Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Thumbnail
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86)

Υπεγράφη από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πιο αναλυτικά, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι θέσεις που προσφέρονται είναι συνολικά 10 και η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων είναι από τη 1η Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι κατηγορίες και τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτικών προς απόσπαση περιγράφονται ακολούθως:

1) Διαχειριστής Συστημάτων Windows (Windows System Administrator)

α) Καθήκοντα:

Δημιουργία και διαχείριση εξυπηρετητών (servers) με λειτουργικά συστήματαWindows Server 2008-2019 σε περιβάλλον εικονοποίησης Hyper-V με χρήση τουSystem Center.
Διαχείριση και χρήση της κεντρικής υποδομής ελέγχου, εγκατάστασης καιενημέρωσης φυσικών και εικονικών υπολογιστικών συστημάτων (SCOM, SCCM) σεπαραγωγικό περιβάλλον.
Διαχείριση κεντρικών υποδομών Active Directory, χρηστών, ομάδων χρηστών καΠολιτικών Ασφαλείας (Group Policies).
Συμμετοχή στη δημιουργία, διαχείριση, εκτέλεση και έλεγχο διαδικασιών λήψης και
επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας (Windows Backup, DPM).
Συμμετοχή στο σχεδιασμό, σύνταξη προδιαγραφών, υλοποίηση και υποστήριξηυποδομών IT και Data Centers για την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

β) Επιθυμητά Προσόντα:

Καλή γνώση σε διαχείριση υποδομών, υπηρεσιών και εικονοποιημένωνσυστημάτων, στηριγμένων σε Windows Server 2008-2019, συμπεριλαμβανομένων υποδομών Active Directory, ADFS, DHCP, DNS, VPN, Windows Clustering, Hyper-V (δημιουργία, παραμετροποίηση, διαχείριση).
Γνώση Προγραμματισμού/Παραμετροποίησης Λειτουργικών Συστημάτων σε γραμμή εντολών, shell scripting (PowerShell, CMD, VBScript κλπ).
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
2) Διαχειριστής Συστημάτων Linux (Linux System Administrator)

α) Καθήκοντα:

Εγκατάσταση διανομών linux (κυρίως server) σε μηχανήματα, πραγματικά ή εικονικά (VM).
Προσθήκη/ αφαίρεση/ διαχείριση χρηστών και ρύθμιση της πρόσβασης (π.χ. ssh) και των δικαιωμάτων τους.
Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων διαφόρων services και ρύθμιση (setup) των server και των services.
Stress Test εφαρμογών σε συνεργασία.
Monitoring καλής λειτουργίας των server και των υπηρεσιών με χρήση Monitoring tools (π.χ.Nagios, Prometheus)
Δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού και staging περιβάλλοντος.
Backup και restore εφαρμογών και/ή βάσεων δεδομένων.
Ρύθμιση firewalls και της ασφάλειας για προστασία των servers των εφαρμογών και των δεδομένων τους.

β) Επιθυμητά Προσόντα:

UBUNTU, Debian GNU/Linux, CENTOS System Administration
Προγραμματισμός/Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων τύπου Linux σε γραμμή εντολών, shell scripting (bash, csh)
Apache/Nginx, Apache Tomcat Web /Application Server Administration
Ρύθμιση και παραμετροποίηση iptables/ firewall/ ufw
MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB Administration
Δημιουργία και διαχείριση Docker containers
Postfix Mail Server Administration
3) Διαχειριστές Ασφάλειας

α) Καθήκοντα:

Έλεγχος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) και Αξιολόγηση Κινδύνων Ασφάλειας.
Έλεγχος και απόδοση προνομιούχων δικαιωμάτων σε λογαριασμούς χρηστών του ΥΠΑΙΘ και πρόσβαση εξ’ αποστάσεως.
Περιορισμός πρόσβασης σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιορισμός πρόσβασης σε ιστοσελίδα.
Κεντρικός έλεγχος προγράμματος προστασίας από ιούς.
Διαχείριση των αιτήσεων εγγραφής / διαγραφής / ενημέρωσης Πληροφοριακού Συστήματος στους DNS της υπηρεσίας.

β) Επιθυμητά Προσόντα:

Βασικές γνώσεις λειτουργικών συστημάτων Windows Server και ελευθέρου λογισμικού (Linux, Ubuntu κτλ).
Γνώση βασικών εννοιών ασφάλειας, μεθόδων και τεχνικών ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) και σχετικών εργαλείων που διενεργούν ελέγχους ασφάλειας ΠΣ και δικτύων (π.χ. Acunetix, Nessus, Kali Linux κ.α.).

4) Διαχειριστής Συστήματος ΠΣΗΔΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων)

α) Καθήκοντα:

Διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής (Virtual Windows Servers) (Monitoring των server και των υπηρεσιών, Upgrades των servers)
Διαχείριση προβλημάτων εφαρμογής (Προώθηση κλήσεων στον Ανάδοχο, follow-up)
Διαχείριση change requests (Συνεργασία με την επιχειρησιακά Υπεύθυνη Διεύθυνση, Συγγραφή απαιτήσεων, προώθηση στον Ανάδοχο, follow-up, Παραλαβή νέων εκδόσεων και εκτενείς έλεγχοι καλής λειτουργίας.)
Συγγραφή εκτενούς documentation
Υποστήριξη τελικών χρηστών

β) Επιθυμητά Προσόντα:

Εμπειρία σχετική με υποστήριξη εφαρμογών

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

5) Τεχνικός Δικτύων και Η/Υ

α) Καθήκοντα:

Αναγνώριση και επιδιόρθωση δικτυακού προβλήματος και βλάβης υλικού.
Προσαρμογή της δικτυακής λειτουργίας στις απαιτήσεις των χρηστών και στη Πολιτική Ασφαλείας.
Εγκατάσταση ή διευθέτηση της εγκατάστασης νέου υλικού (hardware), όπως υπολογιστές, εξαρτήματά τους, περιφερειακές συσκευές και νέου λογισμικού (software).
Παραμετροποίηση νέου ή υφιστάμενου υλικού και λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, του δικτύου και της Πολιτικής Ασφαλείας.
Ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου.

β) Επιθυμητά Προσόντα:

Πολύ καλή γνώση τεχνικών εγκατάστασης και συντήρησης υλικού Η/Υ.
Καλή εμπειρία εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων.
Ικανότητα επικοινωνίας με μη τεχνικό προσωπικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86), οι οποίοι δεν έχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στην αντίστοιχη εγκύκλιο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθ. 44260/Ε2/16-4-2021 (ΑΔΑ: Ρ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-Π0Κ) και δεν έχουν αποσπαστεί για το σχολικό έτος 2021-2022.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 (13 Α’) όπως ισχύει, υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) και θα πρέπει να επιλέξουν αίτηση απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υ.ΠΑΙ.Θ. Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr. Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν είτε απευθείας στην υπηρεσία ή φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπαστούν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Η αίτηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εντός τριών (3) ημερών, να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σ ́ αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Δείτε εδώ τη πρόσκληση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

8 επιδόματα που δε γνώριζες ότι δικαιούσαι - Πώς θα λάβεις τα χρήματα

Τα 2 μεγάλα λάθη που κάνουν όσοι έχουν συμπτώματα της Όμικρον και μένουν σπίτι

ΕΟΦ: Οι αναμνηστικές δόσεις εξασθενούν το ανοσοποιητικό

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η πρώτη ετήσια Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών στον Αυτισμό στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Μόνιμοι Διορισμοί σε Δήμους: Το  πιο εύκολο Lower - Proficiency για μόρια μέσα σε 3 ημέρες με ΤΗΛΕΞΈΤΑΣΗ - Μόνο 111 ευρώ

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

εκπαιδευτικός
Συνταξιοδοτικό: Πάνω από 8.000 εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για παραίτηση φέτος
Ως γνωστόν φέτος οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υποβληθούν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα από την 1η Φεβρουαρίου...
Συνταξιοδοτικό: Πάνω από 8.000 εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για παραίτηση φέτος
Μουσείο Ακρόπολης
Συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί: Άδικος ο αποκλεισμός τους από την ελεύθερη είσοδο σε μουσεία
Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί έχουν αποκλειστεί από την ελεύθερη είσοδο στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους
Συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί: Άδικος ο αποκλεισμός τους από την ελεύθερη είσοδο σε μουσεία