ειδική αγωγή σεμινάριο
ΥΠΑΙΘ
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Σε ΦΕΚ οι νέες ρυθμίσεις για την επιλογή διευθυντών, τα ΑΕΙ, τον ΔΟΑΤΑΠ και την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης άδειας σε ιδιωτικά σχολεία

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος  4964/2022, ο οποίος περιλαμβάνει 13 τροποποιήσεις επί του νέου νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ, που ψηφίστηκε  στη Βουλή πριν από 10 ημέρες.

Επίσης, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την επιλογή διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, ρυθμίσεις για τον ΔΟΑΤΑΠ και την απλούστευση διαδικασίας χορήγησης άδειας σε ιδιωτικά σχολεία.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ.

Ρυθμίσεις για επιλογή διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων

1. Η παρ. 4 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’, τροποποιείται, ως προς τη σειρά προκήρυξης των θέσεων των στελεχών εκπαίδευσης, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., β) ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και γ) έπεται η προκήρυξη των θέσεων των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α.».

2. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’, προστίθεται παρ. 12 ως εξής:

«12. Οι θέσεις διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. κατά την παρ. 4 του παρόντος πληρούνται με επιλογή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο, γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν: i) ο πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου i).

Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος της περ. β), με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30, με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα παραπάνω.

Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως μέλος της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την εφαρμογή του στοιχείου i) της υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30.

Για την εφαρμογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, τα μέλη της περ. γ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.».

3. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’, προστίθεται παρ. 13 ως εξής:

«13. Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. αποτιμάται με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33 από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 12 του παρόντος».

Ρυθμίσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το πρώτο εδάφιο καταργείται και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Aν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.».

2. Στο άρθρο 231 του ν. 4957/2022, περί της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ερευνών της παρ. 1 είναι τετραετής.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 413 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Δ’, τροποποιείται με τη διεύρυνση του αντικειμένου της νομοθετικής εξουσιοδότησης προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι κατηγορίες των υποκειμένων, οι ρόλοι των εμπλεκομένων ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Φοιτητών και η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων τους στη Σύγκλητο, άλλα όργανα και επιτροπές του Α.Ε.Ι. όπου προβλέπεται εκπροσώπηση φοιτητών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική, επιχειρησιακή λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

4. Στο άρθρο 415 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ’, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των Διευθυντών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, των πανεπιστημιακών κλινικών και των πανεπιστημιακών μουσείων, η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι κατηγορίες των υποκειμένων, οι ρόλοι των εμπλεκομένων ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική, επιχειρησιακή λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

5. Το άρθρο 422 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΓ’, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 422
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΓ’
Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τον οποίον καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της.».

6. Στην παρ. 5 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’,μετά από τις λέξεις «της παρ. 3 του άρθρου 14» προστίθεται η φράση «καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κβ) της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 14, καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.».

7. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’,προστίθενται παρ.12 και 13 ως εξής:

«12. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022 και η διάρκειά της παρατάθηκε έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 28η.2.2023 δυνάμει της παρ. 2 του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022 (Α’ 67), με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζεται ως Πρύτανης ένας (1) εκ των υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο υπηρετών Πρύτανης του Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αφυπηρετεί την 31η.8.2022. Η άσκηση καθηκόντων Πρύτανη αφορά αποκλειστικά στο υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας.

13. Αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., που προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι., ασκούνται απευθείας από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο χωρίς προηγούμενη εισήγηση, εφόσον δεν υφίσταται ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. Συλλογικά όργανα ή επιτροπές, στα οποία προβλέπεται η συμμετοχή του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι., συγκροτούνται νομίμως, εφόσον δεν υφίσταται Εκτελεστικός Διευθυντής στο Α.Ε.Ι. Τα εν λόγω όργανα ή οι επιτροπές ανασυγκροτούνται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι.».

8. Στο άρθρο 449 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Κατ’ εξαίρεση των παρ. 1, 2 και 3, στις Μονοτμηματικές Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) στις οποίες η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων λήγει την 31η.8.2022 και η διάρκεια της παρατάθηκε έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 28η.2.2023, δυνάμει της παρ. 2 του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022 (Α’ 67), ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει προκήρυξη για την εκλογή νέου Κοσμήτορα και αναπληρωτή Κοσμήτορα το αργότερο έως την 15η.9.2022. Η διαδικασία ανάδειξης των Κοσμητόρων των Μονοτμηματικών Σχολών γίνεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 24, σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του παρόντος. Η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας λήγει την 31η.8.2025.».

9. Το άρθρο 459 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων Κεφαλαίου ΙΓ’, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 459
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΓ’
Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το αργότερο εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 469, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. δύναται να καθορίζονται θέματα σχετικά με τη διοικητική διάρθρωση και τη δομή της Βιβλιοθήκης.».

10. Στο άρθρο 473 του ν. 4957/2022, περί των τελικών και μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΖ’, προστίθενται παρ. 13 και 14 ως εξής:
«13. Εάν στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. έχει συγκροτηθεί Ειδι- κό Επταμελές Όργανο δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), αυτό συνεχίζει να λειτουργεί νομίμως έως τη λήξη της θητείας του και ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών που του έχουν μεταβιβαστεί.

14. Η Επιτροπή Ερευνών, ή το Ειδικό Επταμελές Όργανο κατόπιν μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας, ασκούν την αρμοδιότητα έκδοσης των πράξεων προσδιορισμού οφειλής των μελών Δ.Ε.Π. και υπηρετούντων λεκτόρων και εξέτασης των ενστάσεων που ασκούνται κατά αυτών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).».

11. Η παρ. 2 του άρθρου 489 του ν. 4957/2022, περί έναρξης ισχύος, τροποποιείται, ως προς την αναφερόμενη διάταξη, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Η ισχύς του άρθρου 257 αρχίζει από την 1η.1.2024.».

Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)

1. Στο άρθρο 315 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της διάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Για τη διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων αιτήσεων αναγνώρισης και την ενημέρωση του κοινού, παράρτημα του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που ιδρύθηκε με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80), εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022.

Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης άδειας σε ιδιωτικά σχολεία

Στην υποπαρ. Θ.3. της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), περί χορήγησης άδειας σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες, προστίθεται περ. 22 ως εξής:

«22. Αν κτιριολογική υποδομή, κτίριο ή όροφος, κτιρίου ή κτιριακό συγκρότημα που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη στεγάζει περισσότερες από μία βαθμίδες εκπαίδευσης και εφόσον έχει διατυπωθεί θετική γνώμη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμφωνα με την περ. 13 της παρούσας, δίνεται η δυνατότητα αυτές να χρησιμοποιούνται είτε από την πρωτοβάθμια, με εξαίρεση τις αίθουσες νηπιαγωγείων είτε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με ανακοίνωση του ιδιοκτήτη προς την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία λαμβάνει χώρα το αργότερο μέχρι την προηγουμένη ημέρα της ημερομηνίας έναρξης των μαθημάτων και υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει ανάγκη για την αλλαγή της χρήσης, εντός του πλαισίου της ισχύουσας άδειας».

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΒΟΜΒΑ Βορίδη: Τον Μάρτιο ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Το άγχος στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό
Οι ερευνητές μελέτησαν, σχεδόν, 200 έγκυες, οι οποίες αξιολογήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων και ψυχολογικών τεστ σχετικά με τον βαθμό του άγχους τους
Το άγχος στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό
Ο διαβήτης κατά την κύηση είναι αρκετά... ύπουλος - Τι μπορεί να προκαλέσει
Νέα έρευνα συσχετίζει τον διαβήτη εγκυμοσύνης με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακές και αγγειοεγκεφαλικές παθήσεις.
Ο διαβήτης κατά την κύηση είναι αρκετά... ύπουλος - Τι μπορεί να προκαλέσει
stefanidi
Η χρυσή ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη: «Μας λένε ξεκάθαρα στη μούρη μας, όχι».
«Στον Τομ Χανκς βέβαια έδωσαν το ελληνικό διαβατήριο, αφού προφανώς έχει προσφέρει περισσότερα στην Ελλάδα…»
Η χρυσή ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη: «Μας λένε ξεκάθαρα στη μούρη μας, όχι».