Βουλή: Τροπολογία για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Τροπολογία για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας κατέθεσε η Νίκη Κεραμέως

Πλήθος αλλαγών και διατάξεων για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) κατέθεσε σε τροπολογία του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Ειδικότερα, η υπουργός Παιδείας προωθεί αλλαγές  στον τρόπο αξιολόγησης των υποψήφιων δικαιούχων, στην επιλογή αξιολογητών, στον ορισμό διευθυντή, ενώ προβλέπεται η θέσπιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Αναλυτικά η τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο ... 

Διατάξεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) - Τροποποίηση του ν. 

4429/2016 

Στον ν. 4429/2016 (Α' 199) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 7 ως εξής: «7. Η αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 31 του ν. 4310/2014 (Α' 258) εφαρμόζεται κατ' αντιστοιχία και στο ΕΛΙΔΕΚ.». 

Επιτροπή Αξιολογητών

2. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 τροποποιείται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: 

«6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων γίνεται από επιτροπή αξιολογητών, αποτελούμενη από πέντε (5) έως είκοσι (20) μέλη. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ανάλογα με το είδος και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει μία δράση ή ένα πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες και τα μέλη επιτροπών αξιολόγησης προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της παραγράφου 11 και έως τη δημιουργία αυτού από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α' 258) και διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Τους εμπειρογνώμονες και την επιτροπή ορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 8. Αν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες ή οι υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης αξιολόγησης, επιτρέπεται, με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες φορολογικοί κάτοικοι της αλλοδαπής, που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Για την αμοιβή των εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις δαπάνες των μετακινήσεών τους, εκτός έδρας, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ' του ν. 4336/2015. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις εκτός έδρας και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών δημοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων.» 3. Στην παρ. 11 του άρθρου 5 προστίθεται περ. γ και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής: «11. α. Για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων του Ιδρύματος δημιουργείται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών - Εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, από το οποίο προέρχονται οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και τα μέλη των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων των παραγράφων 5 και 8 αντιστοίχως, καθώς και οι πιστοποιητές της παραγράφου 3 του άρθρου 4. β. Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και η πιστοποίηση των μελών του Μητρώου της παραγράφου 6 πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη της βουλευτικής Επιτροπής και δύο (2) μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. γ. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού δύναται το Μητρώο της περ. α' να ενοποιηθεί με το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Με την ίδια απόφαση, μετά από γνώμη του EΣΕΤΕΚ, ορίζονται η διαδικασία ενοποίησης των Μητρώων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής των αξιολογητών στο ενοποιημένο Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, σύμφωνα και με το άρθρο 27 του ν. 4310/2014 (Α' 258).» 

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 τροποποιούνται το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Ως μέλη του ΕΣ εκλέγονται προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για το διεθνές έργο και την εμπειρία τους στον αντίστοιχο ως άνω τομέα. Τα ειδικότερα προσόντα των μελών του ΕΣ καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου. Επίσης, η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ είναι ασυμβίβαστη με αυτή του μέλους της Γ.Σ. και του Διευθυντή του Ιδρύματος. Μέλος του ΕΣ δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο ΕΛIΔ.Ε.Κ. ούτε να είναι μέλος επιστημονικής ομάδας που έχει υποβάλει αίτηση.» 

Επιστημονικό συμβούλιο

5. Στην παρ. 9 του άρθρου 8 καταργείται η περ. δ ́ και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής: «9. Το Επιστημονικό Συμβούλιο διοικεί το Ίδρυμα και έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος, με βάση την εθνική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία. β. Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις. γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των τελικών δικαιούχων και εποπτεύει την ορθή λειτουργία τους, με γνώμονα τις αρχές αξιοκρατίας και διαφάνειας. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν δύνανται να μετέχουν στις επιτροπές αυτές. δ. (καταργείται) ε. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. στ. Εισηγείται προς τη ΓΣ συνεργασίες και συμπράξεις του Ιδρύματος με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής. ζ. Εισηγείται προς τον Υπουργό την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. η. Εγκρίνει τη λειτουργία υπηρεσιών και γραφείων του Ιδρύματος σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.» 

6. Στο άρθρο 9 τροποποιούνται οι παρ. 2, 3, 5, 6, 8 και 9, καταργείται η παρ. 4, αντικαθίσταται η περ. θ της παρ. 7, προστίθεται παρ. 10 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 

Διευθυντής

Διευθυντής 1. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος και εμπειρία, διοικητική πείρα και αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα. Τα προσόντα του Διευθυντή εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 2. Ο Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά. Αν κατά τον χρόνο λήξης της θητείας του Διευθυντή δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος, ο υφιστάμενος Διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τον διορισμό του νέου και το αργότερο όχι πέραν των τριών (3) μηνών. Αν δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου Διευθυντή μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου διευθυντή, κατ' εξαίρεση, το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) με απόφαση του αναθέτει προσωρινά στον πρόεδρό του καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων. Αν ο πρόεδρος του ΕΣ για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Διευθυντή του Ιδρύματος ασκούνται από ένα από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, μετά από σχετική απόφασή του. 3. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος επιλέγεται ως ακολούθως: α. Ο αρμόδιος Υπουργός εκδίδει και δημοσιεύει ανοικτή διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Διευθυντή τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας. Η πρόσκληση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής, καθώς επίσης και τη μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της Γενικής Έρευνας και Καινοτομίας και αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστημονικές λίστες ψηφιακά. β. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, επιτροπή κρίσης από επτά (7) επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των επιστημονικών πεδίων του Ιδρύματος και επαρκή εθνική και διεθνή εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται ως εξής: τα πέντε (5) μέλη σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. γ ́ και τα δύο (2) μέλη σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. δ'. γ. Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της περ. β', το Επιστημονικό Συμβούλιο προτείνει στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) υποψηφίων κριτών, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή. Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι κριτές μπορούν να προέρχονται και από τα μέλη, είτε του Επιστημονικού Συμβουλίου, είτε της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος. Το ΕΣΕΤΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών, το ΕΣΕΤΕΚ προτείνει τα μέλη του καταλόγου. Από τον κατάλογο μελών που προτείνει το ΕΣΕΤΕΚ, ο αρμόδιος Υπουργός επιλέγει και ορίζει πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους. δ. Το Επιστημονικό Συμβούλιο, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή, επιλέγει δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης, τα οποία μπορεί να προέρχονται και από τα μέλη είτε του Επιστημονικού Συμβουλίου, είτε της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος. Αν παρέλθει άπρακτο το ως άνω χρονικό διάστημα εντός του οποίου το Επιστημονικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει τα ως άνω μέλη ή αν οριστούν λιγότερα από τα προβλεπόμενα, το ΕΣΕΤΕΚ ορίζει τα δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους ή όσα μέλη ελλείπουν, από τον κατάλογο της περ. γ'. ε. Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κρίσης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κρίσης αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη του απελθόντα Διευθυντή, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Σε περίπτωση που ο απελθών Διευθυντής είναι εκ νέου υποψήφιος, δεν εκφράζεται γνώμη από αυτόν. Η ανωτέρω γνώμη εκφράζεται, όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. στ. Ο αρμόδιος Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως Διευθυντή του Ιδρύματος τον πρώτο στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του από τον συγκεκριμένο υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Ο Διευθυντής συνάπτει σύμβαση ορισμένου χρόνου ή αν είναι δημόσιος υπάλληλος, ανατίθενται σε αυτόν τα καθήκοντα του Διευθυντή. 4. (Καταργείται) 5. Ο αρμόδιος Υπουργός μπορεί να παύσει, με απόφαση του, τον Διευθυντή του Ιδρύματος, για λόγους αδυναμίας ή ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου ή πρόταση έξι (6) εκ των μελών του. 6. Η ιδιότητα του Διευθυντή του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη: α. Με την ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. ή του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. β. Με την ιδιότητα του δικαιούχου χρηματοδότησης του Ιδρύματος. γ. Με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου, του αντιδημάρχου, του περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου. Αν ο Διευθυντής είναι Καθηγητής ΑΕΙ ή ερευνητής ερευνητικού κέντρου, αναστέλλονται τα καθήκοντά του για όλη τη διάρκεια της θητείας του. 7. Ο Διευθυντής υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύματος που έχει αποφασίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο. Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Προΐσταται των υπηρεσιών του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του και είναι διατάκτης όλων των δαπανών του. β. Συντάσσει και δημοσιεύει τις προκηρύξεις για τις δράσεις που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και τις αποφάσεις του ΕΣ. γ. Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του Ιδρύματος. δ. Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της Γ.Σ. και του ΕΣ σε έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε μέσω του Προέδρου του εκάστοτε συλλογικού οργάνου και μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις τους. 

ε. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στο ΕΣ και εν συνεχεία, προς έγκριση, στη ΓΣ. στ. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης για το Ίδρυμα. ζ. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως. η. Εκδίδει τις αποφάσεις χρηματοδότησης, μετά την αξιολόγηση από τις οικείες επιτροπές. θ. Αποφασίζει έκτακτους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους των δράσεων που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα και συγκροτεί τα όργανα διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου για την εκτέλεση των συγκεκριμένων πράξεων. ι. Εισηγείται προς το Επιστημονικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση συνεργασίες και συμπράξεις του ΕΛΙΔΕΚ με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 8. Ο Διευθυντής μπορεί να μεταβιβάσει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά αρμοδιοτήτων του σε υπάλληλο του Ιδρύματος, καθώς και το δικαίωμα να υπογράφει με εντολή του. Αν για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει ο Διευθυντής ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον πρόεδρο του ΕΣ ή από κάποιο μέλος του. 9. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι ως άνω αποδοχές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. 10. Ο Διευθυντής υποβάλλει στο μέσον και κατά τη λήξη της θητείας του, στο ΕΣ και στον αρμόδιο Υπουργό έκθεση πεπραγμένων της θητείας του. Ταυτόχρονα με την έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται στο ΕΣ και στον Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας του Διευθυντή. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ιδρύματος με μυστική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Εσωτερικό του Κανονισμό ή, εφόσον δεν έχει ακόμα εγκριθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παρέλευση του μέσου της θητείας του, παύεται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο πρόεδρος του ΕΣ του Ιδρύματος μέχρι τον διορισμό νέου Διευθυντή. Με απόφαση του αρμοδίου Υπο εκδίδεται προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή που παύθηκε. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της θητείας του, κωλύεται να υποβάλει την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία στην ίδια θέση. Τυχόν υποψηφιότητα που έχει ήδη υποβληθεί δεν λαμβάνεται υπόψη από την ειδική επιτροπή κριτών.» 

7. Η παρ. 2 του άρθρου 11 τροποποιείται και το άρθρο 11 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 11 Σύγκρουση συμφερόντων, απόρρητο 1. Τα μέλη των οργάνων και το προσωπικό του ιδρύματος αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλη του Ιδρύματος έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα των μελών του Ιδρύματος νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ των ιδίων, των οικογενειών 

τους ή άλλων συγγενών τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Επίσης, τα μέλη της Γ.Σ., του ΕΣ και το προσωπικό του Ιδρύματος έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις υποθέσεις του Ιδρύματος και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Τα θέματα της παρούσας παραγράφου εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ιδρύματος. 2. Τυχόν παράβαση της παρ. 1 από μέλος της Γ.Σ., του ΕΣ, από τον Διευθυντή ή από το προσωπικό του Ιδρύματος συνιστά σοβαρό παράπτωμα και λόγο παύσης από τη θέση του.» 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

8. Στο άρθρο 12 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, καταργείται η περ. γ του δεύτερου εδαφίου, τροποποιείται η περ. ε και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 12 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα ακόλουθα θέματα, καθώς και όσα προβλέπονται στον παρόντα νόμο: α. οι αρμοδιότητες των οργάνων του Ιδρύματος, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας τους, β. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δημοσίευσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών της Γενικής Συνέλευσης, του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή. γ. (καταργείται) δ. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, ε. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής και η διαδικασία διορισμού του, στ. ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και εχεμύθειας των μελών των οργάνων του Ιδρύματος και των υπαλλήλων αυτού, ζ. η διαδικασία παύσης μελών της Γ.Σ., του ΕΣ και του Διευθυντή από τα καθήκοντά τους, η. η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύματος, θ. η κατανομή των αρμοδιοτήτων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, ι. ο κατά κλάδο και ειδικότητα αριθμός των θέσεων του προσωπικού, ια. η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και πρόσληψης του προσωπικού που εργάζονται με συμβάσεις έργου, εργασίας ορισμένου χρόνου και έμμισθης εντολής, ιβ. οι ειδικότερες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και τα πειθαρχικά όργανα, καθώς και ο τρόπος επιβολής των πειθαρχικών ποινών, ιγ. οι λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος, ιδ. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δημοσίευσης των προκηρύξεων για τα ερευνητικά έργα, τις υποτροφίες και τις λοιπές δράσεις του Ιδρύματος, ιε. η διαδικασία και τα ειδικότερα στάδια της αξιολόγησης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων χρηματοδότησης, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και ο τρόπος συγκρότησης των επιτροπών αξιολόγησης, ιστ. η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων χρηματοδότησης και ο τρόπος συγκρότησης της επιτροπής ενστάσεων, 

ιζ. οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων των δαπανών των δικαιούχων χρηματοδοτήσεων, καθώς και αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ιη. τα όργανα, η διαδικασία κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό πεπραγμένων, ιθ, η δημιουργία αποθετηρίου αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων και λοιπών δράσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα, Κ. η διαδικασία αξιολόγησης των οργάνων και του προσωπικού του Ιδρύματος, κα. κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση του Ιδρύματος και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και την εκπλήρωση του σκοπού του.» 

9. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 13 

Μεταβατική διάταξη Η θητεία των υφισταμένων Αναπληρωτών Διευθυντών του Ιδρύματος λήγει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες προ; της δημοσίευσης του παρόντος διατάξεις.» 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021

Αναλυτικά η τροπολογία ΕΔΩ

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κόβουν Μισθούς Εκπαιδευτικών που δεν κάνουν τα Selft Tests - Πειθαρχικό για τους διευθυντές

Πανελλαδικές 2021 - Myshcool: Σήμερα οι κωδικοί υποψηφίων

Έως 11 Ιουνίου η παράταση σχολικού έτους χωρίς προαγωγικές εξετάσεις

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΩΣ C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς των Αγίων Αναργύρων
Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς των Αγίων Αναργύρων
Προσλήψεις στους νηπιακούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς των Αγίων Αναργύρων
Πρότυπα-Πειραματικά: Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης
Πρότυπα-Πειραματικά: Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης
Σε ποιες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα ή κατά προτεραιότητα - εξειδικεύεται ο τρόπος τοποθέτησης κατά...
Πρότυπα-Πειραματικά: Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης
Πανελλήνιες 2021: Οι βάσεις εισαγωγής στις Σχολές Ψυχολογίας
Πανελλήνιες 2021: Οι βάσεις εισαγωγής στις Σχολές Ψυχολογίας
Λιγότερο από δύο μήνες μας χωρίζουν πλέον από την διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων και το άγχος των υποψηφίων κορυφώνεται - Πώς όμως...
Πανελλήνιες 2021: Οι βάσεις εισαγωγής στις Σχολές Ψυχολογίας
Πανεπιστήμια και διεθνείς κολοσσοί θα συμμετέχουν πλέον στην κατάρτιση
Πανεπιστήμια και διεθνείς κολοσσοί θα συμμετέχουν πλέον στην κατάρτιση
«Σε αυτή την προσπάθεια θα συνεργαστούμε με το Υπουργείο Παιδείας, τα Πανεπιστήμια και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Πανεπιστημίων έτσι ώστε να...
Πανεπιστήμια και διεθνείς κολοσσοί θα συμμετέχουν πλέον στην κατάρτιση