Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Thumbnail
Ζητήματα νομιμότητας της διάταξης του Άρθρου 33 παρ.6 του νομοσχεδίου για την αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η οποία εφαρμόζεται και στους/στις Διευθυντές/ντριες  Σχολικών Μονάδων, κατά ρητή παραπομπή της στο άρθρο 37 παρ. 9 του ίδιου νομοσχεδίου που αφορά τους/τις ανωτέρω Διευθυντές/ντριες, προβλέπεται ότι  προκειμένου να μοριοδοτηθούν οι τίτλοι σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα) οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, καθώς και η γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, θα πρέπει οι κάτοχοι των τίτλων αυτών να εξεταστούν προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον συμβουλίου επιλογής, ως προς τη γνώση της γλώσσας αυτής, στο οποίο, αναλόγως του στελέχους εκπαίδευσης, θα μετέχει ένα μέλος ΔΕΠ ή ομότιμος καθηγητής ΑΕΙ, ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπος ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή (επιπλέον) ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της αντίστοιχης ειδικότητας (ειδικώς για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων), οι οποίοι θα διενεργούν την εξέταση.

Με την ανωτέρω διάταξη τίθεται ζήτημα αντίθεσής της στις διατάξεις του ν. 3328/2005 περί του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, κατά το μέρος που με τη διάταξη αυτή τίθεται ως πρόσθετο κριτήριο μοριοδότησης για ακαδημαϊκά αναγνωρισμένους αλλοδαπούς τίτλους σπουδών , η προφορική εξέταση από συλλογικό όργανο στο οποίο δεν έχει παρασχεθεί αρμοδιότητα ελέγχου των πιο πάνω αναγνωρισμένων αλλοδαπών τίτλων σπουδών, οι οποίοι, ωστόσο, κατά την ρητή διατύπωση της παραγράφου 2 στοιχ. α΄ και γ΄ του ίδιου άρθρου 33 του νομοσχεδίου, μοριοδοτούνται εφόσον είναι αναγνωρισμένοι από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π τόσο ως προς τον ίδιο τον τίτλο σπουδών όσο και ως προς την αντίστοιχη ξένη γλώσσα, στην οποία αποκτήθηκαν.

 Το πρόσθετο αυτό κριτήριο δεν τίθεται, όμως,  με τις διατάξεις του ν. 3328/2005, στο πεδίο εφαρμογής του οποίου υπάγονται καταρχήν όλοι οι προερχόμενοι από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλοδαποί τίτλοι σπουδών, οι οποίοι, εφόσον αναγνωρισθούν από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μοριοδοτούνται,  και με αποκλειστικά κριτήρια αξιολόγησης και περαιτέρω μοριοδότησης την «ισοτιμία» τους (δηλαδή αν αποκτήθηκαν με διαδικασία και ουσιαστικές προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα) ή την «ισοτιμία και αντιστοιχία» τους (δηλαδή αν αντιπροσωπεύουν το ίδιο, κατά βάση, περιεχόμενο γνώσεων, το οποίο αντιπροσωπεύει το πτυχίο του ελληνικού Α.Ε.Ι., προς το οποίο κρίθηκε η ισοτιμία τους), την οποία βεβαιώνει αποκλειστικά και μόνο ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Επίσης, η νέα ρύθμιση έχει  περιεχόμενο, το οποίο συνεπάγεται, από την έναρξη ισχύος της, την, κατ’ ουσίαν, απόρριψη της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των εν λόγω τίτλων σπουδών, από συλλογικό όργανο (συμβούλιο επιλογής), που, όμως, δεν έχει σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση και καθ’ υπέρβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων του, εφόσον αποκλειστικά αρμόδια να αποφαίνονται επί της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα πανεπιστημιακής κατεύθυνσης της αλλοδαπής ή μη είναι τα  όργανα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Περαιτέρω, τίθεται ζήτημα νόμιμης συγκρότησης των οικείων συμβουλίων επιλογής των πιο πάνω στελεχών της εκπαίδευσης, εφόσον σε αυτά καλείται να συμμετάσχει μέλος, που θα διενεργήσει την προφορική εξέταση, δηλαδή, κατ’ ουσίαν ο έλεγχος της μοριοδότησης των παραπάνω αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής θα διενεργείται από το μοναδικό αυτό μέλος, χωρίς να τίθενται το πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία κατά την διενέργεια της προφορικής συνέντευξης, και, μάλιστα, σε γλώσσα που δεν είναι σίγουρο ότι θα κατανοούν και τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου επιλογής, η απόφαση του οποίου λαμβάνεται υπόψη για τη μοριοδότηση ή μη των πιο πάνω  τίτλων σπουδών.

Επίσης, τίθεται ζήτημα αντίθεσης της επίμαχης διάταξης στις αρχές της ισότητας και της ίσης πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις, τις οποίες καθιερώνει το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, που επιβάλλουν την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες, εφόσον θέτει σε άνιση μεταχείριση τους κατόχους νομίμως αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, οι οποίοι κατέστησαν ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών της ημεδαπής,  σε σχέση με τους κατόχους των τελευταίων αυτών τίτλων σπουδών, ήτοι μεταχειρίζεται διαφορετικά πρόσωπα που τελούν υπό τις αυτές συνθήκες, λόγω, ακριβώς, της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους, καθώς επίσης και στην αρχή της αξιοκρατίας, η οποία απορρέει από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία υπαγορεύει, η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα να γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους,  εφόσον η επιχειρούμενη ρύθμιση δεν γίνεται κατά τρόπο απρόσωπο και αντικειμενικό, αφού ρυθμίζονται διαφορετικά οι περιπτώσεις των κατόχων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, ισότιμων με αυτούς που αποκτήθηκαν στην ημεδαπή, αλλά και σε σχέση με τους κατόχους ξενόγλωσσων πιστοποιητικών γενικώς, για τους οποίους δεν προβλέπεται ως πρόσθετο κριτήριο μοριοδότησης του ξενόγλωσσου πιστοποιητικού η προφορική τους εξέταση από μέλος του οικείου συμβουλίου επιλογής.

Τέλος, τίθεται ζήτημα αντίθεσης της επίμαχης διάταξης στις γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, εφόσον έως σήμερα, βάσει ρητής και σαφούς διάταξης νόμου, η οποία, εξάλλου επαναλαμβάνεται και στη νέα διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νομοσχεδίου, οι αναγνωρισμένοι από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής, ως ισότιμοι με αυτούς της ημεδαπής, μοριοδοτούνται κατά την αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης.
 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση - Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ

Μητέρα επιτέθηκε βάναυσα σε εκπαιδευτικό μέσα σε σχολείο

Ο καθηγητής του ΕΠΑΛ που χειροδίκησε σε μαθήτρια και η έκπληκτη κοινή γνώμη

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

astynomia
Απρόκλητη βία κουκουλοφόρων ασφαλιτών σε βάρος πανεπιστημιακού ερευνητή
«Είμαστε από την ασφάλεια και κάνουμε ό,τι θέλουμε» - Απρόκλητη βία και αστυνομική αυθαιρεσία σε βάρος ερευνητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,...
Απρόκλητη βία κουκουλοφόρων ασφαλιτών σε βάρος πανεπιστημιακού ερευνητή
Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για απόπειρα αρπαγής 11χρονης μαθήτριας
Όπως καταγγέλλει η μητέρα της 11χρονης μαθήτριας, αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες ακολούθησε το σχολικό λεωφορείο της κόρης της και δύο άνδρες προσπάθησαν...
Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για απόπειρα αρπαγής 11χρονης μαθήτριας
patrakapnogona epal
Πάτρα: Σύρραξη και καπνογόνα μεταξύ μαθητών σε ΕΠΑΛ - Στο νοσοκομείο 15χρονος
Ένας μαθητής τραυματίστηκε σε ΕΠΑΛ στην Πάτρα όταν μαθητές έριξαν καπνογόνα μέσα στο σχολικό συγκρότημα
Πάτρα: Σύρραξη και καπνογόνα μεταξύ μαθητών σε ΕΠΑΛ - Στο νοσοκομείο 15χρονος
diki pseutogiatrou
Δίκη ψευτογιατρού: Οργή μητέρας θύματος - «Αλήτη, τέρας μου έφαγες το κορίτσι»
Η μητέρα θύματος προσπάθησε να λιντσάρει τον κατηγορούμενο - «Μου έλεγε ότι θα ο καρκίνος θα ξεραίνονταν» κατέθεσε γυναίκα, θύμα του «Dr Kontos»
Δίκη ψευτογιατρού: Οργή μητέρας θύματος - «Αλήτη, τέρας μου έφαγες το κορίτσι»