Πολυνομοσχέδιο: Τι προβλέπεται για προσλήψεις και διορισμούς των μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ
Ρύθμιση για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νέου πολυνομοσχεδίου για την παιδεία, με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), πραγματοποιούνται με τη σειρά των κλάδων/ειδικοτήτων, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018. Αποτυπώνεται, με τον τρόπο αυτό, και νομοθετικά η πάγια πρακτική της διοίκησης να προβαίνει σε διορισμούς κατά την ανωτέρω σειρά των κλάδων/ειδικοτήτων.

Προβλέπεται, ακόμα, ότι εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διορίζεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τους διορισμούς στους επόμενους κατά σειρά κλάδους/ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για διορισμό. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αποτρέπεται η καθυστέρηση στη στελέχωση των σχολικών μονάδων με μόνιμο προσωπικό, η οποία προκαλείται από το γεγονός ότι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., οι οποίοι, έχοντας συμπεριληφθεί σε περισσότερους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, θεμελιώνουν δικαίωμα διορισμού σε περισσότερους του ενός κλάδους/ειδικότητες.

Επί του άρθρου 45

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 προβλέπεται ότι οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. πραγματοποιούνται με τη σειρά των κλάδων/ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018. Αποτυπώνεται, με τον τρόπο αυτό, και νομοθετικά η πάγια πρακτική της διοίκησης να προβαίνει σε προσλήψεις κατά την ανωτέρω σειρά των κλάδων/ειδικοτήτων. Προβλέπεται, ακόμα, ότι εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ και ΕΒΠ που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους/ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποτρέπεται η καθυστέρηση στην κάλυψη των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων, η οποία προκαλείται από το γεγονός ότι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., οι οποίοι έχοντας συμπεριληφθεί σε περισσότερους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, θεμελιώνουν δικαίωμα πρόσληψης σε περισσότερους του ενός κλάδους/ειδικότητες.

Προτείνεται, επίσης, η τοποθέτηση των αναπληρωτών να γίνεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλίζεται ταχύτατα η απρόσκοπτη και επί ίσοις όροις προετοιμασία όλων των μαθητών για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019. Η εν λόγω παράγραφος προβλέπει τον αποκλεισμό από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και το επόμενο σχολικό έτος εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και ακολούθως παραιτούνται.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες ενόψει της σημαντικής αναστάτωσης, που προκαλεί στα δημόσια σχολεία, όπου υπάρχουν λειτουργικά κενά, η μη ανάληψη υπηρεσίας ή η ανάληψη υπηρεσίας και ακολούθως η παραίτηση των αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών, αλλά και ενόψει της ανάγκης αποτελεσματικότερης οργάνωσης για την κάλυψη των κενών στα σχολεία στις πλέον σύντομες χρονικές προθεσμίες.

Επί του άρθρου 46

Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 86 του νόμου 4547/2018, έτσι ώστε να μετατεθεί ο χρόνος, κατά τον οποίο μπορεί να δημοσιευτεί η ειδική πρόσκληση, που προβλέπει το υπό κρίση άρθρο, από την πρώτη Νοεμβρίου στην πρώτη Οκτωβρίου κάθε έτους. Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η κατά το δυνατόν πιο έγκαιρη στελέχωση συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, όπου εντοπίζονται λειτουργικά κενά, με τον απαιτούμενο αριθμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Με την ίδια ρύθμιση ορίζεται ότι στην ειδική πρόσκληση μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του νόμου 4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι υπό κρίση σχολικές μονάδες, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Προβλέπεται, ακόμα, ότι στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019, ώστε η διαδικασία πλήρωσης λειτουργικών κενών με την ειδική προκήρυξη του εν λόγω άρθρου να μπορεί να λάβει χώρα και επί τη βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, όπως ισχύσει στις λοιπές περιπτώσεις προσλήψεων. Με την παράγραφο 2 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018.

Προβλέπεται, συγκεκριμένα, ότι οι αναπληρωτές, οι οποίοι, αν και προσλήφθηκαν με την ειδική πρόσκληση της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 ύστερα από αίτηση-δήλωση συμμετοχής και ακολούθως για οποιονδήποτε λόγο δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή ανέλαβαν υπηρεσία και μετά παραιτήθηκαν, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Στόχος της διάταξης είναι να δημιουργήσει τα κατάλληλα εκείνα κίνητρα και τις αναγκαίες εκείνες προϋποθέσεις για την κατά το δυνατόν πιο έγκαιρη κάλυψη κενών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων εν γένει, προς όφελος των μαθητών/τριών και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Επί του άρθρου 47

Κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4283/2014, ώστε να προβλέπεται χρηματοδότηση για πρόσληψη 5.800 εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., αντίστοιχα) για το διδακτικό έτος 2020-2021 από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ο αριθμός αυτός έχει προκύψει από τις ανάγκες του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, τους επικείμενους διορισμούς, τις επικείμενες λύσεις υπαλληλικής σχέσεις από παραιτήσεις ή μετατάξεις, καθώς και την επέκταση της δίχρονης προσχολικής αγωγής. Η αναγκαιότητα της ρύθμισης εδράζεται στην κάλυψη επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών, που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 και, συγκεκριμένα, στην εξασφάλιση των πιστώσεων για απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών καιωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..

Επί του άρθρου 48

Δεδομένου ότι κάθε χρόνο καθίσταται αδύνατο, λόγω έλλειψης συγκεκριμένων πιστώσεων ή/και έλλειψης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., να καλύπτονται όλα τα κενά, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αποσκοπεί στην κάλυψη κατά προτεραιότητα των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), οι οποίες έχουν αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες, έναντι των Τμημάτων Ένταξης, κατά τις διαδικασίες των διορισμών, προσλήψεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων.

Επί του άρθρου 49

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διορίζονται/μετατίθενται πλέον σε περιοχές διορισμού/μετάθεσης και όχι σε σχολικές μονάδες και ακολούθως γίνεται η τοποθέτησή τους στις κενές θέσεις των σχολείων. Κρίνεται, επομένως σκόπιμο να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και για τις αποσπάσεις των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. Έτσι, αφενός διευκολύνεται η συνολική διαδικασία και αφετέρου επιτυγχάνεται καλύτερη ρύθμιση των αναγκών σε τοπικό επίπεδο. Οι αποσπάσεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) γίνονται απευθείας σε αυτά, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο.

Δείτε αναλυτικά το νομοσχέδιο:

Αιτιολογική έκθεση

Πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων

Το σχέδιο νόμου

Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Ειδική Έκθεση

Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων

Έκθεση Διαβούλευσης

σχετικά άρθρα

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Υπόμνημα προς την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο του ΙΕΠ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Η εταιρεία που εξαγόρασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ζητά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της...
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Η έρευνα διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ