ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Αποσπάσεις εξωτερικού: Οδηγός για εκπαιδευτικούς - Τα επιμίσθια ανά χώρα
Οδηγός αποσπάσεων στο εξωτερικό: Τι ισχύει για τα επιμίσθια - Πόσα καταβάλλονται ανά χώρα - Πότε διακόπτονται - Πίνακας χωρών και ειδικοτήτων - Το νομικό πλαίσιο - Τα προσόντα και η μοριοδότηση

Εναν χρήσιμο οδηγό για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού ετοίμασε το alfavita.gr με αφορμή την πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας για υποβολή αιτήσεων για συμπληρωματικές αποσπάσεις λόγω κενών στα σχολεία, που δημοσιεύθηκε χθες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 12-10-2021 μέχρι 24-10-2021 και ώρα 23:59.

Δείτε στη συνέχεια όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα επιμίσθια και τις διαδικασίες των αποσπάσεων εξωτερικού

Τι ισχύει για την καταβολή του επιμισθίου

1. Δικαιούχοι είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικοί υπάλληλοι, συντονιστές και αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης.

2. Το ειδικό επιμίσθιο που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται στους δικαιούχους επιπλέον των τακτικών αποδοχών, εφόσον δεν καταβάλλεται για τον ίδιο σκοπό αποζημίωση από Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό ή τοπική πηγή ή ξένη Αρχή.

3. Η καταβολή του επιμισθίου αρχίζει για κάθε σχολικό έτος, από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας - η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους της χώρας που έχει αποσπαστεί ο δικαιούχος - και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη προσφορά υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

4. Ως ημερομηνίες έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους στις σχολικές μονάδες με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα είναι αυτές που καθορίζονται με σχετική απόφαση κατά τα προβλεπόμενα και για τις υπόλοιπες μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ισχύουν οι αντίστοιχες ημερομηνίες των χωρών υποδοχής, όπως πιστοποιούνται από τον αρμόδιο συντονιστή εκπαίδευσης.

5. α. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα κανονικής άδειας που διανύεται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης, με εξαίρεση την κανονική άδεια που χορηγείται σε εκπαιδευτικούς, όταν αυτή συμπίπτει με χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή πριν τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης και όταν αυτή συμπίπτει με χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών πριν ή μετά από διακοπές. Διευκρινίζεται ότι οι αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης/Συντονιστές Εκπαίδευσης/διοικητικοί υπάλληλοι λαμβάνουν τις κανονικές άδειες σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει.

β. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών που διανύονται εντός ή εκτός της χώρας απόσπασης. Ειδικότερα για την περίοδο των θερινών διακοπών εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

i. Στις περιπτώσεις στις οποίες η απόσπαση του εκπαιδευτικού δεν συνεχίζεται για το επόμενο σχολικό έτος με οποιαδήποτε απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (λήξη, μη ανανέωση, διακοπή κ.λπ.), το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης. Στους διοικητικούς υπαλλήλους και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με πλήρη απασχόληση στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού, το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της απόσπασής τους.

ii. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός ή Συντονιστής, υποβάλλει μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους αίτηση διακοπής της απόσπασής του, εντός διμήνου από την ανάληψη υπηρεσίας, τότε καταλογίζονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά των ειδικών επιμισθίων που του καταβλήθηκαν κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν σοβαροί επιγενόμενοι λόγοι.

iii. Στις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός έχει μετακινηθεί με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή σε άλλη χώρα, σύμφωνα με την παρ.5 αρθρ. 16 του ν. 4415/2016, καταβάλλεται το επιμίσθιο της χώρας στην οποία έχει μετακινηθεί, με την προϋπόθεση ότι έχει αναλάβει υπηρεσία κατά την διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους.

γ. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα αναρρωτικής άδειας που διανύεται στη χώρα απόσπασης. Στην περίπτωση που η αναρρωτική άδεια διανύεται εκτός της χώρας απόσπασης, το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται για τις πέντε πρώτες μέρες, με την προϋπόθεση ότι δεν συμπίπτουν με προηγούμενο ή επόμενο διάστημα κανονικής άδειας και διακοπών

Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γραφεία του εξωτερικού χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος, με απόφαση του Συντονιστή/αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης, έπειτα από γνωμάτευση θεράποντος ιατρού. Δύο (2) ημέρες εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού/υπαλλήλου. Αναρρωτική άδεια που υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος χορηγείται, έπειτα από γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι υπηρεσίες στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν οργανικά στην ημεδαπή, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’26).

Για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης η αναρρωτική άδεια χορηγείται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υγειονομικών επιτροπών, εάν υπερβαίνουν τις οκτώ (8) ημέρες ανά έτος αντίστοιχα. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται επίσης στη διάρκεια αναρρωτικής άδειας που διανύεται εκτός χώρας απόσπασης και συμπίπτει με χρονικό διάστημα διακοπών. Η καταβολή του ειδικού επιμισθίου σε εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους αποσπασμένους στο εξωτερικό για άνω των οκτώ (8) ημερών αναρρωτικής αδείας θα πραγματοποιείται μόνο μετά την προσκόμιση της ιατρικής γνωμάτευσης της οικείας υγειονομικής επιτροπής.

δ. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα άδειας άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στην Ελλάδα, η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά και για τους υπαλλήλους των οικείων διπλωματικών αρχών της χώρας απόσπασης.

ε. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα που έχει χορηγηθεί ειδική άδεια, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ.3 του άρθρου 17 του ν. 4415/2016 για μετάβαση μόνο στην Ελλάδα για σοβαρούς λόγους. Δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής όταν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Η ειδική άδεια χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος και υπολογίζεται σε εργάσιμες ημέρες.

στ. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα των αδειών που χορηγούνται σε περιπτώσεις γάμου, θανάτου συζύγου ή συγγενικού προσώπου, γέννησης τέκνου, συμμετοχής σε δίκη, νοσήματος, αναπηρίας, αιμοδοσίας στην ημεδαπή, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις και διανύονται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης.

ζ. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων, μέχρι δέκα (10) ημέρες κατά ημερολογιακό έτος, υπό την προϋπόθεση ότι η παρακολούθηση σε αυτά έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης ή τον Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους αρμοδιότητάς του ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης ή τους Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης.

Πότε διακόπτεται ή δεν καταβάλλεται

6. Η καταβολή του ειδικού επιμισθίου διακόπτεται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεται ρητά από τα οριζόμενα στην παρ.5 της παρούσας και σε κάθε περίπτωση όταν καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασης παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνεχόμενο ή διακεκομμένο, χωρίς παροχή έργου εξαιρουμένης της κανονικής και ειδικής άδειας.

7. Δεν καταβάλλεται επιμίσθιο από το Ελληνικό Δημόσιο στις περιπτώσεις στις οποίες αποσπασμένος εκπαιδευτικός, στον οποίο καταβάλλεται το ειδικό επιμίσθιο, συνάπτει σύμβαση εργασίας με τοπική πηγή ή ξένη Αρχή και του καταβάλλεται από αυτή για τον ίδιο σκοπό, συνεχώς ή κατά διαστήματα, αποζημίωση μεγαλύτερη ή ίδια με το ύψος του Ελληνικού επιμισθίου. Η διακοπή της καταβολής του επιμισθίου από το ελληνικό Δημόσιο διαρκεί για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα που του καταβάλλεται αποζημίωση από άλλη πηγή και σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του φορέα καταβολής της αποζημίωσης. Στις περιπτώσεις που η αποζημίωση είναι μικρότερη του Ελληνικού επιμισθίου, συμπληρώνεται η αποζημίωση αυτή από το Ελληνικό δημόσιο μέχρι το ύψος του ελληνικού επιμισθίου τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του φορέα καταβολής της αποζημίωσης. Για τον υπολογισμό της διαφοράς του επιμισθίου που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνεται υπόψη το μικτό ποσό του ελληνικού επιμισθίου και το μικτό ποσό που καταβάλλεται από άλλη πηγή ή ξένη Αρχή στο δικαιούχο.

8. Σε περίπτωση που καταβάλλεται οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση αντί του ειδικού επιμισθίου από οποιαδήποτε υπηρεσία ή Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους στους οποίους καταβάλλονται οι τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, η αποζημίωση αυτή δεν υπολείπεται του καθορισμένου ειδικού επιμισθίου, αλλά ούτε το υπερβαίνει. Σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλεται η ανωτέρω αποζημίωση αν δεν προβλέπεται από τη σχετική απόφαση απόσπασης η καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού.

9. Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιμισθίου, η σχετική περικοπή θα πραγματοποιείται από την πληρωμή επόμενων μηνών, όσο διαρκεί η απόσπαση στο εξωτερικό. Σε περίπτωση οριστικής επιστροφής του δικαιούχου, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατούνται από τις τακτικές του αποδοχές με πράξη καταλογισμού από το αρμόδιο όργανο που έχει οριστεί με την υπό στοιχεία Φ.353.1/3/102865/Δ1/4.10.2005 (Β’1461) υπουργική απόφαση και μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τα επιμίσθια ανά χώρα

1.jpg
2.jpg
3.jpg

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

4.jpg

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ των ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Οι αποσπάσεις ρυθμίζονται από : Άρθρο 16 του ν.4415/16 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις :  του άρθρου 94 του ν. 4547/2018 (Α’ 102),  του άρθρου 39 του ν. 4653/2020 (Α’ 12),  του άρθρου 29 του ν. 4692/2020 (Α’ 111),  του εδάφιου δ του άρθρου 112 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και  του άρθρου 25 του ν. 4777/2021 (Α΄25):

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 3, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν:

α) πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους,

γ) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες.» (…)

2. Για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών και την κάλυψή τους σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα, με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης, καταγράφονται στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα του γραφείου συντονιστή εκπαίδευσης, όπως: τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο, το έτος απόσπασης και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην εκπαιδευτική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας υποδοχής λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης

Τα παραπάνω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταχωρίζονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 6 της περ. Β΄ του άρθρου 4 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.

3. α) Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό γίνεται για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη.

β) Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) επιπλέον έτη με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων. Μετά την ολοκλήρωση της συνολικά πενταετούς κατά τα ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό, είναι δυνατή η παράταση της απόσπασης για ένα (1) ακόμη έτος χωρίς επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία. Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα στο Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα διάρκεια του σχολικού έτους στην ημεδαπή. Η απόσπαση που γίνεται μετά το Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους. Σε περίπτωση που η έκδοση της απαιτούμενης άδειας εργασίας (visa) καθυστερήσει πάνω από έξι (6) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, μπορεί να τροποποιηθεί η αρχική απόφαση απόσπασης με την ίδια χρονική διάρκεια, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 4, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του ανωτέρω σχολικού έτους. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά σχολεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στη διαδικασία των αποσπάσεων στις άλλες εκπαιδευτικές μονάδες. Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης, με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, ακόμα κι αν δεν είναι συνεχόμενα, μπορεί να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού αποκλείεται. Δεν μπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει έξι (6) συνολικά έτη απόσπασης.».

Εξαιρέσεις

γ) Κατ’ εξαίρεση, παράταση της απόσπασης μπορεί να γίνει και πέραν της εξαετίας, όταν η απόσπαση: αα) επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες, ββ) οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου. Η παράταση χορηγείται για ένα μόνο σχολικό έτος, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο, κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.).

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 1Α, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο. περ. ε΄, στ΄ και ζ΄ όπως προστέθηκαν με το άρθρο 29 παρ. 5 του ν. 4692/2020 και ισχύει από 12-06-2020

ε) Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών που έχουν διανύσει το προβλεπόμενο, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, χρονικό διάστημα απόσπασης, όταν οι ανάγκες είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των κενών, έπειτα από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται ειδική πρόσκληση μετά την ολοκλήρωση και των αποσπάσεων της περ. γ΄. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούνται κανένα είδος επιμισθίου και εξόδων μετάβασης και επιστροφής.

στ) Εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους, διαγράφονται από τους πίνακες για όλες τις επιλογές τους και αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.

ζ) Για την ταχύτερη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και ενταλματοποίηση, τα δικαιολογητικά για την καταβολή του ειδικού επιμισθίου αναρτώνται από τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Συντονιστή, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής από τους Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές. Η υποχρέωση της παρούσας ισχύει παράλληλα με την υποχρέωση έγκαιρης αποστολής των πρωτότυπων δικαιολογητικών και σε έντυπη μορφή.

4. α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167), και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν. Εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει για ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής θέσης τους πριν την απόσπασή τους στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σύμφωνα με το π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) παρ. 4β όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 45 του ν.4777/2021 (Α’ 25)

β) Κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης για οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης, εφόσον έχουν υπηρετήσει ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής θέσης τους. Αν μετατεθούν, τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης και τοποθετούνται οριστικά κατά το έτος λήξης της απόσπασής τους, ύστερα από αίτησή τους κατά τη διαδικασία του π.δ. 50/1996. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μεταθέσεις που πραγματοποιούνται απευθείας σε σχολικές μονάδες ή εκπαιδευτικές δομές έχουν μόνο κατά το έτος λήξης της απόσπασής τους.

Ωράριο

5. Η τοποθέτηση και μετακίνηση των εκπαιδευτικών που αποσπώνται γίνεται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του. Αν δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη του ωραρίου των εκπαιδευτικών, που έχουν αποσπαστεί σύμφωνα με τις παρ. 1 και 1Α, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δύνανται να συμπληρώνουν ωράριο, κατά σειρά:

α) διά ζώσης στις λοιπές, κατά περίπτωση, μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης των περ. α', β' και δ' του άρθρου 3 του ίδιου Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης,

β) με την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του οικείου Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης και

γ) με την παροχή διοικητικού έργου διά ζώσης ή εξ αποστάσεως στο οικείο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης ή και γραμματειακής υποστήριξης, εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη, στη δομή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, όπου έχουν τοποθετηθεί. Η εφαρμογή των περ. α' έως γ' προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει την πλειονότητα των ωρών του υποχρεωτικού του ωραρίου στην δομή παροχής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης όπου έχει τοποθετηθεί και ότι έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες απόσπασης στις λοιπές, κατά περίπτωση, δομές παροχής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Αν λόγω αντικειμενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει η δυνατότητα να μετακινηθεί ή να συμπληρώσει το ωράριό του, η απόσπασή του διακόπτεται. Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να διακόψει την απόσπασή του μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις.».

6. Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού είναι το ίδιο με το ωράριο της ημεδαπής των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πλήρη και αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και σύμφωνη γνώμη του Ι.Ε.Π., ρυθμίζονται παρεκκλίσεις του ως άνω ωραρίου, εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή εκπαιδευτικές ανάγκες. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας και του ωραρίου υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο, η ανάθεση εργασιών διοικητικού, πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου, καθώς και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του προγράμματος. (προστέθηκε εδάφιο με το άρθρο 29 παρ. 7 του ν. 4692/2020 και ισχύει από 12-06-2020). Εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται σε Τ.Ε.Γ. και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, εξαιτίας της απόστασης των δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης μεταξύ τους ή εξαιτίας απρόβλεπτης μείωσης των μαθητών, μπορούν να απασχολούνται σε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του Συντονιστικού Γραφείου στο οποίο υπάγονται, μέχρι και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Συντονιστή.

Σύζυγοι και συνυπηρέτηση

10. α) Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας, είτε μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών είτε στρατιωτικοί ή μέλη των σωμάτων ασφαλείας, που υπηρετούν σε διαπιστευμένη ή μη αρχή του εξωτερικού, επιτρέπεται να αποσπώνται με αίτησή τους για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου στο ίδιο μέρος. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής αν η απόσπαση γίνεται σε αυτήν.

β) Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης α΄ δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις αποδοχές του εσωτερικού, οι οποίες τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικές ανάγκες.

γ) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α΄ διαρκούν για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση. τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 73 του ν. 4485/2017 και ισχύει από 04-08-2017

δ) Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3072/2002 (Α΄294) εφαρμόζονται και για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που προβλέπονται στην περίπτωση α΄. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν.

Διακοπή απόσπασης

11. Η απόσπαση του εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου της διάρκειάς της ή της παράτασης, στις κάτωθι περιπτώσεις, λόγω:

α) πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα καθήκοντά του,

β) επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά του,

γ) «οικεία βουλήσει» του εκπαιδευτικού, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που αιτιολογούνται, ειδικά και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας,

δ) έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών που να δικαιολογούν την παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση απόσπασης, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ε) εξυπηρέτησης επιτακτικών υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών αναγκών της ημεδαπής. (τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 11 του άρθρου 16 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 4692/2020 και ισχύει από 12-06-2020) Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρούσας, η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από γνώμη του Συντονιστή Εκπαίδευσης και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, οι οποίοι εκτιμούν τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή τις αναφορές του συντονιστή εκπαίδευσης και του προϊσταμένου της εκπαιδευτικής μονάδας

12. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό ή των οποίων η απόσπαση παρατείνεται υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασης. Η παροχή του επιμισθίου τελεί σε άμεση συνάρτηση με την παροχή διδακτικού έργου. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της απόσπασής του δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διμήνου, η παροχή επιμισθίου διακόπτεται και επαναλαμβάνεται όταν αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος του επιμισθίου σε κάθε χώρα για τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές, οι όροι και η διαδικασία χορήγησής του. Αν διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. Αν διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, κατά τη διάρκεια των τριών ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα.

13. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό και των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται κατά τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 11 δεν μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης. Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 11, αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.

5.jpg

Κωλύματα απόσπασης

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περ. α' και β' της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016,

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προ- βλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε) σε βάρος τους.

γ) Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

δ) Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει έξι (6) συνολικά έτη απόσπασης καθώς δικαιούνται να υποβάλουν μόνον αίτηση κατ' εξαίρεση παράτασης της απόσπασής τους.

ε) Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση είχε διακοπεί, «οικεία βουλήσει», και δεν παρήλθε διετία μετά το έτος διακοπής της απόσπασης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως ισχύει.

στ) Εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους και δεν παρήλθε διετία μετά το έτος υποβολής της αίτησης ανάκλησης της αίτησης απόσπασης ή της απόφασης απόσπασής τους.

ζ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπλήρωσαν τριετή απόσπαση στο εξωτερικό με επιμίσθιο, καθώς δικαιούνται να υποβάλουν μόνο αίτηση παράτασης της απόσπασής τους.

η) Κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1740), σε ό, τι αφορά τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυ- ρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφείου Στουτγάρδης ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με το καθεστώς λήψης του ειδικού επιμισθίου. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός τριετίας χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δεν δικαιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης, αλλά αίτηση παράτασης αυτής.

Προσόντα - Μοριοδότηση

1.Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4415/2016, όπως ισχύει, είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:

α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά το ΦΕΚ διορισμού και

β) έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες, o υποψήφιος πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση (M/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

2.Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2^2), την πολύ καλή (M/C1) και την καλή (B2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α' 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ορίζονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, υποβάλλονται από τον υποψήφιο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

α. Διδακτορική διατριβή/ διδακτορικό δίπλωμα

50 μόρια

β. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

25 μόρια

γ. Δεύτερο Μεταπτυχιακό

15 μόρια

δ. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ

15 μόρια

Β. ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

α. Άριστη γνώση (Γ2^2) της γλώσσας της χώρας υποδοχής

50 μόρια

β. Πολύ καλή γνώση (H/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής

30 μόρια

Γ. ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

α. Άριστη γνώση (Γ2^2) της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

30 μόρια

β. Πολύ καλή γνώση (H/C1) της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

20 μόρια

Δ. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

1. Άριστη γνώση

30 μόρια

2. Πολύ καλή γνώση

20 μόρια

3. Καλή γνώση

10 μόρια

Το προαπαιτούμενο επίπεδο καλής γνώσης (Β2) βασικής ή εναλλακτικής γλώσσας, που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του υποψήφιου εκπαιδευτικού στη διαδικασία επιλογής, δεν μοριοδοτείται.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

4.Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ανά πίνακα, στη συνολική βαθμολογία, για την απόσπαση προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν με την εξής σειρά:

α) η σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας,

β) το επίπεδο γλωσσομάθειας,

γ) σε χηρεία με παιδιά,

δ) μονογονεϊκή οικογένεια,

ε) σε διάζευξη, με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού,

στ) αριθμός τέκνων,

ζ) γνώση τρίτης ξένης γλώσσας:

1.Άριστη γνώση

2.Πολύ καλή γνώση

3.Καλή γνώση και

η) συνολική υπηρεσία από ΦΕΚ διορισμού.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατάρτιση πινάκων - Ενστάσεις - Κύρωση πινάκων

1.Οι υποψήφιοι, προς απόσπαση, εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες επιλογής, κατά χώρα και κλάδο. Ο βασικός αξιολογικός πίνακας καταρτίζεται με γνώμονα το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας της χώρας απόσπασης. Ο εναλλακτικός αξιολογικός πίνακας συντάσσεται με κριτήριο τη γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης. Οι προσωρινοί αυτοί πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.Κατά των πινάκων αυτών, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων, οι οποίες τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

3.Μετά την εξέταση των ενστάσεων, συντάσσονται αξιολογικοί πίνακες κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης οι οποίοι κυρώνονται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά την κύρωσή τους αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για το εκάστοτε σχολικό έτος.

Επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών

1.Πρώτα εξετάζονται οι αιτήσεις παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών των περιπτώσεων:

α) παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση τριετίας,

β) παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση πενταετίας,

γ) παράταση έκτου (6ου) έτους απόσπασης,

δ) αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) παράτασης απόσπασης της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4415/2016.

2.Στη συνέχεια αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στον βασικό πίνακα επιλογής εκάστης χώρας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους και βάσει της σειράς προτίμησης χωρών στην αρχική τους αίτηση.

3.Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς απόσπαση εκπαιδευτικών του βασικού πίνακα συγκεκριμένων ειδικοτήτων μιας χώρας, τα εναπομένοντα κενά καλύπτονται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον εναλλακτικό πίνακα της χώρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.

4.Σε περίπτωση εξάντλησης των ανωτέρω δύο (2) πινάκων, τα υφιστάμενα κενά καλύπτονται από τρίτο πίνακα ο οποίος συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικούς που δηλώνουν άλλη χώρα απόσπασης σε ήπειρο της επιλογής τους, με βάση το σύνολο των μορίων τους και την προϋπόθεση πιστοποιημένης γνώσης της αγγλικής, της γερμανικής ή της γαλλικής γλώσσας.

5.Κατ' εξαίρεση, η επιλογή των εκπαιδευτικών για απόσπαση ή παράταση απόσπασης σε εκπαιδευτικές μονάδες χωρών αρμοδιότητας των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης (Σ.Γ.Ε.) Κωνσταντινούπολης, Κορυτσάς και Γ ιοχάνεσμπουργκ μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια (π.χ. αριθμός τέκνων) και ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές συνθήκες και εκπαιδευτικές ανάγκες που επικρατούν ή προκύπτουν. Επιπλέον, είναι δυνατό να αποσπώνται στα Σ.Γ.Ε. αυτά και εκπαιδευτικοί εκτός αξιολογικού πίνακα.

6.Ακολούθως, εξετάζονται οι προβλεπόμενες στις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, κατ' εξαίρεση, αιτήσεις παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών πέραν της εξαετίας.

7.Εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές μετά τις ως άνω διαδικασίες, μπορεί να εκδοθεί συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή οι συμπληρωματικοί πίνακες που θα συνταχθούν, δεν επηρεάζουν και δεν ακυρώνουν τους αρχικούς αξιολογικούς πίνακες για το ίδιο σχολικό έτος.

8.Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των τυχόν υφιστάμενων κενών, μετά τις ως άνω διαδικασίες, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας που συμπεριλαμβάνονται στους αξιολογικούς πίνακες, βασικό, εναλλακτικό ή τον πίνακα ηπείρων που συντάσσεται σύμφωνα με την ως άνω παρ. 4 και μετά την έκδοση συμπληρωματικής πρόσκλησης, κατά περίπτωση, με την προϋπόθεση γνώσης της αγγλικής, της γερμανικής ή της γαλλικής γλώσσας, ανεξαρτήτως των προτιμήσεων βάσει των οποίων κατατάχθηκαν, προκειμένου να δηλώσουν εάν επιθυμούν την απόσπασή τους στο υπάρχον κενό ειδικότητας. Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τα περισσότερα μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η απόσπαση γίνεται με συνεκτί- μηση της οικογενειακής κατάσταση με προτεραιότητα:

α) σε χηρεία με παιδιά και

β) μονογονεϊκή οικογένεια.

9.Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, εφόσον οι ανάγκες είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των κενών, κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών που έχουν διανύσει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα απόσπασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έπειτα από ειδική πρόσκληση που εκδίδεται. Οι αιτήσεις απόσπασης αυτές εξετάζονται βάσει της διαδικασίας και των κριτηρίων απόσπασης που εκάστοτε ισχύουν.

Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται με τη διαδικασία αυτή δεν δικαιούνται κανένα είδος επιμισθίου και εξόδων μετάβασης και επιστροφής.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες  ειδήσεις σήμερα

Περιφερειάρχης «αδειάζει» Κεραμέως: Αναλαμβάνω μισθούς εκπαιδευτικών!

Σχολεία - Κορονοϊός: Το 30% των κρουσμάτων είναι μαθητές έως 17 ετών

Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής: Αυτό το σεμινάριο μοριοδότησε και η ζήτηση του εκτοξεύτηκε

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, ΜΟΝΟ με 25 ευρώ το μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Τράπεζα Θεμάτων: Ενημέρωση από το ΙΕΠ στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
Το ΙΕΠ θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση την Τρίτη 26 Οκτωβρίου για την Τράπεζα Θεμάτων - Πώς θα γίνει η συμμετοχή των...
Τράπεζα Θεμάτων: Ενημέρωση από το ΙΕΠ στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
Φοιτητές
Ξεκινούν οι εγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ξεκινούν την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου οι εγγραφές στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙΕΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που προσφέρουν επτά...
Ξεκινούν οι εγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ