golearn-engl_970-250
Thumbnail
Αναλυτική ενημέρωση για όσα ισχύουν σχετικά με την ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης ή μη ανάληψη υπηρεσίας μετά από μετάταξη ή απόσπαση

Ενημερωτική εγκύκλιο σχετικά με την ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης ή μη ανάληψη υπηρεσίας μετά από μετάταξη ή απόσπαση εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Πιο αναλυτικά, αναφέρεται:

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων που δέχεται η Υπηρεσία μας σχετικά με την ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης ή τη μη ανάληψη υπηρεσίας σε περίπτωση μετάταξης ή απόσπασης, σας παραπέμπουμε στην ως άνω σχετική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και συγκεκριμένα στην παράγραφο Δ. Ολοκλήρωση της μετακίνησης του υπαλλήλου μέσω του ΕΣΚ, όπου αναφέρονται τα εξής:

«Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, αντικαθίστανται με την παρ. 4 του άρ. 27 του ν. 4807/2021 ως εξής:

«4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει εντός τριών (3) ημερών τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του, καλώντας τους να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης μετάταξης ή απόσπασης, εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο στάδιο τηςδιαδικασίας. Σε περίπτωση που εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση ο υποψήφιος παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το τριμελές όργανο του άρθρου 7 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα σύμφωνα με το πρακτικό επιλογής της παρ.

3. Κατόπιν, η πράξη μετάταξης ή απόσπασηςεκδίδεται αμελλητί από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής και κοινοποιείται επίσης αμελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση. Σε περίπτωση απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου από ΚΕΠ η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση, διάστημα εντός του οποίου ο οικείος Δήμαρχος μεριμνά για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης, προκειμένου να μην μειωθεί ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων. Αν υπάλληλος παραβεί την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της ως άνω κατά περίπτωση προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας ή η απόφαση μετακίνησης ανακληθεί, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της παρόδου δύο (2) ετών από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7.».

Με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στις προαναφερόμενες διατάξεις επιδιώκεται να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των υπαλλήλων που μετέχουν στην κινητικότητα καθώς από τα πραγματικά περιστατικά που τίθενται υπόψη μας από την εφαρμογή μέχρι στιγμής των διατάξεων της κινητικότητας παρατηρούνται τα εξής:

1. Υπάλληλοι, οι οποίοι αν και έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση και έχει ολοκληρωθεί και η έκδοση ή η δημοσίευση της σχετικής πράξης, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στον νέο φορέα, ως υποχρεούνται, με αποτέλεσμα οι ανάγκες του φορέα να μην εξυπηρετούνται ή να θίγονται τελικά τα δικαιώματα του επόμενου επικρατέστερου στη σειρά υποψήφιου, ο οποίος θα εδύνατο να καταλάβει τη θέση.

2. Υπάλληλοι, οι οποίοι μετά την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα τους θέση, αιτούνται την ανάκληση της πράξης απόσπασης ή μετάταξης.

Βάσει των ανωτέρω και εφόσον πρόκειται για ανάκληση νόμιμης πράξης, προβλέπεται πλέον ότι στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος αυτός δεν δύναται να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της παρόδου δύο (2) ετών από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016. Ως εκ τούτου κατά την διαδικασία με οποιαδήποτε διάταξη- γενική ή ειδική- απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου, για τον οποίο συντρέχει το ως άνω κώλυμα, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να ελέγχεται με ευθύνη του αρμοδίου προς έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων οργάνου ή του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής πράξης απόσπασης ή μετάταξης.

Επιπλέον, η αρχή της δημοσιότητας που διέπει το ΕΣΚ (ανάρτηση ψηφιακών οργανογραμμάτων, δημοσιότητα των θέσεων, ανάρτηση των σχετικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας), σε συνδυασμό με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί προς όλες τις υπηρεσίες και τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, δεν δύνανται να στοιχειοθετήσουν σε καμία περίπτωση πλάνη για την ανάκληση νόμιμης πράξης μετακίνησης μέσω του ΕΣΚ. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετεί πλάνη το γεγονός ότι η Υπηρεσία μετακινεί τον υπάλληλο σε θέση άλληαπό αυτήν για την οποία αρχικώς επελέγη μέσω της κινητικότητας, καθώς δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον ίδιο τον υπάλληλο, υποχρέωση παραμονής στην ίδια θέση.

Σημειώνεται εδώ ότι η μη ανάληψη υπηρεσίας του υπαλλήλου στο νέο φορέα δύναται να στοιχειοθετήσει πειθαρχική ευθύνη του υπαλλήλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατάσσονται ή αποσπώνται, είτε δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, είτε μετά την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα τους θέση, αιτούνται την ανάκληση της πράξης απόσπασης ή μετάταξης.

Το έγγραφο της εγκυκλίου εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Χαλάνδρι: Πέθανε 8χρονη από θερμοπληξία μέσα σε αμάξι

Αιτήσεις για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους ΕΔΩ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Η φαιντανύλη θερίζει τη νεολαία στις ΗΠΑ - 50 φορές πιο ισχυρό από ηρωίνη
Πάνω από 80.000 άνθρωποι πέθαναν από υπερβολική δόση οπιοειδών την περασμένη χρονιά, στην πλειονότητά τους από συνθετικές ουσίες, όπως η φαιντανύλη
Η φαιντανύλη θερίζει τη νεολαία στις ΗΠΑ - 50 φορές πιο ισχυρό από ηρωίνη
Ασύλληπτη τραγωδία στο Χαλάνδρι: Κοριτσάκι πέθανε από θερμοπληξία μέσα σε ΙΧ
Τραγωδία χθες το απόγευμα στο Χαλάνδρι, όπου ένα κοριτσάκι 8 ετών βρήκε φρικτό θάνατο μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, πιθανόν από θερμοπληξία. Το τραγικό...
Ασύλληπτη τραγωδία στο Χαλάνδρι: Κοριτσάκι πέθανε από θερμοπληξία μέσα σε ΙΧ