Αυτονόμηση των σχολικών μονάδων και ενίσχυση της αξιολόγησης προτείνει η επιτροπή Πισσαρίδη
Αυτονομία των σχολικών μονάδων, ενίσχυση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολείων, μεγαλύτερη ευελιξία και εξωστρέφεια για τα ΑΕΙ προτείνει, μεταξύ άλλων, η επιτροπή Πισσαρίδη

Το πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια επιχειρεί να ορίσει η Επιτροπή με επικεφαλής τον Νομπελίστα οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη.

Μέλη της επιτροπής αποτελούν καθηγητές όπως ο Δημήτρης Βαγιάνος, Νίκος Βέττας, Κώστας Μαγήρ κ.α, ενώ το έργο της Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητο και θα λειτουργήσει ως εισήγηση και πλαίσιο προτάσεων, με την κυβέρνηση να λαμβάνει τις αποφάσεις για το Αναπτυξιακό Πλαίσιο και τις νομοθετικές ενέργειες που απαιτούνται να ληφθούν.

Ένα προσχέδιο της έκθεσης έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ενώ η τελική πρόταση αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Στις σελίδες της έκθεσης ορίζεται και ορισμένο πλαίσιο προτασεων για την εκπαίδευση και το alfavita.gr καταγράφει τα κυριώτερα σημεία.

Η έκθεση ξεκινά με την διαπίστωση πως η Ελλάδα  κατατάσσεται στην τέταρτη χαμηλότερη θέση μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ όσον αφορά τις δαπάνες για την Παιδεία (ποσοστό 3,9% του ΑΕΠ).

Παράλληλα, οι  δαπάνες για τη δημόσια εκπαίδευση είναι πρωτίστως «τρέχουσες» (κυρίως μισθοί) και σε πολύ
μικρότερο βαθμό «κεφαλαίου» (επενδύσεις). 

Τα αποτελέσματα των Ελλήνων μαθητών σε διεθνείς συγκρίσεις κρίνονται από την Επιτροπή ως «διαχρονικά απογοητευτικά», όπως αποδεικνύουν οι εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις των λλήνων μαθητών  στο Πρόγραμμα
PISA (Program for International Student Assessment) του ΟΟΣΑ το 2018.

Επιπλέον, η Επιτροπή κρίνει το εκπαιδευτικό σύστημα ως «εξαιρετικά συγκεντρωτικό» ως προς τα δομικά και οργανωτικά του χαρακτηριστικά.

Η επιτροπή, βάσει των εισαγωγικών παρατηρήσεων, προχωράει σε ένα πλαίσιο προτάσεων για αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης:

Αυτονόμηση των σχολικών μονάδων και αξιολόγηση

Προτείνεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στις επιμέρους εκπαιδευτικές μονάδες, ενώ ενισχυμένες αρμοδιότητες πρέπει να αποκτήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως, αυτή η ενίσχυση της διοίκησης των μονάδων πρέπει να συνοδεύεται από αξιολόγηση τόσο εσωτερική, όσο και εξωτερική. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι διαδικασία συνεχής που να αποβλέπει στη βελτίωση της απόδοσης τόσο των επιμέρους μονάδων όσο και του συστήματος συνολικά, και θα πρέπει να συνδεθεί με κάποια μορφή παροχής θετικών ή αρνητικών κινήτρων. 

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με τρόπο που να λαμβάνει καθαρά υπόψη την αρχική επίδοση των μαθητών και το οικογενειακό και κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον το οποίο εξυπηρετεί το κάθε σχολείο.  

Εκτός της αξιολόγησης προσωπικού και επιμέρους εκπαιδευτικών μονάδων, η επιτροπή προκρίνει ως αναγκαία και την τακτική αξιολόγηση των δομών και των λειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά. Στο ίδιο πλαίσιο, κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας η αξιοκρατική ανάδειξη των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης, με διαδικασίες ανεξάρτητες, αδιάβλητες και με βάση ουσιαστικά ποιοτικά κριτήρια. 

Αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών

Η επιτροπή εισηγείται την αναδιοργάνωση της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και τη συνεχή τους επιμόρφωση. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας η αναμόρφωση της αρχικής τους εκπαίδευσης, κατά προτίμηση σε δεύτερο κύκλο σπουδών που να καταλήγει σε
αναβαθμισμένο πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων

Η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων διδασκόντων και διδασκόμενων μπορεί να σχετίζεται τόσο με την εισαγωγή νέων μαθημάτων όσο και με τη μερική αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας υφισταμένων μαθημάτων. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ενταχθεί σε μια συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των δεξιοτήτων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) των μαθητών, σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Η συνδυαστική χρήση αυτών των δεξιοτήτων θεωρείται απαραίτητη στο μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον της οικονομίας και είναι ένας τομέας που η Ελλάδα υστερεί σημαντικά, σύμφωνα με την επιτροπή.

Ενίσχυση της προσχολικής αγωγής

Η επιτροπή προτείνει την  επέκταση των υποδομών και του εξοπλισμού για την παιδική φροντίδα και την
προσχολική εκπαίδευση, την αναμόρφωση και αναβάθμιση της αρχικής και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των βρεφονηπιοκόμων και νηπιαγωγών – πιθανότατα στη βάση νέου πλαισίου γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων – αλλά και την επέκταση της συμμετοχής παιδιών και νηπίων στις δομές φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης. 

Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Η επιτροπή προτείνει την ενίσχυση των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ) σε  στενή συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με τους κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές κοινωνίες. Εκτός της ριζικής ανανέωσης και αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών και αναβάθμισης της υλικοτεχνικής τους υποδομής, θα μπορούσε να
εξετασθεί η ίδρυση δικτύου πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων, η στήριξη και επέκταση της μαθητείας στα ΕΠΑΛ, η επέκταση του δικτύου των ΙΕΚ αλλά και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων αυτών των βαθμίδων - κυρίως των ΙΕΚ - για την ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. επιλογή ειδικοτήτων).

Ευελιξία των ΑΕΙ και ενίσχυση της εξωστρέφειας

Ο ανασχεδιασμός του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των προγραμμάτων σπουδών οφείλει να περιλαμβάνει την ε ενίσχυση κατευθύνσεων και ειδικοτήτων σε γνωστικά αντικείμενα όπου αναμένεται σημαντική αύξηση της ζήτησης στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια και σταδιακό περιορισμό ειδικοτήτων όπου αναμένεται ή ήδη παρατηρείται υπερβάλλουσα προσφορά αποφοίτων. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να συνδυαστούν με άνοιγμα των ελληνικών πανεπιστημίων σε συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού για τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Επιστροφή των Συμβουλίων Ιδρυμάτων και χρηματοδότηση ΑΕΙ με ανταποδοτικά κριτήρια

Ως προς τη διοίκηση των πανεπιστημίων, η εμπειρία πολλών αναπτυγμένων χωρών δείχνει ότι η σύνδεση των πανεπιστημίων με την ευρύτερη κοινωνία μέσω θεσμών όπως τα Συμβούλια Ιδρυμάτων, έχει ιδιαίτερα επωφελείς μακροχρόνιες συνέπειες. Ταυτόχρονα, η παροχή αυτονομίας και οργανωτικής ευελιξίας στις κεντρικές διοικήσεις των Ιδρυμάτων θα πρέπει να συνδυαστεί με αύξηση της κοινωνικής τους λογοδοσίας, ενώ η χρηματοδότηση των επιμέρους Ιδρυμάτων θα πρέπει να γίνεται με διαφανή κριτήρια τόσο στη βάση των αντικειμενικών αναγκών τους (αριθμός φοιτητών, γνωστικά αντικείμενα, υποδομές, κλπ.), όσο και σε όρους επίτευξης συγκεκριμένων ανά ίδρυμα στόχων.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν κίνητρα καθώς και χρηματοδότηση για την βασική έρευνα. Αυτό απαιτεί τη θεσμοθέτηση σύνδεσης της πανεπιστημιακής χρηματοδότησης με παραγωγή έρευνας, καθώς και ενός οργανισμού που θα διαχειρίζεται ερευνητικά κονδύλια που θα απονέμει ετησίως ο κρατικός προϋπολογισμός και θα τα διανέμει αξιοκρατικά. Το τελευταίο θέμα αναλύεται στην ενότητα.

Στροφή των ΑΕΙ σε προγράμματα δια βίου μάθησης

Η επιτροπή διαπιστώνει πως η ανάγκη για αναβάθμιση  (upskilling) και η ανανέωση (reskilling) των δεξιοτήτων των εργαζομένων. απαιτεί την επέκταση του ρόλου των πανεπιστημίων στη δια βίου μάθηση. Και σε αυτή την περίπτωση, η επιτροπή εκτιμά πως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας των πανεπιστημίων με την επιχειρηματική κοινότητα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

GNTM: Πρόστιμο 30.000 ευρώ από το ΕΣΡ για προσβλητικές συμπεριφορές και σχόλια προς διαγωνιζόμενες
GNTM: Πρόστιμο 30.000 ευρώ από το ΕΣΡ για προσβλητικές συμπεριφορές και σχόλια προς διαγωνιζόμενες
Η χρηματική ποινή αφορά τη δεύτερη σεζόν του GNTM που προβλήθηκε στα τέλη του 2019 καθώς κρίθηκε πως «η συμπεριφορά και η εκφορά λόγου των κριτών...
GNTM: Πρόστιμο 30.000 ευρώ από το ΕΣΡ για προσβλητικές συμπεριφορές και σχόλια προς διαγωνιζόμενες
Γιάννης Καλλιάνος: Αλητάκια οι μαθητές που «καίνε το κέντρο της Αθήνας», φταίνε οι γονείς τους
Γιάννης Καλλιάνος: Αλητάκια οι μαθητές που «καίνε το κέντρο της Αθήνας», φταίνε οι γονείς τους
Η μαζική κινητοποίηση και ειρηνική κινητοποίηση των μαθητών, που διεκδικούν ενισχυμένα μέτρα προστασίας έναντι του κορονοϊού μπήκε στο «στόχαστρο»...
Γιάννης Καλλιάνος: Αλητάκια οι μαθητές που «καίνε το κέντρο της Αθήνας», φταίνε οι γονείς τους