Αντιστοίχιση των πτυχίων τους ζητούν οι πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ
Για τα επαγγελματικά δικαιώματα και την αναγνώριση του πτυχίου αποφοίτων ΤΕΙ - Ανακοίνωση του Συντονιστικού Οργάνου Επιστημονικών Ενώσεων και Συλλόγων Πτυχιούχων Τεχνολογικού Τομέα ΑΕΙ

Οι Επιστημονικές και Επαγγελματικές Ενώσεις και Σύλλογοι, Πτυχιούχων Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα, κατόπιν κοινής απόφασης να ζητήσουν οριστική λύση στο νέο πρόβλημα που προέκυψε μετά την κατάργηση των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, απευθύνουν προς την Ελληνική Πολιτεία και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα παρακάτω αιτιολογημένα αιτήματα, για λόγους ηθικής τάξης, κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότιμης μεταχείρισης ακαδημαϊκών πολιτών έναντι των νόμων του Ελληνικού Κράτους.

Τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα, μετά την σειρά νόμων που ακολούθησαν τους Ν.4481 και 4485, καταργήθηκαν, δεν μετατράπηκαν σε πανεπιστήμια. Όμως, για τους πτυχιούχους και τους φοιτητές, δεν ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε στο παρελθόν, όταν το ακαδημαϊκό πεδίο κατώτερων σχολών μεταφέρθηκε στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Αναφέρουμε για λόγους επικαιροποίησης της πληροφόρησης των ενδιαφερομένων Πτυχιούχων ΤΕΙ, της Ελληνικής Κοινωνίας και του Πολιτικού Κόσμου της Χώρας, τις σχετικές περιπτώσεις:

1. Ν.1404 : Καταργούνται τα ΚΑΤΕΕ και λοιπές κατώτερες, ανώτερες και επαγγελματικές σχολές και ιδρύονται τα ΤΕΙ ως επέκταση του επαγγελματικού πεδίου που θεράπευαν οι καταργηθέντες σχολές, και μεταφορά του σε ακαδημαϊκό επίπεδο με εισαγωγή νέας καινοτομίας για τα τότε ελληνικά δεδομένα, την σύνδεση των ακαδημαϊκών σπουδών με το επάγγελμα. (άρθρα 1 και 35). Οι σπουδαστές των καταργηθέντων ΚΑΤΕΕ αποκτούν το δικαίωμα να συνεχίσουν τις σπουδές τους αυτόματα στα συναφή Τμήματα ΤΕΙ και οι απόφοιτοι να ακολουθήσουν διαδικασίες ΙΣΟΤΙΜΗΣΗΣ των πτυχίων ΚΑΤΕΕ με τα Πτυχία ΤΕΙ καθώς επρόκειτο για διακριτή ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο και την διάρκεια σπουδών (άρθρα 37 και 51, βλέπε επίσης Προεδρικό Διάταγμα 387/1989).

2. Νόμος 1674/1986. Διαδικασία ΙΣΟΤΙΜΗΣΗΣ αποφοίτων τριετών Ακαδημιών Φυσικής Αγωγής (ΕΑΣΑ) με τα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, τετραετούς φοίτησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις, στηριζόμενη μόνο στην συνάφεια του ακαδημαϊκού πεδίου (άρθρο 4).

3. Προεδρικό Διάταγμα 377/1989. Μετατροπή των μέχρι τότε Σχολών, Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή (ΑΓΣ, τέως Ανώτατη Γεωργική Σχολή), Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ), Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά (ΑΒΣΠ) σε Πανεπιστήμια. Οι υπάρχοντες φοιτητές κατατάσσονται αυτοδίκαια στα νέα τμήματα και οι μέχρι τότε απόφοιτοι θεωρείται ότι έχουν ΙΣΟΤΙΜΟΥΣ τίτλους με αυτούς των νέων Πανεπιστημίων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, άρθρα 6, 7, : ΚΕΦ. Γ, αρθ. 11, 12 : ΚΕΦ. Δ, αρθ. 18 : ΚΕΦ. Ε. αρθ. 23, αντίστοιχα).

4. Με το ΠΔ 130/1990 καθορίστηκαν προϋποθέσεις ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ των τίτλων των διετούς φοίτησης Παιδαγωγικών Ακαδημιών με τα Πτυχία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, μέσω εκπαίδευσης μέγιστης διάρκειας τριών εξαμήνων, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν υπήρχε χρονικός περιορισμός ως προς τους υπάρχοντες φοιτητές, προκειμένου να ενταχθούν στα νέα τμήματα σπουδών.

Στην περίπτωση κατάργησης, απορρόφησης ή συγχώνευσης Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και δημιουργίας νέων πανεπιστημιακών δομών και πανεπιστημίων, προβλέφθηκε η ένταξη εν ενεργεία φοιτητών ΤΕΙ στα νέα Τμήματα, ΜΟΝΟ εφ’ όσον αυτοί δεν είχαν υπερβεί το ν+2 έτος σπουδών, ενώ για τους φοιτητές που είχαν υπερβεί το ν+2 έτος σπουδών, προβλέφθηκε μόνο η χορήγηση πτυχίου ΤΕΙ από το νέο Πανεπιστήμιο. Ο περιορισμός του μέγιστου χρόνου φοίτησης ν+2 που είχε θεσπιστεί με τον Ν 4011, καταργήθηκε το 2015 για όλους τους εν ενεργεία φοιτητές, αλλά χρησιμοποιήθηκε μόνο για την περίπτωση των εν ενεργεία φοιτητών ΤΕΙ όταν καταργήθηκαν τα ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά και μετέπειτα στις περιπτώσεις κατάργησης Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ώστε να μην υπάρξει αυτόματη σύνδεση με τα νεοιδρυθέντα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Για τους ήδη πτυχιούχους ΤΕΙ, σε αντίθεση επίσης με ότι έχει συμβεί στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις, δεν προβλέφθηκε ΚΑΜΙΑ μεταβατική διάταξη που να καθορίζει τον τρόπο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ των Πτυχιούχων ΤΕΙ με τα νέα συναφή Τμήματα. Αντίθετα με όλες τις άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, και αφορούν τις καταργήσεις τμημάτων ΑΕΙ ή και κατώτερων σχολών, για τους Πτυχιούχους ΤΕΙ προβλέπεται μόνο η διαδικασία των κατατακτήριων εξετάσεων, γεγονός που φανερώνει μία εντελώς άδικη και διακριτή αντιμετώπιση, καθώς τα ΤΕΙ κατά την κατάργησή τους, ήταν Ανώτατα Ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ και οι απόφοιτοι τους από το 1988 και μετά, ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτοριών τίτλων σπουδών.

Με βάση τα ανωτέρω, που παρουσιάζουμε στην Ελληνική Κοινωνία και αφορούν σχεδόν 400.000 Πτυχιούχους του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ (ΤΕΙ), οι Επιστημονικές Ενώσεις και οι Σύλλογοι Πτυχιούχων ΤΕΙ, ζητάμε από την Ελληνική Πολιτεία :

1. Την άμεση έναρξη διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των Κλάδων Πτυχιούχων του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ με στόχο την ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ των Πτυχίων ΤΕΙ με τα νέα συναφή Τμήματα, μέσα από διαδικασίες ανάλογες με αυτές που έχουν ακολουθηθεί στο παρελθόν.

2. Την αυτόματη αναγνώριση της άσκησης επαγγέλματος με την ύπαρξη του τίτλου σπουδών για όλες τις ειδικότητες Τεχνολογικού Τομέα, σε εφαρμογή της νομολογίας 2.2.1988/24.86 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Οι Επιστημονικές Ενώσεις και Σύλλογοι Αποφοίτων ΤΕΙ που συμμετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Πτυχιούχων Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ, καλούν όλους τους Συλλόγους Πτυχιούχων ΤΕΙ και όλους τους Πτυχιούχους ως Φυσικά Πρόσωπα, να συμμετάσχουν ενεργά και να ενημερωθούν για την σχετική νομοθεσία και το περιεχόμενο των αιτημάτων.

Το Συντονιστικό Όργανο λειτουργεί υπερκομματικά και δημιουργήθηκε για :

1. Τον συντονισμό των προσπαθειών και την επίτευξη του στόχου της ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ των πτυχιούχων ΤΕΙ με τα πτυχία των νέων συναφών τμημάτων που προέκυψαν από τους νόμους της περιόδου 2017 – 2019 του Υπουργείου Παιδείας,

2. Για την απόδοση της δυνατότητας στους φοιτητές ΤΕΙ ανεξαρτήτου έτους σπουδών, να ενταχθούν στα νέα προγράμματα σπουδών,

ώστε τελικά να αρθεί η άδικη και διακριτή μεταχείριση των Πτυχιούχων και Φοιτητών της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από την Ελληνική Πολιτεία.

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να πάρει θέση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα.

Οι κάτωθι υπογράφοντες:

  • Νομαρχιακό Τμήμα Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ηρακλείου
  • Περιφερειακό Τμήμα Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ. Κρήτης
  • Σύλλογος Αποφοίτων Τεχνολόγων Μηχανικών Οχημάτων
  • Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολεία: Τι θα γίνει την εβδομάδα που έρχεται σε Δημοτικά και Γυμνάσια

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 22 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 22/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα