ειδική αγωγή σεμινάριο
Το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) έχει ως αποστολή την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης

Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ απόφαση της υππουργού Παιδείας για τη ρύθμιση του ορισμού των μελών, της συγκρότησης, του τρόπου λειτουργίας και της άσκησης αρμοδιοτήτων καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας σύνταξης και υποβολής εισηγήσεων, προτάσεων και γνωμοδοτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. έχει ως αποστολή την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο ιδίως της προώθησης της γνώσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.

Ορισμός μελών - Σύνθεση

1. Tα μέλη του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. (τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται σύμφωνα με τις περ. α) έως αιε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4763/2020 (Α’ 254). Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. ορίζονται από τους φορείς κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Στις συνεδριάσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου για τα ειδικότερα θέματα αρμοδιότητάς τους, εκπρόσωποι των Υπουργείων, οι οποίοι αποτελούν υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης με σχετική εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μέλη των Δ.Σ. τους ή υψηλόβαθμα στελέχη αυτών, με σχετική εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., όπως ορίζονται στην περ. αιε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο/η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και ο/η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

4. Ο/Η Γραμματέας του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και ο/η αναπληρωτής/ τρια του είναι υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. και ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι 7 Αρμοδιότητες

1. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., στο πλαίσιο της αποστολής του, οφείλει να διατυπώνει προτάσεις και να προβαίνει σε εκτιμήσεις, να διαμορφώνει και να υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εισηγήσεις για τις εξελίξεις και τις μεταβολές της αγοράς εργασίας, καθώς και για τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης σε σχέση με αυτές, για τη συστηματική αναπροσαρμογή των επαγγελματικών τομέων και των ειδικοτήτων που προσφέρονται στ α Ι.Ε.Κ., το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας, τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ. Σ.) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) καθώς και για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού διάγνωσης τ ων αναγκών της αγοράς εργασίας του άρθρου 85 του ν. 4368/2016 (Α’ 21). Για την άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας το Συμβούλιο δύναται να ζητά μελέτες, εισηγήσεις και προτάσεις από τα Κλαδικά Συμβούλια της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4763/2020, από εργοδοτικούς φορείς, από Τριτοβάθμιες Οργανώσεις εκπροσώπησης εργαζομένων, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, τον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. Επίσης το Συμβούλιο δύναται να συνεργάζεται τόσο με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας όσο και με το Παρατηρητήριο Μετάβασης των Αποφοίτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προς την Αγορά Εργασίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων στην αγορά εργασίας των εκπαιδευτικών διαδρομών επιπέδων τρία (3) και πέντε (5).

2. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας την αναγνώριση Κλαδικών Συμβουλίων κατόπι ν αιτήματος συνεργαζόμενων συνδέσμων, οι οποίοι μπορούν να το αιτηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4763/2020.

3. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. οφείλει επίσης να διαμορφώνει και να υποβάλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εισηγήσεις για τη δημιουργία και ένταξη νέων τομέων και ειδικοτήτων, ειδικών μαθημάτων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ι.Ε.Κ., του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας, των ΕΠΑ.Λ., των Ε.Σ.Κ και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και στις δομές της διά βίου μάθησης μετά από επεξεργασία και αξιολόγηση των τεκμηριωμένων προτάσεων που κατατίθενται από τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. και άλλους φορείς αρμοδίως. Οι προτάσεις από τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. και τους φορείς κατατίθενται έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ., Δ.Β.Μ.& Ν. 4. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις, την κατάργηση ή την αναστολή λειτουργίας ειδικοτήτων που λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα το υ Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. με βάση τη χωροταξική απόσταση μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες παρέχονται, τον κτιριακό και εργαστηριακό εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό προσωπικό/ προσωπικό κατάρτιση ς και το δυναμικό μαθητών/καταρτιζόμενων/μαθητευομένων και εφόσον εντοπίζει άλλες αδυναμίες, εισηγείται τρόπους για την αντιμετώπισή τους. Για την άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας το Συμβούλιο δύναται να ζητά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

5. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. παρακολουθεί την εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού υποδομών, εξοπλισμών, υπηρεσιών, εκπαιδευτικού υλικού και διαδικασιών και την παροχή εύλογων προσαρμογών σε όλα τα επίπεδα του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον εντοπίζει αδυναμίες και ελλείψεις, τρόπους για την αντιμετώπισή τους. Προς τούτο συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

6. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κριτήρια για την επαναχωροθέτηση των εκπαιδευτικών μονάδων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που αντιστοιχούν στα επίπεδα τρία (3),τέσσερα (4) και πέντε (5), ύστερα από αξιολόγησή τους σε βάθος τριετίας.

7. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των εισροών και εκροών της παρεχόμενης μη τυπικής και άτυπης μάθησης και για την ανάπτυξη μιας ενιαίας αντίληψης για τα θέματα πιστοποίησης των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

Δείτε το ΦΕΚ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

εστια ζωγραφου εμπ
Φοιτητές: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο για τους πυροβολισμούς στην Εστία Ζωγράφου
Καταγγέλλουν ότι οι αστυνομικες δυνάμεις εσπασαν τις πόρτες όλων των οικότροφων, που δεν είχαν σχέση με την αστυνομική επιχείρηση, με αποτέλεσμα αυτή...
Φοιτητές: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο για τους πυροβολισμούς στην Εστία Ζωγράφου
Φορολοταρία 1.000€: Οι νικητές της κλήρωσης του Απριλίου
Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε 50.000€
Έγινε η κλήρωση του Σεπτεμβρίου για τη Φορολοταρία Αυγούστου που χαρίζει χρήματα σε 556 τυχερούς και έως 50.000 ευρώ σε έναν υπερτυχερό
Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε 50.000€