Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Μαθητές και εκπαιδευτικός στο σχολείο
Image Online
Εγκύκλιο σχετικά με τον Β΄ κύκλο κινητικότητας του 2021 που αφορά τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα των δημοσίων υπαλλήλων, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις όλων των δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων είναι και οι εκπαιδευτικοί, περιγράφονται αναλυτικά σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται και οι τρόποι με τους οποίους θα γίνονται οι έλεγχοι από τους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων και τους φορείς υποδοχής.

Για τους ελέγχους των προϋποθέσεων μετακίνησης που πρέπει να γίνουν από τους φορείς προέλευσης, η εγκύκλιος ορίζει ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στην πλατφόρμα «διαχείριση κινητικότητας».

Τι ισχύει για τις αποσπάσεις - μετατάξεις εκπαιδευτικών

Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «οι οποίοι έχουν αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση αποδέσμευσής τους από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η εν λόγω απόφαση και συνεπώς δεν συνιστά λόγο απόρριψης».

Πάντως, η αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα απαιτείται σε κάθε περίπτωση στην τελική φάση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόσπαση ή μετάταξη του ή της εκπαιδευτικού.

 «Ως εκ τούτου, οι αρμόδιοι θα ενημερώσουν την εφαρμογή σχετικά με την εκκρεμότητα αυτή (π.χ. εκκρεμεί η αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα) και εφόσον αυτή ολοκληρωθεί όσο εξελίσσεται η διαδικασία, δεν απαιτείται να διορθωθεί η εφαρμογή 4 αμέσως μετά την αποδέσμευση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθεί ο φορέας υποδοχής κατά τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης μετακίνησης», όπως αναφέρει η εγκύκλιος.

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο για τις αποσπάσεις – μετατάξεις.

Αποσπάσεις – Μετατάξεις: Οι αιτίες απόρριψης αιτήματος

Σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο, οι αιτίες απόρριψης αιτήματος για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου είναι οι εξής:

 • Δεν υπάγεται ο υπάλληλος στο πεδίο εφαρμογής
 • Δεν υπάγεται ο φορέας στο πεδίο εφαρμογής
 • Η απόφαση απόσπασης ή μετάταξης μέσω του ΕΣΚ ανακλήθηκε κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης
 • Μη κάλυψη του ποσοστού κάλυψης θέσεων του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος (65%)
 • Μη συμπλήρωση διετίας από διορισμό
 • Μη συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη απόσπαση
 • Μη συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη
 • Μη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία
 • Μη σύμφωνη γνώμη αρμόδιου οργάνου (για μετάταξη υπαλλήλου τεχνικών υπηρεσιών ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού)
 • Μη σύμφωνη γνώμη αρμόδιου οργάνου (για μετάταξη υπαλλήλου υπηρεσιών δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού)
 • Μοναδικότητα στον οικείο κλάδο
 • Ο υπάλληλος παρέβη την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, κατόπιν ολοκλήρωσης της μετακίνησής του μέσω του ΕΣΚ

Για κάθε μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με όλες τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος του αιτήματος από τον φορέα προέλευσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 15 Δεκεμβρίου.

Δημόσιοι υπάλληλοι στην παραμεθόριο: Το «μαγικό» 65%

Αναφορικά με τους υπαλλήλους που εντάσσονται στον επιμέρους υπολογισμό του 65% για όσους υπηρετούν σε αποκεντρωμένη ή παραμεθόριο υπηρεσία η εγκύκλιος όριζει ότι «σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει «… Ειδικά για υπηρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν μέρει σε νησιωτικές περιοχές ή ορεινές ή παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για τις υπηρεσίες που έχουν αποκεντρωμένες ή περιφερειακές υπηρεσίες σε άλλη περιφερειακή ενότητα από την έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας, η κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού υπολογίζεται βάσει του πρώτου εδάφιου και επιπλέον βάσει της οικείας απόφασης κατανομής θέσεων, εφόσον υπάρχει, ή της τοποθέτησης των υπαλλήλων στην έδρα της υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, ο οποίος μετέχει στην κινητικότητα, για την κατηγορία και κλάδο του οποίου πραγματοποιείται ο υπολογισμός...».

Επιπλέον «για να είναι επιτρεπτή η μετακίνηση υπαλλήλου που υπηρετεί σε νησιωτική, ορεινή, παραμεθόρια περιοχή, ή σε αποκεντρωμένη / περιφερειακή υπηρεσία που βρίσκεται σε περιφερειακή ενότητα διαφορετική από την έδρα της κεντρικής υπηρεσίας, θα πρέπει στην εν λόγω υπηρεσία που εδρεύει στη νησιωτική, ορεινή, παραμεθόρια περιοχή, ή είναι αποκεντρωμένη / περιφερειακή υπηρεσία, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος η κάλυψη του οικείου κλάδου να ανέρχεται σε ποσοστό 65% τόσο στο σύνολο του φορέα όσο και στην υπηρεσία της νησιωτικής, ορεινής, παραμεθόριας περιοχής, ή της αποκεντρωμένης / περιφερειακής υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο αιτών την μετακίνησή του μέσω του ΕΣΚ υπάλληλος. Κατά τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η στελέχωση του φορέα κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, καθώς κατόπιν της τυχόν μετακίνησης μέσω του ΕΣΚ υπάλληλου από υπηρεσία που εδρεύει εν μέρει σε νησιωτική, ορεινή, παραμεθόρια περιοχή, ή σε αποκεντρωμένη / περιφερειακή υπηρεσία που βρίσκεται σε περιφερειακή ενότητα διαφορετική από την έδρα της κεντρικής υπηρεσίας, οι υπηρεσιακές ανάγκες θα πρέπει να καλυφθούν με μετακίνηση του υπαλλήλου με τη διαδικασία της μετάθεσης (αρ. 66 και 67 του Υπαλληλικού Κώδικα)...».

Οι έλεγχοι των αιτήσεων από τους φορείς υποδοχής

Στην εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται ότι με τη λήξη των διαδικασιών ελέγχου των αιτημάτων από τους φορείς προέλευσης, ξεκινάει ο αντίστοιχος έλεγχος από τους φορείς υποδοχής των υπαλλήλων.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων, η υπηρεσία κινητικότητας του φορέα υποδοχής θα πρέπει να ενημερώσει τις αιτήσεις των υποψηφίων στην εφαρμογή «θέσεις κινητικότητας» και αφού επιλέξει αιτήσεις υποψηφίων θα ενημερώσει το πεδίο «αποδοχή» με «ναι» ή «όχι».

Αμέσως μόλις δημοσιευθεί η πράξη μετάταξης ή εκδοθεί η πράξη απόσπασης, οι υπάλληλοι-χρήστες με ρόλο «υπηρεσία κινητικότητας φορέα υποδοχής» θα μεταβούν στην «ενημέρωση θέσης» και θα ενημερώσουν το πεδίο «κατάσταση θέσης» με μία από τις παρακάτω τιμές:

 • Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου: Στις «Πληροφορίες Κατάστασης» συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του υπαλλήλου που επελέγη και το ΦΕΚ εάν πρόκειται για μετάταξη. Εάν πρόκειται για απόσπαση συμπληρώνεται με τα στοιχεία της σχετικής πράξης.
 • Έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλου: σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται «Αιτιολογία Κατάστασης», στην οποία θα επιλεγεί μία τιμή. Στις «Πληροφορίες Κατάστασης» συμπληρώνεται κάθε απαραίτητη απαιτούμενη πληροφορία που αιτιολογεί τη μη πλήρωση της θέσης μέσω του κύκλου της κινητικότητας, βάσει των εμφανιζόμενων στο σχετικό πεδίο επιλογών. Με αυτή την ενέργεια η θέση αποδεσμεύεται.

Η διαδικασία μετακίνησης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μετά τη δημοσίευση των πράξεων μετάταξης θα ξεκινήσει η διαδικασία μετακίνησης του υπαλλήλου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Στις περιπτώσεις απόσπασης, ο φορέας οργανικής θέσης των υπαλλήλων θα συμπληρώσει στα στοιχεία της καρτέλας τους το πεδίο «φορέας απασχόλησης» με τον φορέα, στον οποίο έγινε η απόσπαση.

Τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των φορέων υποδοχής πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2021, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του αρ. 6 του ν. 4440/2016, η οποία προβλέπει τα εξής: «Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, με εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης ή απόσπασης, για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου».

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Μαρουσάκης-χιόνια: «Την Τρίτη θα ξυπνήσουμε και θα τρίβουμε τα μάτια μας»

Καμία υποχρεωτικότητα για τη τηλεκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Πώς θα αναπληρώσουν τις ημέρες καραντίνας
Ο εργαζόμενος που θα βγει σε άδεια καραντίνας λόγω επαφής του με επιβεβαιωμένο κρούσμα και όχι επειδή νοσεί ο ίδιος, υποχρεούται πλέον να αναπληρώνει...
Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Πώς θα αναπληρώσουν τις ημέρες καραντίνας
Έφτασε η «Ελπίς» στην Αθήνα: Το «έστρωσε» στα βόρεια προάστια - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία
Χιονίζει στο κέντρο της Αθήνας - Κλειστή η εθνική οδός στο ύψος Καλυφτάκη για τα φορτηγά
Έφτασε η «Ελπίς» στην Αθήνα: Το «έστρωσε» στα βόρεια προάστια - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία