Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Κριτήρια απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών
Το ΦΕΚ με την απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Αναλυτικά η απόφαση:

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων που αναγράφονται στο άρθρο 2, με δύο (2) τουλάχιστον χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών.

2. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση για μια περιφέρεια και μέχρι τρία(3) Σ.Δ.Ε. ή εκτός έδρας Τμήματα της ίδιας Περιφέρειας, με σειρά προτίμησης. O χρόνος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, καθορίζονται στην σχετική πρόσκληση.

Η αίτηση κοινοποιείται με μέριμνα των υποψηφίων στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.

3. Εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπαιδευτικοί οι οποίοι: α) διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α’ 80), β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης ή υπηρετούν σε θέσεις με θητεία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση, γ) έχουν ήδη αποσπαστεί για το σχολικό έτος, το οποίο αφορά η πρόσκληση, σε σχολικές μονάδες, υπηρεσίες ή φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ., δ) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους τα πέντε (5) τελευταία έτη, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο (εκτός αν η ανάκληση οφειλόταν σε υπηρεσιακές ανάγκες ή σε σοβαρούς λόγους υγείας).

Γραμματισμοί και ειδικότητες μονίμων εκπαιδευτικών

Οι υποψήφιοι/ες προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες διδακτικού έργου στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε., με σειρά προτεραιότητας ως προς τους γραμματισμούς, ως ακολούθως:

fek 1

Κριτήρια και μοριοδότηση μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες ανά Περιφέρεια και ανά Σ.Δ.Ε. γίνεται βάσει των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης, που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

fek 2

Διαδικασία μοριοδότησης

1. Ο έλεγχος των φακέλων των υποψηφίων διενεργείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, διοικητικούς ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Έργο
της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση, η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, η μοριοδότηση των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3 και η σύνταξη των προσωρινών αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σ.Δ.Ε. ανά Περιφέρεια και ανά γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι αναρτώνται στον ιστότοπο που ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Ενστάσεις επί της μοριοδότησης υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών(03)εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων στον ιστότοπο που καθορίζεται στη σχετική πρόσκληση και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης και τουλάχιστον έναν Προϊστάμενο Τμήματος αυτής, ως Πρόεδρο.

Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι η εξέταση κάθε είδους ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και η έκδοση
οριστικής απόφασης επ’ αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, συντάσσονται από την επιτροπή της παρ. 1 και αναρτώνται στον ιστότοπο που ορίζεται στην πρόσκληση οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σ.Δ.Ε. ανά Περιφέρεια και ανά γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι ισχύουν για ένα σχολικό έτος.

3. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης έχουν δικαίωμα εντός τριών(3) ημερών από την ανάρτησή τους να δηλώσουν εγγράφως (με υπεύθυνη δήλωση), εάν επιθυμούν να εξαιρεθούν από αυτούς. Όσοι υποψήφιοι δεν αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, εφόσον προκύψει κενούμενη θέση στα Σ.Δ.Ε. επιλογής τους, μέσα στο διάστημα ισχύος των οριστικών πινάκων.

Διαδικασία επιλογής και απόσπασης

1. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης απόσπασης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών. Οι θέσεις πληρούνται σύμφωνα με τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας των γραμματισμών (σε Α’ και Β’ ανάθεση), όπως ορίζεται στο άρθρο 2, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού μορίων των υποψηφίων. Με την ίδια σειρά προτεραιότητας καλύπτονται τα κενά των γραμματισμών στα εκτός έδρας Τμήματα.

2. Στις περιπτώσεις που ένας γραμματισμός δύναται να ανατεθεί, ως Α’ ανάθεση, σε περισσότερες από μία ειδικότητες εκπαιδευτικών, επιλέγεται ο/η εκπαιδευτικός με τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό μορίων. Ομοίως και για την περίπτωση της Β’ ανάθεσης.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος που υπερέχει στο κριτήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο παραπάνω κριτήριο, προηγείται ο υποψήφιος που υπερέχει στο κριτήριο «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ». Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σε αυτό, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών και έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων. Ο ακριβής τόπος και χρόνος της κλήρωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., είκοσι τέσσερις(24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.

4. Ο αριθμός των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τον αριθμό των τμημάτων σε κάθε Σ.Δ.Ε. και τις ανάγκες κάθε σχολείου. Οι αποσπάσεις έχουν ισχύ για ένα σχολικό έτος. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης δεν γίνεται δεκτή, παρά μόνο για απολύτως σοβαρούς λόγους, που τεκμηριώνονται. Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

Τελική διάταξη

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Κ1/74940/2020 υπουργική απόφαση «Κριτήρια και διαδικασία για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (Β’ 2491)

Ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Αυτό είναι το νέο μήνυμα του efood στους διανομείς μετά τον σάλο

Σχολεία: Πόσοι μαθητές έχουν εμβολιαστεί - Πόσα είναι τα κρούσματα

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών που μπορείτε να την πάρετε μέσα σε λίγες μέρες ΜΕ ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ Ανάγνωση και Ακρόαση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

panellinies panelladikes
Τα θέματα των επαναληπτικών πανελλαδικών στον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
Αναλυτικά τα σημερινά θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 στον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
Τα θέματα των επαναληπτικών πανελλαδικών στον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
Εκφοβισμός για την αξιολόγηση. Στις τρεις εγκυκλίους η μία δώρο.
«Μια πολιτική ηγεσία που επενδύει στον εκβιασμό δεν είναι ηγεσία. Είναι καλομαθημένοι γιάπηδες που φοβούνται περισσότερο από εμάς. Ας βγάλουν λοιπόν...
Εκφοβισμός για την αξιολόγηση. Στις τρεις εγκυκλίους η μία δώρο.