητεί στοιχεία των υποψηφίων που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου αυτού και τα οποία επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι.», στην παρ.2 «Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες περί Α.Σ.Ε.Π. διατάξεις.», στην παρ.3 «Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης Α΄, Β΄ και Γ΄ (Γ1΄ και Γ2΄), καθώς και ο τελικός επικουρικός αξιολογικός πίνακας της παραγράφου 4 του άρθρου 58, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄131),

 Στο άρθρο 63, στην παρ.6 «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων. Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή.»

 και, τέλος, στο άρθρο 65 (παρ.2) ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου».

ΙΙI. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις : 1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα υπό στοιχεία 16785/ΓΔ5/22- 12-2021 και 22216/ΓΔ5/28-2-2022 έγγραφά του ζήτησε από το Α.Σ.Ε.Π. την προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.). 2. Το Α.Σ.Ε.Π. εξέδωσε, μεταξύ άλλων, τις προκηρύξεις: ● την προκήρυξη 1ΕΑ/2022 (Φ.Ε.Κ. 23/21-4-2022) για την κατάταξη υποψηφίων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ● την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 (Φ.Ε.Κ. 20/18-4-2022) για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, κατηγορίας ΠΕ.

Οι ανωτέρω προκηρύξεις αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των όλων διαγωνιστικών διαδικασιών και δεσμεύουν τόσο τη Διοίκηση όσο και τους συμμετέχοντες σε αυτές.

3. Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων οι ανωτέρω προκηρύξεις, όρισαν, ενιαία, ως προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων το χρονικό διάστημα από 4 Μαΐου έως και 23 Μαΐου 2022.

 

(.....)

1. Όπως προκύπτει με σαφήνεια από το προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο, η κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες γίνεται αποκλειστικά με βάση τα δηλωθέντα υπό αυτών στις αιτήσεις συμμετοχής τους και κατ’ αυτής οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες προκύπτουν μετά την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π, συνεπεία του οποίου ελέγχου είναι δυνατόν η κατάταξη των υποψηφίων να μεταβληθεί. Στο πλαίσιο του κατ’ ένσταση ελέγχου, το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει το πρώτον τα δικαιολογητικά των ενιστάμενων υποψηφίων, καθώς και των τυχόν καθ’ ών, και διορθώνει ενδεχόμενες πλημμέλειες και παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων.

2. Η αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π. αφορά στην έκδοση και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης. Η απόφαση για τον αριθμό των θέσεων ανά κλάδο εκπαιδευτικών που θα καλυφθούν από τους αξιολογικούς πίνακες, το χρόνο διορισμού, καθώς και η απόφαση για την εφαρμογή της διάταξης της παρ.6 του άρθρου 63 του ν.4589/2019, περί πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες λόγω εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος εκφεύγουν της αρμοδιότητας της Αρχής.

3. Ως προς τα ειδικότερα θέματα που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα και την πλατφόρμα του Α.Σ.Ε.Π. και τα οποία αναφέρονται στην εν θέματι Ερώτηση:

α. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στην προκήρυξη 3ΕΑ/2022, δεν αναφέρθηκε δυσλειτουργία της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. σε βαθμό που να καθιστά αδύνατη την συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των υποψηφίων. Εάν είχε παρατηρηθεί πρόβλημα τέτοιου μεγέθους, το Α.Σ.Ε.Π. θα είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση και θα είχε παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, όπως έχει πράξει στο παρελθόν στην περίπτωση άλλων προκηρύξεων. Επιπλέον, εάν υφίστατο δυσλειτουργία της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων, αυτή προφανώς δεν θα αφορούσε μόνον τη συμπλήρωση του προσόντος της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, αλλά θα είχε παρατηρηθεί και στη συμπλήρωση των υπόλοιπων προσόντων των υποψηφίων. β. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΕΑ/2022, δεν υποβλήθηκε αίτημα/ερώτημα στην πλατφόρμα της Τεχνικής Υποστήριξης Σ.Π. 9 Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. ( www.asep.gr/helpdesk) ούτε στους ειδικότερους τηλεφωνικούς αριθμούς τεχνικής υποστήριξης των υποψηφίων για τη διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίστατο στην ηλεκτρονική αίτηση για την εν λόγω προκήρυξη, η επιλογή Κωδικού Τίτλου «202» (πτυχίο ΙΕΚ) στην σχετική Λίστα Τιμών. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π., για τη συγκεκριμένη προκήρυξη υποβλήθηκαν 4.977 αιτήσεις υποψηφίων του κλάδου ΔΕ01 Ε.Β.Π., εκ των οποίων οι 2.722 υποψήφιοι δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση ότι κατέχουν τον τίτλο σπουδών με Κωδικό «202».

4. Σε κάθε περίπτωση οριστικές απαντήσεις επί των θεμάτων που τίθενται με την Ερώτηση και άπτονται κρίσης επί προσόντων και δικαιολογητικών των υποψηφίων θα δοθούν στο πλαίσιο του κατ’ ένσταση ελέγχου από τα αρμόδια Τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 5. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι από τους 80.160 υποψηφίους που κατατάχθηκαν στους σχετικούς προσωρινούς πίνακες των πέντε προκηρύξεων της Ειδικής Αγωγής του έτους 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 6.204 εντάσεις (ποσοστό 7,8% επί των καταταγέντων). Καίτοι αυτό το ποσοστό είναι σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο του 2019 (10,1%), ο απόλυτος αριθμός τους εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το χρόνο που θα απαιτηθεί για την έκδοση των τελικών πινάκων αξιολόγησης, εκτίμηση του οποίου δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα προ της μελέτης όλων των ενστάσεων και της αξιολόγησης των νομικών ζητημάτων που εγείρονται.

Δείτε την απάντηση του ΑΣΕΠ

Δείτε εδώ την ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

συμπερίληψη
Πάμε να χτίσουμε το νέο σχολείο της συμπερίληψης: Παιδαγωγικό τριήμερο στη Μυτιλήνη
Από 8 έως 10 Δεκεμβρίου με σκοπό την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και τη στήριξη των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Πάμε να χτίσουμε το νέο σχολείο της συμπερίληψης: Παιδαγωγικό τριήμερο στη Μυτιλήνη
απθ
«Βουλευτικές Εκλογές 2023: Πολιτικές και εκλογικές συνέχειες και ρήξεις»: Συνέδριο στο ΑΠΘ
Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2023 που σηματοδοτούν ενδεχομένως την αρχή ενός νέου κύκλου στον δρόμο...
«Βουλευτικές Εκλογές 2023: Πολιτικές και εκλογικές συνέχειες και ρήξεις»: Συνέδριο στο ΑΠΘ