Δημόσια εκπαίδευση
Οι Επιστημονικές Ενώσεις δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να εκφράζουν ευχές ή απόψεις, αλλά να διατυπώνουν επιχειρήματα, βασισμένα σε στοιχεία

Αν θέλουν τουλάχιστον να εισακούονται… Αυτή η θέση με ωθεί στη συγγραφή του σημειώματος αυτού, ελπίζοντας να φανεί χρήσιμο στα Διοικητικά τους Συμβούλια (Δ.Σ.).

Για να αναδείξω και να σχολιάσω τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.), σχετικά με το μικρό αριθμό διορισμών εκπαιδευτικών ΠΕ04.01-Φυσικών, το 2022, θα σχολιάσω την πρόσφατη (11/08/2022) επιστολή του Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) της χώρας, με θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ(https://www.eef.gr/articles/epistoli-tis-eef-pros-tis-dde).

Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σημειώσω ότι διαφωνώ με την αποστολή της επιστολής αυτής στις Δ.Δ.Ε.. Οι Δ.Δ.Ε. ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και συνεπώς η επιστολή θα έπρεπε να απευθύνεται στην αρμόδια Διεύθυνση του.

Ας ξεκινήσω όμως την επιστολή.

«Χαιρετίζουμε την πραγματοποίηση μαζικών διορισμών στον κλάδο της εκπαίδευσης για δεύτερο συνεχόμενο σχολικό έτος. Προσδοκούμε δε ότι οι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών θα συνεχιστούν με υψηλούς ρυθμούς και τα επόμενα σχολικά έτη. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι οι ανάγκες στα σχολεία είναι τεράστιες, όπως φαίνεται τόσο από τον αριθμό των συνταξιοδοτήσεων, όσο και από τον αριθμό των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια. Ένας μεγάλος αριθμός αναπληρωτών αναμένεται να καλύψει και εφέτος τις υπάρχουσες ανάγκες».

Εδώ θα πρέπει να σημειώσω τα ακόλουθα:

Οι συνταξιοδοτήσεις δημιουργούν οργανικά κενά.

Γνωρίζει το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. αν, μετά τους πρόσφατους διορισμούς, υπάρχουν κενά οργανικά κενά, πόσα είναι αυτά και σε ποιες Δ.Δ.Ε.; Αν όχι, έχει υποβάλλει σχετικό ερώτημα (πρωτοκολλημένο) στο Υ.ΠΑΙ.Θ.;

Αν υπάρχουν κενά οργανικά κενά, τότε το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. θα έπρεπε να υποβάλει ερώτημα (πρωτοκολλημένο) στο Υ.ΠΑΙ.Θ.για να του γνωστοποιηθούν οι λόγοι της μη πλήρωσής τους.

Αν δεν υπάρχουν κενά οργανικά κενά, τότε το σύνολο των Αναπληρωτών θα καλύψουν λειτουργικά κενά.

«Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουμε προβληματισμένοι από τον διορισμό μόνον 57 μονίμων Φυσικών ειδικότητας ΠΕ04.01, αριθμός που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας ενός βασικού μαθήματος, πανελλαδικώς εξεταζόμενου, που έχει τις περισσότερες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα στις Φυσικές Επιστήμες του ενοποιημένου κλάδου ΠΕ04».

Τα μαθήματα Φυσικής όντως διδάσκονται συνολικά περισσότερες ώρες την εβδομάδα από τα μαθήματα των άλλων Φυσικών Επιστημών, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σε ποια στοιχεία όμως εδράζεται η αναφορά «…αριθμός που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας ενός βασικού μαθήματος…»; Διαθέτει τέτοια στοιχεία το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.; Αν ναι, γιατί δεν τα δημοσιοποιεί; Αν όχι, έχει υποβάλει σχετικό ερώτημα (πρωτοκολλημένο) στο Υ.ΠΑΙ.Θ.; Ενδεικτικά ερωτήματα που θα μπορούσαν να υποβληθούν είναι, για παράδειγμα, τα ακόλουθα:

Πόσες θα είναι συνολικά οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Φυσικής το σχολικό έτος 2022-2023;

Πόσες θα είναι συνολικά οι εβδομαδιαίες ώρες υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ04.01-Φυσικώντο σχολικό έτος 2022-2023;

«Την τελευταία δεκαετία ο αριθμός συνταξιοδοτήσεων στην ειδικότητα των Φυσικών ΠΕ04.01 τείνει διαρκώς αυξανόμενος, υπερβαίνοντας τους 2.500. Οι συνταξιοδοτήσεις της ειδικότητας, όπως καταγράφηκαν την προηγούμενη χρονιά, σε συνδυασμό με τις προσλήψεις αναπληρωτών Φυσικών συνολικά (σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση) αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι τα κενά στην ειδικότητά μας είναι τεράστια».

Εδώ συγχέονται και πάλι τα οργανικά, με τα λειτουργικά κενά.

«Με δεδομένη την δικαιολογημένη απογοήτευση και αγανάκτησή μας, όπως και την απορία όλης της σχολικής κοινότητας, θα θέλαμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την εν τοις πράγμασι βίαιη ανακατανομή οργανικών θέσεων που έχει ήδη προκύψει στα σχολεία αφενός, αλλά και τα προβλήματα στην ποιοτική διδασκαλία των μαθημάτων του κλάδου αφετέρου.

Αναπόφευκτα, αυτή η διαδικασία προκαλεί την αντικατάσταση των Φυσικών που συνταξιοδοτούνται από Βιολόγους, Χημικούς και Γεωλόγους, με αποτέλεσμα να διδάσκεται στο εξής μεγάλο μέρος των ωρών του μαθήματος της Φυσικής από άλλες ειδικότητες, που δεν γνωρίζουν επαρκώς το διδακτικό αντικείμενο, πράγμα που προδήλως αποβαίνει εις βάρος των μαθητών».

Εδώ τίθενται σοβαρά ζητήματα, λείπουν όμως τα στοιχεία. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) κάθε Δ.Δ.Ε. ανακοινώνει τα οργανικά κενά κάθε Σχολείου της Δ.Δ.Ε. στην ειδικότητα του κλάδου και όχι στον κλάδο. Αυτό συμβαίνει σε κάθε Σχολείο που οι υπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν για να διδάξουν τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα το μάθημα Α’ ανάθεσης της ειδικότητας. Έτσι, το οργανικό κενό σε μια ειδικότητα καλύπτεται από εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας.Έχει σχετικά στοιχεία το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.; Αν ναι, γιατί δεν τα δημοσιοποιεί; Αν όχι, έχει υποβάλει ερώτημα (πρωτοκολλημένο) στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για να πληροφορηθεί σε πόσες/πόσους από τις/τους υπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς ΠΕ04.01-Φυσικούς θα ανατεθούν, το επόμενο σχολικό έτος, τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες μαθημάτων Φυσικής;Οι Πράξεις των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. δημοσιοποιούνται στους ιστότοπους των αντίστοιχων Δ.Δ.Ε.. Έχει συλλέξει και επεξεργαστεί το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. τα στοιχεία αυτά και σε ποια συμπεράσματα έχει καταλήξει;

«…με αποτέλεσμα να διδάσκεται στο εξής μεγάλο μέρος των ωρών του μαθήματος της Φυσικής από άλλες ειδικότητες, που δεν γνωρίζουν επαρκώς το διδακτικό αντικείμενο, πράγμα που προδήλως αποβαίνει εις βάρος των μαθητών».

Άραγε το σύνολο των εκπαιδευτικών ΠΕ04.01-Φυσικώνγνωρίζουν επαρκώς τα διδακτικά αντικείμενα της Χημείας και της Βιολογίας; Σας παραπέμπω στο σχετικό άρθρο μου.

«Τα εναπομείναντα κενά είναι πάρα πολλά και ελπίζουμε πριν το τέλος Αυγούστου να καλυφθούν, ούτως ώστε ο/η μαθητής/τρια πηγαίνοντας στο σχολείο να βρει το αυτονόητο, δηλαδή να τον περιμένει στην τάξη ο κατάλληλος εκπαιδευτικός. Με βάση τους διορισμούς που πραγματοποιούνται, είναι μαθηματικώς βέβαιο πως, κυρίως στην περιφέρεια, θα υπάρξει μια στρεβλή κατάσταση στην κατανομή των ωρών για συμπλήρωση ωραρίου των νεοδιόριστων συναδέλφων, με αποτέλεσμα ειδικά στο Λύκειο το μάθημα της Φυσικής να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. Δηλώνουμε ξανά σε όλους τους τόνους ότι δεν νοείται διδασκαλία μαθήματος προσανατολισμού από εκπαιδευτικό που δεν το έχει πρώτη ανάθεση».

Πόσα είναι τα εναπομείναντα κενά; Είναι οργανικά ή λειτουργικά; Γνωρίζει το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.; Αν ναι, γιατί δεν τα δημοσιοποιεί; Αν όχι έχει υποβάλει σχετικό ερώτημα (πρωτοκολλημένο) στο Υ.ΠΑΙ.Θ.; Σχετικά με τον όρο «κατάλληλος εκπαιδευτικός» απάντησα προηγούμενα.

Αναφέρονται τα Σχολεία της περιφέρειας. Προτείνεται η θέση: «δεν νοείται διδασκαλία μαθήματος προσανατολισμού από εκπαιδευτικό που δεν το έχει πρώτη ανάθεση». Ορθή η θέση αυτή! Είναι σαφές όμως πόσες δυσκολίες θα επιφέρει στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών; Κυρίες και κύριοι σας γράφω από το Σίγρι, της Δυτικής Λέσβου. Το πλησιέστερο Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.) εδώ είναι αυτό της Άντισσας. Το πλησιέστερο ΓΕ.Λ. σ’ αυτό της Άντισσας είναι αυτό της Καλλονής. Η απόσταση Άντισσας – Καλλονής είναι τριάντα ένα χιλιόμετρα (31 km), μέσω της Επαρχιακής Οδού Καλλονής – Σκάλας Ερεσού και η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της μετάβασης είναι σαράντα ένα λεπτά (41 min). Πώς λύνεται το πρόβλημα; Μία λύση προτείνεται εδώ.

Θα μπορούσα να συνεχίσω την ανάλυση της επιστολής του Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ., αλλά φοβάμαι πως θα κουράσω την/τον αναγνώστη. Θα ακολουθήσει σχολιασμός των επιχειρημάτων και της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (http://physicsmentor.gr/), αλλά και του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης (http://www.sfkritis.gr/), με τον ίδιο πάντα σκοπό.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιες 2024: 12 μυστικά για την επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ασεπ διαγωνισμος εξετάσεις
Υπουργείο Παιδείας: Αύριο ως τις 12 το μεσημέρι τα αποτελέσματα στα Πρότυπα
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα αποτελέσματα και την εγγραφή των μαθητών στη σχολική μονάδα επιτυχίας, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τις...
Υπουργείο Παιδείας: Αύριο ως τις 12 το μεσημέρι τα αποτελέσματα στα Πρότυπα