Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Τι περιλαμβάνει η νομοθεσία σχετικά με τη νέα άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Η εκπαιδευτικός Στέλλα Λεονάρδου (ΠΕ05) παρουσιάζει παρακάτω όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η νομοθεσία σχετικά με τη νέα άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

- Πότε και πώς χορηγείται άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνων εργαζομένων με πλήρη ή μερική απασχόληση, εργαζόμενων με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή άτομα με σύμβαση ή σχέση εργασίας με εταιρεία προσωρινής απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα. Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς

- Τι ισχύει για την άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνων ΜΟΝΙΜΩΝ εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα (περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών), τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς

- Τι ισχύει για την άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνων εργαζομένων ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ στο Δημόσιο τομέα (περιλαμβανομένων και των ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ εκπαιδευτικών), τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

  1. Ποιοι δικαιούνται την άδεια σχολικής παρακολούθησης

Άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγεί ο εργοδότης στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα στους γονείς, (κατά την έννοια του άρθρου 33 ν. 4808/2021), φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, παιδιών ηλικίας έως 18 ετών που παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους - πρωτοβάθμιας (περιλαμβανομένου του Νηπιαγωγείου και του Κρατικού Παιδικού Σταθμού, ο οποίος εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου), ή μέσης εκπαίδευσης

  1. Σύμφωνα με το Έγγρ. 42805/768/21-9-2017 του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης, «Χορήγηση άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών» :

«Σκοπός της άδειας που χορηγείται στους εργαζόμενους γονείς είναι να παρακολουθούν τη σχολική κατάσταση και επίδοση των παιδιών τους και να επιβλέπουν τη μόρφωση και την εκπαίδευσή τους, που είναι συγχρόνως και καθήκον τους. Η γονική αυτή μέριμνα πρέπει να προσφέρεται και στα παιδιά μικρής σχολικής ηλικίας και ιδιαίτερα στα νήπια που φοιτούν στο νηπιαγωγείο»…

Περαιτέρω στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι:

«Επίσης, δεδομένου ότι η ανωτέρω διάταξη έχει οριζόντια εφαρμογή σε όλους τους εργαζόμενους, χωρίς εξαιρέσεις, και σύμφωνα με τις επιταγές της  Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ( Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK ), η οποία προβλέπει ατομικά δικαιώματα για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για κάθε εργαζόμενο ο οποίος έχει εργασιακή σχέση προσδιοριζόμενη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή / και πρακτική, την άδεια αυτή δικαιούνται, ως διευκόλυνση, και όσοι εργάζονται κατά τις απογευματινές ώρες ή κατά τη νύχτα, ανεξάρτητα από το εάν ο χρόνος εργασίας τους συμπίπτει με το χρόνο επίσκεψής τους στο σχολείο.

Διευκρινίζουμε ότι η ευχέρεια χορήγησης της άδειας αυτής σε ώρες, σημαίνει ότι διατηρείται το δικαίωμα του εργαζόμενου, αθροίζοντας τις ώρες αυτές, να εξαντλήσει το συνολικό αριθμό των ημερών που δικαιούται για κάθε παιδί.

Επίσης, στο ανωτέρω πλαίσιο, η εν λόγω άδεια μπορεί να χορηγείται κατά την ημέρα του Αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας του σχολείου και για την επίδοση των παιδιών του , τη συμπεριφορά́, την ένταξη του παιδιού́ στην σχολική́ μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά́, ζητήματα που είναι επίσης πολύ́ σημαντικά́ για την ψυχοκοινωνική́ του ανάπτυξη και υγεία.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η χορήγηση της άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών δεν υπόκειται σε περαιτέρω ειδικούς περιορισμούς οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο χορηγείται και ότι έχει σαν βάση την καλή πίστη μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όπως και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη».

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Α. Πότε και πώς χορηγείται άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνων εργαζομένων με πλήρη ή μερική απασχόληση, εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή άτομα με σύμβαση ή σχέση εργασίας με εταιρεία προσωρινής απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα. Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας

Η άδεια για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης προβλέπεται και από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009.

- Η ως άνω άδεια πρέπει να χορηγείται πάντοτε τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από 1 εργάσιμη ημέρα κάθε φορά.

- Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. 

- Η άδεια αυτή χορηγείται στον εργαζόμενο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι έξω από το σπίτι, είναι άδεια με αποδοχές  και χορηγείται άσχετα με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρηση.

- Επιπλέον, η εν λόγω άδεια χορηγείται στον εργαζόμενο γονέα, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για πλήρως ή μερικώς απασχολούμενο. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 20 παρ. 5 του νόμου 3896/2010 η παραπάνω άδεια απουσίας επεκτάθηκε και στους μερικώς απασχολούμενους. Επομένως η ως άδεια ισχύει και για τους μερικώς απασχολούμενους. Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο. 

- Η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που δίνονται στους εργαζόμενους.

Ν. 4808/2021, άρθρο 38, (ΦΕΚ Α’ 101/19.6.2021) :

- δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των παιδιών δηλαδή άδεια για την ενημέρωση τους για τη σχολική τους επίδοση και εν γένει την παρουσία τους στο σχολείο είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ΑΥΤΟΝΟΜΑ για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης

- η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

- η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια (άρθρο 4 ΕΓΣΣΕ 2008)

- η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται στους εργαζόμενους

- οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα

- εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν και ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους για πόσο χρόνο ο καθένας θα κάνει χρήση της άδειας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις 4 ημέρες συνολικά και για τους δύο (2) γονείς

- η εργοδοτική πλευρά υποχρεούται να παρέχει στους εργαζομένους της τις σχετικές βεβαιώσεις

- εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές

- στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει επίσης και το Νηπιαγωγείο και ο Κρατικός Παιδικός Σταθμός, ο οποίος εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου, η φοίτηση στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία 4 ετών.

Την συγκεκριμένη άδεια δικαιούνται επίσης και οι γονείς παιδιών με αναπηρίες, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, ( δηλαδή το παραπάνω χρονικό όριο ως προς την ηλικία του τέκνου (18 έτη) δεν ισχύει), που φοιτούν σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένα και παρακολουθούν προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες και ειδικά εκπαιδευτήρια.

Ν. 4808/2021, άρθρο 45, (ΦΕΚ Α’ 101/19.6.2021)

Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι γονείς, πατέρας και μητέρα, απολαμβάνουν με το νέο εργασιακό νόμο ακριβώς την ίδια προστασία για μεγαλύτερο, όμως, χρονικό εύρος, δηλαδή, αφενός μέχρι και την ηλικία των 18 ετών του τέκνου τους , ( πριν το ν. 4808/2021, άρθρο 38 η εν λόγω άδεια ίσχυε για τέκνα ηλικίας έως 16 ετών) και αφετέρου ανεξαρτήτως της ηλικίας τους για τα τέκνα με ειδικές ανάγκες.

Β. Τι ισχύει για την άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνων ΜΟΝΙΜΩΝ εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα (περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών), τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς

Άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης ΑΥΤΟΝΟΜΑ για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, μονίμων εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα

Κατά το άρθρο 6 του ΠΔ 193/1988 (Α 84):

Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνων καθορίζεται ως εξής « Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που έχουν τέκνα, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, για να επισκεφθούν το εκπαιδευτικό ίδρυμα του κάθε ανηλίκου τέκνου τους και να ενημερωθούν για την επίδοση τους.

- Για παρακολούθηση της σχολικής προόδου ενός (1) τέκνου μέχρι την συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος.

- Για παρακολούθηση της σχολικής προόδου (2) τέκνων και άνω μέχρι την συμπλήρωση πέντε (5) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος.

-  Σε περίπτωση που τα (2) και άνω τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε σχολεία διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας δηλαδή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για παρακολούθηση της σχολικής προόδου τους μέχρι την συμπλήρωση έξι (6) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος.

- Η άδεια χορηγείται στο γονέα-υπάλληλο ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι.

- Η εν λόγω άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές και ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. 

- Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς. 

- Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.

Ν. 4808/2021, άρθρο 45, (ΦΕΚ Α’ 101/19.6.2021)

Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως.

- Η άδεια δεν χορηγείται στο γονέα-υπάλληλο μετά την ενηλικίωση του τέκνου του.

Γ. Τι ισχύει για την άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνων, ΑΥΤΟΝΟΜΑ για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, εργαζομένων ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ στο Δημόσιο τομέα (περιλαμβανομένων και των ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ εκπαιδευτικών), τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 47 του ν.4674/2020 στο άρθρο 23 του Π.Δ. 410/1988 προστίθενται εδάφια, σύμφωνα με τα οποία ειδικά για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ β΄ βαθμού και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών για τη διευκόλυνση παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους, ισχύουν αναλόγως τα αντίστοιχα οριζόμενα για τους μόνιμους και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους.

Ειδικότερα, για την άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/20561/9-8-2007 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου των τέκνων τους» (1613 Β’), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 53 παρ. 7 του ΥΚ (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53/ 1262 /οικ.23684/10-9-2007 εγκύκλιος).

- Έτσι, σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση για τους συγκεκριμένους  εργαζόμενους για την άδεια παρακολούθησης της σχολικής προόδου των τέκνων τους ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΣΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ παραπάνω για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ εργαζομένους στο Δημόσιο τομέα (περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών), τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα ή στο Δημόσιο τομέα σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγείται στον εργαζόμενο γονέα που έχει την επιμέλεια του τέκνου. 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 05 Γαλλικής γλώσσας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Νέες Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση και στην στέγη Γραμμάτων και τεχνών

Γεωργία - Βιασμός: Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες με τις μελανιές στο σώμα της (εικόνες)

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

ΟΑΕΔ: Ζητείται Program Officer στη Μάλτα με μισθό 25.589 ευρώ - Δείτε όλες τις θέσεις για ελληνόφωνους

Ο ΟΑΕΔ ανάρτησε σήμερα, Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, μία νέα αγγελία εργασίας για την Μάλτα. Σύμφωνα με την...

ΟΑΕΔ: Ζητείται Program Officer στη Μάλτα με μισθό 25.589 ευρώ - Δείτε όλες τις θέσεις για ελληνόφωνους
argyroupoli
Αργυρούπολη: Στη φυλακή ο 46χρονος για το βάναυσο ξυλοδαρμό της συντρόφου του
Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο 46χρονος για τον ανηλεή ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αργυρούπολη- Επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα
Αργυρούπολη: Στη φυλακή ο 46χρονος για το βάναυσο ξυλοδαρμό της συντρόφου του
Λαμία: Χωρίς προσωπικό καθαριότητας δημοτικό σχολείο μεσούσης της πανδημίας
Οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για την απουσία καθαρίστριας μεσούσης της πανδημίας, χαρακτηρίζοντας ανεπίτρεπτο το γεγονός
Λαμία: Χωρίς προσωπικό καθαριότητας δημοτικό σχολείο μεσούσης της πανδημίας
Σχολεία: Στο ωρολόγιο πρόγραμμα σχέδια δράσης για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων τηλεκπαίδευσης
Οδηγό για την ένταξη στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχεδίων δράσης για τη χρήση του εργαλείου...
Σχολεία: Στο ωρολόγιο πρόγραμμα σχέδια δράσης για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων τηλεκπαίδευσης